REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 247 poz. 1841

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 49 ust. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 i Nr 88, poz. 587) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) tryb powoływania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami, zwanej dalej „komisją egzaminacyjną”, oraz jej skład;

2) zakres wiadomości podlegających sprawdzeniu;

3) tryb przeprowadzania egzaminu;

4) wysokość opłat związanych z przeprowadzeniem egzaminu i wydaniem świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami oraz sposób ich uiszczania;

5) wysokość wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej;

6) wzór świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.

§ 2.
1. Komisję egzaminacyjną powołuje się w pięcioosobowym składzie, spośród osób spełniających łącznie następujące warunki:

1) posiadających wyższe wykształcenie z zakresu nauk biologicznych, chemicznych, prawa, inżynierii środowiska, geologii, inżynierii chemicznej lub technologii chemicznej;

2) zatrudnionych w administracji publicznej, szkołach wyższych, jednostkach badawczo-rozwojowych lub prowadzących działalność w zakresie termicznego przekształcania odpadów lub składowania odpadów.

2. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:

1) przewodniczący;

2) sekretarz;

3) pozostali członkowie.

3. Przewodniczącego i sekretarza komisji egzaminacyjnej wybiera marszałek województwa spośród jej członków.

§ 3.
1. Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin z zakresu:

1) termicznego przekształcania odpadów albo

2) składowania odpadów.

2. Egzamin, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:

1) znajomość regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska i gospodarowania odpadami, w szczególności:

a) zasad gospodarowania odpadami,

b) obowiązków posiadaczy odpadów,

c) procedur przyjmowania i badania odpadów w spalarniach odpadów i współspalarniach odpadów albo procedur przyjmowania odpadów, metod i sposobów eksploatacji, zamknięcia i rekultywacji składowisk odpadów;

2) znajomość wymagań technologicznych oraz najnowszych dostępnych technik odpowiednio dla termicznego przekształcania odpadów albo składowania odpadów.

3. Egzamin przeprowadza się oddzielnie dla każdego zakresu, o którym mowa w ust. 1.

4. Egzamin przeprowadza się w formie testu pisemnego składającego się z 40 pytań; test opracowuje i ocenia komisja egzaminacyjna.

5. Egzamin przeprowadza się raz na kwartał, o ile został złożony co najmniej jeden wniosek o jego przeprowadzenie.

6. O terminie i miejscu egzaminu przewodniczący komisji egzaminacyjnej powiadamia zainteresowanego nie później niż na 30 dni przed datą egzaminu.

7. W razie uzasadnionej niemożności przystąpienia przez zainteresowanego do egzaminu w wyznaczonym terminie, przewodniczący komisji egzaminacyjnej wyznacza, na wniosek zainteresowanego, nowy termin egzaminu.

8. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 7, zostanie złożony na co najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu, uiszczoną opłatę związaną z przeprowadzeniem egzaminu zalicza się na poczet nowego egzaminu, z zastrzeżeniem, iż wysokość opłaty związanej z przeprowadzeniem nowego egzaminu powinna odpowiadać wysokości ustalonej na podstawie § 4 ust. 1.

9. Wynik pozytywny egzaminu zainteresowany uzyskuje po osiągnięciu co najmniej 75 % prawidłowych odpowiedzi.

10. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół; protokół, podpisywany przez przewodniczącego, sekretarza i pozostałych członków komisji egzaminacyjnej, zawiera:

1) imiona i nazwiska osób, które przystąpiły do egzaminu;

2) zakres zdawanego egzaminu, o którym mowa w ust. 1;

3) procent prawidłowych odpowiedzi.

11. Protokół, o którym mowa w ust. 10, przewodniczący komisji egzaminacyjnej przedkłada właściwemu marszałkowi województwa, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia egzaminu.

12. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia przedłożenia protokołu, informuje zainteresowanego o wyniku złożonego egzaminu.

§ 4.
1. Opłatę związaną z przeprowadzeniem egzaminu ustala się w wysokości 34 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, za ostatni kwartał poprzedzający datę złożenia wniosku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

2. Opłatę związaną z wydaniem świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami ustala się w wysokości 1 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

3. Opłatę, o której mowa w ust. 2, uiszcza się przy odbiorze świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.

4. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, uiszcza się przez wpłatę do kasy lub na rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego.

§ 5.
Ustala się wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu, w wysokości:

1) przewodniczący – 70 zł,

2) sekretarz – 65 zł,

3) pozostali członkowie – po 60 zł

– za każdą osobę składającą egzamin w zakresie gospodarowania odpadami.

§ 6.
Wzór świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, o którym mowa w § 1 pkt 6, jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§ 7.
1. Zachowują ważność świadectwa stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, wydane przed dniem 1 stycznia 2008 r., zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia, o którym mowa w § 8.

2. Wniosek zainteresowanego wraz z załącznikami, o których mowa w art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, złożony przed dniem 1 stycznia 2008 r., w przypadku nieprzeprowadzenia egzaminu przed dniem 1 stycznia 2008 r., przekazuje się właściwemu marszałkowi województwa, niezwłocznie, nie później niż do dnia 1 lutego 2008 r.

3. Protokół z przebiegu egzaminu:

1) przeprowadzonego przed dniem 1 stycznia 2008 r., zakończonego wynikiem pozytywnym, na podstawie którego nie zostało wydane świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami,

2) przeprowadzonego w okresie od dnia 1 czerwca 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. zakończonego wynikiem negatywnym

– przekazuje się marszałkowi województwa, niezwłocznie, nie później niż do dnia 1 lutego 2008 r.

§ 8.
Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (Dz. U. Nr 140, poz. 1584 oraz z 2005 r. Nr 42, poz. 411).
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Minister Środowiska: w z. S. Gawłowski

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

Załącznik 1. [WZÓR ŚWIADECTWA STWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 20 grudnia 2007 r. (poz. 1841)

WZÓR ŚWIADECTWA STWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-12-29
  • Data wejścia w życie: 2008-01-01
  • Data obowiązywania: 2008-01-01
  • Dokument traci ważność: 2013-10-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA