REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 238 poz. 1749

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 18 grudnia 2007 r.

w sprawie wiz dla cudzoziemców

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) oznaczenie wiz, z wyłączeniem wiz wydawanych szefom i członkom personelu misji dyplomatycznych, kierownikom urzędów konsularnych i członkom personelu konsularnego państw obcych oraz innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych;

2) wzór wizy krajowej;

3) wzór blankietu wizowego;

4) wzory formularzy wniosków o wydanie wizy lub jej przedłużenie oraz liczbę fotografii i wymogi dotyczące fotografii dołączanych do wniosków;

5) sposób odnotowywania przyjęcia wniosku wizowego;

6) sposób zamieszczania wizy w dokumencie podróży oraz anulowania wizy wydanej przedstawicielowi ustawowemu w przypadku, o którym mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, zwanej dalej „ustawą”;

7) sposób odnotowywania przez komendanta placówki Straży Granicznej w dokumencie podróży wydania decyzji o odmowie wydania wizy lub jej unieważnieniu.

§ 2.
1. Wizy oznacza się następującymi symbolami:

1) wizę lotniskową – „A”;

2) wizę tranzytową – „B”;

3) wizę pobytową jednolitą – „C”;

4) wizę pobytową krajową lub wjazdową w celu repatriacji – „D”;

5) wizę pobytową krajową ważną tak samo, jak wiza pobytowa jednolita – „D + C”.

2. Na naklejce wizowej w polu „uwagi” zamieszcza się napis „cel wydania:” oraz następujące oznaczenia celu wydania dla wiz pobytowych jednolitych i krajowych lub wizy wjazdowej w celu repatriacji:

1) „01” – gdy wiza jest wydawana w celu turystycznym;

2) „02” – gdy wiza jest wydawana w celu odwiedzin;

3) „03” – gdy wiza jest wydawana w celu udziału w imprezach sportowych;

4) „04” – gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia działalności gospodarczej;

5) „05” – gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia działalności kulturalnej lub udziału w konferencjach międzynarodowych;

6) „06” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania zadań służbowych przez przedstawicieli organu państwa obcego oraz organizacji międzynarodowej;

7) „07” – gdy wiza jest wydawana w celu udziału w postępowaniu w sprawie o udzielenie azylu;

8) „08” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy;

9) „09” – gdy wiza jest wydawana w celu naukowym, szkoleniowym, dydaktycznym;

10) „10” – gdy wiza jest wydawana w celu korzystania z ochrony czasowej;

11) „11” – gdy wiza jest wydawana w celu przyjazdu z przyczyn, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy;

12) „12” – gdy wiza jest wydawana w celu pobytu małoletniego, o którym mowa w art. 34 ustawy;

13) „13” – gdy wiza jest wydawana w celu, o którym mowa w art. 44 ust. 3, art. 61 ust. 3 lub art. 71a ust. 3 ustawy;

14) „14” – gdy wiza jest wydawana w celu przesiedlenia się jako członek najbliższej rodziny repatrianta;

15) „15” – gdy wiza jest wydawana w celu realizacji zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE;

16) „16” – gdy wiza jest wydawana w celu dołączenia do obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub przebywania z nim;

17) „17” – gdy wiza jest wydawana w celu udziału w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej albo programie pomocy humanitarnej lub programie wakacyjnej pracy studentów;

18) „18” – gdy wiza jest wydawana w celu repatriacji;

19) „19” – gdy wiza jest wydawana w celu innym niż określone w art. 26 pkt 4 lit. a–r ustawy.

§ 3.
1. Wzór wizy krajowej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór blankietu wizowego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Wzór formularza wniosku o wydanie wizy określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

4. Wzór formularza wniosku o przedłużenie wizy pobytowej określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 4.
1. Do wniosków o wydanie wizy lub jej przedłużenie dołącza się po dwie aktualne fotografie osób, których wniosek dotyczy, nieuszkodzone, wyraźne, kolorowe, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami patrzącą na wprost, z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.

2. Osoba z wadą narządu wzroku, nosząca okulary z ciemnymi szkłami, może dołączyć do wniosków o wydanie wizy lub jej przedłużenie fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy; nakrycie to nie może uniemożliwiać identyfikacji osoby.

§ 5.
1. Przyjęcie wniosku wizowego odnotowuje się w dokumencie podróży na pierwszej wolnej, przeznaczonej na wizy stronie.

2. Organy właściwe do wydania wizy, z wyłączeniem konsula, odnotowują przyjęcie wniosku wizowego przez odciśnięcie datownika oraz pieczęci urzędowej organu, który przyjął wniosek.

3. Konsul odnotowuje przyjęcie wniosku przez odciśnięcie właściwej pieczęci.

§ 6.
1. Wizę zamieszcza się w dokumencie podróży na stronie, na której odnotowano przyjęcie wniosku wizowego, przez wklejenie naklejki samoprzylepnej, odpowiednio zabezpieczonej, wypełnionej przez organ wydający wizę.

2. Wizę wydaną przedstawicielowi ustawowemu w przypadku, o którym mowa w art. 34 ust. 2 ustawy, anuluje się w dokumencie podróży przez odciśnięcie pieczęci urzędowej oraz datownika albo przez umieszczenie adnotacji zawierającej podstawę prawną anulowania wizy, wyraz „anulowano” i podpis upoważnionego pracownika urzędu wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce pobytu przedstawiciela ustawowego oraz przez odciśnięcie datownika.

§ 7.
1. Wydanie decyzji o odmowie wydania wizy tranzytowej i wizy pobytowej oraz wydanie decyzji o unieważnieniu wizy odnotowuje się w dokumencie podróży przez odciśnięcie pieczęci zawierającej rodzaj i numer decyzji, podstawę prawną jej wydania i podpis upoważnionego funkcjonariusza Straży Granicznej oraz datownika albo przez umieszczenie adnotacji zawierającej rodzaj i numer decyzji, podstawę prawną jej wydania i podpis upoważnionego funkcjonariusza Straży Granicznej oraz przez odciśnięcie datownika.

2. W przypadku decyzji o unieważnieniu wizy w dokumencie podróży należy również odcisnąć pieczęć z napisem „anulowano”, a optycznie zmienny element naklejki wizowej, element zabezpieczający, zwany „efektem ukrytego obrazu”, oraz napis „wiza” zniszczyć przez ich zdrapanie po przekątnej, aby uniemożliwić ich późniejsze nieuprawnione wykorzystanie.

3. Unieważnienia błędnie wypełnionej naklejki wizowej w dokumencie podróży należy dokonać poprzez przekreślenie naklejki po przekątnej na krzyż. Dodatkowo element zabezpieczający, zwany „efektem ukrytego obrazu”, oraz napis „wiza” należy zniszczyć w sposób, o którym mowa w ust. 2.

§ 8.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 2007 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz. U. Nr 217, poz. 1613).
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem określonym w decyzji Rady, zgodnie z art. 3 ust. 2 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej z dnia 16 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864).

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: G. Schetyna

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 18 grudnia 2007 r (poz. 1749)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-12-21
  • Data wejścia w życie: 2007-12-21
  • Data obowiązywania: 2007-12-21
  • Dokument traci ważność: 2009-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA