| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 15 lutego 2008 r.

w sprawie pomocy finansowej dla członków rodziny funkcjonariusza Straży Granicznej w razie jego śmierci pozostającej w związku ze służbą

Na podstawie art. 120a ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) okresy, na które może być przyznawana pomoc finansowa, zwana dalej „pomocą”, członkom rodziny funkcjonariusza Straży Granicznej, o których mowa w art. 93 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, spełniającym w dniu śmierci funkcjonariusza pozostającej w związku ze służbą warunki do otrzymania renty rodzinnej;

2) maksymalną wysokość pomocy;

3) podmioty właściwe w sprawach wypłaty pomocy;

4) tryb postępowania w sprawie przyznawania i wypłaty pomocy.

§ 2.
Pomoc może być przyznawana na okres:

1) pobytu w szpitalu, dłuższego niż 1 miesiąc, członka rodziny funkcjonariusza Straży Granicznej, zwanego dalej „członkiem rodziny”, posiadającego na utrzymaniu niepełnoletnie dzieci, rodziców lub teściów wymagających zapewnienia opieki;

2) semestru lub roku szkolnego albo akademickiego;

3) nauki członka rodziny będącego finalistą ogólnopolskiej olimpiady w danym rodzaju szkoły.

§ 3.
Wysokość pomocy w roku kalendarzowym nie może być wyższa niż sześciokrotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla funkcjonariuszy.
§ 4.
1. Podmiotem właściwym w sprawach wypłaty pomocy jest jednostka organizacyjna Straży Granicznej, w której pełnił służbę zmarły funkcjonariusz, a w przypadku likwidacji tej jednostki – Komenda Główna Straży Granicznej.

2. Wypłat pomocy dokonuje komórka finansowa jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, jednorazowo lub w miesięcznych równych ratach.

§ 5.
1. Pomoc jest przyznawana na pisemny wniosek członka rodziny, jego pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego, skierowany do Komendanta Głównego Straży Granicznej, złożony w jednostce organizacyjnej, o której mowa w § 4 ust. 1.

2. Pomoc może być przyznawana także na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, o której mowa w § 4 ust. 1, kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej albo organizacji związkowej.

§ 6.
1. Wniosek powinien zawierać:

1) imię i nazwisko członka rodziny ubiegającego się o przyznanie pomocy;

2) datę urodzenia;

3) numer PESEL;

4) numer NIP – o ile został nadany;

5) miejsce zamieszkania;

6) wskazanie, czy pomoc miałaby zostać przyznana jednorazowo czy okresowo;

7) uzasadnienie wniosku;

8) podpis członka rodziny, jego pełnomocnika albo przedstawiciela ustawowego.

2. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 2, wniosek powinien zawierać podpis kierownika jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, o której mowa w § 4 ust. 1, kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej lub właściwego organu organizacji związkowej uprawnionego do jej reprezentowania.

3. Do wniosku załącza się:

1) decyzję o ustaleniu prawa do policyjnej renty rodzinnej dla członków rodziny objętych wnioskiem – do wglądu;

2) informacje, w jakiej placówce oświatowej lub uczelni dziecko zamierza rozpocząć lub kontynuować naukę, wraz ze wskazaniem liczby semestrów w danym roku szkolnym lub akademickim, a także zobowiązanie do niezwłocznego zawiadomienia o przerwaniu nauki w trakcie roku szkolnego lub akademickiego – w przypadkach, o których mowa w § 2 pkt 2 i 3;

3) inne dokumenty uzasadniające przyznanie pomocy finansowej, w szczególności rachunki, faktury izaświadczenia.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: G. Schetyna

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218 oraz z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »