REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 244 poz. 1800

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 18 grudnia 2007 r.

w sprawie określenia trybu i sposobu działania zespołu egzaminacyjnego, zgłaszania propozycji pytań przez Krajową Radę Komorniczą i rady izb komorniczych oraz przygotowywania pytań na egzaminy konkursowy i komorniczy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31i pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Zespół egzaminacyjny przygotowuje test na egzamin konkursowy na aplikację komorniczą, zwany dalej „egzaminem konkursowym”, oraz dwa tematy na część pisemną egzaminu komorniczego i zestawy ośmiu pytań na część ustną egzaminu komorniczego, w ilości ustalonej przez przewodniczącego.

2. Pracami zespołu egzaminacyjnego kieruje jego przewodniczący, do którego zadań należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń zespołu egzaminacyjnego;

2) kierowanie przebiegiem obrad zespołu egzaminacyjnego;

3) zabezpieczenie pytań na egzamin konkursowy na aplikację komorniczą oraz na egzamin komorniczy przed nieuprawnionym wglądem.

3. Obsługę techniczną zespołu egzaminacyjnego zapewnia Ministerstwo Sprawiedliwości.

§ 2.
1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje Krajową Radę Komorniczą oraz rady izb komorniczych o możliwości zgłaszania propozycji pytań na egzamin konkursowy oraz wskazuje termin, do którego propozycje pytań mają być nadsyłane.

2. Propozycje pytań, o których mowa w ust. 1, zgłaszane są na piśmie oraz na elektronicznym nośniku informacji, w formie pytań testowych zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Krajowa Rada Komornicza i rady izb komorniczych wskazują jednocześnie odpowiedzi prawidłowe z określeniem ich podstawy prawnej.

§ 3.
1. Każdy członek zespołu egzaminacyjnego zgłasza na piśmie propozycje pytań na egzamin konkursowy podczas prac tego zespołu.

2. Członkowie zespołu egzaminacyjnego wspólnie uzgadniają brzmienie pytań na egzamin konkursowy. Ostateczne brzmienie pytań ustala przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.

3. Notatki, którymi posługiwali się członkowie zespołu egzaminacyjnego, przy ustalaniu pytań na egzamin konkursowy, podlegają zniszczeniu.

4. Z przebiegu posiedzeń zespołu egzaminacyjnego i jego ustaleń sporządza się protokół. W protokole tym zamieszcza się informację o wykonaniu obowiązku, o którym mowa w ust. 3. Protokół podpisuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.

§ 4.
1. Ostateczna wersja pytań w formie testu na egzamin konkursowy, zwanego dalej „testem”, wraz z zestawem prawidłowych odpowiedzi i określeniem ich podstawy prawnej, zwanych dalej „odpowiedziami”, oraz protokołem, o którym mowa w § 3 ust. 4, zostają przekazane Ministrowi Sprawiedliwości najpóźniej na 45 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu konkursowego.

2. Opracowany test oraz odpowiedzi umieszcza się w osobnych, opieczętowanych kopertach i przechowuje w miejscu, do którego mają dostęp wyłącznie upoważnione przez Ministra Sprawiedliwości osoby.

§ 5.
1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje Krajową Radę Komorniczą oraz rady izb komorniczych o możliwości zgłaszania propozycji pytań na egzamin komorniczy uwzględniających program aplikacji oraz wskazuje termin, do którego propozycje mają być nadsyłane.

2. Propozycje pytań, o których mowa w ust. 1, zgłaszane są na piśmie oraz na elektronicznym nośniku informacji, w formie zestawów ośmiu pytań na część ustną egzaminu komorniczego oraz dwóch tematów na część pisemną egzaminu komorniczego.

§ 6.
1. Każdy członek zespołu egzaminacyjnego zgłasza na piśmie propozycje tematów pisemnych i zestawów ośmiu pytań na egzamin komorniczy podczas prac tego zespołu.

2. Członkowie zespołu egzaminacyjnego wspólnie uzgadniają brzmienie tematów na część pisemną egzaminu komorniczego i zestawów ośmiu pytań na część ustną egzaminu komorniczego. Ostateczne brzmienie tematów pisemnych i zestawów ośmiu pytań ustala przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.

3. Notatki, którymi posługiwali się członkowie zespołu egzaminacyjnego, przy ustalaniu tematów i pytań na egzamin komorniczy, podlegają zniszczeniu.

4. Z przebiegu posiedzeń zespołu i jego ustaleń spisuje się protokół. W protokole tym zamieszcza się informację o wykonaniu obowiązku, o którym mowa w ust. 3. Protokół podpisuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.

§ 7.
1. Tematy na część pisemną i pytania w formie zestawów oraz protokół, o którym mowa w § 6 ust. 4, zostają przekazane Ministrowi Sprawiedliwości najpóźniej na 45 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu komorniczego.

2. Opracowane tematy pisemne i zestawy pytań na egzamin komorniczy umieszcza się w osobnych, opieczętowanych kopertach i przechowuje w miejscu, do którego mają dostęp wyłącznie upoważnione przez Ministra Sprawiedliwości osoby.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 2007 r.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ćwiąkalski

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 44, poz. 288, Nr 85, poz. 571 i Nr 112, poz. 769.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-12-28
  • Data wejścia w życie: 2007-12-28
  • Data obowiązywania: 2007-12-28
  • Dokument traci ważność: 2014-01-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA