| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 14 kwietnia 2008 r.

w sprawie określenia wzoru graficznego pierwszej i ostatniej strony dzienników urzędowych oraz wzoru okładek i strony tytułowej załączników do dzienników urzędowych

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wzór graficzny:

1) pierwszej i ostatniej strony następujących dzienników urzędowych:

a) Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej,

b) Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,

c) Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”,

d) dziennika urzędowego ministra kierującego działem administracji rządowej,

e) dziennika urzędowego urzędu centralnego,

f) wojewódzkiego dziennika urzędowego;

2) okładek i strony tytułowej załączników do dzienników urzędowych.

§ 2.
1. Na pierwszej stronie dzienników urzędowych, wymienionych w § 1 pkt 1, zamieszcza się:

1) godło Rzeczypospolitej Polskiej;

2) tytuł dziennika urzędowego;

3) miejsce i datę wydania;

4) kolejny numer, z zachowaniem kolejności numerów w każdym roku kalendarzowym;

5) informację o treści dziennika urzędowego, z zachowaniem kolejności pozycji i stron w każdym roku kalendarzowym.

2. W przypadku wydawania dziennika urzędowego, o którym mowa w art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, stosuje się zasady oznaczania dokumentów określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

§ 3.
1. Tytuł dziennika urzędowego, wymienionego w § 1 pkt 1 lit. d, składa się z wyrazów „Dziennik Urzędowy” oraz nazwy własnej ministra kierującego działem administracji rządowej.

2. Tytuł dziennika urzędowego, wymienionego w § 1 pkt 1 lit. e, składa się z wyrazów „Dziennik Urzędowy” oraz nazwy urzędu centralnego.

3. W przypadku wydawania wspólnego dziennika urzędowego dwóch lub więcej ministrów kierujących działami administracji rządowej oraz wspólnego dziennika urzędów centralnych podległych Prezesowi Rady Ministrów, tytuł dziennika składa się z wyrazów „Dziennik Urzędowy” oraz odpowiednio nazwy własnej ministrów albo urzędów centralnych.

4. W przypadku wydawania wspólnego dziennika urzędowego przez ministra kierującego działem administracji rządowej z urzędem centralnym nadzorowanym przez niego, tytuł dziennika składa się z wyrazów „Dziennik Urzędowy” oraz nazwy własnej ministra iurzędu centralnego.

5. Tytuł dziennika urzędowego, wymienionego w § 1 pkt 1 lit. f, składa się z wyrazów „Dziennik Urzędowy” oraz nazwy województwa.

§ 4.
Na ostatniej stronie dzienników urzędowych, wymienionych w § 1 pkt 1, zamieszcza się:

1) nazwę organu wydającego;

2) nazwę, adres, telefon oraz adres poczty elektronicznej redakcji;

3) nazwę, adres, telefon oraz adres poczty elektronicznej jednostki dokonującej składu, druku i rozpowszechniania;

4) klauzulę „Tłoczono z polecenia ... (nazwa organu wydającego dziennik) w ... (nazwa i adres jednostki dokonującej druku)”;

5) cenę egzemplarza dziennika urzędowego;

6) informację o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty dziennika urzędowego;

7) informację o miejscu, w którym są wyłożone do powszechnego wglądu zbiory dziennika urzędowego wraz ze skorowidzami.

§ 5.
Na dziennikach urzędowych może być zamieszczany kod kreskowy.
§ 6.
1. Na pierwszej stronie okładki i stronie tytułowej załącznika do dziennika urzędowego zamieszcza się:

1) godło Rzeczypospolitej Polskiej;

2) tytuł dziennika urzędowego, do którego jest ten załącznik;

3) numer, pozycję i datę wydania dziennika urzędowego, do którego jest ten załącznik;

4) informację o treści załącznika do dziennika urzędowego, w tym na stronie tytułowej załącznika może być zamieszczone wskazanie aktu prawnego, którego dotyczy;

5) nazwę organu wydającego.

2. Na ostatniej stronie okładki załącznika zamieszcza się cenę egzemplarza załącznika do dziennika urzędowego oraz oznaczenie ISSN, jak również może być zamieszczony kod kreskowy.

§ 7.
1. Wzór graficzny pierwszej i ostatniej strony:

1) Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej – stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” – stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B” – stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) dziennika urzędowego ministra kierującego działem administracji rządowej – stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) dziennika urzędowego urzędu centralnego – stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) wojewódzkiego dziennika urzędowego – stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.

2. Wzór graficzny okładek i strony tytułowej załącznika do:

1) Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej – stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia;

2) Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” – stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia;

3) dziennika urzędowego ministra kierującego działem administracji rządowej – stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia.

3. Opis wzorów graficznych, wymienionych w ust. 1 i 2, zawiera załącznik nr 10 do rozporządzenia.

§ 8.
Do czasu wyczerpania zapasów papieru dzienniki urzędowe mogą być drukowane w dotychczasowym formacie.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzoru graficznego pierwszej i ostatniej strony dzienników urzędowych (Dz. U. Nr 120, poz. 1289).

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY PIERWSZEJ I OSTATNIEJ STRONY DZIENNIKA USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ]

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 14 kwietnia 2008 r. (poz. 405)

Załącznik nr 1

WZÓR GRAFICZNY PIERWSZEJ I OSTATNIEJ STRONY DZIENNIKA USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR GRAFICZNY PIERWSZEJ I OSTATNIEJ STRONY DZIENNIKA URZĘDOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ "MONITOR POLSKI"]

Załącznik nr 2

WZÓR GRAFICZNY PIERWSZEJ I OSTATNIEJ STRONY DZIENNIKA URZĘDOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ „MONITOR POLSKI”

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR GRAFICZNY PIERWSZEJ I OSTATNIEJ STRONY DZIENNIKA URZĘDOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ "MONITOR POLSKI B"]

Załącznik nr 3

WZÓR GRAFICZNY PIERWSZEJ I OSTATNIEJ STRONY DZIENNIKA URZĘDOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ „MONITOR POLSKI B”

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR GRAFICZYNY DZIENNIKA URZĘDOWEGO MINISTRA KIERUJĄCEGO DZIAŁEM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ]

Załącznik nr 4

WZÓR GRAFICZYNY DZIENNIKA URZĘDOWEGO MINISTRA KIERUJĄCEGO DZIAŁEM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR GRAFICZNY PIERWSZEJ I OSTATNIEJ STRONY DZIENNIKA URZĘDOWEGO URZĘDU CENTRALNEGO]

Załącznik nr 5

WZÓR GRAFICZNY PIERWSZEJ I OSTATNIEJ STRONY DZIENNIKA URZĘDOWEGO URZĘDU CENTRALNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR GRAFICZNY PIERWSZEJ I OSTATNIEJ STRONY WOJEWÓDZKIEGO DZIENNIKA URZĘDOWEGO]

Załącznik nr 6

WZÓR GRAFICZNY PIERWSZEJ I OSTATNIEJ STRONY WOJEWÓDZKIEGO DZIENNIKA URZĘDOWEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7. [WZÓR GRAFICZNY OKŁADKI I STRONY TYTUŁOWEJ ZAŁĄCZNIKA DO DZIENNIKA USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ]

Załącznik nr 7

WZÓR GRAFICZNY OKŁADKI I STRONY TYTUŁOWEJ ZAŁĄCZNIKA DO DZIENNIKA USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 8. [WZÓR GRAFICZNY OKŁADKI I STRONY TYTUŁOWEJ ZAŁĄCZNIKA DO DZIENNIKA URZĘDOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ "MONITOR POLSKI"]

Załącznik nr 8

WZÓR GRAFICZNY OKŁADKI I STRONY TYTUŁOWEJ ZAŁĄCZNIKA DO DZIENNIKA URZĘDOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ „MONITOR POLSKI”

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 9. [WZÓR GRAFICZNY OKŁADKI I STRONY TYTUŁOWEJ ZAŁĄCZNIKA DO DZIENNIKA URZĘDOWEGO MINISTRA KIERUJĄCEGO DZIAŁEM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ]

Załącznik nr 9

WZÓR GRAFICZNY OKŁADKI I STRONY TYTUŁOWEJ ZAŁĄCZNIKA DO DZIENNIKA URZĘDOWEGO MINISTRA KIERUJĄCEGO DZIAŁEM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 10. [OPIS WZORÓW GRAFICZNYCH PIERWSZEJ I OSTATNIEJ STRONY DZIENNIKÓW URZĘDOWYCH ORAZ OKŁADKI I STRONY TYTUŁOWEJ ZAŁĄCZNIKÓW DO DZIENNIKÓW URZĘDOWYCH]

Załącznik nr 10

OPIS WZORÓW GRAFICZNYCH PIERWSZEJ I OSTATNIEJ STRONY DZIENNIKÓW URZĘDOWYCH ORAZ OKŁADKI I STRONY TYTUŁOWEJ ZAŁĄCZNIKÓW DO DZIENNIKÓW URZĘDOWYCH

I. Opis pierwszej strony

1. Format strony

Po obcięciu 210 mm x 297 mm; marginesy: wewnętrzny – 18 mm (grzbietowy), zewnętrzny – 18 mm, górny – 17,5 mm, dolny – 17,5 mm (minimalny).

2. Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Umieszczone 18 mm od marginesu wewnętrznego i 17,5 mm od marginesu górnego. Wymiary godła: 29 mm wysokości i 26 mm szerokości.

3. Tytuł dziennika urzędowego

1) wyrazy:

a) „Dziennik Ustaw”,

b) „Monitor Polski”,

c) „Monitor Polski B”,

d) „Dziennik Urzędowy” w odniesieniu do dzienników i ich załączników, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. d–f rozporządzenia

– krój pisma Egyptian-ExtendedPL 40 pkt, umieszczony 17,5 mm od marginesu górnego i 18 mm od marginesu zewnętrznego,

2) wyrazy:

a) „Rzeczypospolitej Polskiej” – w odniesieniu do Dziennika Ustaw,

b) „Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej” – w odniesieniu do Monitora Polskiego oraz Monitora Polskiego B,

c) „Ministra ...” ze wskazaniem nazwy własnej ministra kierującego działem administracji rządowej – w odniesieniu do dzienników urzędowych ministrów,

d) zawierające nazwę urzędu centralnego – w odniesieniu do dzienników urzędowych urzędów centralnych,

e) „Województwa ...” ze wskazaniem nazwy województwa – w odniesieniu do wojewódzkich dzienników urzędowych

– krój pisma Egyptian-ExtendedPL 21 pkt, umieszczony 4,5 mm pod tytułem, o którym mowa w ppkt 1, i środkowany pod nim,

3) pod winietą – 3 mm poniżej tytułu, 18 mm od marginesu zewnętrznego znajduje się linia o grubości 1 pkt i długości 141,6 mm.

4. Miejsce i data wydania

Krój pisma Egyptian-ExtendedPL 15 pkt, środkowany.

5. Numer

1) umieszczony pod linią, o której mowa w pkt 3 ppkt 3, w odległości 2 mm od niej i 18 mm od marginesu zewnętrznego, krój pisma Egyptian-ExtendedPL 24 pkt,

2) ostatni numer w danym roku oznaczany gwiazdką,

3) poniżej linia 2 pkt półgruba, długości 147 mm, umieszczona 2 mm od daty i miejsca wydania oraz numeru dziennika i 18 mm od marginesu wewnętrznego.

6. Treść i pozycja

Wyrazy „Treść:” i „Poz.:” – krój pisma Univers-BoldPL, wersaliki i tekst 9 pkt, umieszczone 7 mm poniżej linii, o której mowa w pkt 5 ppkt 3, i 18 mm od marginesu wewnętrznego.

7. Informacja o treści

1) rodzaj aktu normatywnego, aktu prawnego oraz obwieszczenia i ogłoszenia – Univers-BoldPL, wersaliki spacjowane 9 pkt,

2) numer pozycji – Univers-BoldPL 9 pkt,

3) data, tytuł aktu normatywnego, aktu prawnego oraz obwieszczenia i ogłoszenia – Univers-PL 9 pkt,

4) numer strony – Univers-PL 9 pkt,

5) odstęp pomiędzy rodzajem aktu normatywnego, aktu prawnego oraz obwieszczeniem i ogłoszeniem a tytułem tego aktu oraz obwieszczeniem i ogłoszeniem – 5 mm,

6) odstęp pomiędzy poszczególnymi pozycjami – 8 mm,

7) tekst informacji o treści zamknięty podwójną linią półgrubą o szerokości 147 mm w odstępie 4 mm od ostatniego numeru pozycji,

8) informacja o treści umieszczona jest w odstępie 18 mm od marginesu wewnętrznego.

II. Opis ostatniej strony

1. Oznaczenie strony

Jeżeli objętość aktu normatywnego, prawnego lub obwieszczenia i ogłoszenia w danym dzienniku urzędowym:

1) obejmuje ostatnią stronę – w lewym górnym rogu zamieszcza się nazwę dziennika urzędowego wraz z jego kolejnym numerem; w tej samej linii na środku strony zamieszcza się numer strony; w tej samej linii w prawym górnym rogu zamieszcza się numer pozycji aktu w danym numerze dziennika urzędowego,

2) nie obejmuje ostatniej strony – na środku strony zamieszcza się tylko numer strony.

Informacje wymienione w ppkt 1 i 2 pisane są krojem pisma Univers-PL 9 pkt; pod tymi informacjami znajduje się linia długości 174 mm, grubości 1 pkt.

2. Stopka

Stopka zawierająca informacje, o których mowa w § 4 rozporządzenia, pisana jest Univers-PL 7 pkt, z wyjątkiem wyrazów „Wydawca”, „Redakcja” oraz „Skład, druk i rozpowszechnianie”, które pisane są Univers-BoldPL 7 pkt; oznaczenie ISSN pisane jest Univers-PL 10 pkt; cena pisana jest Univers-BoldPL 12 pkt; VAT pisany jest Univers-PL 9 pkt.

3. Linie

Wszystkie linie występujące w stopce mają długość 174 mm i grubość 1 pkt.

III. Opis pierwszej strony okładki

Parametry dotyczące opisu pierwszej i tytułowej strony okładki (winiety) są takie same jak pierwszej strony Dzienników (należy dodać wydawcę – Egyptian-ExtendedPL 11 pkt – tekst w kontrze – kolor tła).

IV. Opis ostatniej strony okładki

Cena pisana jest Univers-BoldPL 12 pkt, VAT Univers-PL 10 pkt, ISSN Univers-BoldPL 12 pkt (Dz. Urz. Nr ind. Univers-PL 10 pkt), ramka na kod (tło białe) 38 mm x 28 mm.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Kozłowska

Radca prawny, adwokat, specjalista z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »