| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

POROZUMIENIE WYKONAWCZE

między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Spraw Wewnętrznych Republiki Łotewskiej w sprawie wykonywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia,

podpisane w Luksemburgu dnia 27 kwietnia 2006 r.

Zgodnie z artykułem 11 Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia, podpisanej w Rydze, dnia 29 marca 2006 r., zwanej dalej Umową, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Minister Spraw Wewnętrznych Republiki Łotewskiej uzgodnili, co następuje:

Artykuł 1

1. Zgodnie z artykułem 2 ustęp 1 Umowy jeden z następujących ważnych dokumentów poświadcza obywatelstwo osoby przekazywanej:

a) w Rzeczypospolitej Polskiej:

– wszelkie rodzaje paszportów.

– dowód osobisty,

– poświadczenie obywatelstwa.

– książeczka lub legitymacja wojskowa.

– książeczka żeglarska.

– wszelkie inne urzędowo wydane dokumenty stwierdzające obywatelstwo polskie;

b) w Republice Łotewskiej:

– dokument podróży stwierdzający obywatelstwo łotewskie,

– dowód tożsamości obywatela.

2. Zgodnie z artykułem 2 ustęp 3 Umowy obowiązek każdej z Umawiających się Stron w zakresie przyjęcia osoby przekazywanej potwierdzony jest na podstawie jednego z następujących ważnych dokumentów:

a) w Rzeczypospolitej Polskiej:

– karta pobytu,

– polski dokument podróży dla cudzoziemca,

– tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca,

– dokument podróży przewidziany w Konwencji dotyczącej statusu uchodźców, sporządzonej w Genewie dnia 28 lipca 1951 roku uzupełnionej Protokołem dotyczącym statusu uchodźców, sporządzonym w Nowym Jorku dnia 31 stycznia 1967 roku. wydany przez właściwy organ Rzeczypospolitej Polskiej,

– tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, przewidziane w Konwencji dotyczącej statusu uchodźców, sporządzonej w Genewie dnia 28 lipca 1951 roku uzupełnionej Protokołem dotyczącym statusu uchodźców, sporządzonym w Nowym Jorku dnia 31 stycznia 1967 roku, wydany przez właściwy organ Rzeczypospolitej Polskiej;

b) w Republice Łotewskiej:

– paszport cudzoziemca,

– dowód tożsamości cudzoziemca.

– zaświadczenie powrotu,

– książeczka marynarska,

– dokument podróży uchodźcy wraz z ważnym zezwoleniem na pobyt,

– dokument podróży bezpaństwowca wraz z ważnym zezwoleniem na pobyt.

3. Zgodnie z artykułem 2 ustęp 1 Umowy obywatelstwo osoby, która ma być przekazana można domniemywać na podstawie jednego z poniżej wymienionych dokumentów:

a) w Rzeczypospolitej Polskiej:

– jeden z dokumentów wymienionych w ustępie 1, po utracie jego ważności,

– kopii dokumentów wymienionych w ustępie 1,

– prawa jazdy,

– legitymacji służbowej,

– wyjaśnień osoby przekazywanej,

– urzędowego protokołu sporządzonego z wyjaśnień osoby przekazywanej lub zeznań świadków,

– aktu urodzenia;

b) w Republice Łotewskiej:

– jednego z dokumentów wymienionych w ustępie 1, po utracie jego ważności,

– dokumenty lub zaświadczenia, które potwierdzają przynależność do sił zbrojnych lub porządkowych Republiki Łotewskiej,

– dowolnego dokumentu wydanego przez władze, na podstawie którego można ustalić obywatelstwo danej osoby.

– oświadczenia złożonego przez tę osobę lub świadków dołączonego do urzędowego protokołu.

4. Postanowienia ustępu 3 stosuje się również wobec osób, które mają być przekazane zgodnie z artykułem 2 ustęp 2 lub ustęp 3 Umowy.

Artykuł 2

1. Zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 Umowy dowodem bezpośredniego przybycia osoby z terytorium Państwa Strony wezwanej jest:

– pieczęć wjazdowa lub wyjazdowa właściwych organów Strony wezwanej, nawet jeżeli pieczęć ta znajduje się w sfałszowanym lub przerobionym dokumencie uprawniającym do przekraczania granicy,

– bilety lotnicze lub promowe,

– innego rodzaju adnotacje właściwych organów Strony wezwanej w dokumentach uprawniających do przekroczenia granicy, które wskazują na bezpośrednie przybycie danej osoby z terytorium Państwa Strony wezwanej.

2. Zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 Umowy bezpośrednie przybycie osoby z terytorium Państwa Strony wezwanej można domniemywać na podstawie:

– kopii dokumentów wymienionych w ustępie 1,

– innych dokumentów które wskazują na bezpośrednie przybycie danej osoby z terytorium Państwa Strony wezwanej,

– zeznań świadków stwierdzonych w urzędowym protokole,

– wyjaśnień osoby przekazywanej stwierdzonych w urzędowym protokole.

Artykuł 3

1. Przekazanie osób, o których mowa w artykułach 2, 3, 4 i 5 Umowy odbywa się na podstawie wniosku o przyjęcie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Porozumienia Wykonawczego.

2. Przekazanie osób odbywa się po uzyskaniu od Strony wezwanej pisemnej akceptacji wniosku o przyjęcie.

3. Podczas wykonywania procedury przekazywania osób, właściwe organy nie będą inicjować przekazywania szczególnie dużych grup osób (powyżej 15) jednocześnie. Nie dotyczy to przypadku przekazywania grupy osób, które wjechały się na terytorium Państwa Strony wnioskującej jednocześnie.

4. Właściwy organ Strony wnioskującej, za zgodą osoby przekazywanej, informuje właściwy organ Strony wezwanej o planowanym przekazaniu osoby, która ze względu na stan zdrowia bądź wiek wymaga opieki lekarskiej. Brak takich informacji nie stanowi przeszkody w wykonaniu wniosku o przyjęcie osoby.

Artykuł 4

1. Tranzyt osób określonych w artykule 8 Umowy jest realizowany na podstawie wniosku o tranzyt, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Porozumienia Wykonawczego.

2. Tranzyt osób odbywa się po uzyskaniu od Strony wezwanej pisemnej akceptacji wniosku o tranzyt osoby.

3. Podczas wykonywania procedury tranzytowej osób, właściwe organy nie będą inicjować tranzytu szczególnie dużych grup osób (powyżej 15) jednocześnie.

4. Wykonanie tranzytu, o którym mowa w ustępie 1, potwierdzone jest przez właściwy organ Strony wezwanej w Protokole przyjęcia osoby, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Porozumienia Wykonawczego, z wyjątkiem przypadku, kiedy osoba podlegająca tranzytowi jest konwojowana przez przedstawicieli właściwych organów Strony wnioskującej.

Artykuł 5

1. Następujące organy są właściwe do składania i przyjmowania wniosków dotyczących przekazywania osób:

a) w Rzeczypospolitej Polskiej:

Komendant Główny Straży Granicznej

Adres do korespondencji: AI. Niepodległości 100

02–514 WARSZAWA

Fax: 00 48 22 60 29 205

Tel.: 00 48 22 54 29 203 (do godziny 16.00 czasu polskiego)

Tel.: 00 48 22 60 29 313 (po godzinie 16.00 czasu polskiego).

b) w Republice Łotewskiej:

Wydział ds. Imigracji Komendy Głównej Państwowej Straży Granicznej

Adres do korespondencji: Rūdolfa ielā 5

Rīga, LV-1012

Faks: (+371) 7075600

Tel.: (+371) 7075686

2. Następujące organy są właściwe do składania i przyjmowania wniosków dotyczących tranzytu osób:

a) w Rzeczypospolitej Polskiej:

Komendant Główny Policji

Adres do korespondencji: ul. Puławska 148/150

02–624 WARSZAWA

Fax: 00 48 22 84 979 31

Tel : 00 48 22 60 120 12

b) Strony Łotewskiej:

Wydział ds. Imigracji Komendy Głównej Państwowej Straży Granicznej

Adres do korespondencji: Rūdolfa ielā 5

Rīga, LV-1012

Faks: (+371) 7075600

Tel.: (+371) 7075686

Artykuł 6

Przekazanie i przyjmowanie może odbywać się w następujących przejściach lotniczych:

a) w Rzeczypospolitej Polskiej:

Międzynarodowy Port Lotniczy Warszawa – Okęcie

Tel.: 00 48 22 54 26 200

Fax: 00 48 22 54 26 290 (do godziny 15.30 czasu polskiego)

00 48 22 54 29 540 (całodobowy).

b) po Stronie Łotewskiej:

Międzynarodowy Port Lotniczy w Rydze/Oddział Państwowej Straży Granicznej w Rydze

Tel.: (+371) 7323994

Faks: (+371) 7326084

Artykuł 7

1. Zgodnie z postanowieniami artykułu 10 Umowy koszty związane z przekazaniem lub tranzytem osoby pokryje właściwy organ Strony wnioskującej według zbiorczego rachunku, składającego się z rachunków i innych dokumentów potwierdzających poniesione koszty – w terminie trzydziestu dni od dnia jego otrzymania. Płatność zostanie przekazana na konto wskazane przez Stronę wezwaną.

2. Umawiające się Strony podejmą działania, by przekazywanie osób z oficjalnym konwojem odbywało się w najbardziej racjonalny i oszczędny sposób, uwzględniając niezbędne i stosowne środki bezpieczeństwa.

Artykuł 8

1. O ile Umawiające się Strony nie postanowią inaczej, w trakcie wykonywania Umowy oraz niniejszego Porozumienia Wykonawczego właściwe organy Umawiających się Stron porozumiewać się będą ustnie i pisemnie w języku angielskim.

2. Wyznaczeni przedstawiciele Umawiających się Stron oceniają realizację Umowy w ramach spotkań odbywanych zgodnie z potrzebami.

Artykuł 9

Niniejsze Porozumienie Wykonawcze wchodzi w życie wraz z Umową i traci moc wraz z utratą mocy tej Umowy.

infoRgrafika

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik Nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik Nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »