| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 11 kwietnia 2008 r.

w sprawie trybu rejestracji statków używanych na wodach śródlądowych do uprawiania sportu lub rekreacji

Na podstawie art. 24a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857 oraz z 2007 r. Nr 123, poz. 846 i Nr 176, poz. 1238) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa tryb rejestracji statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji, wzory ksiąg rejestrowych i dokumentów rejestracyjnych.
§ 2.
1. Wpis do rejestru statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji, zwanego dalej „rejestrem”, następuje na podstawie pisemnego wniosku wraz z oświadczeniem:

1) armatora dla statków o długości kadłuba powyżej 12 m lub o napędzie mechanicznym o mocy silników większej niż 15 kW albo

2) właściciela statku niepodlegającego obowiązkowi rejestracji

– składanego do organu rejestracyjnego właściwego polskiego związku sportowego.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę statku;

2) nazwę portu macierzystego statku;

3) rodzaj statku;

4) rok budowy, numer identyfikacyjny kadłuba, jeżeli został nadany;

5) rodzaj głównego napędu mechanicznego oraz jego markę, numer fabryczny i moc w kW;

6) rodzaj pomocniczego napędu mechanicznego oraz jego markę, numer fabryczny i moc w kW;

7) typ i powierzchnię pomiarową ożaglowania;

8) wymiary statku przez podanie długości całkowitej i szerokości kadłuba oraz jego maksymalnej wysokości i maksymalnego zanurzenia;

9) oznaczenie i adres armatora dla statków o długości kadłuba powyżej 12 m lub o napędzie mechanicznym o mocy silników większej niż 15 kW albo właściciela statku niepodlegającego obowiązkowi rejestracji, wraz z numerem PESEL lub numerem identyfikacyjnym REGON, a w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego i numeru PESEL – numerem paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

10) wskazanie poprzedniego rejestru i datę wykreślenia z niego – jeżeli statek był wpisany do innego rejestru.

§ 3.
1. Do wniosku:

1) armator statku o długości kadłuba powyżej 12 m lub o napędzie mechanicznym o mocy silników większej niż 15 kW dołącza:

a) dokument stwierdzający nabycie własności lub współwłasności statku – jeżeli jest właścicielem albo współwłaścicielem statku,

b) dokument potwierdzający tytuł prawny do władania statkiem we własnym imieniu – jeżeli nie jest właścicielem statku;

2) właściciel statku niepodlegającego obowiązkowi rejestracji dołącza dokument stwierdzający nabycie własności lub współwłasności statku – jeżeli jest właścicielem albo współwłaścicielem statku;

3) dla statku budowanego systemem gospodarczym – dołącza się pisemne oświadczenie budowniczego.

2. Organ rejestracyjny właściwego polskiego związku sportowego sporządza kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, oraz dołącza je do akt rejestrowych.

§ 4.
1. Tworzy się księgi rejestrowe odrębnie dla statków:

1) o napędzie mechanicznym, o symbolu literowym „M”, której wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) bez napędu mechanicznego lub mogących posiadać pomocniczy napęd mechaniczny, o symbolu literowym „Z”, której wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Księga rejestrowa jest prowadzona w postaci papierowej lub w systemie teleinformatycznym.

§ 5.
1. Wpisu statku do rejestru dokonuje się w kolejności otrzymanych wniosków.

2. Wpisu statku do rejestru dokonuje się chronologicznie w księdze rejestrowej prowadzonej w postaci papierowej lub w systemie teleinformatycznym na podstawie danych zgłoszonych w oświadczeniu.

3. Wpisy w księdze rejestrowej prowadzonej w postaci papierowej są dokonywane czytelnie, pismem ręcznym lub maszynowym, a strony księgi numeruje się kolejno.

4. W księdze rejestrowej prowadzonej w systemie teleinformatycznym zapis elektroniczny jest dokonywany w sposób umożliwiający niezwłoczny odczyt oraz wydruk całości lub części zapisanych danych.

§ 6.
1. Wpisy w księdze rejestrowej powinny być dokonywane w sposób trwały.

2. Zmiany danych, skreśleń i poprawek w księdze rejestrowej prowadzonej w postaci papierowej należy dokonywać w sposób trwały, w kolorze czerwonym pozwalającym na odczytanie poprzedniego wpisu.

3. Dokonanie zmian danych, skreśleń i poprawek w księdze, o której mowa w ust. 2, powinno być opatrzone datą i podpisem osoby prowadzącej księgę rejestrową.

4. W przypadku prowadzenia księgi rejestrowej w systemie teleinformatycznym osoba prowadząca dokonuje stosownych zapisów elektronicznych. Zmiany danych, skreślenia i poprawki powinny zapewniać czytelność tekstu sprzed zmiany i po niej, zawierać datę oraz imię i nazwisko osoby dokonującej danej czynności.

§ 7.
1. Organ rejestracyjny właściwego polskiego związku sportowego w przypadku stwierdzenia braków w oświadczeniu wzywa składającego do uzupełnienia braków.

2. Wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w ust. 1, usuwa braki pod rygorem zwrotu posiadanej przez organ rejestracyjny dokumentacji.

§ 8.
Po wpisaniu statku do rejestru organ rejestracyjny właściwego polskiego związku sportowego wydaje dokument rejestracyjny.
§ 9.
1. Dokumenty stanowiące podstawę wpisu statku do rejestru stanowią akta rejestrowe.

2. Akta rejestrowe opatruje się numerem zgodnym z numerem rejestracyjnym i przechowuje się w miejscu specjalnie do tego wydzielonym, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.

§ 10.
1. We wniosku o zmianę danych w księdze rejestrowej należy podać w oświadczeniu dane identyfikujące armatora dla statków o długości kadłuba powyżej 12 m lub o napędzie mechanicznym o mocy silników większej niż 15 kW albo właściciela statku niepodlegającego obowiązkowi rejestracji, a także:

1) nazwę statku;

2) numer rejestracyjny statku;

3) inne dane podlegające zmianom.

2. Składając wniosek, o którym mowa w ust. 1, armator albo właściciel przedstawia do wglądu dokumenty potwierdzające zmianę danych zawartych w księdze rejestrowej.

§ 11.
1. Zmiany danych podlegających wpisowi do księgi rejestrowej armator dla statków o długości kadłuba powyżej 12 m lub o napędzie mechanicznym o mocy silników większej niż 15 kW albo właściciel statku niepodlegającego obowiązkowi rejestracji zgłasza organowi rejestracyjnemu właściwego polskiego związku sportowego w terminie do 30 dni od dnia ich zaistnienia.

2. W przypadku zgłoszenia zmian, o których mowa w ust. 1, organ rejestracyjny właściwego polskiego związku sportowego dokonuje odpowiednich zmian także w dokumencie rejestracyjnym statku.

§ 12.
Jeżeli przebudowa statku:

1) ze statku o napędzie mechanicznym na statek bez napędu mechanicznego albo

2) ze statku bez napędu mechanicznego na statek o napędzie mechanicznym

– skutkuje koniecznością zmiany księgi rejestrowej – armator dla statków o długości kadłuba powyżej 12 m lub o napędzie mechanicznym o mocy silników większej niż 15 kW albo właściciel statku niepodlegającego obowiązkowi rejestracji składa wniosek o wykreślenie statku z dotychczasowej księgi rejestrowej i wniosek o wpis statku do właściwej księgi rejestrowej.

§ 13.
1. Wykreślenie statku z księgi rejestrowej następuje na wniosek armatora dla statków o długości kadłuba powyżej 12 m lub o napędzie mechanicznym o mocy silników większej niż 15 kW albo właściciela statku niepodlegającego obowiązkowi rejestracji, do którego dołącza się dokument rejestracyjny tego statku.

2. Dokument rejestracyjny statku wykreślonego z rejestru podlega unieważnieniu przez opatrzenie każdej jego strony adnotacją „ANULOWANO”.

§ 14.
1. Wzory dokumentów rejestracyjnych statków wpisanych do ksiąg rejestrowych, o których mowa w § 4 ust. 1:

1) pkt 1, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

2) pkt 2, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

2. W dokumencie rejestracyjnym organ rejestracyjny właściwego polskiego związku sportowego nadaje numer rejestracyjny statku oraz wpisuje dane dotyczące armatora dla statków o długości kadłuba powyżej 12 m lub o napędzie mechanicznym o mocy silników większej niż 15 kW albo właściciela statku niepodlegającego obowiązkowi rejestracji.

§ 15.
1. Numer rejestracyjny statku składa się z:

1) dwóch liter:

a) pierwsza – oznacza województwo właściwe dla siedziby organu rejestracyjnego:

– B – podlaskie,

– C – kujawsko-pomorskie,

– D – dolnośląskie,

– E – łódzkie,

– F – lubuskie,

– G – pomorskie,

– K – małopolskie,

– L – lubelskie,

– N – warmińsko-mazurskie,

– O – opolskie,

– P – wielkopolskie,

– R – podkarpackie,

– S – śląskie,

– T – świętokrzyskie,

– W – mazowieckie,

– Z – zachodniopomorskie,

b) druga oznacza księgę rejestrową, do której statek został wpisany: „M” lub „Z”;

2) do 4 cyfr lub po wyczerpaniu możliwości – również kombinacji składających się z cyfr i liter oznaczających kolejność wpisu w księdze rejestracyjnej; dopuszcza się stosowanie liter: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

2. Numer rejestracyjny statku armator albo właściciel umieszcza na obu burtach kadłuba powyżej linii wody.

§ 16.
Dokumenty rejestracyjne potwierdzające rejestrację statku wydane do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.
§ 17.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sportu i Turystyki: M. Drzewiecki

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej – kultura fizyczna i sport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 216, poz. 1602 oraz z 2008 r. Nr 24, poz. 146).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 11 kwietnia 2008 r. (poz. 426)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Przybysz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »