REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 240 poz. 1755

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 13 grudnia 2007 r.

w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 26c ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) tryb przekazywania oraz rozliczania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, zwanego dalej „dofinansowaniem”;

2) terminy składania i wzory:

a) miesięcznej informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych, z uwzględnieniem pracowników, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz pracowników niewidomych, zwanej dalej „informacją”,

b) wniosku o wypłatę dofinansowania za dany miesiąc, zwanego dalej „wnioskiem”,

c) informacji o wysokości i rodzaju podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zwanej dalej „informacją o podwyższonych kosztach”;

3) wzór formularza rozliczenia dofinansowania za okres roczny;

4) wymogi, jakie muszą spełniać pracodawcy, przekazujący dokumenty w formie elektronicznej przez teletransmisję danych.

§ 2.
Określa się wzory:

1) informacji, o symbolu INF-D-P, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wniosku, o symbolu Wn-D, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) informacji o podwyższonych kosztach, o symbolu INF-D-Kz, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) formularza rozliczenia dofinansowania za okres roczny, o symbolu INF-D-R, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 3.
1. Pracodawca składa informację i część I wniosku w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą.

2. Pracodawca składa część II wniosku wówczas, gdy wniosek składa po raz pierwszy lub gdy dane uległy zmianie.

§ 4.
Pracodawca, w terminie 30 dni przed dniem przekazania po raz pierwszy informacji i wniosku, przesyła do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej „Funduszem”, w formie dokumentu pisemnego:

1) dane o pracodawcy zawierające:

a) pełną nazwę oraz jej skrót (o ile posiada),

b) numery: REGON i NIP (o ile ich nadanie wynika z przepisów prawa),

c) adres pracodawcy właściwy dla siedziby wnioskodawcy wraz z identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju (województwa, powiatu, gminy oraz miejscowości i ulicy) stosownie do przepisów dotyczących zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego,

d) adres do korespondencji wraz z identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju (województwa, powiatu, gminy oraz miejscowości i ulicy) stosownie do przepisów dotyczących zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego,

e) imię, nazwisko, numery telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej (o ile posiada) osoby odpowiedzialnej za kontakty z Funduszem;

2) kopie aktualnych dokumentów potwierdzających dane, o których mowa w pkt 1 lit. a i b;

3) upoważnienie osoby przesyłającej dane lub dokumenty, o których mowa w pkt 1 i 2, do występowania w imieniu pracodawcy.

§ 5.
Po otrzymaniu informacji i wniosku Fundusz:

1) sprawdza je pod względem rachunkowym i formalnym, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji lub wniosku informuje pracodawcę o stwierdzonych nieprawidłowościach i wzywa do ich usunięcia wraz z pouczeniem o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania w przypadku ich nieusunięcia;

2) ustala, czy pracodawca posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu w wysokości przekraczającej ogółem kwotę 100 zł;

3) ustala kwotę przysługującego dofinansowania;

4) przekazuje ustaloną kwotę przysługującego dofinansowania na rachunek bankowy wskazany przez pracodawcę.

§ 6.
1. Jeżeli dofinansowanie zostało wypłacone pracodawcy w wysokości wyższej od należnej, pracodawca informuje Fundusz o wysokości nienależnie pobranej kwoty dofinansowania oraz dokonuje zwrotu tej kwoty w terminie 14 dni od dnia jej ujawnienia.

2. Jeżeli dofinansowanie zostało wypłacone pracodawcy w wysokości niższej od należnej, pracodawca może poinformować Fundusz o wysokości kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą należną a kwotą wypłaconą pracodawcy w terminie do dnia 30 września roku następującego po roku, w którym przypadał okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

3. Przepis § 5 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 7.
1. Pracodawca dokonuje rozliczenia dofinansowania na formularzu rozliczenia dofinansowania za okres roczny, posługując się w szczególności danymi zawartymi w informacjach i wnioskach.

2. Pracodawca będący podmiotem wykonującym działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, dokonuje rozliczenia dofinansowania za okres roczny, posługując się danymi, o których mowa w ust. 1, oraz danymi zawartymi w informacji o podwyższonych kosztach.

3. Przepis § 5 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 8.
Terminy, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz § 6 ust. 2, podlegają przywróceniu na prośbę pracodawcy, jeżeli uprawdopodobni, że uchylenie nastąpiło bez jego winy.
§ 9.
1. Po przesłaniu danych lub dokumentów, o których mowa w § 4, jednak nie później niż na 14 dni przed dniem złożenia informacji i wniosku po raz pierwszy, pracodawca zamierzający składać w formie elektronicznej wnioski, informacje lub informacje o podwyższonych kosztach odbiera od Funduszu identyfikator oraz hasło dostępu do programu informatycznego udostępnionego przez Fundusz, służącego do składania Zarządowi Funduszu dokumentów w formie elektronicznej.

2. Pracodawca przekazujący odpowiednio wnioski, informacje lub informacje o podwyższonych kosztach w formie elektronicznej uwierzytelnia te dokumenty podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.3)), albo certyfikatem dostarczonym przez Fundusz.

3. Urzędowe poświadczenie odbioru dokumentu w formie elektronicznej przesłanego za pomocą teletransmisji danych następuje zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym.

4. Pracodawca, o którym mowa w ust. 2:

1) rejestruje w programie informatycznym certyfikat, o którym mowa w ust. 2;

2) niezwłocznie informuje Fundusz o:

a) rezygnacji ze składania dokumentów w formie elektronicznej,

b) utracie lub podejrzeniu ujawnienia danych służących do składania podpisu elektronicznego.

§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.4)

Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Fedak

 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2262, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 44, poz. 422, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 63, poz. 440, Nr 94, poz. 651 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 144, Nr 115, poz. 791 i Nr 181, poz. 1288.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 145, poz. 1050.

4) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 232, poz. 2330, z 2004 r. Nr 283, poz. 2835 oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 793), utrzymane w mocy na podstawie art. 20 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115, poz. 791).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2007 r. (poz. 1755)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-12-24
  • Data wejścia w życie: 2008-01-01
  • Data obowiązywania: 2008-04-14
  • Dokument traci ważność: 2009-01-21

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA