| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 6 grudnia 2007 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora

Na podstawie art. 100c ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora, w tym skład komisji konkursowych oraz sposób i tryb ich działania, etapy i przebieg konkursu oraz zakres i sposób udostępniania informacji kandydatom.
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) konkursie – oznacza to konkurs na stanowisko asystenta prokuratora;

2) kandydacie – oznacza to osobę ubiegającą się o stanowisko asystenta prokuratora;

3) komisji – oznacza to komisję konkursową.

§ 3.
Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać:

1) nazwę i adres prokuratury;

2) sygnaturę konkursu;

3) określenie liczby wolnych stanowisk asystenta prokuratora;

4) wymagane dokumenty oraz termin i miejsce ich złożenia;

5) termin i miejsce przeprowadzenia konkursu;

6) informację o zakresie przedmiotowym konkursu.

§ 4.
1. Dokumentami, o których mowa w § 3 pkt 4, są:

1) wniosek o dopuszczenie do konkursu;

2) kwestionariusz osobowy;

3) życiorys;

4) urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów w Polsce i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;

5) zaświadczenie o odbyciu stażu urzędniczego w sądzie lub w prokuraturze bądź o zatrudnieniu w prokuraturze jako urzędnik na stanowisku specjalisty przez okres co najmniej dwudziestu czterech miesięcy albo dokument wskazujący na spełnienie przez kandydata warunków do zwolnienia go z odbywania stażu urzędniczego w sądzie lub prokuraturze;

6) oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

7) trzy zdjęcia.

2. Kandydat składa wymagane dokumenty w siedzibie prokuratury albo przesyła pocztą na adres prokuratury, ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu o konkursie. W razie przestania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

§ 5.
1. Komisja składa się z 5 osób.

2. W skład komisji wchodzą: prokurator apelacyjny lub jego zastępca albo prokurator okręgowy lub jego zastępca oraz inni prokuratorzy powołani przez prokuratora organizującego konkurs.

3. Przewodniczącym komisji jest prokurator organizujący konkurs lub jego zastępca.

4. Członkowie komisji wybierają ze swojego składu sekretarza komisji oraz wiceprzewodniczącego komisji, który wykonuje zadania przewodniczącego komisji w razie jego nieobecności.

5. Członkami komisji nie mogą być osoby, które z kandydatem pozostają w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa albo powinowactwa do drugiego stopnia, przysposobienia ani też we wspólnym pożyciu. Członkowie komisji przed powołaniem do składu komisji składają odpowiednie oświadczenia.

§ 6.
1. Komisja obraduje na posiedzeniach.

2. Komisja podejmuje uchwały w drodze głosowania zwykłą większością głosów.

§ 7.
Konkurs składa się z trzech etapów:

1) etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

2) etapu drugiego, mającego na celu sprawdzenie:

a) znajomości, w formie pisemnego testu, przepisów regulujących ustrój i organizację prokuratury, przepisów prawa karnego materialnego i procesowego, jak również wybranych ustaw szczególnych stosowanych w bieżącej pracy prokuratury,

b) umiejętności praktycznego posługiwania się komputerem, w tym korzystania z pakietu aplikacji biurowych i programów prawniczych wykorzystywanych w resorcie sprawiedliwości;

3) etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.

§ 8.
1. Komisja, po przeprowadzeniu etapu pierwszego konkursu, sporządza listę kandydatów zakwalifikowanych do etapu drugiego konkursu.

2. Sekretarz komisji, na polecenie przewodniczącego komisji, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia etapu drugiego konkursu, zamieszcza na stronie internetowej prokuratury oraz w jej siedzibie ogłoszenie zawierające:

1) listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu;

2) dokładne wskazanie daty, miejsca i godziny rozpoczęcia drugiego etapu konkursu.

§ 9.
1. Pisemny test trwa 60 minut i składa się z 50 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie testowe komisja przyznaje 1 punkt.

2. Pytania testowe wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi przygotowuje i przechowuje, w sposób uwzględniający konieczność ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym ujawnieniem, prokurator organizujący konkurs.

3. Pisemny test przeprowadza się w wydzielonej sali, w warunkach zapewniających kandydatom samodzielną pracę; w sali – poza zdającymi – mogą być obecni tylko członkowie komisji. Opuszczenie sali w trakcie konkursu dopuszczalne jest w wyjątkowych przypadkach, pod nadzorem członka komisji wskazanego przez przewodniczącego.

4. Prace konkursowe oznacza się indywidualnym kodem. Każdy kandydat otrzymuje wylosowaną przez siebie kopertę, na której widnieje numer kodu. Numer kodu kandydat wpisuje w prawym górnym rogu na pierwszej stronie testu. W kopercie umieszczona jest czysta kartka, na której kandydat zapisuje swoje imię i nazwisko, umieszcza ją z powrotem w kopercie, zakleja i przed przystąpieniem do rozwiązywania testu oddaje członkowi komisji. Koperty – do czasu rozkodowania prac – przechowuje przewodniczący komisji. Prace są rozkodowywane po ich sprawdzeniu.

5. Do czasu ogłoszenia wyników pisemnego testu przewodniczący komisji przechowuje prace konkursowe w kancelarii tajnej właściwej prokuratury, z wyłączeniem czasu niezbędnego do przeprowadzenia konkursu oraz sprawdzenia prac. Komisja sprawdza pisemny test niezwłocznie po jego zakończeniu, w siedzibie komisji, przy czym każda praca podlega sprawdzeniu przez dwóch członków komisji. Otwarcie koperty z odpowiedziami do testu następuje komisyjnie po zakończeniu części pisemnej konkursu.

6. Umiejętność posługiwania się komputerem przez kandydata ocenia się w szczególności po wyszukaniu przez kandydata przy użyciu komputera w sieci globalnej lub programie prawniczym informacji na wybrany przez przewodniczącego komisji temat oraz po utworzeniu przez kandydata, przy użyciu komputerowych aplikacji biurowych, dokumentu tekstowego. Każdy z członków komisji ocenia umiejętności kandydata w zakresie praktycznego posługiwania się komputerem w skali od 0 do 2 punktów.

7. Punkty uzyskane w drugim etapie sumuje się. Maksymalna liczba punktów wynosi 60.

§ 10.
1. Komisja, po przeprowadzeniu etapu drugiego konkursu, sporządza listę kandydatów zakwalifikowanych do etapu trzeciego konkursu, ze wskazaniem liczby uzyskanych punktów uszeregowanych w porządku malejącym.

2. Do rozmowy kwalifikacyjnej zostają dopuszczeni kandydaci, którzy łącznie uzyskali co najmniej 35 punktów.

3. Sekretarz komisji, na polecenie przewodniczącego komisji, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia etapu trzeciego konkursu, zamieszcza na stronie internetowej prokuratury oraz w jej siedzibie ogłoszenie zawierające:

1) listę kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu;

2) dokładne wskazanie daty, miejsca i godziny rozpoczęcia trzeciego etapu konkursu dla poszczególnych kandydatów.

§ 11.
1. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej jest sprawdzenie wiedzy kandydatów z zakresu przepisów regulujących zasady funkcjonowania prokuratury, znajomości systemu organów władzy i administracji publicznej oraz organów wymiaru sprawiedliwości, a także problematyki prawa karnego materialnego i procesowego, jak również wybranych ustaw szczególnych stosowanych w bieżącej pracy prokuratury.

2. Pytania będące przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej przygotowuje w formie pisemnych zestawów i przechowuje, w sposób uwzględniający konieczność ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym ujawnieniem, prokurator organizujący konkurs.

3. Członkowie komisji mogą zadawać pytania dodatkowe związane tematycznie z pytaniami z wylosowanego zestawu.

4. Każdy z członków komisji ocenia odpowiedź kandydata na poszczególny zestaw pytań w skali od 0 do 6 punktów, biorąc pod uwagę treść merytoryczną, sposób formułowania myśli, logikę myślenia oraz poprawność językową wypowiedzi. Punkty uzyskane od wszystkich członków komisji sumuje się. Maksymalna liczba punktów z rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 30.

§ 12.
1. Po przeprowadzeniu etapu trzeciego konkursu komisja niezwłocznie podejmuje uchwałę o zakwalifikowaniu kandydatów na stanowisko asystenta prokuratora.

2. Załącznikiem do uchwały jest protokół zawierający:

1) listę kandydatów biorących udział w konkursie;

2) listę kandydatów zakwalifikowanych na stanowisko asystenta prokuratora, wraz z liczbą uzyskanych przez nich łącznie punktów za drugi i trzeci etap konkursu, uszeregowanych w porządku malejącym.

3. Załącznikiem do uchwały jest również dokumentacja konkursowa oraz, w przypadku sporządzenia, rezerwowa lista kandydatów.

4. Listy, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i ust. 3, podawane są do publicznej wiadomości poprzez ich wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury.

5. Rezerwową listę kandydatów wyłania się spośród osób, które przeszły wszystkie etapy konkursu, a nie zostały umieszczone na liście, o której mowa w ust. 2 pkt 2, według liczby punktów uszeregowanych w porządku malejącym.

§ 13.
Całość dokumentacji z przebiegu konkursu komisja przekazuje prokuratorowi organizującemu konkurs w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały o zakwalifikowaniu kandydatów na stanowisko asystenta prokuratora.
§ 14.
Kandydatowi, na jego wniosek, udostępnia się w siedzibie prokuratury dokumentację z przebiegu konkursu w zakresie, w jakim go ona dotyczy.
§ 15.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ćwiąkalski

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 213, poz. 1802, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 130, poz. 1085, Nr 167, poz. 1398 i Nr 169, poz. 1410 i 1417, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 431, 432 i 433, Nr 73, poz. 484, Nr 85, poz. 571 i Nr 136, poz. 959.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »