| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 14 lutego 2008 r.

w sprawie wytwarzania materiału siewnego traw w ramach tymczasowego eksperymentu2)

Na podstawie art. 57 ust. 2h ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271, Nr 80, poz. 541 i Nr 191, poz. 1362) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) warunki przeprowadzania tymczasowego eksperymentu polegającego na zwiększeniu maksymalnej wielkości partii materiału siewnego traw, zwanego dalej „tymczasowym eksperymentem”;

2) dodatkowe informacje umieszczane na etykietach, w które zaopatruje się materiał siewny wytworzony w ramach tymczasowego eksperymentu;

3) zakres i terminy składania wojewódzkiemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa, zwanemu dalej „wojewódzkim inspektorem”, informacji z przebiegu tymczasowego eksperymentu przez podmiot, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie materiału siewnego w ramach tymczasowego eksperymentu;

4) zakres kontroli przeprowadzania tymczasowego eksperymentu;

5) czas trwania tymczasowego eksperymentu.

§ 2.
1. Materiał siewny objęty tymczasowym eksperymentem jest:

1) wytwarzany i oceniany zgodnie z przepisami dotyczącymi wytwarzania i jakości materiału siewnego3), co potwierdza się wydaniem świadectwa ISTA;

2) opakowywany i zaopatrywany w etykiety zgodnie z przepisami dotyczącymi rodzajów opakowań oraz etykietowania4), przy czym na etykiecie umieszcza się dodatkowo wyrazy „tymczasowy eksperyment – decyzja Komisji 2007/66/WE”.

2. Partię materiału siewnego traw w ramach tymczasowego eksperymentu tworzy się zgodnie z metodyką ISTA5).

3. Partia materiału siewnego traw wytworzona w ramach tymczasowego eksperymentu nie może być większa niż 25 ton.

§ 3.
1. Podmiot, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie materiału siewnego w ramach tymczasowego eksperymentu, składa wojewódzkiemu inspektorowi informacje zawierające:

1) liczbę, numery oraz masę poszczególnych partii materiału siewnego wytworzonych w ramach tymczasowego eksperymentu;

2) nazwy gatunków i odmian oraz stopnie kwalifikacji partii materiału siewnego wytworzonych w ramach tymczasowego eksperymentu;

3) liczbę i masę poszczególnych opakowań jednostkowych, wprowadzonych do obrotu, partii materiału siewnego wytworzonych w ramach tymczasowego eksperymentu;

4) wyniki badań jednolitości (homogeniczności) partii materiału siewnego wytworzonych w ramach tymczasowego eksperymentu, przeprowadzonych zgodnie z metodyką ISTA5).

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, składa się w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, w którym wytworzono partię materiału siewnego w ramach tymczasowego eksperymentu.

§ 4.
Wojewódzki inspektor prowadzi kontrolę przeprowadzania tymczasowego eksperymentu polegającą na:

1) sprawdzeniu jednolitości (homogeniczności) partii materiału siewnego nie mniej niż 5 % wytworzonych partii, nie mniej jednak niż jednej partii;

2) pobraniu prób z partii materiału siewnego wytworzonych w ramach tymczasowego eksperymentu i przeprowadzeniu oceny laboratoryjnej tych prób;

3) kontroli dokumentów dotyczących wytwarzania partii materiału siewnego w ramach tymczasowego eksperymentu.

§ 5.
Tymczasowy eksperyment przeprowadza się do dnia 30 czerwca 2012 r.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają przepisy decyzji Komisji 2007/66/WE z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie tymczasowego doświadczenia w ramach dyrektywy Rady 66/401/EWG związanego ze wzrostem maksymalnej wagi partii niektórych materiałów siewnych roślin pastewnych (Dz. Urz. WE L 32 z 06.02.2007, str. 161).

3) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego (Dz. U. Nr 29, poz. 189, Nr 110, poz. 764 i Nr 189, poz. 1358 oraz z 2008 r. Nr 29, poz. 173).

4) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz zakresu etykietowania i plombowania materiału siewnego, rodzajów opakowań materiału siewnego oraz sposobów ich zabezpieczania (Dz. U. Nr 23, poz. 140 i Nr 163, poz. 1158).

5) Eksperyment ISTA/ISF z Wielkością Partii Materiału Siewnego Roślin Pastewnych Numer Wewnętrzny/M/I (2006)25 Protokół Techniczny, Grudzień 2005 (STA/ISF Experiment on Herbage Seed Lot Size Interial Items/M/I (2006)25, Technical Protocol, December 2005).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marlena Skiba

Dyrektor Zarządzający w firmie Usługi Doradcze Smart Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »