reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 7 lutego 2008 r.

w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Agencji Rynku Rolnego nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. Nr 102, poz. 1080).
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

Załącznik 1. [STATUT AGENCJI RYNKU ROLNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2008 r. (poz. 181)

STATUT AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Rozdział 1

Postanowienie ogólne

§ 1. Agencja Rynku Rolnego, zwana dalej „Agencją”, działa na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702) oraz niniejszego statutu.

Rozdział 2

Prezes Agencji

§ 2. 1. Prezes Agencji kieruje działalnością Agencji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Prezes Agencji sprawuje swoje funkcje przy pomocy:

1) zastępców Prezesa Agencji,

2) dyrektorów komórek organizacyjnych w Centrali,

3) dyrektorów oddziałów terenowych

– którzy są odpowiedzialni za realizację spraw objętych zakresem ich działania.

3. W czasie nieobecności Prezesa Agencji lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków działalnością Agencji kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz, wyznaczony przez Prezesa Agencji, jeden z jego zastępców.

4. Prezes Agencji określa zakres zadań jego zastępców.

§ 3. Czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Centrali oraz oddziałach terenowych Agencji wykonuje Prezes Agencji lub osoby przez niego upoważnione.

Rozdział 3

Centrala

§ 4. 1. W Centrali wydziela się piony:

1) organizacyjno-prawny;

2) kontrolny;

3) finansowo-administracyjny;

4) analiz i interwencji;

5) współpracy europejskiej i obrotu towarowego z zagranicą;

6) kwotowania i innych mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej lub mechanizmów krajowych.

2. Działalność pionów koordynuje Prezes Agencji lub wskazany przez niego zastępca.

3. W poszczególnych pionach wydziela się biura, zespoły oraz samodzielne stanowiska pracy.

4. W skład biur i zespołów, o których mowa w Ust. 3, wchodzą działy i samodzielne stanowiska pracy.

§ 5. Liczbę, nazwę, szczegółowy zakres działania oraz podporządkowanie organizacyjne komórek, o których mowa w § 4 ust. 3, określa Prezes Agencji w regulaminie organizacyjnym.

§ 6. 1. Prezes Agencji może tworzyć komisje opiniodawczo-doradcze i zespoły problemowe o charakterze stałym lub doraźnym, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres zadań oraz tryb pracy.

2. W skład komisji i zespołów, o których mowa w ust. 1, mogą wchodzić pracownicy Agencji lub osoby niebędące pracownikami Agencji.

Rozdział 4

Oddziały terenowe

§ 7. 1. W skład Agencji wchodzi 16 oddziałów terenowych.

2. Zasięg terytorialny oddziału terenowego obejmuje obszar województwa.

3. Siedzibami oddziałów terenowych są dla województw:

1) dolnośląskiego – Wrocław;

2) kujawsko-pomorskiego – Bydgoszcz;

3) lubelskiego – Lublin;

4) lubuskiego – Gorzów Wielkopolski;

5) łódzkiego – Łódź;

6) małopolskiego – Kraków;

7) mazowieckiego – Warszawa;

8) opolskiego – Opole;

9) podkarpackiego – Rzeszów;

10) podlaskiego – Białystok;

11) pomorskiego – Gdynia;

12) śląskiego – Katowice;

13) świętokrzyskiego – Kielce;

14) warmińsko-mazurskiego – Olsztyn;

15) wielkopolskiego – Poznań;

16) zachodniopomorskiego – Szczecin.

4. Oddziałem terenowym kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Prezesa Agencji.

§ 8. 1. W skład oddziałów terenowych wchodzą sekcje i samodzielne stanowiska pracy.

2. Nazwę oraz zakres działania poszczególnych sekcji i samodzielnych stanowisk pracy, wchodzących w skład oddziałów terenowych, określa Prezes Agencji w regulaminie organizacyjnym.

Rozdział 5

Gospodarka finansowa

§ 9. Gospodarka finansowa Agencji obejmuje jej działalność ustawową, w tym:

1) administrowanie mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej;

2) administrowanie mechanizmami pomocy krajowej;

3) działalność administracyjną.

§ 10. 1. Przychodami Agencji są:

1) dotacje budżetowe ustalane corocznie w ustawie budżetowej;

2) przychody z działalności gospodarczej, kapitałów pieniężnych oraz darowizn;

3) środki budżetowe przeznaczone na prefinansowanie i współfinansowanie wydatków finansowanych ze środków Unii Europejskiej;

4) inne przychody.

2. Przychody określone w ust. 1 Agencja przeznacza na realizację działalności, o której mowa w § 9.

3. Agencja, w celu realizacji mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej, może zaciągać zobowiązania wobec ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

4. Środki budżetowe, o których mowa w ust. 1 pkt 3, są przekazywane zgodnie z przepisami o finansach publicznych oraz gromadzone, wydatkowane i ewidencjonowane z uwzględnieniem przepisów Unii Europejskiej.

§ 11. 1. Agencja tworzy następujące fundusze własne:

1) fundusz statutowy;

2) fundusz rezerwowy;

3) inne fundusze, których utworzenie przewidują odrębne przepisy.

2. Fundusz statutowy ulega:

1) zwiększeniu o, przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Agencji:

a) wartość aktywów otrzymanych nieodpłatnie,

b) część zysku netto z lat ubiegłych;

2) zmniejszeniu o:

a) wartość aktywów przekazanych przez Agencję nieodpłatnie,

b) stratę netto nieznajdującą pokrycia w funduszu rezerwowym.

3. Fundusz rezerwowy ulega:

1) zwiększeniu o przeznaczoną na ten cel część zysku netto za ubiegły rok obrotowy;

2) zmniejszeniu o stratę netto za ubiegły rok obrotowy.

§ 12. 1. Projekt rocznego planu finansowego Agencji jest sporządzany zgodnie z wzorem formularza określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)).

2. Wraz z projektem rocznego planu finansowego Agencja przygotowuje:

1) szczegółowe uzasadnienie dla poszczególnych wielkości liczbowych zawartych w projekcie tego planu;

2) zestawienie planowanych wpływów i wydatków, z uwzględnieniem wynikających ze sprawozdania finansowego zobowiązań roku poprzedniego, płatnych w roku bieżącym, oraz zobowiązań roku bieżącego, płatnych w roku następnym.

3. Projekt rocznego planu finansowego na następny rok obrotowy opracowuje się z uwzględnieniem terminów określanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych dla materiałów wymaganych do opracowania projektu ustawy budżetowej.

§ 13. Projekt rocznego planu finansowego Agencji nie obejmuje środków finansowych związanych z realizacją programów pomocowych w ramach działań Agencji jako agencji płatniczej w obszarze Wspólnej Polityki Rolnej.

§ 14. Przyjęte przez Agencję zasady rachunkowości powinny zapewnić wyodrębnienie ewidencji księgowej w zakresie działalności związanej z administrowaniem przez Agencję mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej oraz w zakresie pozostałej działalności.

§ 15. 1. Agencja lokuje okresowo wolne środki, z wyłączeniem środków budżetowych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 3, w Narodowym Banku Polskim, w Banku Gospodarstwa Krajowego lub w innym banku, którego wyboru dokonuje się w trybie przepisów o zamówieniach publicznych.

2. Lokowania okresowo wolnych środków, o których mowa w ust. 1, dokonuje się na następujących warunkach:

1) lokowanie wolnych środków nie może powodować opóźnień w realizacji ustawowych zadań Agencji;

2) lokowania wolnych środków dokonuje się przy zapewnieniu rentowności i bezpieczeństwa lokat;

3) wolne środki mogą być lokowane na rachunkach lokat terminowych;

4) bank, w którym są lokowane wolne środki, posiada fundusze własne w wysokości co najmniej 100 mln euro.

3. Agencja może lokować okresowo wolne środki również w papiery wartościowe o terminie zapadalności do jednego roku, emitowane przez Skarb Państwa.

4. Agencja przesyła ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych, w okresach kwartalnych, w terminie 20 dni po zakończeniu każdego kwartału, informacje dotyczące wielkości ulokowanych wolnych środków, terminów zapadalności lokat, uzyskanych warunków oprocentowania dla każdej z lokat w poszczególnych bankach, w podziale na lokaty długoterminowe i lokaty krótkoterminowe, oraz warunków oprocentowania rachunków bieżących w każdym z banków.

§ 16. 1. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznych sprawozdań finansowych Agencji dokonuje Prezes Agencji w trybie przepisów o zamówieniach publicznych.

2. Koszty postępowania o zamówienie publiczne oraz koszty badania rocznych sprawozdań finansowych Agencji ponosi Agencja.

3. Roczne sprawozdanie finansowe Agencji Prezes Agencji przedkłada, wraz z opinią i raportem z przeprowadzonego badania tego sprawozdania, do zaopiniowania ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych.

4. Roczne sprawozdanie finansowe Agencji, wraz z opinią i raportem z przeprowadzonego badania tego sprawozdania oraz opinią ministra właściwego do spraw rynków rolnych, o której mowa w ust. 3, Prezes Agencji przedkłada do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

Rozdział 6

Przedstawicielstwo

§ 17. 1. Prezes Agencji ustanawia przedstawicieli do działania w jego imieniu, w tym udziela pełnomocnictwa, w formie pisemnej.

2. Udzielenie pełnomocnictwa szczególnego jest wymagane w sprawach dotyczących:

1) zakupu i sprzedaży środków trwałych;

2) obejmowania oraz zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego;

3) zaciągania innych zobowiązań finansowych ponad kwoty określone przez Prezesa Agencji w pełnomocnictwie ogólnym.

§ 18. W zakresie nieuregulowanym w § 17 do udzielania pełnomocnictw mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o przedstawicielstwie.

 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. U20, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama