| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 6 maja 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzielaniu pomocy

Na podstawie art. 35 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzielaniu pomocy (Dz. U. Nr 71, poz. 475) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) okresowych sprawozdań o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie oraz okresowych sprawozdań o udzielonej pomocy de minimis w rybołówstwie;”;

2) w § 2:

a) uchyla się pkt 5,

b) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) klasę rodzaju działalności, zgodnie z przepisami w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD);”,

c) dodaje się pkt 17 i 18 w brzmieniu:

„17) intensywność pomocy;

18) liczbę beneficjentów.”;

3) w § 3 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) klasę rodzaju działalności, zgodnie z przepisami w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD);”;

4) w§ 4

a) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) klasę rodzaju działalności, zgodnie z przepisami w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD);”,

b) dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

„15) liczbę beneficjentów.”;

5) w § 5 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) lit. a - za dany rok kalendarzowy, w terminie 90 dni od dnia zakończenia tego roku kalendarzowego;”;

6) w § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) lit. c - jest określony w załącznikach nr 3 i 3a do rozporządzenia.”;

7) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

8) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

9) po załączniku nr 3 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 3a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

10) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2008 r., z wyjątkiem § 2 pkt 17 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Prezes Rady Ministrów: w z. G. Schetyna


Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 6 maja 2008 r. (poz.563)

Załącznik nr 1


infoRgrafika


 

Instrukcja sporządzenia sprawozdania

Kolejne pozycje sprawozdania wypełnia się według poniższych wyjaśnień:

I. Nazwa podmiotu udzielającego pomocy- należy podać pełną nazwę podmiotu udzielającego pomocy.

II. NIP podmiotu udzielającego pomocy- należy podać numer identyfikacji podatkowej podmiotu udzielającego pomocy.

III. Siedziba podmiotu udzielającego pomocy- należy podać pełny adres siedziby podmiotu udzielającego pomocy.

IV. Sprawozdanie za .... rok- należy wpisać rok kalendarzowy, za który sporządza się sprawozdanie.

V. Liczba beneficjentów - należy podać liczbę beneficjentów pomocy publicznej.

TABELA

Uwaga: istnieją następujące możliwości łączenia elementów tworzących podstawę prawną udzielenia pomocy publicznej, które należy wpisać w poszczególne kolumny tabeli w sposób przedstawiony poniżej.

 

Podstawa prawna -informacje podstawowe

Podstawa prawna - informacje szczegółowe

2a

2b

2c

3a

3b

3c

kod ustawy

-

przepis ustawy

-

-

-

kod ustawy

-

przepis ustawy

akt wykonawczy

przepis aktu wykonawczego

-

kod ustawy

-

przepis ustawy

akt wykonawczy

przepis aktu wykonawczego

decyzja/uchwała/ umowa - symbol

kod ustawy

-

przepis ustawy

-

-

decyzja/uchwała/ umowa - symbol

kod 9.99

ustawa

przepis ustawy

akt wykonawczy

przepis aktu wykonawczego

decyzja/uchwała/ umowa - symbol

 

Kol. 2a - Podstawa prawna - informacje podstawowe - jeżeli pomoc publiczna została udzielona na podstawie aktu normatywnego, należy wpisać właściwy kod wskazujący odpowiednią podstawę prawną.

 

Tytuł ustawy

Kod

1

2

ustawa budżetowa (na kolejne lata)

1.1

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.)

1.2

ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.)

1.3

ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.)

1.4

ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390, z późn. zm.)

1.5

ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92)

1.6

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150)

1.7

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.)

1.8

ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274)

1.9

ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.)

1.10

ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.)

1.11

ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm.)

1.12

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.)

1.13

ustawa z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 18, poz. 82, z późn. zm.)

1.14

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.)

1.15

ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 264, z późn. zm.)

1.16

ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.)

1.17

ustawa z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.)

1.18

ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.)

1.19

ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702)

1.20

ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)

1.21

ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121)

1.22

ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.)

1.23

ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.)

1.24

ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.)

1.25

ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981, z późn. zm.)

1.26

ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700)

1.27

ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz. U. Nr 155, poz. 1287, z późn. zm.)

1.28

ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.)

1.29

 

1

2

ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379)

1.30

ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.)

1.31

ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450, z późn. zm.)

1.32

ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.)

1.33

ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.)

1.34

ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.)

1.35

ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 35, poz. 217, z późn. zm.)

1.36

ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.)

1.37

ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033)

1.38

ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn. zm.)

1.39

ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, z późn. zm.)

1.40

ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 93, poz. 898, z późn. zm.)

1.41

ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066, z późn. zm.)

1.42

inne ustawy

9.99

 

Kol. 2b - Podstawa prawna - informacje podstawowe - jeżeli pomoc publiczna została udzielona na podstawie ustawy nieoznaczonej kodami od 1.1 do 1.42 i został wybrany kod 9.99, wówczas w kolumnie 2b należy podać w następującej kolejności: oznaczenie rodzaju aktu, jego datę, tytuł oraz oznaczenie roku i numeru Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozycji, pod którą został ogłoszony.

Kol. 2c - Podstawa prawna - informacje podstawowe - jeżeli pomoc publiczna została udzielona na podstawie ustawy, należy podać oznaczenie przepisu będącego podstawą udzielenia pomocy publicznej (w kolejności: artykuł, ustęp, punkt, litera, tiret).

Kol. 3a - Podstawa prawna - informacje szczegółowe - jeżeli podstawą udzielenia pomocy publicznej był akt wykonawczy do ustawy, należy podać w następującej kolejności: oznaczenie rodzaju aktu, nazwę organu wydającego akt, jego datę i tytuł oraz oznaczenie roku i numeru Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozycji, pod którą został ogłoszony.

Kol. 3b - Podstawa prawna - informacje szczegółowe - jeżeli podstawą udzielenia pomocy publicznej był akt wykonawczy do ustawy, należy podać oznaczenie przepisu będącego podstawą udzielenia pomocy publicznej (w kolejności: paragraf, ustęp, punkt, litera, tiret).

Kol. 3c - Podstawa prawna - informacje szczegółowe - jeżeli podstawą udzielenia pomocy publicznej była decyzja, uchwała lub umowa, należy podać jako symbol: w przypadku decyzji - numer decyzji, w przypadku uchwały - numer uchwały, w przypadku umowy - przedmiot oraz strony umowy.

Kol. 4 - Program pomocowy- należy podać numer programu pomocowego (numery obowiązujących programów pomocowych są publikowane na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi). W przypadku pomocy indywidualnej należy wpisać numer pomocy indywidualnej.

Kol. 5 - Firma albo imię i nazwisko beneficjenta pomocy- należy podać pełną nazwę beneficjenta pomocy, któremu udzielono pomocy publicznej, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - imię i nazwisko beneficjenta pomocy.

Kol. 6 - Forma prawna beneficjenta pomocy- należy wpisać kod odpowiadający formie prawnej beneficjenta pomocy.

 

Wyszczególnienie

Kod

przedsiębiorstwo państwowe

1.A

jednoosobowa spółka Skarbu Państwa

1.B

jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu przepisów o gospodarce komunalnej

1.C

spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie, jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów

1.D

osoba fizyczna (np. rolnik) lub inna forma prawna

2

 

Kol. 7 - Wielkość beneficjenta pomocy- należy podać odpowiedni kod; wpisując kod należy brać pod uwagę dane na ostatni dzień roku poprzedzającego rok sprawozdawczy.

 

Wyszczególnienie*

Kod

mikroprzedsiębiorstwo

0

małe przedsiębiorstwo

1

średnie przedsiębiorstwo

2

inne przedsiębiorstwo

3

 

* W rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 33; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 141) zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 3, str. 64); wymienione rozporządzenie zostało zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1976/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2204/2002, (WE) nr 70/2001 oraz (WE) nr 68/2001 w odniesieniu do przedłużenia okresu stosowania (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 85), zgodnie z którym:

- mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro,

- małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro,

- średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro,

- do kategorii inne przedsiębiorstwo zalicza się m.in. przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 750 pracowników oraz których roczny obrót nie przekracza 200 milionów euro.

Kol. 8 - NIP beneficjenta pomocy- należy podać numer identyfikacji podatkowej beneficjenta pomocy.

Kol. 9 - Identyfikator adresu- należy podać pełne, siedmiocyfrowe oznaczenie siedziby albo miejsca zamieszkania beneficjenta pomocy, nadane w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.).

Przykład:

Jeżeli siedziba beneficjanta pomocy znajduje się w województwie dolnośląskim, powiecie bolesławieckim, gminie Bolesławiec, należy wpisać numer 020101 1.

Kol. 10 - Klasa PKD- należy wpisać klasę rodzaju działalności (4 pierwsze znaki) beneficjenta pomocy, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727) - do dnia 31 grudnia 2009 r. albo zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885).

Przykład:

W przypadku chowu i hodowli bydła mlecznego należy podać: 01.41.

Kol. 11a - Wartość nominalna pomocy- całkowita wielkość środków finansowych będących podstawą do obliczania wielkości udzielonej pomocy, np. kwota udzielonej pożyczki lub kwota odroczonego podatku.

Kol. 11b - Wartość pomocy brutto- należy podać wartość pomocy jako ekwiwalent dotacji brutto, obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983 oraz z 2006 r. Nr 183, poz. 1355).

Kol. 12 - Forma pomocy- należy podać wyłącznie kod oznaczający właściwą formę pomocy publicznej.

 

Forma pomocy

Kod

1

2

dotacja

A1.1

dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (bezpośrednio dla przedsiębiorców)

A1.2

inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych lub realizacją ich zadań statutowych

A1.3

refundacja

A1.4

zwolnienie z podatku

A2.1

odliczenie od podatku

A2.2

obniżka lub zmniejszenie powodujące obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku

A2.3

obniżenie wysokości opłaty

A2.4

zwolnienie z opłaty

A2.5

zaniechanie poboru podatku

A2.6

zaniechanie poboru opłaty

A2.7

umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami

A2.8

 

1

2

umorzenie odsetek od zaległości podatkowej

A2.9

umorzenie opłaty (składki, wpłaty, wierzytelności)

A2.10

umorzenie odsetek za zwłokę z tytułu opłaty (składki, wpłaty, wierzytelności)

A2.11

umorzenie kar

A2.12

oddanie mienia będącego własnością Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków do korzystania na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku

A2.13

zbycie mienia będącego własnością Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku

A2.14

kontyngenty taryfowe

A2.15

wniesienie kapitału

B1.1

konwersja wierzytelności na akcje lub udziały

B2.1

pożyczka preferencyjna

C1.1

kredyt preferencyjny

C1.2

dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (dla banków)

C1.3

pożyczki warunkowo umorzone

C1.4

odroczenie terminu płatności podatku

C2.1

odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej wraz z odsetkami

C2.1.2

rozłożenie na raty płatności podatku

C2.2

rozłożenie na raty płatności zaległości podatkowej wraz z odsetkami

C2.3.1

odroczenie terminu płatności opłaty (składki, wpłaty)

C2.4

rozłożenie na raty opłaty (składki, wpłaty)

C2.5

odroczenie terminu płatności kary

C2.6

rozłożenie na raty kary

C2.7

poręczenie

D1.1

gwarancja

D1.2

inne

E

 

Kol. 13 - Przeznaczenie pomocy- należy podać kod wskazujący przeznaczenie pomocy publicznej.

 

Wyszczególnienie

Kod

1

2

A. POMOC HORYZONTALNA

Pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną

 

pomoc na realizację projektów B+R+l

a1.1

pomoc dla młodych innowacyjnych przedsiębiorstw

a1.2

techniczne studium wykonalności

a1.3

innowacje w obrębie procesów i innowacje organizacyjne w sektorze usług

a1.4

usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji

a1.5

wypożyczenie wysoko wykwalifikowanego personelu

a1.6

klastry innowacyjne

a1.7

Pomoc na ochronę środowiska

a2

Pomoc na zatrudnienie

tworzenie nowych miejsc pracy

a10

rekrutacja pracowników w szczególnie niekorzystnej sytuacji

a11

rekrutacja pracowników niepełnosprawnych

a12

rekompensata dla zatrudniających osoby niepełnosprawne

a13

 

1

2

Pomoc na szkolenia

a14

Pomoc na ratowanie

a15

Pomoc na restrukturyzację

a16

Pomoc udzielana na naprawienie szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia

a17

Pomoc udzielana na zapobieganie poważnym zakłóceniom w gospodarce o charakterze ponadsektorowym lub ich likwidację

a18

Pomoc udzielana na wsparcie krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim

a19

Pomoc udzielana na promowanie kultury, nauki i oświaty oraz ochrony dziedzictwa kulturowego

a20

Pomoc o charakterze socjalnym dla indywidualnych konsumentów

a21

Kapitał podwyższonego ryzyka

a22

B. POMOC REGIONALNA

Pomoc na wspieranie nowych inwestycji

b1

Pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją

b2

Duże projekty inwestycyjne

b3

Pomoc operacyjna

b4

Pomoc dla nowo powstałych małych przedsiębiorstw

b5

C. INNE PRZEZNACZENIE

Pomoc stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym

c1

D. POMOC NA ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W RAMACH WYŁĄCZEŃ GRUPOWYCH

w sektorze rolnictwa:

Inwestycje w gospodarstwach rolnych

d8.1

Zachowanie tradycyjnych krajobrazów i budynków

d8.2

Przeniesienie budynków gospodarskich w interesie publicznym

d8.3

Pomoc w podejmowaniu działalności przez młodych rolników

d8.4

Pomoc z tytułu przechodzenia na wcześniejszą emeryturę

d8.5

Pomoc dla grup producentów

d8.6

Pomoc na rzecz chorób zwierząt i roślin oraz epidemii szkodników

d8.7

Pomoc na rzecz strat spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi

d8.8

Pomoc z tytułu opłat składek ubezpieczeniowych

d8.9

Pomoc przeznaczona na scalanie gruntów

d8.10

Pomoc na rzecz zachęty do produkcji produktów rolnych wysokiej jakości

d8.11

Zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze rolnym

d8.12

Wsparcie dla sektora produkcji zwierzęcej

d8.13

w sektorze rybołówstwa:

Pomoc dla grup lub zrzeszeń producentów rybnych albo uczestników branży

d9.1

Pomoc na inwestycje w zakresie ochrony i rozwoju zasobów wodnych

d9.2

Pomoc na inwestycje w zakresie działań innowacyjnych i pomoc techniczną

d9.3

Pomoc na inwestycje w zakresie promocji i reklamy produktów rybnych

d9.4

Pomoc na inwestycje w zakresie przetwórstwa produktów rybnych i obrotu tymi produktami

d9.5

Pomoc na inwestycje w zakresie infrastruktury portowej

d9.6

Pomoc na trwałe zaprzestanie działalności połowowej - środki ekonomiczne

d9.7

Pomoc na inwestycje w zakresie akwakultury i sektorów rybołówstwa śródlądowego

d9.8

 

1

2

E. POMOC W RAMACH PROGRAMÓW NOTYFIKOWANYCH KOMISJI EUROPEJSKIEJ

w sektorze rolnictwa:

Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych

e8.1

Pomoc na inwestycje związane z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych

e8.2

Pomoc ukierunkowana na ochronę środowiska i dobrostan zwierząt

e8.3

Pomoc w celu zrekompensowania utrudnień na niektórych obszarach

e8.4

Pomoc w celu dostosowania do norm

e8.5

Pomoc przyznawana na rozpoczęcie działalności przez młodych rolników

e8.6

Pomoc związana z przejściem na wcześniejszą emeryturę lub zaprzestaniem działalności rolniczej

e8.7

Pomoc dla grup producentów

e8.8

Pomoc na scalanie gruntów

e8.9

Pomoc na rzecz zachęcania do produkcji i wprowadzania do obrotu wysokiej jakości produktów rolnych

e8.10

Pomoc na wsparcie techniczne w sektorze rolnym

e8.11

Pomoc w sektorze zwierząt gospodarskich

e8.12

Zarządzanie ryzykiem i w sytuacjach kryzysowych

e8.13

Pomoc z tytułu zamknięcia zdolności produkcyjnej, przetwórczej i handlowej

e8.14

Pomoc na reklamę produktów rolnych

e8.15

Pomoc dla sektora leśnego

e8.16

Inna pomoc w sektorze rolnictwa

e8.17

w sektorze rybołówstwa:

Pomoc na trwałe wycofanie statków rybackich przez przeniesienie do państw trzecich

e9.1

Pomoc na czasowe zaprzestanie działalności połowowej

e9.2

Pomoc na inwestycje we flotę

e9.3

Inna pomoc w sektorze rybołówstwa

e9.4

 

Kol. 14 - Źródło pochodzenia pomocy- należy podać kod odpowiadający jednej z wymienionych poniżej pozycji:

 

Wyszczególnienie

Kod

w ramach funduszy krajowych

A

w ramach środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

B

 

Kol. 15 - Intensywność pomocy- oznacza kwotę pomocy wyrażoną jako procent kosztów kwalifikowalnych.

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika


 

Instrukcja sporządzenia sprawozdania

Kolejne pozycje sprawozdania wypełnia się według poniższych wyjaśnień:

I. Nazwa podmiotu udzielającego pomocy – należy podać pełną nazwę podmiotu udzielającego pomocy.

II. NIP podmiotu udzielającego pomocy – należy podać numer identyfikacji podatkowej podmiotu udzielającego pomocy.

III. Siedziba podmiotu udzielającego pomocy – należy podać pełny adres siedziby podmiotu udzielającego pomocy.

IV. Sprawozdanie za miesiąc.... roku .... – należy wpisać miesiąc w danym roku kalendarzowym, za który sporządza się sprawozdanie.

V. Liczba beneficjentów – należy podać liczbę beneficjentów pomocy publicznej.

TABELA

Uwaga: istnieją następujące możliwości łączenia elementów tworzących podstawę prawną udzielenia pomocy publicznej, które należy wpisać w poszczególne kolumny tabeli w sposób przedstawiony poniżej.

Podstawa prawna - informacje podstawowe

Podstawa prawna - informacje szczegółowe

2a

2b

2c

3a

3b

3c

kod ustawy

-

przepis ustawy

-

-

-

kod ustawy

-

przepis ustawy

akt wykonawczy

przepis aktu wykonawczego

-

kod ustawy

-

przepis ustawy

akt wykonawczy

przepis aktu wykonawczego

decyzja/uchwała/ umowa - symbol

kod ustawy

-

przepis ustawy

-

-

decyzja/uchwała/ umowa - symbol

kod 9.99

ustawa

przepis ustawy

akt wykonawczy

przepis aktu wykonawczego

decyzja/uchwała/ umowa - symbol

 

Koi. 2a Podstawa prawnainformacje podstawowe – jeżeli pomoc publiczna została udzielona na podstawie aktu normatywnego, należy wpisać właściwy kod wskazujący odpowiednią podstawę prawną.

 

Tytuł ustawy

Kod

1

2

ustawa budżetowa (na kolejne lata)

1.1

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.)

1.2

ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.)

1.3

ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.)

1.4

ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390, z późn. zm.)

1.5

ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92)

1.6

 

1

2

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150)

1.7

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.)

1.8

ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274)

1.9

ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.)

1.10

ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.)

1.11

ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm.)

1.12

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.)

1.13

ustawa z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 18, poz. 82, z późn. zm.)

1.14

ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 93, poz. 898, z późn. zm.)

1.15

ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 264, z późn. zm.)

1.16

ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.)

1.17

ustawa z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.)

1.18

ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.)

1.19

ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702)

1.20

ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)

1.21

ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121)

1.22

ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.)

1.23

ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.)

1.24

ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.)

1.25

ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981, z późn. zm.)

1.26

ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700)

1.27

ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz. U. Nr 155, poz. 1287, z późn. zm.)

1.28

ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.)

1.29

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.)

1.30

 

1

2

ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.)

1.31

ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450, z późn. zm.)

1.32

ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.)

1.33

ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.)

1.34

ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.)

1.35

ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 35, poz. 217, z późn. zm.)

1.36

ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066, z późn. zm.)

1.37

ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033)

1.38

ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn. zm.)

1.39

ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, z późn. zm.)

1.40

inne ustawy

9.99

 

Kol. 2b Podstawa prawnainformacje podstawowe – jeżeli pomoc publiczna została udzielona na podstawie ustawy nieoznaczonej kodami od 1.1 do 1.40 i został wybrany kod 9.99, wówczas w kolumnie 2b należy podać w następującej kolejności: oznaczenie rodzaju aktu, jego datę, tytuł oraz oznaczenie roku i numeru Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozycji, pod którą został ogłoszony.

Kol. 2c Podstawa prawnainformacje podstawowe – jeżeli pomoc publiczna została udzielona na podstawie ustawy, należy podać oznaczenie przepisu będącego podstawą udzielenia pomocy publicznej (w kolejności: artykuł, ustęp, punkt, litera, tiret).

Kol. 3a Podstawa prawnainformacje szczegółowe – jeżeli podstawą udzielenia pomocy publicznej był akt wykonawczy do ustawy, należy podać w następującej kolejności: oznaczenie rodzaju aktu, nazwę organu wydającego akt, jego datę i tytuł oraz oznaczenie roku i numeru Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozycji, pod którą został ogłoszony.

Kol. 3b Podstawa prawnainformacje szczegółowe – jeżeli podstawą udzielenia pomocy publicznej był akt wykonawczy do ustawy, należy podać oznaczenie przepisu będącego podstawą udzielenia pomocy publicznej (w kolejności: paragraf, ustęp, punkt, litera, tiret).

Kol. 3c Podstawa prawnainformacje szczegółowe – jeżeli podstawą udzielenia pomocy publicznej była decyzja, uchwała lub umowa, należy podać jako symbol: w przypadku decyzji – numer decyzji, w przypadku uchwały – numer uchwały, w przypadku umowy – przedmiot oraz strony umowy.

Kol. 4 Dzień udzielenia pomocy – należy podać dzień (dzień/miesiąc/rok), w którym podmiot ubiegający się o pomoc publiczną nabył prawo do otrzymania tej pomocy, a w przypadku gdy udzielenie pomocy w formie ulgi podatkowej następuje na podstawie aktu normatywnego, bez wymogu wydania decyzji:

a) dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin złożenia deklaracji albo innego dokumentu określającego wartość pomocy, z zastrzeżeniem lit. b,

b) dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin złożenia zeznania rocznego – w przypadku udzielenia pomocy w formie ulgi w podatku dochodowym,

c) dzień faktycznego przysporzenia korzyści finansowych – w przypadku braku obowiązku złożenia deklaracji albo innego dokumentu określającego wartość pomocy

chyba że przepisy odrębne stanowiąinaczej.

Kol. 5Firma albo imię i nazwisko beneficjenta pomocynależy podać pełną nazwę beneficjenta pomocy, któremu udzielono pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarcząimię i nazwisko beneficjenta pomocy.

Kol. 6 Forma prawna beneficjenta pomocy – należy wpisać kod odpowiadający formie prawnej beneficjenta pomocy.

 

Wyszczególnienie

Kod

przedsiębiorstwo państwowe

1.A

jednoosobowa spółka Skarbu Państwa

1.B

jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu przepisów o gospodarce komunalnej

1.C

spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie, jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów

1.D

osoba fizyczna (np. rolnik) lub inna forma prawna

2

 

Kol. 7 Wielkość beneficjenta pomocy – należy podać odpowiedni kod; wpisując kod należy brać pod uwagę dane na ostatni dzień roku poprzedzającego rok sprawozdawczy.

 

Wyszczególnienie*

Kod

mikroprzedsiębiorstwo

0

małe przedsiębiorstwo

1

średnie przedsiębiorstwo

2

inne przedsiębiorstwo

3

 

* W rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 33; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 141) zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 3, str. 64); wymienione rozporządzenie zostało zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1976/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2204/2002, (WE) nr 70/2001 oraz (WE) nr 68/2001 w odniesieniu do przedłużenia okresu stosowania (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 85), zgodnie z którym:

mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro,

małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro,

średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro,

do kategorii inne przedsiębiorstwo zalicza się m.in. przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 750 pracowników oraz których roczny obrót nie przekracza 200 milionów euro.

Kol. 8 NIP beneficjenta pomocy – należy podać numer identyfikacji podatkowej beneficjenta pomocy.

Kol. 9 Identyfikator adresu – należy podać pełne, siedmiocyfrowe oznaczenie siedziby albo miejsca zamieszkania beneficjenta pomocy, nadane w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.).

Przykład:

Jeżeli siedziba beneficjanta pomocy znajduje się w województwie dolnośląskim, powiecie bolesławieckim, gminie Bolesławiec, należy wpisać numer 020101 1.

Kol. 10 Klasa PKDnależy wpisać klasę rodzaju działalności (4 pierwsze znaki) beneficjenta pomocy, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727)do dnia 31 grudnia 2009 r. albo zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885).

Przykład:

W przypadku chowu i hodowli bydła mlecznego należy podać: 01.41.

Kol. 11a Wartość nominalna pomocy – całkowita wielkość środków finansowych będących podstawą do obliczania wielkości udzielonej pomocy, np. kwota udzielonej pożyczki lub kwota odroczonego podatku.

Kol. 11b Wartość pomocy brutto (w zł) – należy podać wartość pomocy jako ekwiwalent dotacji brutto, obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983 oraz z 2006 r. Nr 183, poz. 1355).

Kol. 11c Wartość pomocy brutto (w euro) – należy podać wartość pomocy brutto w euro, którego równowartość obliczana jest zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404).

Kol. 12 Forma pomocy – należy podać wyłącznie kod oznaczający właściwą formę pomocy de minimis.

Forma pomocy

Kod

1

2

dotacja

A1.1

dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (bezpośrednio dla przedsiębiorców)

A1.2

inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych lub realizacją ich zadań statutowych

A1.3

refundacja

A1.4

zwolnienie z podatku

A2.1

odliczenie od podatku

A2.2

 

1

2

obniżka lub zmniejszenie powodujące obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku

A2.3

obniżenie wysokości opłaty

A2.4

zwolnienie z opłaty

A2.5

zaniechanie poboru podatku

A2.6

zaniechanie poboru opłaty

A2.7

umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami

A2.8

umorzenie odsetek od zaległości podatkowej

A2.9

umorzenie opłaty (składki, wpłaty, wierzytelności)

A2.10

umorzenie odsetek za zwłokę z tytułu opłaty (składki, wpłaty, wierzytelności)

A2.11

umorzenie kar

A2.12

oddanie mienia będącego własnością Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków do korzystania na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku

A2.13

zbycie mienia będącego własnością Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku

A2.14

kontyngenty taryfowe

A2.15

wniesienie kapitału

B1.1

konwersja wierzytelności na akcje lub udziały

B2.1

pożyczka preferencyjna

C1.1

kredyt preferencyjny

C1.2

dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (dla banków)

C1.3

pożyczki warunkowo umorzone

C1.4

odroczenie terminu płatności podatku

C2.1

odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej wraz z odsetkami

C2.1.2

rozłożenie na raty płatności podatku

C2.2

rozłożenie na raty płatności zaległości podatkowej wraz z odsetkami

C2.3.1

odroczenie terminu płatności opłaty (składki, wpłaty)

C2.4

rozłożenie na raty opłaty (składki, wpłaty)

C2.5

odroczenie terminu płatności kary

C2.6

rozłożenie na raty kary

C2.7

poręczenie

D1.1

gwarancja

D1.2

inne

E

 

Kol. 13 Źródło pochodzenia pomocy – należy podać kod odpowiadający jednej z wymienionych poniżej pozycji:

Wyszczególnienie

Kod

w ramach funduszy krajowych

A

w ramach środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

B

 

Załącznik 3.

Załącznik nr 3


 

infoRgrafika


Instrukcja sporządzenia sprawozdania

Kolejne pozycje sprawozdania wypełnia się według poniższych wyjaśnień:

I. Nazwa podmiotu udzielającego pomocy – należy podać pełną nazwę podmiotu udzielającego pomocy.

II. NIP podmiotu udzielającego pomocy – należy podać numer identyfikacji podatkowej podmiotu udzielającego pomocy.

III. Siedziba podmiotu udzielającego pomocy – należy podać pełny adres siedziby podmiotu udzielającego pomocy.

IV. Sprawozdanie za miesiąc.... roku .... – należy wpisać miesiąc w danym roku kalendarzowym, za który sporządza się sprawozdanie.

V. Liczba beneficjentów – należy podać liczbę beneficjentów pomocy publicznej.

TABELA

Uwaga: istnieją następujące możliwości łączenia elementów tworzących podstawę prawną udzielenia pomocy publicznej, które należy wpisać w poszczególne kolumny tabeli w sposób przedstawiony poniżej.

Podstawa prawna -
informacje podstawowe

Podstawa prawna - informacje szczegółowe

2a

2b

2c

3a

3b

3c

kod ustawy

-

przepis ustawy

-

-

-

kod ustawy

-

przepis ustawy

akt wykonawczy

przepis aktu wykonawczego

-

kod ustawy

-

przepis ustawy

akt wykonawczy

przepis aktu wykonawczego

decyzja/uchwała/ umowa - symbol

kod ustawy

-

przepis ustawy

-

-

decyzja/uchwała/ umowa - symbol

kod 9.99

ustawa

przepis ustawy

akt wykonawczy

przepis aktu wykonawczego

decyzja/uchwała/ umowa - symbol

 

Kol. 2a Podstawa prawnainformacje podstawowe – jeżeli pomoc publiczna została udzielona na podstawie aktu normatywnego, należy wpisać właściwy kod wskazujący odpowiednią podstawę prawną.

Tytuł ustawy

Kod

1

2

Ustawa budżetowa (na kolejne lata)

1.1

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa(Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.)

1.2

ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych(Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.)

1.3

ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych(Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.)

1.4

ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390, z późn. zm.)

1.5

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150)

1.6

 

1

2

ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274)

1.7

ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.)

1.8

ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm.)

1.9

ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 264, z późn. zm.)

1.10

ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.)

1.11

ustawa z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.)

1.12

ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.)

1.13

ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702)

1.14

ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)

1.15

ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121)

1.16

ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.)

1.17

ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.)

1.18

ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.)

1.19

ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981, z późn. zm.)

1.20

ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz. U. Nr 155, poz. 1287, z późn. zm.)

1.21

ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.)

1.22

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.)

1.23

ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.)

1.24

ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450, z późn. zm.)

1.25

ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.)

1.26

ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.)

1.27

ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 35, poz. 217, z późn. zm.)

1.28

ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 93, poz. 898, z późn. zm.)

1.29

inne ustawy

9.99

 

Kol. 2b Podstawa prawnainformacje podstawowe – jeżeli pomoc publiczna została udzielona na podstawie ustawy nieoznaczonej kodami od 1.1 do 1.29 i został wybrany kod 9.99, wówczas w kolumnie 2b należy podać w następującej kolejności: oznaczenie rodzaju aktu, jego datę, tytuł oraz oznaczenie roku i numeru Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozycji, pod którą został ogłoszony.

Kol. 2c Podstawa prawnainformacje podstawowe – jeżeli pomoc publiczna została udzielona na podstawie ustawy, należy podać oznaczenie przepisu będącego podstawą udzielenia pomocy publicznej (w kolejności: artykuł, ustęp, punkt, litera, tiret).

Kol. 3a Podstawa prawnainformacje szczegółowe – jeżeli podstawą udzielenia pomocy publicznej był akt wykonawczy do ustawy, należy podać w następującej kolejności: oznaczenie rodzaju aktu, nazwę organu wydającego akt, jego datę i tytuł oraz oznaczenie roku i numeru Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozycji, pod którą został ogłoszony.

Kol. 3b Podstawa prawnainformacje szczegółowe – jeżeli podstawą udzielenia pomocy publicznej był akt wykonawczy do ustawy należy podać oznaczenie przepisu będącego podstawą udzielenia pomocy publicznej (w kolejności: paragraf, ustęp, punkt, litera, tiret).

Kol. 3c Podstawa prawnainformacje szczegółowe – jeżeli podstawą udzielenia pomocy publicznej była decyzja, uchwała lub umowa, należy podać jako symbol: w przypadku decyzji – numer decyzji, w przypadku uchwały – numer uchwały, w przypadku umowy – przedmiot oraz strony umowy.

Kol. 4 Dzień udzielenia pomocy – należy podać dzień (dzień/miesiąc/rok), w którym podmiot ubiegający się o pomoc publiczną nabył prawo do otrzymania tej pomocy, a w przypadku gdy udzielenie pomocy w formie ulgi podatkowej następuje na podstawie aktu normatywnego, bez wymogu wydania decyzji:

a) dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin złożenia deklaracji albo innego dokumentu określającego wartość pomocy, z zastrzeżeniem lit. b,

b) dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin złożenia zeznania rocznego – w przypadku udzielenia pomocy w formie ulgi w podatku dochodowym,

c) dzień faktycznego przysporzenia korzyści finansowych – w przypadku braku obowiązku złożenia deklaracji albo innego dokumentu określającego wartość pomocy

– chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Kol. 5 Firma albo imię i nazwisko beneficjenta pomocy – należy podać pełną nazwę beneficjenta pomocy, któremu udzielono pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – imię i nazwisko beneficjenta pomocy.

Kol. 6 Forma prawna beneficjenta pomocy – należy wpisać kod odpowiadający formie prawnej beneficjenta pomocy.

 

Wyszczególnienie

Kod

przedsiębiorstwo państwowe

1.A

jednoosobowa spółka Skarbu Państwa

1.B

jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu przepisów o gospodarce komunalnej

1.C

spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie, jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów

1.D

osoba fizyczna (np. rybak) lub inna forma prawna

2

 

Kol. 7 – Wielkość beneficjenta pomocy – należy podać odpowiedni kod; wpisując kod należy brać pod uwagę dane na ostatni dzień roku poprzedzającego rok sprawozdawczy.

 

Wyszczególnienie*

Kod

mikroprzedsiębiorstwo

0

małe przedsiębiorstwo

1

średnie przedsiębiorstwo

2

inne przedsiębiorstwo

3

 

* W rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 33; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 141) zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 3, str. 64); wymienione rozporządzenie zostało zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1976/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2204/2002, (WE) nr 70/2001 oraz (WE) nr 68/2001 w odniesieniu do przedłużenia okresu stosowania (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 85), zgodnie z którym:

– mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro,

– małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro,

– średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro,

– do kategorii inne przedsiębiorstwo zalicza się m.in. przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 750 pracowników oraz których roczny obrót nie przekracza 200 milionów euro.

Kol. 8 NIP beneficjenta pomocy – należy podać numer identyfikacji podatkowej beneficjenta pomocy.

Kol. 9 Identyfikator adresu – należy podać pełne, siedmiocyfrowe oznaczenie siedziby albo miejsca zamieszkania beneficjenta pomocy, nadane w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.).

Przykład:

Jeżeli siedziba beneficjanta pomocy znajduje się w województwie dolnośląskim, powiecie bolesławieckim, gminie Bolesławiec, należy wpisać numer 020101 1.

Kol. 10 Klasa PKD – należy wpisać klasę rodzaju działalności (4 pierwsze znaki) beneficjenta pomocy, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727) – do dnia 31 grudnia 2009 r. albo zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885).

Przykład:

W przypadku chowu i hodowli ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich należy podać: 03.21.

Kol. 11a Wartość nominalna pomocy – całkowita wielkość środków finansowych będących podstawą do obliczania wielkości udzielonej pomocy, np. kwota udzielonej pożyczki lub kwota odroczonego podatku.

Kol. 11b Wartość pomocy brutto (w zł) – należy podać wartość pomocy jako ekwiwalent dotacji brutto, obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983 oraz z 2006 r. Nr 183, poz. 1355).

Kol. 11c Wartość pomocy brutto (w euro) – należy podać wartość pomocy brutto w euro, którego równowartość obliczana jest zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404).

Kol. 12 Forma pomocy – należy podać wyłącznie kod oznaczający właściwą formę pomocy de minimis.

Forma pomocy

Kod

1

2

dotacja

A1.1

dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (bezpośrednio dla przedsiębiorców)

A1.2

inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych lub realizacją ich zadań statutowych

A1.3

refundacja

A1.4

zwolnienie z podatku

A2.1

odliczenie od podatku

A2.2

obniżka lub zmniejszenie powodujące obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku

A2.3

obniżenie wysokości opłaty

A2.4

zwolnienie z opłaty

A2.5

zaniechanie poboru podatku

A2.6

zaniechanie poboru opłaty

A2.7

umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami

A2.8

umorzenie odsetek od zaległości podatkowej

A2.9

umorzenie opłaty (składki, wpłaty, wierzytelności)

A2.10

umorzenie odsetek za zwłokę z tytułu opłaty (składki, wpłaty, wierzytelności)

A2.11

umorzenie kar

A2.12

oddanie mienia będącego własnością Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków do korzystania na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku

A2.13

zbycie mienia będącego własnością Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku

A2.14

kontyngenty taryfowe

A2.15

wniesienie kapitału

B1.1

konwersja wierzytelności na akcje lub udziały

B2.1

pożyczka preferencyjna

C1.1

kredyt preferencyjny

C1.2

dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (dla banków)

C1.3

pożyczki warunkowo umorzone

C1.4

odroczenie terminu płatności podatku

C2.1

odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej wraz z odsetkami

C2.1.2

rozłożenie na raty płatności podatku

C2.2

rozłożenie na raty płatności zaległości podatkowej wraz z odsetkami

C2.3.1

odroczenie terminu płatności opłaty (składki, wpłaty)

C2.4

rozłożenie na raty opłaty (składki, wpłaty)

C2.5

odroczenie terminu płatności kary

C2.6

rozłożenie na raty kary

C2.7

poręczenie

D1.1

gwarancja

D1.2

inne

E

 

Kol. 13 Źródło pochodzenia pomocy – należy podać kod odpowiadający jednej z wymienionych poniżej pozycji:

Wyszczególnienie

Kod

w ramach funduszy krajowych

A

w ramach środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

B

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »