REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 240 poz. 1754

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 13 grudnia 2007 r.

w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 25d ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy tryb przekazywania oraz rozliczania refundacji składek na ubezpieczenia społeczne, zwanej dalej „refundacją składek”;

2) terminy składania i wzory:

a) miesięcznej informacji pracodawcy o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, składkach na ubezpieczenia społeczne, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych,

b) miesięcznej informacji osoby wykonującej działalność gospodarczą o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, składkach na ubezpieczenia społeczne i stopniu jej niepełnosprawności,

c) informacji niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika o składkach na ubezpieczenia społeczne rolników i stopniach niepełnosprawności rolnika i domownika

– zwanych dalej „informacjami”;

3) termin składania i wzór informacji o wysokości i rodzajach podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zwanej dalej „informacją o podwyższonych kosztach”;

4) termin składania i wzór wniosku o wypłatę refundacji składek składanego przez pracodawcę, osobę niepełnosprawną wykonującą działalność gospodarczą, niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, zwanego dalej „wnioskodawcą”;

5) wzór formularza rozliczenia środków uzyskanych w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za okres roczny;

6) wymogi, jakie muszą spełniać wnioskodawcy przekazujący dokumenty w formie elektronicznej przez teletransmisję danych.

§ 2.
Określa się wzory:

1) wniosku o wypłatę refundacji składek, o symbolu Wn-U, zwanego dalej „wnioskiem”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) miesięcznej informacji pracodawcy o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, składkach na ubezpieczenia społeczne, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych, o symbolu INF-U-P, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) miesięcznej informacji osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, składkach na ubezpieczenia społeczne i stopniu jej niepełnosprawności, o symbolu INF-U-G, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) informacji niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika o składkach na ubezpieczenia społeczne rolników i stopniach niepełnosprawności rolnika i domownika, o symbolu INF-U-A, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) formularza rozliczenia środków uzyskanych w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za okres roczny, o symbolu INF-U-R, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) informacji o wysokości i rodzaju podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o symbolu INF-U-Kz, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 3.
1. Pracodawca oraz osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą składają informacje i część I wniosku w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych.

2. Niepełnosprawny rolnik lub rolnik zobowiązany do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika składają informacje i część I wniosku w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym terminowo dokonano zapłaty składek za dany kwartał, zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników.

3. Wnioskodawcy składają część II wniosku wówczas, gdy wniosek składają po raz pierwszy lub gdy dane uległy zmianie.

§ 4.
1. Pracodawca oraz osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą w terminie 30 dni przed dniem przekazania po raz pierwszy informacji i wniosku przesyłają do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej „Funduszem”, w formie dokumentu pisemnego:

1) dane o wnioskodawcy zawierające:

a) pełną nazwę wnioskodawcy oraz jej skrót (o ile posiada),

b) numery: PESEL, REGON i NIP (o ile ich nadanie wynika z przepisów prawa),

c) adres wnioskodawcy właściwy dla siedziby wnioskodawcy wraz z identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju (województwa, powiatu, gminy oraz miejscowości i ulicy) stosownie do przepisów dotyczących zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego,

d) adres do korespondencji wraz z identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju (województwa, powiatu, gminy oraz miejscowości i ulicy) stosownie do przepisów dotyczących zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego,

e) imię, nazwisko, numery telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej (o ile posiada) osoby odpowiedzialnej za kontakty z Funduszem;

2) kopie aktualnych dokumentów potwierdzających dane, o których mowa w pkt 1 lit. a i b;

3) kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą;

4) upoważnienie osoby przesyłającej dane lub dokumenty, o których mowa w pkt 1–3, do występowania w imieniu wnioskodawcy.

2. W terminie 30 dni przed dniem przekazania po raz pierwszy informacji i wniosku niepełnosprawny rolnik lub rolnik zobowiązany do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika przesyłają Funduszowi w formie dokumentu pisemnego:

1) dane o wnioskodawcy zawierające:

a) imię i nazwisko,

b) numery: PESEL, REGON i NIP (o ile ich nadanie wynika z przepisów prawa),

c) adres zamieszkania wnioskodawcy właściwy dla siedziby wnioskodawcy wraz z identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju (województwa, powiatu, gminy oraz miejscowości i ulicy) stosownie do przepisów dotyczących zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego,

d) adres do korespondencji wraz z identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju (województwa, powiatu, gminy oraz miejscowości i ulicy) stosownie do przepisów dotyczących zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego,

e) imię, nazwisko, numery telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej (o ile posiada) osoby odpowiedzialnej za kontakty z Funduszem;

2) kopie aktualnych dokumentów potwierdzających dane, o których mowa w pkt 1 lit. a i b;

3) kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem niepełnosprawnego rolnika lub niepełnosprawnego domownika;

4) kopię aktualnej decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ustalającej podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników;

5) upoważnienie osoby przesyłającej dane lub dokumenty, o których mowa w pkt 1–4, do występowania w imieniu wnioskodawcy.

§ 5.
Po otrzymaniu informacji i wniosku Fundusz:

1) sprawdza je pod względem rachunkowym i formalnym, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji lub wniosku informuje wnioskodawcę o stwierdzonych nieprawidłowościach i wzywa do ich usunięcia wraz z pouczeniem o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania w przypadku ich nieusunięcia;

2) ustala, czy wnioskodawca posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu w wysokości przekraczającej ogółem kwotę 100 zł;

3) ustala kwotę przysługującej refundacji składek;

4) przekazuje ustaloną kwotę refundacji składek na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.

§ 6.
1. Jeżeli refundacja składek została wypłacona wnioskodawcy w wysokości wyższej od należnej, wnioskodawca informuje Fundusz o wysokości nienależnie pobranej kwoty refundacji oraz dokonuje zwrotu tej kwoty w terminie 14 dni od dnia jej ujawnienia.

2. Jeżeli refundacja składek została wypłacona wnioskodawcy w wysokości niższej od należnej, wnioskodawca może poinformować Fundusz o wysokości kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą należną a kwotą wypłaconą wnioskodawcy, w terminie do dnia 30 września roku następującego po roku, w którym przypadał okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

3. Przepis § 5 pkt 1 stosuje się odpowiednio.

§ 7.
1. Wnioskodawca dokonuje rozliczenia środków uzyskanych w ramach refundacji składek za okres roczny, posługując się w szczególności danymi zawartymi w informacjach i wnioskach.

2. Pracodawca, będący podmiotem wykonującym działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, dokonuje rozliczenia refundacji składek za okres roczny, posługując się danymi, o których mowa w ust. 1, oraz danymi zawartymi w informacji o wysokości i rodzaju podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

3. Przepis § 5 pkt 1 stosuje się odpowiednio.

§ 8.
Terminy, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 i § 6 ust. 2, podlegają przywróceniu na prośbę wnioskodawcy, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.
§ 9.
1. Po przesłaniu danych lub dokumentów, o których mowa w § 4, jednak nie później niż na 14 dni przed dniem złożenia informacji i wniosku po raz pierwszy, wnioskodawca zamierzający składać w formie elektronicznej wnioski, informacje lub informacje o podwyższonych kosztach odbiera od Funduszu identyfikator oraz hasło dostępu do programu informatycznego udostępnionego przez Fundusz, służącego do składania Zarządowi Funduszu dokumentów w formie elektronicznej.

2. Wnioskodawca przekazujący odpowiednio wnioski, informacje lub informacje o podwyższonych kosztach w formie elektronicznej uwierzytelnia te dokumenty podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.3)), albo certyfikatem dostarczonym przez Fundusz.

3. Urzędowe poświadczenie odbioru dokumentu w formie elektronicznej przesłanego za pomocą teletransmisji danych następuje zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym.

4. Wnioskodawca, o którym mowa w ust. 2:

1) rejestruje w programie informatycznym certyfikat, o którym mowa w ust. 2;

2) niezwłocznie informuje Fundusz o:

a) rezygnacji ze składania dokumentów w formie elektronicznej,

b) utracie lub podejrzeniu ujawnienia danych służących do składania podpisu elektronicznego.

§ 10.
Przepisu § 4 ust. 1 nie stosuje się do pracodawców, którzy po raz pierwszy przekazali wymagane informacje, przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, na podstawie odrębnych przepisów.
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Fedak

 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2262, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 44, poz. 422, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 63, poz. 440, Nr 94, poz. 651 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 144, Nr 115, poz. 791 i Nr 181, poz. 1288.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 145, poz. 1050.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2007 r.
(poz. 1754)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6.

Załącznik nr 6

infoRgrafika

infoRgrafika

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA