| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 11 marca 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 138, poz. 1465) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dowódcy jednostki – należy przez to rozumieć dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy zajmuje stanowisko służbowe lub do której został skierowany w ramach pełnienia służby w rezerwie kadrowej lub w dyspozycji.”;

2) w § 10 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Stanowiskami służbowymi, na których pełnienie służby jest szkodliwe dla zdrowia, są stanowiska, z opisu których wynika konieczność wykonywania w pełnym wymiarze czasu służby przewidzianym dla tego stanowiska służbowego obowiązków służbowych w następujących warunkach szkodliwych dla zdrowia zaliczonych do:”;

3) w § 11 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) wchodzącym w skład etatowych załóg trałowców, niszczycieli min, okrętów rakietowych, okrętów zwalczania okrętów podwodnych, jeżeli okręty te wychodziły w morze co najmniej 60 dni w ciągu roku,”;

4) w § 15 w ust. 1 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) w celu przygotowania się i złożenia państwowych egzaminów specjalizacyjnych przez lekarzy i lekarzy dentystów oraz specjalistów z korpusu osobowego medycznego – 30 dni.”;

5) w § 21 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, udziela się na umotywowany wniosek żołnierza.

4. Dokumentami potwierdzającymi konieczność sprawowania przez żołnierza osobistej opieki, o której mowa w ust. 1, są:

1) zaświadczenie lekarskie dotyczące osoby, nad którą żołnierz ma sprawować opiekę;

2) odpis skrócony aktu urodzenia dziecka.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 122, poz. 1025, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, Nr 191, poz. 1414 i Nr 220, poz. 1600 i 1602 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »