| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 28 lutego 2008 r.

w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych

Na podstawie art. 126 ust. 12 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Ustala się plan numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych w zakresie:

1) formatów numerów oraz schematów ich wybierania;

2) wskaźników strefy numeracyjnej oraz ich przyporządkowania do obszaru;

3) wyróżników sieci i usług telekomunikacyjnych oraz ich wykorzystania w numeracji krajowej.

2. Plan, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik [1] do rozporządzenia.

§ 2.
Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych (Dz. U. Nr 145, poz. 1215).
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556 oraz z 2008 r. Nr 17, poz. 101.

Załącznik 1. [PLAN NUMERACJI KRAJOWEJ DLA PUBLICZNYCH SIECI TELEFONICZNYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 28 lutego 2008 r. (poz. 307)

PLAN NUMERACJI KRAJOWEJ DLA PUBLICZNYCH SIECI TELEFONICZNYCH*

(PNK-TF)

§ 1. Plan numeracji krajowej (PNK) określa definicje i zasady gospodarowania oraz sposób korzystania z krajowych zasobów numeracji dla sieci i usług telefonicznych stosowanych dla publicznych sieci telefonicznych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. 1. Określenia charakteryzujące numerację:

1) prefiks krajowy jest to cyfra „0”, wybierana przed numerem krajowym (KNA), o którym mowa w pkt 8;

2) prefiks międzynarodowy są to cyfry „00”, wybierane przed numerem międzynarodowym (MNA), o którym mowa w pkt 7;

3) wskaźnik strefy numeracyjnej, zwany dalej „WSN”, jest to kombinacja dwóch cyfr „AB” przyporządkowana strefie numeracyjnej, wyróżniająca daną strefę w sieci stacjonarnej;

4) strefa numeracyjna, zwana dalej „SN”, jest to część obszaru kraju będąca częścią stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, zwanej dalej „siecią stacjonarną”, charakteryzująca się tym, że:

a) każdemu obszarowi SN przyporządkowany jest jeden wskaźnik strefy numeracyjnej (WSN), o którym mowa w pkt 3, identyfikujący daną SN; w przypadkach uzasadnionych potrzebami wynikającymi z wprowadzenia wybierania numeru krajowego (KNA), o którym mowa w pkt 8, dopuszcza się stosowanie jednego WSN dla kilku SN i rozróżnianie tych SN za pomocą pierwszych trzech cyfr numeru krajowego oznaczonych symbolicznie „ABS”,

b) na obszarach powiatów podzielonych granicami stref numeracyjnych dopuszcza się przyznawanie zakresu numeracji innej strefy numeracyjnej występującej w tym powiecie, ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu granic województw;

5) wyróżnik sieci, zwany dalej „WST”, jest to kombinacja dwóch cyfr „AB” wyróżniająca sieć lub usługę;

6) numer dostępu dostawcy usług, zwany dalej „NDS”, jest to kombinacja cyfr umożliwiająca wybór dostawcy usług;

7) numer międzynarodowy, zwany dalej „MNA”, jest to numer identyfikujący kraj [CC – wskaźnik (kod) kraju] i zakończenie sieci w tym kraju – maksymalnie 15 cyfr;

8) numer krajowy, zwany dalej „KNA”, jest to kombinacja cyfr identyfikująca zakończenie sieci, zawierająca WSN lub WST oraz pozostałe cyfry numeru zakończenia sieci, zwane dalej „SPQMCDU”;

9) numery skrócone są to:

a) numery abonenckich usług specjalnych, zwane dalej numerami „AUS”, przeznaczone dla usług świadczonych w sieci stacjonarnej, polegających na udzielaniu różnych informacji, przyjmowaniu zleceń oraz przyjmowaniu wywołań kierowanych na numery alarmowe,

b) zharmonizowane europejskie numery skrócone (Harmonised European Short Codes), zwane dalej numerami „HESC”, dostępne w państwach Unii Europejskiej, przeznaczone dla usług o szczególnym znaczeniu społecznym świadczonych w sieci łączności elektronicznej polegających na udzielaniu informacji, świadczeniu pomocy lub przyjmowaniu zgłoszeń – z zakresu 11X, gdzie X – jedna, dwie, trzy lub cztery cyfry.

2. Wykorzystanie cyfr „AB” w numeracji krajowej określa tablica 1, a przyporządkowanie SN określa tablica 2.

§ 3. Dla numeru międzynarodowego ustala się:

1) format numeru międzynarodowego:

a) MNA = CC + KNA,

gdzie: CC – wskaźnik (kod) kraju (Country Code); dla Rzeczypospolitej Polskiej CC = 48,

b) MNA = CC + pozostała część numeru zakończenia sieci;

2) schemat wybierania numeru międzynarodowego:

a) z sieci stacjonarnej:

~ 00 + MNA,

gdzie: ~ sygnał zgłoszenia,

~ 0 NDS + 00 + MNA –do dnia 15 maja 2010 r.,

~ NDS + 00 + MNA – od dnia 30 września 2009 r.,

b) z ruchomej publicznej sieci telefonicznej, zwanej dalej „siecią ruchomą”:

00 + MNA,

„+” MNA,

NDS + 00 + MNA, w przypadku wydania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej decyzji na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

§ 4. Dla numeru krajowego ustala się:

1) format numeru krajowego:

KNA = WSN + pozostałe cyfry numeru zakończenia sieci właściwego dla danej SN,

KNA = WST + pozostałe cyfry numeru zakończenia sieci,

gdzie: WSN = AB i WST = AB, a cyfra A przyjmuje wartości od 1 do 9;

2) schemat wybierania numeru krajowego:

a) z sieci stacjonarnej:

~ 0 KNA – do dnia 15 maja 2010 r.,

~ KNA – od dnia 30 września 2009 r.,

~ 0 NDS + KNA – do dnia 15 maja 2010 r.,

~ NDS + KNA – od dnia 30 września 2009 r.,

b) z sieci ruchomej:

KNA,

NDS + KNA, w przypadku wydania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej decyzji na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

§ 5. Dla numeracji dostępu do radiowych sieci przywoławczych, zwanych dalej „SP”, ustala się:

1) format numeru dostępu:

a) NDSP = 64 + S + 000 (6 cyfr),

gdzie: NDSP – numer dostępu do SP,

S – cyfra wyróżniająca SP,

000 – cyfry określające dostęp do stanowisk operatorskich,

b) NASP = 64 + SPQMCDU (9 cyfr),

gdzie: NASP – numer abonenta SP;

2) schemat wybierania numeru dostępu:

a) dla sieci stacjonarnej:

~ 0 NDSP –do dnia 15 maja 2010 r.,

~ NDSP – od dnia 30 września 2009 r.,

~ 0 NASP –do dnia 15 maja 2010 r.,

~ NASP – od dnia 30 września 2009 r.,

b) dla sieci ruchomej:

NDSP,

NASP.

§ 6. Dla numeracji dostępu dostawcy usług świadczącego usługi przez numer dostępu lub w drodze preselekcji ustala się format numeru dostępu:

NDS = AB + Kl,

gdzie: AB = 10,

Kl – kod identyfikacji dostawcy usług (dwie lub trzy cyfry).

§ 7. Dla numeracji dostępu do sieci teleinformatycznych ustala się:

1) format numeru dostępu:

NDSI = WST + MCDU (6 cyfr),

gdzie: WST = 20,

NDSI – numer dostępu do sieci teleinformatycznych,

MCDU – cyfry określające dostawcę usług teleinformatycznych i rodzaj usługi;

2) schemat wybierania numeru dostępu:

~ 0 NDSI – do dnia 15 maja 2010 r.,

~ NDSI – od dnia 30 września 2009 r.

§ 8. Dla numeracji dostępu do usług sieci inteligentnych ustala się:

1) format numeru dostępu:

NDIN = WST + SPQMCDU (9 cyfr),

gdzie: NDIN – numer dostępu do sieci inteligentnej,

WST = 30, 40, 70 i 80 – do dnia 30 listopada 2008 r.,

WST = 70 i 80 – od dnia 1 grudnia 2008 r.;

2) schemat wybierania numeru dostępu:

a) dla sieci stacjonarnej:

~ 0 NDIN – do dnia 15 maja 2010 r.,

~ NDIN – od dnia 30 września 2009 r.,

b) dla sieci ruchomej:

NDIN.

§ 9. Dla numerów skróconych ustala się:

1) format numeru AUS:

a) alarmowy AUS = 9XY (3 cyfry) dla służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy,

gdzie: 984 - pogotowie rzeczne,

985 - ratownictwo morskie i górskie,

986 - straż miejska,

991 - pogotowie elektrowni,

992 - pogotowie gazowni,

993 - pogotowie ciepłowni,

994 - pogotowie wodociągów,

997 - Policja,

998 - Państwowa Straż Pożarna,

999 - pogotowie ratunkowe,

b) informacyjno-koordynacyjny AUS = 987 dla administracji rządowej w województwie na potrzeby zarządzania kryzysowego,

c) strefowy AUS:

AUS = 9XYZ (4 cyfry) –– do dnia 15 maja 2009 r.,

AUS = 19XYZ (5 cyfr) –– od dnia 15 lutego 2009 r.,

d) międzynarodowy (MAUS) –– dla połączeń przychodzących:

MAUS = CC + WSN + AUS,

gdzie: AUS = 9XYZ (4 cyfry) –– do dnia 15 maja 2009 r.,

AUS = 19XYZ (5 cyfr) –– od dnia 15 lutego 2009 r.;

2) schemat wybierania numeru AUS:

a) z sieci stacjonarnej:

~ AUS,

~ 0 WSN + AUS,

gdzie AUS 9XY, a WSN WSN właściwego dla zakończenia sieci, z którego następuje wywołanie – do dnia 15 maja 2010 r.,

~ WSN + AUS,

gdzie AUS 9XY, a WSN WSN właściwego dla zakończenia sieci, z którego następuje wywołanie – od dnia 30 września 2009 r.,

b) z sieci ruchomej:

AUS,

WSN + AUS, gdzie AUS 9XY;

3) format numeru HESC:

a) 112 – wspólny numer alarmowy dla wszystkich służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy,

b) 118CDU – dla usług informacji o numerach,

c) 116CDU – dla usług o szczególnym znaczeniu społecznym,

d) pozostałe numery z zakresu 11X, gdzie X 2, 6, 8, przeznaczone są dla numeracji skróconej,

e) CC + HESC, gdzie HESC 112 dla międzynarodowych połączeń przychodzących;

4) schemat wybierania numeru HESC:

a) z sieci stacjonarnej:

~ 112,

~ 118CDU,

~ 116CDU,

~ 11X,

b) z sieci ruchomej: „2,

112,

118CDU,

116CDU,

11X.

§ 10. Likwidacja prefiksu krajowego odbywa się w następujących etapach:

1) od dnia 30 września 2009 r. rozpoczyna się okres przejściowy, w trakcie którego funkcjonują równolegle dwa schematy wybierania –– z cyfrą „0” i bez cyfry „0”; w przypadku użycia schematu wybierania z cyfrą „0” należy zapewnić –– dla co najmniej 1 % takich wywołań na początku ,okresu przejściowego, w sposób narastający do 100 % po jego zakończeniu –– bezpłatną automatyczną informację słowną o zaistniałych zmianach; od dnia 1 stycznia 2010 r. liczba wywołań, do których kierowana jest automatyczna informacja słowna, powinna być większa od 15 %, lecz nie może przekroczyć 20 %, a od dnia 1 marca 2010 r. powinna być większa od 45 %, lecz nie może przekroczyć 50 %; po informacji słownej połączenie może zostać rozłączone;

2) likwidacja cyfry „0” w prezentacji numeru następuje z dniem 15 lutego 2010 r.;

3) likwidacja cyfry „0” ze schematu wybierania następuje z dniem 15 maja 2010 r., z tym że do dnia 15 stycznia 2011 r. należy zapewnić informację słowną, o której mowa w pkt 1, po której połączenie powinno zostać rozłączone.

§ 11. Likwidacja wyróżników sieci WST = 30 i WST = 40:

1) wyróżniki sieci WST = 30 i WST = 40 funkcjonują w sieci do dnia 30 listopada 2008 r.;

2) z dniem 1 grudnia 2008 r. następuje zmiana wyróżników sieci WST = 30 i WST = 40 na wyróżnik sieci WST = 70, przy czym dla WST = 30 litera S w NDIN po zmianie na WST = 70 przyjmie wartość 3, dla WST = 40 litera S w NDIN po zmianie na WST = 70 przyjmie wartość 4;

3) w przypadku użycia schematu wybierania z wyróżnikami sieci WST = 30 i WST = 40 po dniu 30 listopada 2008 r. należy zapewnić bezpłatną automatyczną informację słowną w terminie do dnia 1 marca 2009 r.

§ 12. Zmiana numeracji strefowej AUS = 9XYZ na numerację strefową AUS = 19XYZ odbywa się w następujących etapach:

1) od dnia 15 lutego 2009 r. funkcjonuje równolegle numeracja strefowa AUS = 9XYZ oraz numeracja strefowa AUS = 19XYZ; w przypadku wybrania numeracji strefowej AUS = 9XYZ należy zapewnić bezpłatną automatyczną informację słowną o zaistniałej zmianie;

2) od dnia 15 maja 2009 r. przestaje funkcjonować numeracja strefowa AUS = 9XYZ.

TABLICA 1

WYKORZYSTANIE CYFR „AB” W NUMERACJI KRAJOWEJ

LP.

AB

WYKORZYSTANIE

WSN/WST

LP.

AB

WYKORZYSTANIE

WSN/WST

1

2

3

4

5

6

7

8

1

10

SKŁADNIK NDS

-

-

51

60

SIECI RUCHOME

-

WST

2

11

HESC

-

-

52

61

POZNAŃ (PO)

WSN

-

3

12

KRAKÓW (KR)

WSN

-

53

62

KALISZ (KL)

WSN

-

4

13

KROSNO (KS)

WSN

-

54

63

KONIN (KN)

WSN

-

5

14

TARNÓW (TA)

WSN

-

55

64

SIECI PRZYWOŁAWCZE

-

WST

6

15

TARNOBRZEG (TG)

WSN

-

56

65

LESZNO (LE)

WSN

-

7

16

PRZEMYŚL (PR)

WSN

-

57

66

SIECI RUCHOME

-

WST

8

17

RZESZÓW (RZ)

WSN

-

58

67

PIŁA (PI)

WSN

-

9

18

NOWY SĄCZ (NS)

WSN

-

59

68

ZIELONA GÓRA (ZG)

WSN

-

10

19

R3)

-

-

60

691)

SIECI RUCHOME

-

WST

11

20

SIECI TELEINFORM.

-

WST

61

70

USŁUGI SIECI IN

-

WST

12

21

R

-

-

62

71

WROCŁAW (WR)

WSN

-

13

22

WARSZAWA (WA)

WSN

-

63

72

SIECI RUCHOME

-

WST

14

23

CIECHANÓW (CI)

WSN

-

64

73

SIECI RUCHOME

-

-

15

24

PŁOCK (PŁ)

WSN

-

65

74

WAŁBRZYCH (WB)

WSN

-

16

25

SIEDLCE (SE)

WSN

-

66

75

JELENIA GÓRA (JG)

WSN

-

17

26

MON

-

WST

67

76

LEGNICA (LG)

WSN

-

18

27

R

-

-

68

77

OPOLE (OP)

WSN

-

19

28

R

-

 

69

78

SIECI RUCHOME

-

WST

20

29

OSTROŁĘKA (OS)

WSN

-

70

79

SIECI RUCHOME

-

WST

21

302)

USŁUGI SIECI IN

-

WST

71

80

USŁUGI SIECI IN

-

WST

22

31

RT

-

-

72

81

LUBLIN (LU)

WSN

-

23

32

KATOWICE (KA)

WSN

-

73

82

CHEŁM (CH)

WSN

-

24

33

BIELSKO-BIAŁA (BB)

WSN

-

74

83

BIAŁA PODLASKA (BP)

WSN

-

25

34

CZĘSTOCHOWA (CZ)

WSN

-

75

84

ZAMOSC (ZA)

WSN

-

26

35

RT

-

-

76

85

BIAŁYSTOK (BK)

WSN

-

27

36

RT

-

-

77

86

ŁOMŻA (ŁO)

WSN

-

28

37

RT

-

-

78

87

SUWAŁKI (SU)

WSN

-

29

38

RT

-

-

79

88

SIECI RUCHOME

-

WST

30

39

USŁUGI WYKORZYSTUJĄCE TECHNOLOGIĘ IP

-

WST

80

89

OLSZTYN (OL)

WSN

-

31

402)

USŁUGI SIECI IN

-

WST

81

90

R

-

 

32

41

KIELCE (KI)

WSN

-

82

91

SZCZECIN (SZ)

WSN

-

33

42

ŁÓDŹ (ŁD)

WSN

-

83

92

R

-

-

34

43

SIERADZ (SI)

WSN

-

84

93

R

-

-

35

444)

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI (PT)

WSN

-

85

94

KOSZALIN (KO)

WSN

-

36

45

R

-

-

86

95

GORZÓW WIELKOPOLSKI (GO)

WSN

-

37

46

SKIERNIEWICE (SK)

WSN

-

87

96

R

-

-

38

47

MSWiA

 

WST

88

97

R

-

-

39

48

RADOM (RA)

WSN

 

89

98

AUS alarmowe

 

 

40

49

RT

-

-

90

99

AUS alarmowe

 

 

41

50

SIECI RUCHOME

-

WST

Objaśnienia:

42

51

SIECI RUCHOME

-

WST

1) ABS = 690 dla NMT 450, realizowane jest przeniesienie numerów.

43

52

BYDGOSZCZ (BY)

WSN

-

2) WST = 30 i WST = 40 z dniem 1 grudnia 2008 r. przechodzą do rezerwy R.

44

53

R

-

-

3) Przeznaczone na numery strefowe AUS z dniem 15 lutego 2009 r.

45

54

WŁOCŁAWEK (WŁ)

WSN

-

4) ABS = 444 rezerwa techniczna RT.

46

55

ELBLĄG (EL)

WSN

-

Skrót R oznacza rezerwę.

47

56

TORUŃ (TO)

WSN

-

Skrót RT oznacza rezerwę techniczną.

48

57

R

-

-

 

49

58

GDAŃSK (GD)

WSN

-

50

59

SŁUPSK (SŁ)

WSN

-

 

TABLICA 2

WYKAZ GMIN W STREFACH NUMERACYJNYCH (SN)

WSN: AB

Strefa numeracyjna (SN)

Nazwa gminy

83

BIAŁA PODLASKA

Biała Podlaska, Czemierniki, Dębowa Kłoda, Drelów, Hanna, Huszlew, Jabłoń, Janów Podlaski, Kąkolewnica Wschodnia, Kodeń, Komarówka Podlaska Konstantynów, Leśna Podlaska, Łomazy, Łosice, Międzyrzec Podlaski, Milanów Olszanka, Parczew, Piszczac, Platerów, Podedwórze, Radzyń Podlaski, Rokitno, Rossosz, Sarnaki, Siemień, Sławatycze, Sosnówka, Stara Kornica, Terespol, Tuczna, Ulan-Majorat, Wisznice, Wohyń, Zalesie

85

BIAŁYSTOK

Białowieża, Białystok, Bielsk Podlaski, Boćki, Brańsk, Choroszcz, Czarna Białostocka, Czeremcha, Czyże, Dąbrowa Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Drohiczyn, Dubicze Cerkiewne, Dziadkowice, Goniądz, Grodzisk, Gródek, Hajnówka, Janów, Jasionówka, Jaświły, Juchnowiec Kościelny, Kleszczele, Knyszyn, Korycin, Krynki Krypno, Kuźnica, Łapy, Michałowo, Mielnik, Milejczyce, Mońki, Narew, Narewka, Nowy Dwór, Nurzec-Stacja, Orla, Perlejewo, Poświętne, Rudka, Sidra, Siemiatycze, Sokółka, Suchowola, Supraśl, Suraż, Szudziałowo, Trzcianne, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Wyszki, Zabłudów, Zawady

33

BIELSKO-BIAŁA

Andrychów, Bielsko-Biała, Brenna, Brzeźnica, Buczkowice, Budzów, Chełmek, Chybie, Cieszyn, Czernichów Dębowiec, Gilowice, Goleszów, Hażlach, Istebna, Jasienica, Jaworze, Jeleśnia, Kalwaria Zebrzydowska, Kęty, Koszarawa, Kozy Lanckorona Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Maków Podhalański, Milówka, Mucharz, Osiek, Oświęcim, Polanka Wielka, Porąbka, Przeciszów, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Skoczów, Spytkowice, Strumień, Stryszawa, Stryszów, Sucha Beskidzka, Szczyrk, Ślemień, Świnna, Tomice, Ujsoły, Ustroń, Wadowice, Węgierska Górka, Wieprz, Wilamowice, Wilkowice, Wisła, Zator, Zawoja, Zembrzyce, Żywiec

52

BYDGOSZCZ

Barcin, Białe Błota, Brusy, Bukowiec, Bydgoszcz, Cekcyn, Chojnice, Czersk, Dąbrowa, Dąbrowa Biskupia, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Dragacz, Drzycim, Gąsawa, Gniewkowo, Gostycyn, Inowrocław, Janikowo, Janowiec Wielkopolski, Jeziora Wielkie, Jeżewo, Kamień Krajeński, Kcynia, Kęsowo, Koronowo, Kruszwica, Lniano, Lubiewo, Łabiszyn, Mogilno, Mrocza, Nakło nad Notecią, Nowa Wieś Wielka, Nowe, Osie, Osielsko, Pakość, Pruszcz, Rogowo, Rojewo, Sadki, Sępolno Krajeńskie, Sicienko, Solec Kujawski, Sośno, Strzelno, Szubin, Śliwice, Świecie, Świekatowo, Tuchola, Warlubie, Więcbork, Złotniki Kujawskie, Żnin

82

CHEŁM

Białopole, Chełm, Cyców, Dorohusk, Dubienka, Hańsk, Kamień, Krasnystaw, Kraśniczyn, Leśniowice, Łopiennik Górny, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Ruda-Huta, Sawin, Siedliszcze, Siennica Różana, Sosnowica, Stary Brus, Urszulin, Wierzbica, Włodawa, Wojsławice, Wola Uhruska, Wyryki, Żmudź

23

CIECHANÓW

Baboszewo, Bieżuń, Ciechanów, Czernice Borowe, Działdowo, Dzierzążnia, Dzierzgowo, Glinojeck, Gołymin-Ośrodek, Grudusk, Gzy, Iłowo-Osada, Joniec, Krasne, Kuczbork-Osada, Lidzbark, Lipowiec Kościelny, Lubowidz, Lutocin, Mława, Naruszewo, Nasielsk, Nowe Miasto, Ojrzeń, Opinogóra Górna, Płońsk, Płośnica, Pokrzywnica, Pułtusk, Raciąż, Radzanów, Regimin, Rybno, Siemiątkowo, Sochocin, Sońsk, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Świercze, Wieczfnia Kościelna, Winnica, Wiśniewo, Załuski, Żuromin

34

CZĘSTOCHOWA

Blachownia, Boronów, Ciasna, Częstochowa, Dąbrowa Zielona, Dobrodzień, Gidle, Gorzów Śląski, Herby, Irządze, Janów, Kalety, Kamienica Polska, Kłobuck, Kłomnice, Kochanowice, Koniecpol, Konopiska, Koszęcin, Koziegłowy, Kroczyce, Kruszyna, Krzepice, Lelów, Lipie, Lubliniec, Miedźno, Moskorzew, Mstów, Mykanów, Myszków, Niegowa, Nowa Brzeźnica, Olesno, Olsztyn, Opatów, Pajęczno, Panki, Pawonków, Poczesna, Popów, Poraj, Praszka, Przyrów, Przystajń, Radków, Radłów, Rędziny, Rudniki, Secemin, Starcza, Strzelce Wielkie, Szczekociny, Włodowice, Woźniki, Wręczyca Wielka, Żarki, Żytno

55

ELBLĄG

Braniewo, Dzierzgoń, Elbląg, Frombork, Gardeja, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Kisielice, Krynica Morska, Kwidzyn, Lelkowo, Lichnowy, Malbork, Markusy, Mikołajki Pomorskie, Milejewo, Miłoradz, Młynary, Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw, Orneta, Ostaszewo, Pasłęk, Pieniężno, Płoskinia, Prabuty, Rychliki, Ryjewo, Sadlinki, Stare Pole, Stary Dzierzgoń, Stary Targ, Stegna, Susz, Sztum, Sztutowo, Tolkmicko, Wilczęta

 

58

GDAŃSK

Bobowo, Cedry Wielkie, Chmielno, Choczewo, Czarna Woda, Dziemiany, Gdańsk, Gdynia, Gniew, Gniewino, Hel, Jastarnia, Kaliska, Karsin, Kartuzy, Kolbudy, Kosakowo Kościerzyna, Krokowa, Linia, Liniewo, Lipusz, Lubichowo, Luzino, Łęczyce, Morzeszczyn, Nowa Karczma, Osieczna, Osiek, Pelplin, Pruszcz Gdański, Przodkowo, Przywidz, Pszczółki, Puck, Reda, Rumia, Sierakowice, Skarszewy, Skórcz, Smętowo Graniczne, Somonino, Sopot, Stara Kiszewa, Starogard Gdański, Stężyca, Subkowy, Suchy Dąb, Sulęczyno, Szemud, Tczew, Trąbki Wielkie, Wejherowo, Władysławowo, Zblewo, Żukowo

95

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Barlinek, Bierzwnik, Bledzew, Bogdaniec, Boleszkowice, Choszczno, Deszczno, Dębno, Dobiegniew, Drawno, Drezdenko, Gorzów Wielkopolski, Górzyca, Kłodawa, Kostrzyn n. Odrą, Krzeszyce, Krzęcin, Lubiszyn, Lubniewice, Międzychód, Międzyrzecz, Myślibórz, Nowogródek Pomorski, Ośno Lubuskie, Pełczyce, Przytoczna, Pszczew, Ręcz, Rzepin, Santok, Skwierzyna, Słońsk, Słubice, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie, Sulęcin, Trzciel, Witnica, Zwierzyn

75

JELENIA GÓRA

Bogatynia, Bolesławiec, Bolków, Gromadka, Gryfów Śląski, Janowice Wielkie, Jelenia Góra, Jeżów Sudecki, Kamienna Góra, Karpacz, Kowary, Leśna, Lubań, Lubawka, Lubomierz, Lwówek Śląski, Marciszów, Mirsk, Mysłakowice, Nowogrodziec, Olszyna, Osiecznica, Piechowice, Pieńsk, Platerówka, Podgórzyn, Siekierczyn, Stara Kamienica, Sulików, Szklarska Poręba, Świeradów-Zdrój, Świerzawa, Warta Bolesławiecka, Węgliniec, Wleń, Wojcieszów, Zawidów, Zgorzelec

62

KALISZ

Baranów, Blizanów, Bolesławiec, Bralin, Brzeziny, Ceków-Kolonia, Chocz, Czajków, Czastary, Czermin, Dobrzyca, Doruchów, Dziadowa Kłoda, Galewice, Gizałki, Godziesze Wielkie, Goluchów, Grabów nad Prosną, Jaraczewo, Jarocin, Kalisz, Kępno, Kobyla Góra, Kotlin, Koźminek, Koźmin Wielkopolski, Kraszewice, Krotoszyn, Lisków, Łęka Opatowska, Łubnice, Międzybórz, Mikstat, Mycielin, Nowe Skalmierzyce, Odolanów, Opatówek, Ostrów Wielkopolski, Ostrzeszów, Perzów, Pleszew, Przygodzice, Raszków, Rozdrażew, Rychtal, Sieroszewice, Sokolniki, Sośnie, Stawiszyn, Sulmierzyce, Syców, Szczytniki, Trzcinica, Wieruszów, Zduny, Żelazków, Żerków

32

KATOWICE

Babice, Bestwina, Będzin, Bieruń, Bobrowniki, Bojszowy, Bolesław, Brzeszcze, Bukowno, Bytom, Chełm Śląski, Chorzów, Chrzanów, Czechowice-Dziedzice, Czeladź, Czerwionka-Leszczyny, Dąbrowa Górnicza, Gaszowice, Gierałtowice Gliwice, Goczałkowice-Zdrój, Godów, Gorzyce, Imielin, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Jejkowice, Katowice, Klucze, Knurów, Kobiór, Kornowac, Krupski Młyn, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Lędziny, Libiąż, Lubomia, Lyski, Łaziska Górne, Łazy, Marklowice, Miasteczko Śląskie, Miedźna, Mierzęcice, Mikołów, Mszana, Mysłowice, Nędza, Ogrodzieniec, Olkusz Ornontowice, Orzesze, Ożarowice, Pawłowice, Piekary Śląskie, Pietrowice Wielkie, Pilchowice, Pilica, Poręba, Psary, Pszczyna, Pszów, Pyskowice, Racibórz, Radlin, Radzionków, Ruda Śląska, Rudnik, Rudziniec, Rybnik, Rydułtowy, Siemianowice Śląskie Siewierz, Sławków, Sosnowiec, Sośnicowice, Suszec, Świerklaniec, Świerklany, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Toszek, Trzebinia, Tworóg, Tychy, Wielowieś, Wodzisław Śląski Wojkowice, Wolbrom, Wyry, Zabrze, Zawiercie, Zbrosławice, Zebrzydowice, Żarnowiec, Żory

41

KIELCE

Bałtów, Bejsce, Bieliny, Bliżyn, Bodzechów, Bodzentyn, Brody, Busko-Zdrój, Charsznica, Chęciny, Chmielnik, Czarnocin, Daleszyce, Działoszyce, Gnojno, Górno, Imielno, Jędrzejów, Kazimierza Wielka, Kielce, Kije, Końskie, Koszyce, Kozłów, Krasocin, Książ Wielki, Kunów, Łagów, Łączna, Łopuszno, Małogoszcz, Masłów, Michałów, Miechów, Miedziana Góra Mirzec, Mniów, Morawica, Nagłowice, Nowa Słupia, Nowy Korczyn, Oksa, Oleśnica, Opatowiec, Ostrowiec Świętokrzyski, Pacanów, Pałecznica, Pawłów, Piekoszów, Pierzchnica, Pińczów, Racławice, Radoszyce, Raków, Ruda Maleniecka, Sędziszów, Sitkówka-Nowiny, Skalbmierz, Skarżysko-Kamienna, Skarżysko Kościelne Słaboszów, Słupia (Jędrzejowska), Słupia (Konecka), Smyków, Sobków, Solec-Zdrój, Starachowice, Stąporków, Stopnica, Strawczyn, Suchedniów, Szydłów, Tuczępy, Waśniów, Wąchock, Wiślica, Włoszczowa, Wodzisław Zagnańsk, Złota

63

KONIN

Babiak, Brudzew, Chodów Dąbie, Dobra, Golina, Grabów, Grodziec, Grzegorzew, Kawęczyn, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Kłodawa, Koło, Konin, Kościelec, Kramsk, Krzymów, Lądek, Malanów, Olszówka, Orchowo, Osiek Mały, Ostrowite Powidz, Przedecz, Przykona, Pyzdry, Rychwał, Rzgów, Skulsk, Słupca, Sompolno, Stare Miasto, Strzałkowo, Ślesin, Świnice Warckie, Tuliszków, Turek Uniejów, Wierzbinek, Wilczyn, Władysławów, Zagórów

94

KOSZALIN

Barwice, Będzino, Białogard, Biały Bór, Biesiekierz, Bobolice, Borne Sulinowo, Brzeżno, Czaplinek, Darłowo, Drawsko Pomorskie, Dygowo, Gościno, Grzmiąca, Kalisz Pomorski Karlino, Kołobrzeg, Koszalin, Malechowo, Manowo, Mielno, Ostrowice, Polanów, Połczyn-Zdrój, Rąbino Rymań, Sianów, Siemyśl, Sławoborze, Szczecinek, Świdwin, Świeszyno, Tychowo, Ustronie Morskie, Wierzchowo, Złocieniec

 

12

KRAKÓW

Alwernia, Biskupice, Czernichów, Dobczyce, Drwinia, Gdów, Gołcza, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice Jerzmanowice-Przeginia, Kłaj, Kocmyrzów-Luborzyca, Koniusza, Kraków, Krzeszowice, Liszki, Michałowice, Mogilany, Myślenice, Niepołomice, Nowe Brzesko, Pcim, Proszowice Raciechowice, Radziemice, Siepraw Skała, Skawina, Słomniki, Sułkowice, Sułoszowa, Świątniki Górne, Tokarnia, Tyciąż, Wieliczka, Wielka Wieś, Wiśniowa, Zabierzów Zielonki

13

KROSNO

Baligród, Besko, Biecz, Brzozów, Brzyska, Bukowsko, Chorkówka, Cisna, Czarna, Dębowiec Domaradz, Dukla, Dydnia, Haczów, Iwonicz-Zdrój, Jasienica, Rosielna, Jasło, Jedlicze, Kołaczyce, Komańcza Korczyna, Krempna, Krosno, Krościenko Wyżne, Lesko Lipinki, Lutowiska, Miejsce Piastowe, Nowy Żmigród, Nozdrzec, Olszanica, Osiek Jasielski, Rymanów, Sanok, Skołyszyn, Solina, Tarnowiec, Tyrawa Wołoska, Ustrzyki Dolne, Wojaszówka, Zagórz, Zarszyn

76

LEGNICA

Chocianów, Chojnów, Gaworzyce, Głogów, Grębocice, Jawor, Jerzmanowa, Kotla, Krotoszyce, Kunice, Legnica, Legnickie Pole, Lubin, Męcinka, Miłkowice, Mściwojów, Paszowice, Pęcław Pielgrzymka, Polkowice, Prochowice, Przemków, Radwanice, Rudna, Ruja, Ścinawa, Udanin, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja, Żukowice

65

LESZNO

Bojanowo, Borek Wielkopolski, Gostyń, Góra, Jemielno, Jutrosin, Kobylin, Kościan, Krobia, Krzemieniewo, Krzywiń, Leszno, Lipno, Miejska Górka, Niechlów Osieczna, Pakosław, Pępowo, Piaski, Pogorzela, Poniec, Przemęt, Rawicz, Rydzyna, Szlichtyngowa, Śmigiel, Święciechowa, Wąsosz, Wijewo, Włoszakowice, Wschowa

81

LUBLIN

Abramów, Baranów, Bełżyce, Borki, Borzechów, Bychawa, Chodel, Dęblin, Dzierzkowice, Fajsławice, Firlej, Garbów, Głusk, Jabłonna, Janowiec, Jastków, Jeziorzany, Józefów nad Wisłą, Kamionka, Karczmiska, Kazimierz Dolny, Kock, Konopnica, Końskowola, Kraśnik, Krzczonów, Kurów, Lubartów, Lublin, Ludwin, Łaziska, Łęczna, Markuszów, Mełgiew, Michów, Milejów, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niedźwiada, Niemce, Nowodwór, Opole Lubelskie, Ostrówek, Ostrów Lubelski, Piaski Poniatowa, Puchaczów, Puławy, Rybczewice, Ryki, Serniki, Spiczyn, Stężyca, Strzyżewice, Świdnik, Trawniki, Ułęż, Urzędów, Uścimów, Wąwolnica, Wilkołaz, Wilków, Wojciechów, Wólka, Zakrzówek, Żyrzyn

86

ŁOMŻA

Andrzejewo, Boguty-Pianki, Ciechanowiec, Czyżew-Osada, Grabowo, Grajewo, Jedwabne, Klukowo, Kobylin-Borzymy, Kolno, Kołaki Kościelne, Kulesze Kościelne, Łomża, Mały Płock, Miastkowo, Nowe Piekuty, Nowogród Nur, Piątnica, Przytuły Radziłów, Rajgród, Rutki, Sokoły, Stawiski, Szczuczyn, Szepietowo, Szulborze Wielkie, Szumowo, Śniadowo, Turośl, Wąsosz, Wizna, Wysokie Mazowieckie, Zambrów, Zaręby Kościelne, Zbójna

42

ŁÓDŹ

Aleksandrów Łódzki, Andrespol, Brójce, Głowno, Konstantynów Łódzki, Ksawerów, Łódź, Nowosolna, Ozorków, Pabianice, Parzęczew, Rzgów, Stryków, Tuszyn, Zgierz

18

NOWY SĄCZ

Biały Dunajec, Bobowa, Bukowina Tatrzańska, Bystra-Sidzina, Chełmiec, Czarny Dunajec, Czorsztyn, Dobra, Gorlice, Gródek nad Dunajcem, Grybów, Jabłonka, Jodłownik, Jordanów, Kamienica, Kamionka Wielka, Korzenna, Kościelisko, Krościenko nad Dunajcem, Krynica-Zdrój, Laskowa, Limanowa, Lipnica Wielka, Lubień, Łabowa, Łapsze Niżne, Łącko, Łososina Dolna, Łukowica, Łużna, Moszczenica, Mszana Dolna, Muszyna, Nawojowa, Niedźwiedź, Nowy Sącz, Nowy Targ, Ochotnica Dolna, Piwniczna-Zdrój, Podegrodzie, Poronin, Raba Wyżna, Rabka-Zdrój, Ropa, Rytro, Sękowa, Słopnice Spytkowice, Stary Sącz, Szaflary, Szczawnica, Tymbark, Uście Gorlickie, Zakopane

89

OLSZTYN

Barciany, Barczewo, Bartoszyce, Biskupiec, Bisztynek, Dąbrówno, Dobre Miasto, Dywity, Dźwierzuty, Gietrzwałd, Górowo Iławeckie, Grunwald, Iława, Janowiec Kościelny, Janowo, Jedwabno, Jeziorany, Jonkowo Kętrzyn, Kiwity Kolno Korsze Kozłowo, Lidzbark Warmiński, Lubawa, Lubomino, Łukta, Małdyty Miłakowo, Miłomłyn, Morąg, Mrągowo, Nidzica, Olsztyn, Olsztynek, Ostróda Pasym, Piecki, Purda, Reszel, Rozogi, Sępopol, Sorkwity, Srokowo, Stawiguda, Szczytno, Świątki, Świętajno, Wielbark, Zalewo

77

OPOLE

Baborów Biała, Bierawa Branice, Brzeg, Byczyna, Chrząstowice, Cisek, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Domaszowice, Głogówek, Głubczyce, Głuchołazy, Gogolin, Grodków, Izbicko, Jemielnica, Kamiennik, Kędzierzyn-Koźle, Kietrz, Kluczbork, Kolonowskie, Komprachcice, Korfantów, Krapkowice, Lasowice Wielkie, Leśnica, Lewin Brzeski, Lubrza, Lubsza, Łambinowice, Łubniany, Murów, Namysłów, Niemodlin, Nysa, Olszanka, Opole, Otmuchów, Ozimek, Paczków, Pakosławice, Pawłowiczki, Pokój, Polska Cerekiew, Popielów, Prószków, Prudnik, Reńska Wieś, Skarbimierz, Skoroszyce, Strzelce Opolskie, Strzeleczki, Świerczów, Tarnów Opolski, Tułowice, Turawa, Ujazd, Walce, Wilków, Wołczyn, Zawadzkie, Zdzieszowice, Zębowice

 

29

OSTROŁĘKA

Baranowo, Brańszczyk, Brok, Chorzele, Czarnia, Czerwin, Czerwonka, Dąbrówka, Długosiodło, Goworowo, Jednorożec, Kadzidło, Karniewo, Klembów, Krasnosielc, Krzynowłoga Mała, Lelis, Łyse, Maków Mazowiecki, Małkinia Górna, Młynarze, Myszyniec, Obryte, Olszewo-Borki, Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka, Płoniawy-Bramura, Przasnysz, Różan, Rząśnik, Rzekuń, Rzewnie, Somianka, Stary Lubotyń, Sypniewo, Szelków, Tłuszcz, Troszyn, Wąsewo, Wyszków, Zabrodzie, Zatory

67

PIŁA

Białośliwie, Budzyń, Chodzież, Czarnków, Człopa, Damasławek, Drawsko, Gołańcz, Jastrowie, Kaczory, Krajenka, Krzyż Wielkopolski, Lipka, Lubasz, Łobżenica, Margonin, Miasteczko Krajeńskie, Mirosławiec, Okonek, Piła, Połajewo, Rogoźno, Ryczywół, Szamocin, Szydłowo, Tarnówka, Trzcianka, Tuczno, Ujście, Wałcz, Wapno, Wągrowiec, Wieleń, Wronki, Wyrzysk, Wysoka, Zakrzewo, Złotów

44

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Aleksandrów, Bełchatów, Będków, Białaczów, Budziszewice, Czarnocin, Czerniewice, Dłutów, Dobryszyce, Drużbice, Fałków, Gomunice, Gorzkowice Grabica, Inowłódz, Kamieńsk, Kleszczów, Kluczewsko, Kluki, Kobiele Wielkie, Kodrąb, Koluszki, Lgota Wielka, Lubochnia, Ładzice, Łęki Szlacheckie, Masłowice, Mniszków, Moszczenica, Opoczno, Paradyż Piotrków Trybunalski, Poświętne, Przedbórz, Radomsko, Ręczno, Rokiciny, Rozprza, Rząśnia, Rzeczyca, Sławno, Sulejów, Sulmierzyce, Szczerców, Tomaszów Mazowiecki, Ujazd, Wielgomłyny, Wola Krzysztoporska, Wolbórz, Zelów, Żarnów, Żelechlinek

24

PŁOCK

Bedlno, Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Daszyna, Dąbrowice, Drobin, Gąbin, Gostynin, Gozdowo, Góra Świętej Małgorzaty, Iłów, Kiernozia, Krośniewice, Krzyżanów, Kutno, Łanięta, Łąck, Łęczyca, Mała Wieś, Mochowo, Nowe Ostrowy, Nowy Duninów, Oporów, Pacyna, Piątek, Płock, Radzanowo, Rościszewo, Sanniki, Sierpc, Słubice, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Strzelce, Szczawin Kościelny, Szczutowo, Witonia, Wyszogród, Zawidz, Żychlin

61

POZNAŃ

Brodnica, Buk, Chrzypsko Wielkie, Czempiń, Czerniejewo, Czerwonak, Dolsk, Dominowo, Dopiewo, Duszniki,Gniezno, Granowo, Grodzisk Wielkopolski, Kamieniec, Kaźmierz, Kiszkowo, Kleszczewo, Kłecko, Kołaczkowo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Krzykosy, Książ Wielkopolski, Kuślin, KwiIcz, Luboń, Lwówek, Łubowo, Miedzichowo, Mieleszyn, Mieścisko, Miłosław, Mosina, Murowana Goślina, Nekla, Niechanowo, Nowe Miasto nad Wartą, Nowy Tomyśl, Oborniki, Obrzycko, Opalenica, Ostroróg, Pniewy, Pobiedziska, Poznań, Puszczykowo, Rakoniewice, Rokietnica, Sieraków, Skoki, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Śrem, Środa Wielkopolska, Tarnowo Podgórne, Trzemeszno, Wielichowo, Witkowo, Września, Zaniemyśl

16

PRZEMYŚL

Adamówka, Bircza, Chłopice, Cieszanów, Dubiecko, Dynów, Fredropol, Gać, Horyniec-Zdrój, Jarosław, Jawornik Polski, Kańczuga, Krasiczyn, Krzywcza, Laszki, Lubaczów, Medyka, Narol, Oleszyce, Orły, Pawłosiów, Pruchnik, Przemyśl, Przeworsk, Radymno, Rokietnica, Roźwienica, Sieniawa, Stary Dzików, Stubno, Tryńcza, Wiązownica, Wielkie Oczy, Zarzecze, Żurawica

48

RADOM

Belsk Duży, Białobrzegi, Błędów, Borkowice, Chlewiska, Chotcza, Chynów, Ciepielów, Drzewica, Garbatka-Letnisko, Gielniów, Głowaczów, Gniewoszów, Goszczyn, Gowarczów, Gózd, Grabów nad Pilicą, Grójec, Iłża, Jasieniec, Jastrząb, Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Kazanów, Klwów, Kowala, Kozienice, Lipsko, Magnuszew, Mirów, Mogielnica, Nowe Miasto nad Pilicą, Odrzywół, Orońsko, Pionki, Pniewy, Policzna, Potworów, Promna, Przyłęk, Przysucha, Przytyk, Radom, Radzanów, Rusinów, Rzeczniów, Sieciechów, Sienno, Skaryszew, Solec nad Wisłą, Stara Błotnica, Stromiec, Szydłowiec, Tczów, Warka, Wieniawa, Wierzbica, Wolanów, Wyśmierzyce, Zakrzew, Zwoleń

17

RZESZÓW

Białobrzegi, Błażowa, Boguchwała, Borowa, Chmielnik, Cmolas, Czarna, Czermin, Czudec, Dzikowiec, Frysztak, Gawłuszowice, Głogów Małopolski, Grodzisko Dolne, Hyżne, Iwierzyce, Kamień, Kolbuszowa, Krasne, Kuryłówka, Leżajsk, Lubenia, Łańcut, Markowa, Mielec, Niebylec, Niwiska, Nowa Sarzyna, Ostrów, Przecław, Rakszawa, Raniżów, Ropczyce, Rzeszów, Sędziszów Małopolski, Sokołów Małopolski, Strzyżów, Świlcza, Trzebownisko, Tuszów Narodowy, Tyczyn, Wielopole Skrzyńskie, Wiśniowa, Żołynia

25

SIEDLCE

Adamów, Bielany, Borowie, Cegłów, Ceranów, Dębe Wielkie, Dobre, Domanice, Garwolin, Górzno, Grębków, Jabłonna Lacka, Jadów, Jakubów, Kałuszyn, Kłoczew, Kołbiel, Korczew, Korytnica, Kosów Lacki, Kotuń, Krzywda, Latowicz, Liw, Łaskarzew, Łochów, Łuków, Maciejowice, Miastków Kościelny, Miedzna, Mińsk Mazowiecki, Mokobody, Mordy, Mrozy, Osieck, Paprotnia, Parysów, Pilawa, Poświętne, Przesmyki, Repki, Sabnie, Sadowne, Serokomla, Siedlce, Siennica, Skórzec, Sobienie-Jeziory, Sobolew, Sokołów Podlaski, Stanin, Stanisławów, Sterdyń, Stoczek, Stoczek Łukowski, Strachówka, Suchożebry, Trojanów, Trzebieszów, Węgrów, Wierzbno, Wilga, Wiśniew, Wodynie, Wojcieszków, Wola Mysłowska, Zbuczyn, Żelechów

 

43

SIERADZ

Biała, Błaszki, Brąszewice, Brzeźnio, Buczek, Burzenin, Czarnożyły, Dalików, Dobroń, Działoszyn, Goszczanów, Kiełczygłów, Klonowa, Konopnica, Lutomiersk, Lututów, Łask, Mokrsko, Osjaków, Ostrówek, Pątnów, Pęczniew, Poddębice, Rusiec, Sędziejowice, Siemkowice, Sieradz, Skomlin, Szadek, Warta, Wartkowice, Widawa, Wieluń, Wierzchlas, Wodzierady, Wróblew, Zadzim, Zapolice, Zduńska Wola, Złoczew

46

SKIERNIEWICE

Baranów, Biała Rawska, Bielawy, Bolimów, Brzeziny, Chąśno, Cielądz, Dmosin, Domaniewice, Głuchów, Godzianów, Jaktorów, Jeżów, Kocierzew Południowy, Kowiesy, Lipce Reymontowskie, Łowicz, Łyszkowice, Maków, Młodzieszyn, Mszczonów, Nieborów, Nowa Sucha, Nowy Kawęczyn, Puszcza Mariańska, Radziejowice, Rawa Mazowiecka, Regnów, Rogów, Rybno, Sadkowice, Skierniewice, Słupia, Sochaczew, Teresin, Wiskitki, Zduny, Żabia Wola, Żyrardów

59

SŁUPSK

Borzytuchom, Bytów, Cewice, Czarna Dąbrówka, Czarne, Człuchów, Damnica, Debrzno, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Kobylnica, Koczała, Kołczygłowy, Konarzyny, Lębork, Lipnica, Łeba, Miastko, Nowa Wieś Lęborska, Parchowo, Postomino, Potęgowo, Przechlewo, Rzeczenica, Sławno, Słupsk, Smołdzino, Studzienice, Trzebielino, Tuchomie, Ustka, Wicko

87

SUWAŁKI

Augustów, Bakałarzewo, Banie Mazurskie, Bargłów Kościelny, Biała Piska, Budry, Dubeninki, Ełk, Filipów, Giby, Giżycko, Gołdap, Jeleniewo, Kalinowo, Kowale Oleckie, Krasnopol, Kruklanki, Lipsk, Mikołajki, Miłki, Nowinka, Olecko, Orzysz, Pisz, Płaska, Pozezdrze, Prostki, Przerośl, Puńsk, Raczki, Ruciane-Nida, Rutka-Tartak, Ryn, Sejny, Stare Juchy, Suwałki, Sztabin, Szypliszki, Świętajno, Węgorzewo, Wieliczki, Wiżajny, Wydminy

91

SZCZECIN

Banie, Bielice, Brojce, Cedynia, Chociwel, Chojna, Dobra, Dobra (Szczecińska), Dobrzany, Dolice, Dziwnów, Golczewo, Goleniów, Gryfice, Gryfino, Ińsko, Kamień Pomorski, Karnice, Kobylanka, Kołbaskowo, Kozielice, Lipiany, Łobez, Marianowo, Maszewo, Mieszkowice, Międzyzdroje, Moryń, Nowe Warpno, Nowogard, Osina, Płoty, Police, Przelewice, Przybiernów, Pyrzyce, Radowo Małe, Resko, Rewal, Stara Dąbrowa, Stare Czarnowo, Stargard Szczeciński, Stepnica, Suchań, Szczecin, Świerzno, Świnoujście, Trzcińsko-Zdrój, Trzebiatów, Warnice, Węgorzyno, Widuchowa, Wolin

15

TARNOBRZEG

Annopol, Baćkowice, Baranów Sandomierski, Batorz, Bogoria, Bojanów, Chrzanów, Ćmielów, Dwikozy, Dzwola, Godziszów, Gorzyce, Gościeradów, Grębów, Harasiuki, Iwaniska, Janów Lubelski, Jarocin, Jeżowe, Klimontów, Koprzywnica, Krzeszów, Lipnik, Łoniów, Łubnice, Majdan Królewski, Modliborzyce, Nisko, Nowa Dęba, Obrazów, Opatów, Osiek, Ożarów, Padew Narodowa, Połaniec, Potok Wielki, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Rudnik nad Sanem, Rytwiany, Sadowie, Samborzec, Sandomierz, Stalowa Wola, Staszów, Szastarka, Tarłów, Tarnobrzeg, Trzydnik Duży, Ulanów, Wilczyce, Wojciechowice, Zaklików, Zaleszany, Zawichost

14

TARNÓW

Bochnia, Bolesław, Borzęcin, Brzesko, Brzostek, Ciężkowice, Czarna, Czchów, Dąbrowa Tarnowska, Dębica, Dębno, Gnojnik, Gręboszów, Gromnik, Iwkowa, Jodłowa, Lipnica Murowana, Lisia Góra, Łapanów, Mędrzechów, Nowy Wiśnicz, Olesno, Pilzno, Pleśna, Radgoszcz, Radłów, Radomyśl Wielki, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Rzezawa, Skrzyszów, Szczucin, Szczurowa, Szerzyny, Tarnów, Trzciana, Tuchów, Wadowice Górne, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Wojnicz, Zakliczyn, Żabno, Żegocina, Żyraków

56

TORUŃ

Bartniczka, Biskupiec, Bobrowo, Brodnica, Brzozie, Chełmno, Chełmża, Ciechocin, Dębowa Łąka, Golub-Dobrzyń, Górzno, Grodziczno, Grudziądz, Gruta, Jabłonowo Pomorskie, Kijewo Królewskie, Kowalewo Pomorskie, Książki, Kurzętnik, Lisewo, Lubicz, Łasin, Łubianka, Łysomice, Nowe Miasto Lubawskie, Obrowo, Osiek, Papowo Biskupie, Płużnica, Radomin, Radzyń Chełmiński, Rogóźno, Stolno, Świecie nad Osą, Świedziebnia, Toruń, Unisław, Wąbrzeźno, Wąpielsk, Wielka Nieszawka, Zbiczno, Zławieś Wielka

74

WAŁBRZYCH

Bardo, Bielawa, Boguszów-Gorce, Bystrzyca Kłodzka, Ciepłowody, Czarny Bór, Dobromierz, Duszniki-Zdrój, Dzierżoniów, Głuszyca, Jaworzyna Śląska, Jedlina-Zdrój Kamieniec Ząbkowicki, Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój Lewin Kłodzki, Łagiewniki, Marcinowice, Mieroszów. Międzylesie, Niemcza, Nowa Ruda, Pieszyce, Piława Górna, Polanica-Zdrój, Przeworno, Radków, Stare Bogaczowice, Stoszowice, Stronie Śląskie, Strzegom, Szczawno-Zdrój, Szczytna, Świdnica, Świebodzice, Walim, Wałbrzych, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok, Żarów

 

22

WARSZAWA

Błonie, Brochów, Brwinów, Celestynów, Czosnów, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Halinów, Izabelin, Jabłonna, Józefów, Kampinos, Karczew, Kobyłka, Konstancin-Jeziorna, Legionowo, Leoncin, Leszno, Lesznowola, Łomianki, Marki, Michałowice, Milanówek, Nadarzyn, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Otwock, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Podkowa Leśna, Pomiechówek, Prażmów, Pruszków, Radzymin, Raszyn, Serock, Stare Babice, Sulejówek, Tarczyn, Warszawa, Wiązowna, Wieliszew, Wołomin, Zakroczym, Ząbki, Zielonka

54

WŁOCŁAWEK

Aleksandrów Kujawski, Baruchowo, Bądkowo, Bobrowniki, Boniewo, Brześć Kujawski, Bzurze, Bytoń, Choceń, Chodecz, Chrostkowo, Ciechocinek, Czernikowo, Dobre, Dobrzyń nad Wisłą, Fabianki, Izbica Kujawska, Kikół, Koneck, Kowal, Lipno, Lubanie, Lubień Kujawski, Lubraniec, Nieszawa, Osięciny, Piotrków Kujawski, Raciążek, Radziejów, Rogowo, Rypin, Skępe, Skrwilno, Tłuchowo, Topólka, Waganiec, Wielgie, Włocławek, Zakrzewo, Zbójno

71

WROCŁAW

Bierutów, Borów, Brzeg Dolny, Cieszków, Czernica, Długołęka, Dobroszyce, Domaniów, Jelcz-Laskowice, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Kondratowice, Kostomłoty, Krośnice, Malczyce, Mietków, Miękinia, Milicz, Oborniki Śląskie, Oleśnica, Oława, Prusice, Sobótka, Strzelin, Środa Śląska, Święta Katarzyna, Trzebnica, Twardogóra, Wiązów, Wińsko, Wisznia Mała, Wołów, Wrocław, Zawonia, Żmigród, Żórawina

84

ZAMOŚĆ

Adamów, Aleksandrów, Bełżec, Biłgoraj, Biszcza, Dołhobyczów, Frampol, Goraj, Gorzków, Grabowiec, Horodło, Hrubieszów, Izbica, Jarczów, Józefów, Komarów-Osada, Krasnobród, Krynice, Księżpol, Lubycza Królewska, Łabunie, Łaszczów, Łukowa, Miączyn, Mircze, Nielisz, Obsza, Potok Górny, Rachanie, Radecznica, Rudnik, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Sułów, Susiec, Szczebrzeszyn, Tarnawatka, Tarnogród, Telatyn, Tereszpol, Tomaszów Lubelski, Trzeszczany, Turobin, Tyszowce, Uchanie, Ulhówek, Werbkowice Wysokie, Zakrzew, Zamość, Zwierzyniec, Żółkiewka

68

ZIELONA GÓRA

Babimost, Bobrowice, Bojadła, Brody, Brzeźnica, Bytnica, Bytom Odrzański, Cybinka, Czerwieńsk, Dąbie, Gozdnica, Gubin, Iłowa, Jasień, Kargowa, Kolsko, Kożuchów, Krosno Odrzańskie, Lipinki Łużyckie, Lubrza, Lubsko, Łagów, Łęknica, Małomice, Maszewo, Niegosławice, Nowa Sól, Nowe Miasteczko, Nowogród Bobrzański, Otyń, Przewóz, Siedlec, Siedlisko, Skąpe, Sława, Sulechów, Szczaniec, Szprotawa, Świdnica, Świebodzin, Torzym, Trzebiechów, Trzebiel, Tuplice, Wolsztyn, Wymiarki, Zabór, Zbąszynek, Zbąszyń, Zielona Góra, Żagań, Żary

 

 

* PNK-TF uwzględnia zalecenia Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (International Telecommunication Union – ITU), a w szczególności zalecenie E.164.

[1] Załącznik w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych (Dz.U. Nr 24, poz. 147). Zmiana weszła w życie 15 lutego 2009 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Poniewierka Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radców Prawnych i Mediatorów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »