REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 239 poz. 1751

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 18 grudnia 2007 r.

w sprawie środków podejmowanych w związku ze zwalczaniem u drobiu wysoce zjadliwej grypy ptaków2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 48a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa środki podejmowane przy zwalczaniu u drobiu wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtyp H5N1.
§ 2.
W przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 decyzji Komisji 2006/415/WE z dnia 14 czerwca 2006 r. dotyczącej niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie i uchylającej decyzję 2006/135/WE (Dz. Urz. UE L 164 z 16.06.2006, str. 51, z późn. zm.), zwanej dalej „decyzją 2006/415”, określa się obszary A i B, w rozumieniu art. 3 tej decyzji, stosownie do załącznika do tej decyzji i na zasadach określonych w art. 45, 46 i 47 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, zwanej dalej „ustawą”.
§ 3.
Główny Lekarz Weterynarii:

1) niezwłocznie informuje Komisję Europejską oraz inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej o określeniu i zniesieniu obszarów A i B;

2) podaje do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu informację o określeniu i zniesieniu obszarów A i B;

3) wykonuje zadania lub czynności określone dla państwa członkowskiego Unii Europejskiej w art. 4 ust. 3 i 4 oraz art. 11 akapit trzeci decyzji 2006/415.

§ 4.
1. W obszarach A i B, w okresie, na który zostały ustanowione, zakazuje się:

1) wysyłki:

a) drobiu, ptaków utrzymywanych przez człowieka, z wyłączeniem ptaków niezaliczanych do drobiu zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy oraz ptaków przeznaczonych do instytucji, instytutów lub ośrodków, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do niektórych gatunków zwierząt (Dz. U. Nr 37, poz. 332 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 881), dzikich ptaków łownych, dziko występujących ptaków objętych ochroną w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237) oraz jaj wylęgowych, z obszaru B do pozostałych części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich,

b) produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, pozyskanych z dzikich ptaków łownych pochodzących z tych obszarów, do pozostałych części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich,

c) ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych z dziko występujących ptaków objętych ochroną w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną, ich części oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającego przepisy zdrowotne odnoszące się do produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 273 z 10.10.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37, str. 92, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1774/2002”, pozyskanych z ptaków pochodzących z tych obszarów, do pozostałych części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich;

2) przemieszczania produktów, o których mowa w pkt 1 lit. c, między obszarami A i B.

2. W obszarze B, w okresie, na który został ustanowiony, zakazuje się organizacji targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki.

§ 5.
Powiatowy lekarz weterynarii może wyrazić zgodę na transport drobiu z gospodarstw znajdujących się na obszarze B:

1) bezpośrednio do wyznaczonej przez niego rzeźni znajdującej się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub, w wyniku porozumienia między właściwymi organami, do rzeźni znajdującej się w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie trzecim, w celu natychmiastowego poddania go ubojowi;

2) do gospodarstw znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w których drób pozostawia się co najmniej przez 21 dni, podlegających kontroli urzędowego lekarza weterynarii;

3) do wyznaczonego gospodarstwa znajdującego się w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie trzecim, za zgodą właściwych organów tych państw, jeżeli:

a) nie jest w nim utrzymywany drób,

b) jest ono objęte nadzorem urzędowego lekarza weterynarii,

c) drób pozostanie w tym gospodarstwie co najmniej przez 21 dni.

§ 6.
Powiatowy lekarz weterynarii może wyrazić zgodę na transport jednodniowych piskląt z zakładu wylęgu drobiu znajdującego się na obszarze B do gospodarstw położonych:

1) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza obszarem A, podlegających kontroli urzędowego lekarza weterynarii, o której mowa w § 5 pkt 2;

2) poza obszarem A, jeżeli pisklęta te wykluty się z jaj:

a) spełniających wymagania określone w § 8 ust. 1 pkt 1 lit. b,

b) zebranych w gospodarstwach znajdujących się w dniu zbioru poza obszarami A i B oraz były przewożone w odkażonych opakowaniach.

§ 7.
1. Transport, o którym mowa w § 5 i 6, odbywa się pod nadzorem powiatowego lekarza weterynarii bezpośrednio do miejsca przeznaczenia, środkami transportu, które są oczyszczane i odkażane przed i po transporcie.

2. Świadectwo zdrowia dołączone do przesyłki drobiu, o którym mowa w § 5, oraz jednodniowych piskląt, o których mowa w § 6, powinno zawierać informację o spełnianiu przez przesyłkę wymagań w zakresie zdrowia zwierząt określonych w decyzji 2006/415.

§ 8.
1. Powiatowy lekarz weterynarii może wyrazić zgodę na transport z obszaru B jaj wylęgowych i jaj wolnych od czynników chorobotwórczych (SPF) zebranych w gospodarstwach znajdujących się w dniu zbioru:

1) na obszarze B:

a) do wyznaczonego przez niego zakładu wylęgu drobiu znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub, w wyniku porozumienia między właściwymi organami, do zakładu wylęgu drobiu znajdującego się w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie trzecim,

b) jeżeli jaja wylęgowe zostały zebrane ze stad, w których przeprowadzono badania serologiczne na obecność wysoce zjadliwej grypy ptaków, umożliwiające wykrycie tej choroby u 5 % zwierząt z prawdopodobieństwem wykrycia wynoszącym co najmniej 95 % i uzyskano wynik ujemny, oraz zapewniono możliwość ustalenia dróg przemieszczania jaj wylęgowych i jaj wolnych od określonych czynników chorobotwórczych (SPF) do zakładu wylęgu drobiu;

2) na obszarze A lub B do wyznaczonych laboratoriów, instytutów lub ośrodków w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do niektórych gatunków zwierząt, znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub, w wyniku porozumienia między właściwymi organami, w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, lub w państwie trzecim.

2. Transport, o którym mowa w ust. 1, odbywa się:

1) pod nadzorem powiatowego lekarza weterynarii;

2) po wykluczeniu u drobiu występowania objawów klinicznych wysoce zjadliwej grypy ptaków;

3) przy wykorzystaniu środków transportu, które są oczyszczane i odkażane przed i po transporcie.

3. Świadectwo zdrowia dołączone do przesyłki jaj wylęgowych, o których mowa w ust. 1, do innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej powinno zawierać informację o spełnianiu przez przesyłkę wymagań w zakresie zdrowia zwierząt określonych w decyzji 2006/415.

§ 9.
Powiatowy lekarz weterynarii może wyrazić zgodę, o której mowa w § 5 i 6 oraz § 8 ust. 1, jeżeli w gospodarstwie pochodzenia drobiu lub innych ptaków nie podejrzewa się wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.
§ 10.
Powiatowy lekarz weterynarii może wyrazić zgodę na wysyłkę:

1) świeżego mięsa, mięsa mielonego, mięsa odkostnionego mechanicznie oraz surowych wyrobów mięsnych pozyskanych z dzikich ptaków łownych pochodzących z obszaru A lub B na rynek krajowy, jeżeli mięso to zostało zaopatrzone w specjalny znak jakości zdrowotnej określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych na obszarach podlegających ograniczeniom (Dz. U. Nr 71, poz. 492 oraz z 2007 r. Nr 102, poz. 705);

2) produktów mięsnych wyprodukowanych z mięsa, o którym mowa w pkt 1, oraz poddanych obróbce określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1, w sposób zapewniający zniszczenie wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków;

3) świeżego mięsa dzikich ptaków łownych pochodzących spoza obszarów A i B:

a) wyprodukowanego w zakładach znajdujących się na obszarach A lub B w sposób określony w rozporządzeniu nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 853/2004”, w załączniku III w sekcji IV,

b) kontrolowanego w sposób określony w rozporządzeniu (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 206, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 75) w załączniku I w sekcji IV w rozdziale VIII;

4) mięsa mielonego, surowych wyrobów mięsnych, mięsa odkostnionego mechanicznie i produktów mięsnych zawierających mięso, o którym mowa w pkt 3, wyprodukowanych w zakładach znajdujących się na obszarach A lub B w sposób określony w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku III w sekcji V i VI.

§ 11.
1. Powiatowy lekarz weterynarii może wyrazić zgodę na wysyłkę:

1) z obszaru A lub B produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, które:

a) spełniają warunki określone w rozporządzeniu nr 1774/2002 w załączniku V, w załączniku VII w rozdziale II w sekcji A, w rozdziale III w sekcji B, w rozdziale IV w sekcji A, w rozdziale VI w sekcji A i B, w rozdziale VII w sekcji A, w rozdziale VIII w sekcji A, w rozdziale IX w sekcji A i w rozdziale X w sekcji A oraz w załączniku VIII w rozdziale II w sekcji B, w rozdziale III w części II w sekcji A oraz w rozdziale VII w sekcji A w ust. 1 lit. a lub

b) są transportowane z zachowaniem środków bezpieczeństwa biologicznego:

– do wyznaczonych przez niego zakładów zatwierdzonych zgodnie z art. 12–15 lub art. 17, lub art. 18 rozporządzenia nr 1774/2002, w celu zniszczenia, przetworzenia lub wykorzystania zapewniającego co najmniej zniszczenie wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków, lub

– do zatwierdzonych podmiotów utrzymujących zwierzęta lub zbiornic, o których mowa w art. 23 ust. 2 rozporządzenia nr 1774/2002, w celu przetworzenia na paszę, po dokonaniu obróbki, o której mowa w pkt 5 lit. a (ii) i (iii) załącznika IX do tego rozporządzenia, zapewniającej co najmniej zniszczenie wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków;

2) z obszaru B nieprzetworzonych piór lub części piór w sposób określony w rozporządzeniu nr 1774/2002 w załączniku VIII w rozdziale VIII w sekcji A w ust. 1 lit. a, wyprodukowanych z drobiu lub hodowlanych ptaków łownych;

3) z obszaru A lub B piór lub części piór, wyprodukowanych z drobiu lub hodowlanych ptaków łownych, poddanych obróbce strumieniem pary lub przy zastosowaniu innej metody zapewniającej co najmniej zniszczenie czynników chorobotwórczych.

2. Do przesyłki produktów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, dołącza się dokument handlowy określony w rozporządzeniu nr 1774/2002 w załączniku II w rozdziale X, potwierdzający, że produkty, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zostały poddane obróbce strumieniem pary lub zastosowano inną metodę zapewniającą co najmniej zniszczenie wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków.

3. Dokumentu, o którym mowa w ust. 2, nie dołącza się do przetworzonych piór ozdobnych, przetworzonych piór przewożonych przez podróżujących do użytku prywatnego lub przesyłek przetworzonych piór wysyłanych do osób prywatnych w celach nieprzemysłowych.

§ 12.
1. Powiatowy lekarz weterynarii wyraża zgodę w sprawach, o których mowa w § 5, 6, 8, 10 i 11, po przeprowadzeniu analizy ryzyka, jeżeli transport drobiu i innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, produktów pochodzenia zwierzęcego oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi nie spowoduje zagrożenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtyp H5N1.

2. W przypadku wyrażenia zgody na transport produktów, o których mowa w ust. 1, produkty te powinny być pozyskane, przeładowane, przetworzone, składowane i przewożone w sposób zapewniający brak kontaktu z innymi produktami pochodzenia zwierzęcego spełniającymi wymagania w zakresie zdrowia zwierząt, przeznaczonymi do handlu, wprowadzenia na rynek lub do wywozu do państw trzecich.

§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Przepisy rozporządzenia wdrażają postanowienia decyzji Komisji 2006/415/WE z dnia 14 czerwca 2006 r. dotyczącej niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie i uchylającej decyzję 2006/135/WE (Dz. Urz. UE L 164 z 16.06.2006, str. 51–60, z późn. zm.).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289, z 2006 r. Nr 17, poz. 127, Nr 144, poz. 1045 i Nr 249, poz. 1830 oraz z 2007 r. Nr 133, poz. 920.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-12-21
  • Data wejścia w życie: 2007-12-21
  • Data obowiązywania: 2007-12-21
  • Dokument traci ważność: 2019-10-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA