REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 247 poz. 1837

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie połączenia Centralnego Laboratorium Chłodnictwa, Centralnego Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego, Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Gastronomicznego i Artykułów Spożywczych oraz Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Z dniem 1 stycznia 2008 r. łączy się następujące jednostki badawczo-rozwojowe:

1) Centralne Laboratorium Chłodnictwa z siedzibą w Łodzi, numer identyfikacyjny REGON 000053746, numer identyfikacji podatkowej NIP 724-000-23-96, utworzone na podstawie zarządzenia nr 250 Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 17 listopada 1960 r. w sprawie utworzenia Centralnego Laboratorium Chłodnictwa, zmienionego zarządzeniem nr 82 Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 5 czerwca 1965 r. w sprawie zmiany siedziby Centralnego Laboratorium Chłodnictwa;

2) Centralne Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego z siedzibą w Poznaniu, numer identyfikacyjny REGON 000053479, numer identyfikacji podatkowej NIP 777-000-11-63, utworzone na podstawie zarządzenia nr 137 Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 30 czerwca 1956 r. w sprawie przekształcenia Laboratorium Badawczo-Kontrolnego Przemysłu Ziemniaczanego w Centralne Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego;

3) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Gastronomicznego i Artykułów Spożywczych z siedzibą w Łodzi, numer identyfikacyjny REGON 000137035, numer identyfikacji podatkowej NIP 724-000-37-11, utworzony na podstawie uchwały nr 17 Zarządu „Społem” Centralnego Związku Spółdzielni Spożywców z dnia 28 czerwca 1976 r. w sprawie powołania do życia nowych jednostek organizacyjnych „Społem” CZSS, jako jednostek gospodarczych oraz zmiany nazwy Zrzeszenia Zakładów Produkcji;

4) Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego z siedzibą w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 000053835, numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-82-64, utworzony na podstawie uchwały nr 534/54 Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1954 r. w sprawie przekształcenia Głównego Instytutu Przemysłu Rolnego i Spożywczego w Instytut Przemysłu Fermentacyjnego oraz nadania mu statutu oraz zarządzenia nr 15 Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 26 marca 1988 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Przemysłu Fermentacyjnego.

2. Połączenie jednostek, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez włączenie Centralnego Laboratorium Chłodnictwa, Centralnego Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego oraz Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Gastronomicznego i Artykułów Spożywczych do Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego.

§ 2.
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, zwany dalej „Instytutem”, po włączeniu jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1–3, zachowuje dotychczasową nazwę.
§ 3.
Siedzibą Instytutu jest miasto stołeczne Warszawa.
§ 4.
Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw rynków rolnych.
§ 5.
Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie:

1) badań naukowych w zakresie:

a) pozyskiwania, doskonalenia i przechowywania szczepów drobnoustrojów przemysłowych,

b) modyfikacji procesów bioinżynieryjnych,

c) otrzymywania biopreparatów.

d) opracowywania technologii bezodpadowych,

e) opracowywania i adaptacji analiz fizykochemicznych i mikrobiologicznych surowców i produktów żywnościowych;

2) prac rozwojowych w zakresie:

a) zastosowania enzymów w modyfikacji żywności,

b) otrzymywania żywności funkcjonalnej i dietetycznej,

c) koncentratów spożywczych;

3) działalności innowacyjnej mającej na celu zastosowanie nowych szczepów drobnoustrojów w technologiach przemysłu spożywczego celem poprawy ich przydatności żywieniowej oraz obniżenia kosztów produkcji z uwzględnieniem zmniejszenia szkodliwego wpływu technologii na środowisko;

4) działalności gospodarczej, w tym: produkcja probiotyków, kultur starterowych do produkcji kiszonek, wytwarzanie makaronów, kasz, sterylizacja przypraw, zaopatrywanie zakładów przemysłowych w szczepy drobnoustrojów;

5) monitoringu w zakresie biotechnologii, mikrobiologii, technologii, techniki;

6) monitoringu metod analizy żywności, analizy i standaryzacji surowców i produktów oraz ochrony środowiska, w szczególności wykorzystywanych w przemyśle fermentacyjnym, owocowo-warzywnym, piekarskim i ciastkarskim, koncentratów spożywczych, zbożowym, ziemniaczanym i chłodniczym.

§ 6.
1. Połączenie jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje według stanu ujętego w sprawozdaniach finansowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2007 r.

2. Instytut przejmuje mienie oraz zobowiązania i należności włączanych jednostek w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.

3. Instytut wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem były włączane jednostki, bez względu na ich charakter prawny.

4. Zadania ujęte w planach rzeczowo-finansowych jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1–3, wprowadza się do planu rzeczowo-finansowego Instytutu.

5. Po połączeniu jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, obowiązują system finansowo-księgowy oraz system finansowo-płacowy, stosowane przez Instytut przed dniem połączenia.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 134, poz. 934.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-12-29
  • Data wejścia w życie: 2008-01-01
  • Data obowiązywania: 2008-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA