| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 22 stycznia 2008 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”, zwanej dalej „pomocą”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, zwanym dalej „Programem”, w tym:

1) tryb składania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność;

2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy i wnioski o płatność.

§ 2.
Działanie, o którym mowa w § 1, jest wdrażane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3.
Pomoc jest przyznawana producentowi rolnemu:

1) któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”;

2) który nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.) oraz przepisów wydanych w trybie tego rozporządzenia, a także na podstawie przepisów odrębnych;

3) który, w przypadku uczestnictwa we wspólnotowych systemach jakości żywności, wytwarza produkty:

a) wpisane do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (Dz. Urz. UE L 93 z 31.03.2006, str. 1), lub

b) których nazwy zostały wpisane do rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych, o którym mowa w art. 7 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 93 z 31.03.2006, str. 12, z późn. zm.), lub

c) rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. WE L 198 z 22.07.1991, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 39, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 2092/91”, lub

4) który, w przypadku uczestnictwa w krajowym systemie jakości żywności, wytwarza produkty integrowanej produkcji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, z późn. zm.2)), zwanej dalej „integrowaną produkcją”.

§ 4.
1. Jeżeli producent rolny ubiega się o przyznanie pomocy z tytułu uczestnictwa we wspólnotowych lub krajowych systemach jakości żywności, to wniosek o przyznanie pomocy składa się:

1) odrębnie dla każdego produktu – w przypadku wspólnotowych systemów jakości żywności, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. a i b;

2) łącznie dla produktów – w przypadku wspólnotowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. c;

3) łącznie dla produktów – w przypadku krajowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 4.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, okres wsparcia jest liczony osobno dla:

1) każdego produktu w ramach wspólnotowych systemów jakości żywności, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. a i b;

2) produktów w ramach wspólnotowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. c;

3) produktów wytwarzanych w ramach integrowanej produkcji.

§ 5.
1. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej Agencji, informację o możliwości składania w danym roku wniosków o przyznanie pomocy.

2. Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w ust. 1.

3. Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej Agencji, nie rzadziej niż co 14 dni, informacje o zapotrzebowaniu na środki finansowe wynikające z wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w okresie realizacji Programu.

4. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy upływa z końcem dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości informacji, że zapotrzebowanie, o którym mowa w ust. 3, osiągnęło co najmniej 110 % środków finansowych dostępnych w ramach Programu.

§ 6.
1. Pomoc jest przyznawana według kolejności otrzymania przez Agencję wniosków o przyznanie pomocy spełniających wymagania określone w § 7.

2. Decyzja w sprawie przyznania pomocy jest wydawana w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy spełniającego wymagania określone w § 7.

§ 7.
1. Wniosek o przyznanie pomocy, poza elementami podania określonymi w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiera:

1) numer identyfikacyjny;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) albo kod kraju i numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości – w przypadku osoby fizycznej nieposiadającej obywatelstwa polskiego;

3) informację, czy wnioskodawca ubiega się o przyznanie pomocy w związku z wytwarzaniem:

a) określonego produktu w ramach wspólnotowych systemów jakości żywności, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. a i b, albo

b) wszystkich produktów w ramach wspólnotowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. c, albo

c) wszystkich produktów w ramach integrowanej produkcji;

4) informację o dołączonych do wniosku załącznikach.

2. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się kopię:

1) certyfikatu zgodności, wydanego przez jednostkę certyfikującą upoważnioną i podaną we wniosku o rejestrację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68), zwanym dalej „wnioskiem o rejestrację”, albo świadectwa jakości handlowej, wydanego przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, potwierdzających zgodność procesu produkcji produktu posiadającego chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub gwarantowaną tradycyjną specjalność ze specyfikacją, wydanych nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy – w przypadku wspólnotowych systemów jakości żywności, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. a i b, albo

2) certyfikatu zgodności potwierdzającego, że płody rolne nieprzetworzone oraz produkty z nich powstałe, w tym także zwierzęta oraz produkty i przetwory pochodzenia zwierzęcego, zostały wyprodukowane lub przetworzone zgodnie z rozporządzeniem nr 2092/91, wydanego przez upoważnioną jednostkę certyfikującą nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy albo oświadczenie złożone przez producenta rolnego o wytwarzaniu produktów w okresie przestawiania (konwersji) w rozumieniu przepisów rozporządzenia nr 2092/91 wraz ze wskazaniem rodzaju produktów podlegających przestawianiu (konwersji) – w przypadku wspólnotowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. c, albo

3) zgłoszenia do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa zamiaru prowadzenia integrowanej produkcji złożonego nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy – w przypadku integrowanej produkcji.

§ 8.
1. Pomoc jest wypłacana w formie rocznych płatności obejmujących okresy kolejnych 12 miesięcy, zwane dalej „okresami pomocy”, liczonych od dnia:

1) wydania certyfikatu zgodności lub świadectwa jakości handlowej wymienionych w § 7 ust. 2 pkt 1 – w przypadku wspólnotowych systemów jakości żywności, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. a i b, lub

2) wydania certyfikatu zgodności albo złożenia wniosku o przyznanie pomocy wraz z oświadczeniem określonym w § 7 ust. 2 pkt 2 – w przypadku wspólnotowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. c, lub

3) zgłoszenia do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa zamiaru prowadzenia integrowanej produkcji, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 3 – w przypadku integrowanej produkcji.

2. Wysokość pomocy, za każdy z 5 okresów pomocy.

1) wynosi nie więcej niż:

a) 3200 zł – w przypadku wspólnotowych systemów jakości żywności, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. a i b,

b) 996 zł – w przypadku wspólnotowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. c,

c) 2750 zł – w przypadku integrowanej produkcji;

2) oblicza się na podstawie poniesionych w okresie, za który jest składany wniosek o płatność, kosztów:

a) kontroli, po przeprowadzeniu której wydaje się:

– certyfikaty zgodności lub świadectwa jakości handlowej – w przypadku wspólnotowych systemów jakości żywności, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. a i b,

– certyfikaty zgodności lub protokoły wskazujące, że producent rolny jest w okresie przestawiania (konwersji) w rozumieniu przepisów rozporządzenia nr 2092/91 – w przypadku wspólnotowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. c, lub

– certyfikaty poświadczające stosowanie integrowanej produkcji – w przypadku integrowanej produkcji,

b) składek na rzecz grupy producentów działającej w jednej z form organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, zwanej dalej „grupą producentów”, która w roku poprzedzającym złożenie wniosku o płatność realizowała zadania określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, lub

c) zakupu publikacji poświęconych prowadzeniu upraw zgodnie z zasadami integrowanej produkcji oraz pułapek feromonowych i lepowych – w przypadku integrowanej produkcji.

3. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT).

4. W przypadku integrowanej produkcji:

1) wysokość pomocy obliczona na podstawie kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b lub c, nie może przekroczyć 750 zł;

2) do kosztów kontroli, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, zalicza się koszty poniesione na uzyskanie zaświadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 4b ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin.

5. Koszty składek na rzecz grupy producentów uwzględnia się przy obliczaniu wysokości pomocy, jeżeli producent rolny złożył oświadczenie, o którym mowa w § 9 ust. 4 pkt 3.

§ 9.
1. Wniosek o płatność za dany okres pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego w terminie 90 dni od dnia upływu tego okresu.

2. Producent rolny może składać wnioski o płatność, w okresie kolejnych 5 lat od dnia, w którym decyzja o przyznaniu pomocy stała się ostateczna.

3. Jeżeli producent rolny nie złożył wniosku o płatność za dany okres, nie może on ubiegać się o płatność za ten okres w kolejnych latach.

4. Wniosek o płatność, poza elementami podania określonymi w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego oraz danymi, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1–3, zawiera:

1) oświadczenie, że w okresie, za który jest składany wniosek o płatność, w przypadku:

a) uczestnictwa we wspólnotowych systemach jakości żywności, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. a i b:

– żaden z certyfikatów zgodności wydany przez jednostkę certyfikującą upoważnioną i podaną we wniosku o rejestrację nie został cofnięty lub

– Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych nie wydał decyzji, o której mowa w art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych,

b) uczestnictwa we wspólnotowym systemie jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. c:

– żaden z certyfikatów zgodności wymienionych w § 7 ust. 2 pkt 2, wydanych przez upoważnioną jednostkę certyfikującą, nie został cofnięty lub

– nie została przeprowadzona przez jednostkę certyfikującą kontrola, w wyniku której okres przestawiania (konwersji) w rozumieniu przepisów rozporządzenia nr 2092/91 nie został uznany;

2) oświadczenie, że producent rolny nie należy do organizacji producentów, o której mowa w art. 11 rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (Dz. Urz. WE L 297 z 21.11.1996, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 20, str. 55, z późn. zm.), ponoszącej z funduszu operacyjnego w ramach programu operacyjnego koszty, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 2, stanowiące podstawę obliczenia wysokości pomocy;

3) oświadczenie, że producent rolny należy do grupy producentów, działającej w jednej z form organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, i że grupa producentów, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o płatność, realizowała zadania określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

4) oświadczenie, że producent rolny w okresie, za który jest składany wniosek o płatność, wytworzył produkty przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi;

5) zobowiązanie producenta rolnego do:

a) informowania Agencji o każdej zmianie danych zawartych w złożonych dokumentach,

b) przechowywania dokumentów poświadczających spełnienie warunków przyznania pomocy i wypłaty płatności z tego tytułu przez okres 5 lat, licząc od dnia otrzymania ostatniej wypłaty płatności.

5. Do wniosku o płatność za dany okres dołącza się:

1) w przypadku wspólnotowych systemów jakości żywności, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. a i b:

a) kopie certyfikatów zgodności, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 1, wydanych lub ważnych co najmniej przez 6 miesięcy lub

b) kopie świadectw jakości handlowej, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 1, wydanych

– w okresie, za który jest składany wniosek o płatność;

2) w przypadku wspólnotowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. c:

a) kopie certyfikatów zgodności, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2, wydanych lub ważnych co najmniej przez 6 miesięcy w okresie, za który jest składany wniosek o płatność, lub

b) oświadczenie, że producent rolny wytwarzał produkty w okresie przestawiania (konwersji) w rozumieniu przepisów rozporządzenia nr 2092/91 w okresie, za który jest składany wniosek o płatność;

3) w przypadku integrowanej produkcji – kopie certyfikatów potwierdzających stosowanie integrowanej produkcji wydanych w okresie, za który jest składany wniosek o płatność;

4) kopie dowodów księgowych potwierdzających:

a) poniesienie kosztów, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 2,

b) wpłatę składki na rachunek bankowy grupy producentów.

§ 10.
1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji przyznaje płatność w drodze decyzji administracyjnej na wniosek o płatność.

2. Decyzję w sprawie wypłaty płatności wydaje się w terminie 60 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o płatność spełniającego wymagania, o których mowa w § 9 ust. 4 i 5.

3. Wypłata płatności następuje w terminie 60 dni od dnia, w którym decyzja określona w ust. 1 stała się ostateczna.

§ 11.
W przypadku działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem, ze względu na istotę tego działania:

1) następca prawny wnioskodawcy albo nabywca gospodarstwa lub jego części albo przejmujący posiadanie gospodarstwa lub jego części nie może wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy;

2) nie przyznaje się pomocy następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy gospodarstwa lub jego części ani przejmującemu posiadanie gospodarstwa lub jego części.

§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 92, poz. 639, Nr 170, poz. 1217 i Nr 171, poz. 1225 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 541.

Załącznik 1. [FORMY ORGANIZACYJNE GRUP PRODUCENTÓW]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2008 r. (poz. 119)

Załącznik nr 1

FORMY ORGANIZACYJNE GRUP PRODUCENTÓW

Za grupę producentów uznaje się:

1) stowarzyszenie utworzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.),

2) kółko rolnicze i rolnicze zrzeszenie branżowe utworzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. Nr 32, poz. 217, z późn. zm.),

3) spółdzielnię utworzoną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z późn. zm.),

4) grupę producentów rolnych utworzoną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.),

5) wstępnie uznaną grupę producentów, organizację producentów owoców i warzyw oraz grupę producentów chmielu, utworzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. z 2008 r. Nr 11, poz. 70)

– jeżeli grupa producentów skupia i reprezentuje producentów rolnych biorących udział we wspólnotowych lub krajowych systemach jakości żywności.

Załącznik 2. [ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GRUPĘ PRODUCENTÓW NA RZECZ JEJ CZŁONKÓW]

Załącznik nr 2

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GRUPĘ PRODUCENTÓW NA RZECZ JEJ CZŁONKÓW

Zadania realizowane przez grupę producentów na rzecz członków obejmują współpracę w zakresie realizacji zobowiązań wynikających z uczestnictwa w systemie jakości żywności, w szczególności z:

1) art. 6 ust. 2 lit. f rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami – w przypadku wspólnotowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. a rozporządzenia;

2) art. 4 ust. 2 lit. d rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych – w przypadku wspólnotowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. b rozporządzenia;

3) załącznika III pkt 6 rozporządzenia nr 2092/91 – w przypadku wspólnotowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. c rozporządzenia;

4) art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 lub 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin – w przypadku integrowanej produkcji.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »