| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 10 kwietnia 2007 r.

w sprawie kart i tabliczek tożsamości

Na podstawie art. 54a ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) rodzaje oraz wzory kart i tabliczek tożsamości wydawanych:

a) żołnierzom w czynnej służbie wojskowej, zwanym dalej „żołnierzami”,

b) osobom pełniącym służbę w jednostkach zmilitaryzowanych przydzielonych do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „Siłami Zbrojnymi”,

c) cywilnemu personelowi medyczno-sanitarnemu Sił Zbrojnych,

d) personelowi organizacji „Polski Czerwony Krzyż” i innych ochotniczych organizacji pomocy,

e) osobom cywilnym towarzyszącym Siłom Zbrojnym,

f) osobom cywilnym wykonującym czynności duszpasterskie w Siłach Zbrojnych,

g) innym osobom określonym prawem międzynarodowym;

2) organy wojskowe właściwe do wydawania i ewidencjonowania kart i tabliczek tożsamości;

3) tryb ewidencjonowania, doręczania i postępowania w razie zniszczenia lub utraty karty i tabliczki tożsamości;

4) wzór rozkazu wyjazdu wydawanego żołnierzom wyjeżdżającym w celach służbowych za granicę.

§ 2.
Ustala się następujące rodzaje poliwęglanowych i papierowych kart tożsamości:

1) karta tożsamości, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, przeznaczona dla żołnierzy, z wyjątkiem żołnierzy, o których mowa w pkt 2 lit. a, b i e;

2) karta tożsamości, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, przeznaczona dla:

a) żołnierzy oraz osób pełniących służbę w jednostkach zmilitaryzowanych przydzielonych do Sił Zbrojnych – przewidzianych do odszukiwania, zbierania, przenoszenia, przewożenia, leczenia rannych i chorych oraz do zapobiegania chorobom,

b) żołnierzy przewidzianych wyłącznie do zarządzania jednostkami lub zakładami medyczno-sanitarnymi,

c) cywilnego personelu medyczno-sanitarnego Sił Zbrojnych,

d) personelu organizacji „Polski Czerwony Krzyż” i innych ochotniczych organizacji, wykonujących w ramach pomocy wojskowej służbie zdrowia czynności osób wymienionych w lit. a–c,

e) żołnierzy i osób cywilnych wykonujących czynności duszpasterskie w Siłach Zbrojnych;

3) karta tożsamości, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia, przeznaczona dla:

a) osób pełniących służbę w jednostkach zmilitaryzowanych przydzielonych do Sił Zbrojnych, przewidzianych do wykonywania zadań innych niż określone w pkt 2 lit. a,

b) osób cywilnych towarzyszących Siłom Zbrojnym,

c) innych osób określonych prawem międzynarodowym.

§ 3.
Poliwęglanowe karty tożsamości, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2, przeznaczone dla żołnierzy wydaje się tym żołnierzom w przypadku:

1) ich wyjazdu w celach służbowych za granicę;

2) ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

§ 4.
Poliwęglanowe karty tożsamości, o których mowa w § 2 pkt 2 i 3, przeznaczone dla osób pełniących służbę w jednostkach zmilitaryzowanych przydzielonych do Sił Zbrojnych wydaje się tym osobom z dniem objęcia tych jednostek militaryzacją.
§ 5.
Poliwęglanowe karty tożsamości, o których mowa w § 2 pkt 2 i 3, przeznaczone dla osób wchodzących w skład cywilnego personelu medyczno-sanitarnego Sił Zbrojnych lub personelu organizacji „Polski Czerwony Krzyż” i innych ochotniczych organizacji, wykonujących w ramach pomocy wojskowej służbie zdrowia czynności osób wymienionych w § 2 pkt 2 lit. a–c, oraz przeznaczone dla osób cywilnych wykonujących czynności duszpasterskie w Siłach Zbrojnych i osób cywilnych towarzyszących Siłom Zbrojnym, wydaje się tym osobom w przypadku:

1) ich wyjazdu w celach służbowych za granicę w związku z udziałem w:

a) konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych,

b) misji pokojowej,

c) akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom,

d) szkoleniach i ćwiczeniach wojskowych,

e) akcjach ratowniczych, poszukiwawczych lub humanitarnych;

2) ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

§ 6.
1. Papierowe karty tożsamości, o których mowa w § 2, wydawane są wyłącznie osobom, o których mowa w § 1 pkt 1, w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny do czasu zastąpienia ich odpowiednio poliwęglanowymi kartami tożsamości, o których mowa w § 2.

2. Papierowe karty tożsamości, o których mowa w ust. 1, wydają odpowiednio osoby, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 1, 3–5.

§ 7.
1. Tabliczka tożsamości, której wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia, zawiera:

1) numer tabliczki;

2) nazwę Sił Zbrojnych – „Siły Zbrojne RP”.

2. Tabliczkę tożsamości wydaje się wraz z kartą tożsamości, o której mowa w § 2.

3. Tabliczki tożsamości wydają dowódcy jednostek wojskowych żołnierzom ujętym w ewidencji tych jednostek.

§ 8.
Żołnierzom wyjeżdżającym w celach służbowych za granicę wydaje się zbiorowy lub indywidualny rozkaz wyjazdu, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
§ 9.
1. Szef komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach organizacji i uzupełnień sił zbrojnych wydaje poliwęglanowe karty tożsamości na podstawie złożonego w tej sprawie wniosku, którego wzór określa załącznik nr 6 do rozporządzenia, oraz określa termin ich ważności.

2. Wniosek o wydanie poliwęglanowej karty tożsamości dla żołnierza wyjeżdżającego w celach służbowych za granicę składa dowódca jednostki wojskowej, w ewidencji której żołnierz jest ujęty, wydając jednocześnie tabliczkę tożsamości, o której mowa w § 7 ust. 1.

3. Wniosek o wydanie poliwęglanowej karty tożsamości dla żołnierza w przypadkach, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135), składa dowódca jednostki wojskowej.

4. Wniosek o wydanie poliwęglanowej karty tożsamości żołnierzom w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny składa dowódca jednostki wojskowej.

5. Wniosek o wydanie poliwęglanowej karty tożsamości:

1) żołnierzom rezerwy i osobom, które mają nadany przydział mobilizacyjny lub pracowniczy przydział mobilizacyjny, składa dowódca jednostki wojskowej;

2) osobom, które mają nadany przydział organizacyjno-mobilizacyjny do jednostki przewidzianej do militaryzacji w Siłach Zbrojnych, składa kierownik tej jednostki;

3) osobom cywilnym towarzyszącym Siłom Zbrojnym, wchodzącym w skład cywilnego personelu medyczno-sanitarnego Sił Zbrojnych i osobom cywilnym wykonującym czynności duszpasterskie w Siłach Zbrojnych składa dowódca jednostki wojskowej w przypadku:

a) wyjazdu tych osób w celach służbowych za granicę w sytuacjach, o których mowa w § 5 pkt 1,

b) w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

4) osobom cywilnym towarzyszącym Siłom Zbrojnym, ale nienależącym do nich bezpośrednio, wykonującym czynności inne, określone w pkt 2, składa organ właściwy do upoważniania tych osób do towarzyszenia Siłom Zbrojnym.

6. Wniosek o wydanie poliwęglanowej karty tożsamości osobom wchodzącym w skład personelu organizacji „Polski Czerwony Krzyż” i innych ochotniczych organizacji pomocy składa odpowiednio Zarząd Główny „Polskiego Czerwonego Krzyża” lub osoby kierujące tymi organizacjami, w przypadku:

1) wyjazdu tych osób w celach służbowych za granicę w sytuacjach, o których mowa w § 5 pkt 1;

2) w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się również w przypadku zmiany danych zawartych w karcie tożsamości.

8. Złożenie wniosku w przypadkach, o których mowa w ust. 2, 3, 5 pkt 3 lit. a i ust. 6 pkt 1, powinno nastąpić co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem wyjazdu lub terminem utraty ważności karty tożsamości.

9. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 3, może nastąpić w przypadkach uzasadnionych terminem wyjazdu i rodzajem wykonywanych zadań również w innym terminie niż określony w ust. 8.

10. W czasie pokoju można składać wniosek o wydanie poliwęglanowej karty tożsamości na wypadek ogłoszenia mobilizacji lub na czas wojny.

§ 10.
1. Ewidencję wydanych poliwęglanowych kart tożsamości na szczeblu centralnym prowadzi szef komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach organizacji i uzupełnień sił zbrojnych.

2. Ewidencję wydanych poliwęglanowych kart tożsamości prowadzą odpowiednio:

1) dowódcy jednostek wojskowych w stosunku do:

a) żołnierzy ujętych w ewidencji jednostki wojskowej,

b) żołnierzy rezerwy i osób cywilnych posiadających nadane przydziały mobilizacyjne lub pracownicze przydziały mobilizacyjne;

2) wojskowy komendant uzupełnień w stosunku do żołnierzy rezerwy i osób cywilnych, posiadających wcześniej wydane karty tożsamości i spełniających wymogi do nadania przydziału mobilizacyjnego lub pracowniczego przydziału mobilizacyjnego;

3) Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Śródmieście w stosunku do personelu organizacji „Polski Czerwony Krzyż” i innych ochotniczych organizacji pomocy wykonujących w ramach pomocy wojskowej służbie zdrowia czynności osób wymienionych w § 2 pkt 2 lit. a–c;

4) kierownik jednostki przewidzianej do militaryzacji, o której mowa w § 9 ust. 5 pkt 2, oraz kierownik jednostki zmilitaryzowanej przydzielonej do Sił Zbrojnych;

5) organ wojskowy właściwy do upoważnienia osób do towarzyszenia Siłom Zbrojnym w stosunku do tych osób.

3. Ewidencję, o której mowa w ust. 1 i 2, prowadzi się w formie pisemnego rejestru wydanych kart tożsamości oraz w formie elektronicznej.

4. Zbiory ewidencji, o której mowa w ust. 1 i 2, stanowią tajemnicę służbową.

§ 11.
1. Ewidencję wydanych lub zdeponowanych tabliczek tożsamości prowadzi się wraz z ewidencją kart tożsamości, o której mowa w § 10.

2. Ewidencję, o której mowa w ust. 1, prowadzi się w formie zbiorczego rejestru tabliczek tożsamości oraz w formie elektronicznej, z podziałem na liczbę wydanych tabliczek i ich numerów oraz nazwę organu, o którym mowa w § 10 ust. 2.

§ 12.
1. Poliwęglanowe karty tożsamości doręcza się, za potwierdzeniem odbioru, organom składającym wniosek o wydanie poliwęgłanowej karty tożsamości, o którym mowa w § 9 ust. 1.

2. Tabliczki tożsamości wydają wraz z kartami tożsamości, za potwierdzeniem odbioru, organy składające wniosek o wydanie poliwęglanowej karty tożsamości, o którym mowa w § 9 ust. 1.

3. Organy składające wniosek o wydanie poliwęglanowej karty tożsamości, o którym mowa w § 9 ust. 1, deponują w podległych jednostkach lub komórkach organizacyjnych karty tożsamości wydawane w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz tabliczki tożsamości, do czasu ich wydania uprawnionym osobom.

4. Organem właściwym do deponowania i doręczania za potwierdzeniem odbioru kart i tabliczek tożsamości, o których mowa w ust. 3, są organy prowadzące wykazy kart tożsamości, o których mowa w § 10 ust. 2.

§ 13.
1. Osoba, której wydano poliwęglanową kartę i tabliczkę tożsamości, w razie jej utraty lub zniszczenia zawiadamia niezwłocznie o tym fakcie oraz okolicznościach tego zdarzenia szefa komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach organizacji i uzupełnień sił zbrojnych, za pośrednictwem organów składających wniosek o wydanie poliwęglanowej karty tożsamości, o których mowa w § 9 ust. 5 i 6.

2. W przypadku odzyskania utraconej karty tożsamości jej posiadacz obowiązany jest niezwłocznie zwrócić ją do organów, o których mowa w § 9 ust. 5 i 6.

3. Po upływie terminu ważności poliwęglanowej karty tożsamości albo z powodu zmiany danych zawartych w tej karcie, kartę tożsamości zwraca się niezwłocznie, za pośrednictwem organów, o których mowa w § 9 ust. 5 i 6, do szefa komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach organizacji i uzupełnień sił zbrojnych, celem jej zniszczenia. Tabliczka tożsamości pozostaje w wykazie organu, o którym mowa w § 10 ust. 2.

4. Poliwęglanowe karty tożsamości, których termin ważności jeszcze nie upłynął, po ustaniu przyczyny uzasadniającej wydanie poliwęglanowej karty tożsamości deponują, wraz z tabliczkami tożsamości, odpowiednio organy, o których mowa w § 10 ust. 2.

5. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, oraz zwrot, określony w ust. 3, stanowią podstawę do unieważnienia poliwęglanowej karty i tabliczki tożsamości w ewidencji wydanych kart i tabliczek tożsamości.

6. Poliwęglanowe karty tożsamości w razie ich zwrotu:

1) mogą być ponownie wydane, o ile ich stan pozwala na ich dalsze używanie;

2) niszczy się protokolarnie po unieważnieniu w ewidencji wydanych poliwęglanowych kart i tabliczek tożsamości, jeżeli ich stan nie pozwala na ich ponowne wydanie.

§ 14.
Dotychczasowe papierowe karty tożsamości, przeznaczone do wydania na wypadek ogłoszenia mobilizacji i czas wojny, zachowują ważność do czasu ich zastąpienia nowymi papierowymi kartami tożsamości, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2009 r.
§ 15.
Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości (Dz. U. Nr 133, poz. 1240).
§ 16.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 10 kwietnia 2008 r. (poz. 472)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

infoRgrafika

Załącznik 6.

Załącznik nr 6

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Chmielniak

Specjalista prawa karnego gospodarczego, autor bloga Białe kołnierzyki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »