REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 230 poz. 1695

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 15 listopada 2007 r.

w sprawie sposobu i trybu działania Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa sposób i tryb działania Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych, zwanej dalej „Radą”, w tym jej organizację.
§ 2.
Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady zwołuje Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, zwany dalej „Pełnomocnikiem”, w terminie 21 dni od dnia powołania Rady.
§ 3.
1. Nowo powołana Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera pięcioosobowe Prezydium, w skład którego wchodzi trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz po jednym przedstawicielu spośród przedstawicieli organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.

2. Prezydium wybiera na pierwszym posiedzeniu przewodniczącego Rady spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych. Przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady, a przedstawiciel organu administracji rządowej – funkcję sekretarza Rady.

3. Po upływie połowy kadencji Rady dotychczasowy jej wiceprzewodniczący pełni funkcję przewodniczącego Rady, a dotychczasowy jej przewodniczący – funkcję wiceprzewodniczącego Rady.

4. W przypadku odwołania członka Prezydium w czasie trwania kadencji Rada uzupełnia skład Prezydium w drodze wyboru. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 4.
1. Pracami Rady kieruje przewodniczący Rady.

2. Przewodniczący Rady reprezentuje Radę na zewnątrz.

3. Do zadań przewodniczącego Rady należy w szczególności:

1) ustalanie przedmiotu i terminów posiedzeń Rady;

2) zawiadamianie o terminach posiedzeń Rady i porządku obrad;

3) przewodniczenie posiedzeniom Rady;

4) zapraszanie na posiedzenia Rady przedstawicieli organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w Radzie;

5) inicjowanie i organizowanie prac Rady;

6) przedkładanie Pełnomocnikowi programu i terminarza posiedzeń Rady.

4. Przewodniczącego Rady, w czasie jego nieobecności, zastępuje wiceprzewodniczący Rady.

§ 5.
Rada może powoływać stałe lub doraźne zespoły problemowe w celu opracowania projektu opinii lub stanowiska Rady w określonych sprawach.
§ 6.
Przewodniczący Rady wyznacza datę posiedzenia Rady w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku w tej sprawie.
§ 7.
1. Rada wyraża opinię lub zajmuje stanowisko w formie uchwały, którą podpisuje przewodniczący Rady.

2. Głosowanie jest jawne. Na umotywowany wniosek członka Rady przewodniczący Rady może zarządzić głosowanie tajne.

§ 8.
1. Uchwała może być podjęta, jeżeli na posiedzeniu Rady jest obecnych co najmniej 14 członków Rady, w tym jej przewodniczący lub wiceprzewodniczący.

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady, gdy zastępuje on przewodniczącego w czasie jego nieobecności.

§ 9.
1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący albo wiceprzewodniczący Rady oraz sekretarz Rady i protokolant.

2. Protokół zawiera w szczególności:

1) numer protokołu;

2) datę posiedzenia Rady;

3) imiona i nazwiska osób biorących udział w posiedzeniu Rady;

4) porządek obrad;

5) omówienie przebiegu obrad;

6) wynik głosowania nad poszczególnymi uchwałami.

3. Do protokołu załącza się uchwały podjęte na posiedzeniu Rady.

4. Członkowie Rady otrzymują protokół z poprzedniego posiedzenia Rady nie później niż na tydzień przed kolejnym posiedzeniem Rady.

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady następuje w wyniku głosowania na początku kolejnego posiedzenia Rady.

§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Kluzik-Rostkowska

 

 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 38, poz. 243, Nr 110, poz. 760 i Nr 148, poz. 1041).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2262, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 44, poz. 422, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 49, poz. 359, Nr 63, poz. 440, Nr 94, poz. 651 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 144, Nr 115, poz. 791 i Nr 181, poz. 1288.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1998 r. w sprawie organizacji i trybu działania Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz zasad uczestnictwa w jej pracach ekspertów i przedstawicieli organów, organizacji i instytucji, nie reprezentowanych w Radzie, a także wysokości wynagrodzenia członków Rady oraz ekspertów i innych osób nie będących członkami Rady za udział w posiedzeniach Rady (Dz. U. Nr 99, poz. 633).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-12-11
  • Data wejścia w życie: 2007-12-26
  • Data obowiązywania: 2007-12-26
  • Dokument traci ważność: 2016-11-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA