reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 22 kwietnia 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich

Na podstawie art. 3 ust. 5 i 6, art. 20 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z późn. zm. 1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223 oraz z 2006 r. Nr 39, poz. 272) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy pracownikowi może być przyznany dodatek specjalny.

2. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, a w indywidualnych przypadkach także na czas nieokreślony.

3. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika, a w urzędach miasta stołecznego Warszawy i miast (miast na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców – w kwocie nieprzekraczającej 50 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dodatek specjalny może być przyznany w wysokości wyższej niż określona w ust. 3.

5. Przepisy ust. 1–4 nie dotyczą pracowników, o których mowa w § 7.”;

2) uchyla się § 10 i 15;

3) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

4) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) I tabela otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia,

b) w II tabeli tytuł I części otrzymuje brzmienie „Stanowiska w dzielnicach miast oraz w związkach jednostek samorządu terytorialnego”,

c) w VI tabeli:

– w części II Ip. 5 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

6

„5.

Podinspektor, informatyk

X–XIV

wyższe2)
średnie3)


3

 

geodeta,
kartograf

 

 

wyższe geodezyjne i kartograficzne

 

 

 

średnie geodezyjne i kartograficzne

3”

 

– w części IV po Ip. 7 dodaje się Ip. 8 i 9 w brzmieniu:

1

2

3

4

5

6

„8.

Pomoc administracyjna

III–VII

średnie3)

9.

Opiekun dzieci i młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły)

I–IV

podstawowe4)

–”

 

d) odnośnik 1) pod tabelami otrzymuje brzmienie:

1) Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy dla kierowniczych stanowisk urzędniczych i stanowisk urzędniczych uwzględniają wymagania określone w art. 3 ust. 3 i 4 ustawy.

Wymagane kwalifikacje dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy określają odrębne przepisy.”;

5) uchyla się załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 2.
Wynagrodzenie pracownika, zatrudnionego w urzędzie, o którym mowa w § 2 pkt 3 rozporządzenia wymienionego w § 1, w dniu 1 maja 2008 r., ustalone z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszym rozporządzeniem, nie może być niższe od wynagrodzenia przysługującego przed tym dniem.
§ 3.
Kwoty wynagrodzeń określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2008 r.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) § 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 maja 2008 r.;

2) § 1 pkt 2 i 5, które wchodzą w życie z dniem 30 kwietnia 2008 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201 i Nr 170, poz. 1218.

Załącznik 1. [TABELA MIESIĘCZNYCH KWOT WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 22 kwietnia 2008 r. (poz. 431)

Załącznik nr 1

TABELA
MIESIĘCZNYCH KWOT WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

1 100–1 250

II

1 120–1 300

III

1 140–1 360

IV

1 160–1 430

V

1 180–1 500

VI

1 200–1 650

VII

1 250–1 800

VIII

1 300–1 950

IX

1 350–2 100

X

1 400–2 250

XI

1 450–2 400

XII

1 500–2 600

XIII

1 600–2 800

XIV

1 700–3 000

XV

1 800–3 300

XVI

1 900–3 600

XVII

2 000–4 000

XVIII

2 200–4 400

XIX

2 400–4 800

XX

2 600–5 200

XXI

2 800–5 600

XXII

3 000–6 000

 

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

I TABELA

stanowisk pracowniczych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów i marszałków województw

Lp.

Stanowisko

Kwota w złotych

Wymagane kwalifikacje

 

 

wynagrodzenie zasadnicze

dodatek funkcyjny

wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

staż pracy
(w latach)

1

2

3

4

5

6

1

Prezydent m.st. Warszawy

6 500

2 500

2

Prezydent miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców

4 800–6 200

2 000–2 500

3

Prezydent miasta (miasta na prawach powiatu)

4 800–6 200

1 600–2 100

4

Wójt, burmistrz w gminie:

 

 

– powyżej 100 tys. mieszkańców.

4 800–6 200

1 600–2 100

– powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców.

4 500–6 000

1 600–2100

– do 15 tys. mieszkańców

4 200–5 900

1 500–1 900

5

Starosta w powiecie:

 

 

– powyżej 120 tys. mieszkańców.

4 800–6 200

1 600–2 100

– powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców,

4 500–6 000

1 600–2100

– do 60 tys. mieszkańców

4 200–5 900

1 500–1 900

6

Marszałek województwa w województwie:

 

 

– powyżej 2 mln mieszkańców,

5 300–6 500

2 000–2 500

– do 2 mln mieszkańców

5 300–6 200

2 000–2 500

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Moduł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Goc

Dyrektor Handlowy w firmie Janpol

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama