REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 244 poz. 1804

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 21 grudnia 2007 r.

w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31 i pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Aplikacja komornicza rozpoczyna się 1 października.

2. Program aplikacji komorniczej obejmuje zajęcia seminaryjne oraz praktyki.

§ 2.
1. Aplikant odbywa praktykę u komornika wskazanego przez radę izby komorniczej.

2. Warunki odbywania praktyki przez aplikanta określa umowa o pracę zawarta z komornikiem.

§ 3.
1. Komornik, u którego aplikant odbywa praktykę, zapoznaje go z całokształtem czynności należących do zakresu obowiązków komornika i współdziała w tym zakresie z osobami prowadzącymi zajęcia seminaryjne.

2. W szczególności aplikant przygotowuje projekty dokumentów sporządzanych w poszczególnych sprawach przez komornika sądowego.

§ 4.
1. Rada izby komorniczej ustala szczegółowy program zajęć seminaryjnych i ich formę oraz zapewnia wykładowców.

2. Wykładowcami mogą być w szczególności komornicy, komornicy emerytowani, adwokaci, radcowie prawni, prokuratorzy, prokuratorzy w stanie spoczynku, sędziowie, sędziowie w stanie spoczynku, referendarze i starsi referendarze sądowi, a także pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni lub dydaktyczni szkół wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej lub Polskiej Akademii Nauk oraz inne osoby szczególnie obeznane z problematyką działalności komorników sądowych i egzekucji sądowej.

3. Rada izby komorniczej przedstawia walnemu zgromadzeniu komorników izby komorniczej projekt rocznego preliminarza wydatków przeznaczonych na organizację i prowadzenie aplikacji.

§ 5.
Rady izb komorniczych mogą zawierać porozumienia w sprawie wspólnego prowadzenia zajęć seminaryjnych aplikantów.
§ 6.
Komornik, u którego aplikant odbywa praktykę, sporządza co 12 miesięcy opinię o aplikancie i niezwłocznie przekazuje ją właściwej radzie izby komorniczej. Opinię tę dołącza się do akt osobowych aplikanta, prowadzonych przez radę izby komorniczej. Z treścią tej opinii komornik zaznajamia aplikanta.
§ 7.
Zajęcia seminaryjne dla aplikantów rozpoczynają się 1 października i trwają do 30 czerwca. Odbywają się one co najmniej raz w tygodniu w wymiarze od sześciu do ośmiu jednostek lekcyjnych. Jeżeli usprawni to przebieg szkolenia, zajęcia seminaryjne mogą odbywać się w innym cyklu obejmującym nie mniej niż 4 dni w miesiącu.
§ 8.
Program aplikacji komorniczej w części obejmującej zajęcia seminaryjne uwzględnia zagadnienia wchodzące w zakres obowiązków komornika, w szczególności:

1) przepisy prawa cywilnego materialnego i procesowego ze szczególnym uwzględnieniem postępowania egzekucyjnego;

2) wybrane elementy prawa gospodarczego i prawa spółek handlowych;

3) wybrane elementy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

4) wybrane elementy prawa rodzinnego;

5) wybrane elementy prawa i postępowania administracyjnego z uwzględnieniem egzekucji administracyjnej;

6) wybrane zagadnienia z zakresu prawa finansowego, a w szczególności prawa bankowego i podatkowego;

7) wybrane elementy prawa europejskiego i prawa prywatnego międzynarodowego;

8) przepisy ustrojowe dotyczące samorządu komorniczego, sądownictwa, organów kontroli państwowej i ochrony prawa z elementami prawa konstytucyjnego.

§ 9.
1. Po pierwszym roku aplikacji rada izby komorniczej przeprowadza kolokwium dla sprawdzenia stopnia opanowania przez aplikantów komorniczych materiału, z zakresu którego prowadzone były zajęcia seminaryjne.

2. W toku aplikacji rady izb komorniczych mogą przeprowadzać sprawdziany.

§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 2007 r.

Minister Sprawiedliwości: w z. M. Cichosz

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 44, poz. 288, Nr 85, poz. 571 i Nr 112, poz. 769.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA