| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 7 maja 2008 r.

w sprawie programu „Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców”

Na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Przy przyznawaniu środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie uczestnictwa w programie „Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców”, zwanym dalej „programem”, uwzględnia się kryteria, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, zwanej dalej „ustawą”, oraz kryteria określone w rozporządzeniu.

2. Finansowanie uczestnictwa w programie ze środków finansowych pochodzących z innych źródeł niż budżet państwa może nastąpić w przypadkach szczególnie ważnych dla realizacji polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa i odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu, z uwzględnieniem celu i sposobu wydatkowania wskazanego przez podmiot przekazujący te środki.

§ 2.
1. Minister właściwy do spraw nauki, zwany dalej „ministrem”, w ramach programu przyznaje jednostce naukowej środki finansowe na naukę przeznaczone na finansowanie zagranicznego pobytu pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, zwanego dalej „uczestnikiem programu”, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) jest zatrudniony w jednostce naukowej;

2) uzyskał stopień naukowy doktora w okresie nie dłuższym niż 7 lat przed złożeniem wniosku o przyznanie środków finansowych na uczestnictwo w programie, zwanego dalej „wnioskiem”;

3) nie uczestniczył w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku w realizowanym za granicą i trwającym dłużej niż 6 miesięcy pobycie związanym z udziałem w stażu, stypendium naukowym lub projekcie obejmującym badania naukowe lub prace rozwojowe.

2. Pobyt, o którym mowa w ust. 1, obejmuje udział uczestnika programu w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w jednostce organizacyjnej posiadającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzącej w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, zwanej dalej „zagranicznym ośrodkiem”.

§ 3.
1. Środki finansowe, o których mowa w § 2 ust. 1, zwane dalej „środkami finansowymi”, są przyznawane w kwotach zryczałtowanych:

1) w wysokości 10 000 zł na każdy miesiąc pobytu uczestnika programu w miejscowości, w której lub w pobliżu której znajduje się zagraniczny ośrodek;

2) w wysokości 2 000 zł na każdy miesiąc pobytu małżonka uczestnika programu w miejscowości, o której mowa w pkt 1;

3) w wysokości 1 000 zł na osobę na każdy miesiąc pobytu niepełnoletniego dziecka uczestnika programu w miejscowości, o której mowa w pkt 1;

4) w wysokości określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia, na każde 6 miesięcy pobytu z przeznaczeniem na podróże uczestnika programu, jego małżonka lub niepełnoletnich dzieci między miejscem zamieszkania a miejscowością, o której mowa w pkt 1.

2. Jeżeli miejscowość, o której mowa w ust. 1 pkt 1, znajduje się na terytorium państwa należącego do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, kwoty zryczałtowane, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, podwyższa się o 30 %.

3. Do okresów, o których mowa w ust. 1, mogą być wliczane okresy uzasadnionych przerw w pobycie za granicą nie dłuższe niż 21 dni na każde 6 miesięcy pobytu, jeżeli przerwy te nie powodują utrudnień w realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach programu.

§ 4.
1. Środki finansowe są przyznawane w drodze konkursu ogłaszanego przez ministra. Ogłoszenie jest publikowane w biuletynie wydawanym przez ministra oraz na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra.

2. Minister określa w ogłoszeniu o konkursie:

1) dziedzinę lub dziedziny nauki, w ramach których mają być prowadzone badania naukowe lub prace rozwojowe, w których wezmą udział uczestnicy programu;

2) terytorium, na którym uczestnictwo w programie ma być realizowane;

3) termin przyjmowania wniosków;

4) termin rozpoczęcia zagranicznego pobytu uczestnika programu.

3. Środki finansowe przyznaje się na podstawie wniosku sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia, złożonego w dwóch egzemplarzach.

§ 5.
1. Wniosek składa kierownik jednostki naukowej, w której zatrudniony jest kandydat na uczestnika programu, zwanej dalej „jednostką”.

2. Jednostka, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. g ustawy, dołącza do wniosku:

1) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – wydany w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku;

2) w przypadku spółek handlowych, w tym z udziałem kapitału zagranicznego – kopię umowy lub statutu spółki;

3) kopię sprawozdania finansowego za rok poprzedzający rok złożenia wniosku lub za ostatni pełny kwartał, jeżeli dana jednostka istnieje krócej niż rok;

4) oświadczenie o niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych;

5) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

3. Do oceny są kierowane wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymagania formalne określone w rozporządzeniu.

4. Wnioski niespełniające wymagań określonych w rozporządzeniu zwraca się wnioskodawcy wraz z zawiadomieniem o przyczynach zwrotu i o możliwości uzupełnienia wniosku w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

5. Minister może wyrazić zgodę na składanie wniosków opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.3)), drogą elektroniczną.

6. Środki finansowe mogą być przyznane na okres od 6 do 36 miesięcy.

§ 6.
1. Właściwa komisja Rady Nauki ocenia wnioski na podstawie oceny dokonanej przez zespół specjalistyczny lub interdyscyplinarny, zespół do spraw badań dotyczących obronności i bezpieczeństwa albo zespół roboczy, powołane na podstawie art. 30 ust. 1, 2 albo 4 ustawy, zwane dalej „zespołem”.

2. Wniosek ocenia się, uwzględniając następujące kryteria:

1) zgodność tematyki planowanych badań naukowych lub prac rozwojowych z dziedziną lub dziedzinami nauki, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1;

2) wartość naukową planowanych badań naukowych lub prac rozwojowych;

3) dotychczasowe osiągnięcia naukowe kandydata na uczestnika programu;

4) rangę naukową zagranicznego ośrodka.

3. Ocena wniosku zawiera propozycję przyznania albo odmowy przyznania środków finansowych oraz uzasadnienie tej propozycji.

4. Minister, na podstawie oceny, o której mowa w ust. 3, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy przyznaje albo odmawia przyznania środków finansowych.

5. Wysokość przyznanych środków finansowych nie może być większa od określonej we wniosku.

§ 7.
1. Środki finansowe są przekazywane jednostce na podstawie umowy zawartej między ministrem a jednostką. Umowa określa warunki finansowania, realizacji i rozliczenia uczestnictwa w programie.

2. Projekt umowy podpisany przez kierownika i głównego księgowego jednostki składa się w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu środków finansowych.

3. Środki finansowe są przekazywane w ratach. Przekazanie kolejnych rat może zostać uzależnione od pozytywnej oceny sprawozdania rocznego, o którym mowa w § 9 ust. 1.

4. Wniosek jednostki o zmianę warunków określonych w umowie powinien zostać złożony nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu zakończenia udziału uczestnika w programie.

§ 8.
Jednostka przekazuje niezwłocznie środki finansowe uczestnikowi programu.
§ 9.
1. Jednostka otrzymująca środki finansowe składa sprawozdania roczne oraz sprawozdanie końcowe z uczestnictwa w programie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Sprawozdanie roczne składa się do dnia 31 marca następnego roku, nie wcześniej jednak niż po upływie 6 miesięcy uczestnictwa w programie w danym roku.

3. Sprawozdanie końcowe składa się nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia uczestnictwa w programie.

§ 10.
1. Zespół dokonuje oceny sprawozdania rocznego.

2. Negatywna ocena sprawozdania rocznego, o której mowa w ust. 1, może stanowić podstawę do podjęcia przez ministra decyzji o:

1) wstrzymaniu dalszego finansowania uczestnictwa w programie;

2) odstąpieniu od umowy z żądaniem zwrotu przez jednostkę środków finansowych niewydatkowanych lub wydatkowanych nieprawidłowo oraz z ewentualnym wezwaniem do zapłacenia kar umownych.

§ 11.
1. Właściwa komisja Rady Nauki dokonuje oceny sprawozdania końcowego na podstawie oceny przedstawionej przez zespół.

2. Na podstawie oceny, o której mowa w ust. 1, minister rozstrzyga o uznaniu umowy za:

1) wykonaną;

2) wykonaną, z wezwaniem do zwrotu przez jednostkę środków finansowych niewydatkowanych lub wydatkowanych nieprawidłowo oraz z ewentualnym wezwaniem do zapłacenia kar umownych;

3) niewykonaną w całości lub w części, z wezwaniem do zwrotu przez jednostkę środków finansowych niewydatkowanych lub wydatkowanych nieprawidłowo oraz z ewentualnym wezwaniem do zapłacenia kar umownych.

§ 12.
1. Niezłożenie w terminie sprawozdania rocznego lub sprawozdania końcowego może stanowić podstawę do wstrzymania przez ministra dalszego finansowania oraz może spowodować odstąpienie od umowy, z żądaniem zwrotu przez jednostkę środków finansowych.

2. Jednostka otrzymująca środki finansowe na uczestnictwo w programie ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wydatkowanie tych środków, zgodnie z umową.

3. Minister może dokonywać kontroli realizacji uczestnictwa w programie i sposobu wydatkowania przyznanych środków finansowych.

4. W przypadku stwierdzenia przez właściwe organy kontroli, na podstawie odrębnych przepisów, że przekazane sprawozdanie roczne lub sprawozdanie końcowe nie zostały sporządzone prawidłowo lub są nierzetelne, minister może zarządzić ponowne dokonanie oceny realizacji i rozliczenia finansowego uczestnictwa w programie.

5. Środki finansowe wykorzystane niezgodnie z umową podlegają zwrotowi na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra wraz z odsetkami, naliczonymi w odniesieniu do środków finansowych przekazanych na podstawie umowy, zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

§ 13.
1. Należności finansowe wynikające z rozliczenia środków finansowych umarza się, jeżeli wystąpi co najmniej jedna z następujących przesłanek:

1) dłużnik został wykreślony z właściwego rejestru, a odpowiedzialność za długi nie przeszła na osoby trzecie;

2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

3) zostały zastosowane umorzenia w ramach zawartego układu z wierzycielami dłużnika;

4) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe.

2. Minister, na uzasadniony wniosek dłużnika lub z urzędu, może umorzyć należność finansową w całości lub części, odroczyć termin spłaty lub rozłożyć spłatę na raty, jeżeli wystąpi jedna z następujących przesłanek:

1) wystąpiła nadzwyczajna zmiana stosunków gospodarczych, której strony nie mogły przewidzieć w dniu zawarcia umowy, z powodu której zapłata należności przez dłużnika groziłaby znacznym pogorszeniem jego sytuacji ekonomicznej;

2) wystąpiły ważne okoliczności losowe niezależne od dłużnika;

3) jest to uzasadnione ryzykiem naukowym wynikającym z charakteru wykonywanych badań.

3. Spłata należności finansowej odroczonej lub rozłożonej na raty następuje na podstawie umowy zawartej z dłużnikiem.

§ 14.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

 

 

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 795.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 145, poz. 1050.

Załącznik 1. [WYSOKOŚCI KWOT ZRYCZAŁTOWANYCH NA OSOBĘ PRZYZNAWANYCH NA POKRYCIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PODRÓŻAMI UCZESTNIKA PROGRAMU, JEGO MAŁŻONKA LUB NIEPEŁNOLETNICH DZIECI MIĘDZY MIEJSCEM ZAMIESZKANIA A MIEJSCOWOŚCIĄ, W KTÓREJ LUB W POBLIŻU KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ ZAGRANICZNY OŚRODEK]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 maja 2008 r. (poz. 510)

Załącznik nr 1

WYSOKOŚCI KWOT ZRYCZAŁTOWANYCH NA OSOBĘ PRZYZNAWANYCH NA POKRYCIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PODRÓŻAMI UCZESTNIKA PROGRAMU, JEGO MAŁŻONKA LUB NIEPEŁNOLETNICH DZIECI MIĘDZY MIEJSCEM ZAMIESZKANIA A MIEJSCOWOŚCIĄ, W KTÓREJ LUB W POBLIŻU KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ ZAGRANICZNY OŚRODEK

Odległość w linii prostej między miejscem zamieszkania a miejscowością, w której lub w pobliżu której znajduje się zagraniczny ośrodek (mierzona w km1))

Wysokość kwoty zryczałtowanej na osobę
(w zł)

poniżej 500

1 000

500–999

2 000

1 000–1 499

3 000

1 500–2 499

4 000

2 500–4 999

6 000

5 000–10 000

8 000

powyżej 10 000

10 000

 

 

1) Części ułamkowe większe lub równe 0,5 podlegają zaokrągleniu w górę, natomiast części ułamkowe mniejsze od 0,5 podlegają zaokrągleniu w dół.

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jowita Mulawa-Krause

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa podatkowego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »