| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA WEWNĘTRZNA

między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2008–2013 zgodnie z Umową o partnerstwie AKP-WE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu WE,

sporządzona w Brukseli dnia 17 lipca 2006 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 17 lipca 2006 r. została sporządzona w Brukseli Umowa wewnętrzna między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2008–2013 zgodnie z Umową o partnerstwie AKP-WE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu WE, w następującym brzmieniu:

UMOWA WEWNĘTRZNA
MIĘDZY PRZEDSTAWICIELAMI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH,
ZEBRANYMI W RADZIE,
W SPRAWIE FINANSOWANIA POMOCY WSPÓLNOTOWEJ
NA PODSTAWIE WIELOLETNICH RAM FINANSOWYCH
NA LATA 2008-2013
ZGODNIE Z UMOWĄ O PARTNERSTWIE AKP-WE
ORAZ W SPRAWIE PRZYDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ
DLA KRAJÓW I TERYTORIÓW
ZAMORSKICH,
DO KTÓRYCH STOSUJE SIĘ CZĘŚĆ CZWARTĄ TRAKTATU WE

PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ ZEBRANI W RADZIE,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

po konsultacji z Komisją,

po konsultacji z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym,

A TAKŻE MAJĄC NA UWADZE, CO NASTĘPUJE:

(1) Ust. 3 załącznika Ia do Umowy o partnerstwie między członkami grupy państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z drugiej strony podpisanej w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r.2 (zwana dalej „umową o partnerstwie AKP-WE”), stanowi, że „o wszelkich niezbędnych zmianach w wieloletnich ramach finansowych lub odpowiednich częściach niniejszej Umowy decyduje Rada Ministrów w drodze odstępstwa od artykułu 95 niniejszej Umowy”.

(2) Rada Ministrów AKP-WE zebrana w Port Moresby (Papua Nowa Gwinea) w dniach 1 i 2 czerwca 2006 r. przyjęła załącznik Ib do umowy o partnerstwie AKP-WE i uzgodniła tym samym ustanowienie pomocy wspólnotowej dla państw AKP na lata 2008-2013 na podstawie wieloletnich ram finansowych, w ramach umowy o partnerstwie AKP-WE, w wysokości 21 966 mln EUR ze środków 10. europejskiego funduszu rozwoju (zwanego dalej „10. EFR”) wnoszonych przez państwa członkowskie.

(3) Decyzję Rady 2001/822/WE z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską1 (dalej zwaną „decyzją o stowarzyszeniu”) stosuje się do dnia 31 grudnia 2011 r. Przed upływem tego terminu powinna zostać przyjęta nowa decyzja na podstawie artykułu 187 Traktatu. Przed dniem 31 grudnia 2007 r. Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji powinna ustalić, że w okresie 2008-2013 kwota ze środków 10. EFR przeznaczona na pomoc finansową dla krajów i terytoriów zamorskich (zwanych dalej „KTZ”), do których stosuje się część czwartą Traktatu, wyniesie 286 mln EUR.

(4) Zgodnie z decyzją 2005/446/WE Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich zebranych w Radzie z dnia 30 maja 2005 r. ustalająca datę, po upływie której nie będą przyznawane środki z dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR)3, dzień 31 grudnia 2007 r. jest ostatecznym terminem przyznania środków z 9. EFR zarządzanych przez Komisję, dotacji na spłatę odsetek zarządzanych przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz środków stanowiących odsetki od tych kwot. W razie potrzeby data ta może zostać zmieniona.

(5) W celu wprowadzenia w życie umowy o partnerstwie AKP-WE i decyzji o stowarzyszeniu powinien zostać ustanowiony 10. EFR oraz powinna zostać określona procedura przydzielania środków oraz wnoszenia przez państwa członkowskie i wkładów na rzecz tych środków.

(6) Na podstawie sprawozdania Komisji w okresie 2008-2009 powinien zostać przeprowadzony przegląd obejmujący wszystkie aspekty wydatków i zasobów Unii Europejskiej.

(7) Przedstawiciele rządów państw członkowskich zebrani w Radzie uzgodnili zarezerwowanie dodatkowych 430 mln EUR z 10. EFR na wydatki pomocnicze ponoszone przez Komisję przy programowaniu i wprowadzaniu w życie EFR.

(8) Należy określić zasady zarządzania współpracą finansową.

(9) W dniu 12 września 2000 r. przedstawiciele rządów państw członkowskich zebrani w Radzie przyjęli umowę wewnętrzną w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej i zarządzania nią na mocy Protokołu finansowego do umowy o partnerstwie AKP-WE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską4 (zwaną dalej „umową wewnętrzną dotyczącą 9. EFR”).

(10) Przy Komisji należy ustanowić komitet przedstawicieli rządów państw członkowskich (zwany dalej „Komitetem EFR”); podobny komitet powinien powstać przy EBI. Należy zharmonizować prace Komisji i EBI prowadzone w celu stosowania umowy o partnerstwie AKP-WE i odpowiednich postanowień decyzji o stowarzyszeniu.

(11) Przewiduje się, że Bułgaria i Rumunia przystąpią do UE w terminie do 1 stycznia 2008 r. i że przystąpią do umowy o partnerstwie AKP-WE oraz do niniejszej umowy wewnętrznej zgodnie z zobowiązaniami przyjętymi przez siebie na mocy traktatu o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii i protokołu do niego.

(12) W swoich konkluzjach z dnia 24 maja 2005 r. Rada oraz przedstawiciele rządów państw członkowskich, zebrani w Radzie w sprawie przyspieszenia postępów w osiąganiu Milenijnych Celów Rozwoju zobowiązali się do terminowego wprowadzania w życie i monitorowania paryskiej deklaracji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dotyczącej skuteczności pomocy przyjętej w czasie forum wysokiego szczebla w Paryżu w dniu 2 marca 2005 r.

(13) Należy przypomnieć cele oficjalnej pomocy rozwojowej (Official Development Assistance ODA), o których mowa w powyższych konkluzjach. W sprawozdaniach, składanych państwom członkowskim i komitetowi Pomocy Rozwojowej OECD, dotyczących wydatków w ramach EFR, Komisja powinna wprowadzić rozróżnienie między działaniami w ramach ODA i innymi.

(14) W dniu 22 grudnia 2005 r. Rada i przedstawiciele rządów państw członkowskich zebrani w Radzie, Parlament Europejski oraz Komisja przyjęli wspólne oświadczenie w sprawie polityki rozwojowej Unii Europejskiej: Konsensus Europejski5.

(15) EFR powinien w dalszym ciągu przyznawać najwyższą wagę wsparciu dla krajów najsłabiej rozwiniętych i innych krajów o niskich dochodach.

(16) W dniu 11 kwietnia 2006 r. Rada zatwierdziła zasadę finansowania instrumentu na rzecz pokoju w Afryce ze środków wewnętrznych AKP na kwotę nie przekraczającą 300 mln EUR, na okres początkowy 2008-2010. W trzecim roku przeprowadzona zostanie wszechstronna ocena, obejmująca przegląd warunków oraz możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł przyszłego finansowania, w tym środków finansowych przeznaczonych na WPZiB,

UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

ROZDZIAŁ I

ZASOBY FINANSOWE

ARTYKUŁ 1

Zasoby 10. EFR

1. Państwa członkowskie ustanawiają niniejszym dziesiąty europejski fundusz rozwoju, zwany dalej „10. EFR”.

2. 10. EFR składa się z:

a) Kwoty nie przekraczającej 22 682 mln EUR wniesionej przez państwa członkowskie jak następuje:

 

Państwo członkowskie

Klucz do ustalenia wkładu

Wkład w EUR

Belgia

3,53

800 674 600

Bułgaria*

0,14

31 754 800

Republika Czeska

0,51

115 678 200

Dania

2,00

453 640 000

Niemcy

20,50

4 649 810 000

Estonia

0,05

11 341 000

Grecja

1,47

333 425 400

Hiszpania

7,85

1 780 537 000

Francja

19,55

4 434 331 000

Irlandia

0,91

206 406 200

Włochy

12,86

2 916 905 200

Cypr

0,09

20 413 800

Łotwa

0,07

15 877 400

Litwa

0,12

27 218 400

Luksemburg

0,27

61 241 400

Węgry

0,55

124 751 000

Malta

0,03

6 804 600

Niderlandy

4,85

1 100 077 000

Austria

2,41

546 636 200

Polska

1,30

294 866 000

Portugalia

1,15

260 843 000

Rumunia*

0,37

83 923 400

Słowenia

0,18

40 827 600

Słowacja

0,21

47 632 200

Finlandia

1,47

333 425 400

Szwecja

2,74

621 486 800

Zjednoczone Królestwo

14,82

3 361 472 400

 

 

22 682 000 000

 

 

* Kwota szacowana.

Kwota 22 682 mln EUR jest dostępna od momentu wejścia w życie wieloletnich ram finansowych, z czego:

(i) 21 966 mln EUR jest przeznaczonych dla grupy państw AKP;

(ii) 286 mln EUR jest przeznaczonych dla KTZ;

(iii) 430 mln EUR jest przeznaczonych dla Komisji na działania wspierające, o których mowa w art. 6, związane z programowaniem i wprowadzaniem w życie EFR przez Komisję.

b) Decyzja 2005/446/WE określająca datę, po której nie będą przyznawane środki z 9. EFR nie ma wpływu na środki określone w załączniku I do umowy o partnerstwie AKP-WE i w załączniku II A do decyzji o stowarzyszeniu i przeznaczone w ramach 9. EFR na finansowanie zasobów instrumentu inwestycyjnego, określonego w załączniku II C decyzji o stowarzyszeniu (zwanego dalej „instrumentem inwestycyjnym”). Środki te są przenoszone do 10. EFR i są zarządzane zgodnie z ustaleniami dotyczącymi wykonania 10. EFR od daty wejścia w życie wieloletnich ram finansowych na lata 2008-2013 na mocy umowy o partnerstwie AKP-WE oraz daty wejścia w życie decyzji Rady dotyczących pomocy finansowej dla KTZ na lata 2008-2013.

3. Po dniu 31 grudnia 2007 r. lub po dacie wejścia w życie wieloletnich ram finansowych na lata 2008-2013, jeśli nastąpi to później, nie można dysponować saldami pozostałymi z 9. EFR lub poprzednich EFR, z wyjątkiem sald umorzonych po tej dacie wejścia w życie, pochodzących z systemu mającego na celu zapewnienie stabilizacji zysków z eksportu surowców produktów rolnych (STABEX) z tytułu EFR poprzedzających 9. EFR i środków określonych w ust. 2 lit. b). Środki, które zostaną ewentualnie przydzielone po 31 grudnia 2007 r. do dnia wejścia w życie niniejszej umowy, jak określono powyżej, będą wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia zdolności operacyjnej administracji UE i pokrycia bieżących kosztów związanych z realizacją rozpoczętych projektów do chwili wejścia w życie 10. EFR.

4. Nie można dysponować środkami umorzonymi z 9. EFR lub poprzednich EFR po 31 grudnia 2007 r., chyba że Rada stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji zadecyduje inaczej, z wyjątkiem środków umorzonych po wyżej wymienionej dacie wejścia w życie, a pochodzących z systemów mających na celu zapewnienie stabilizacji zysków z eksportu surowców rolnych (STABEX) z tytułu EFR poprzedzających 9. EFR, które są automatycznie przenoszone do odpowiednich krajowych programów indykatywnych wymienionych w art. 2 lit. a) pkt (i) i art. 3 ust. 1 oraz z wyjątkiem środków określonych w ust. 2 lit. b).

5. Całkowita kwota zasobów 10. EFR obejmuje okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2013 r. Po dniu 31 grudnia 2013 r. środki z 10. EFR nie są już przyznawane, chyba że Rada zadecyduje inaczej, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji.

6. Dochód z tytułu odsetek pochodzących z działań finansowanych na mocy zobowiązań podjętych w ramach poprzednich EFR i od środków 10. EFR zarządzanych przez Komisję i zdeponowanych u europejskich płatników, określonych w art. 37 ust. 1 załącznika IV do umowy o partnerstwie AKP-WE, zapisuje się na dobro jednego lub większej liczby rachunków bankowych otwartych w imieniu Komisji i wykorzystuje zgodnie z warunkami art. 6. Wykorzystanie dochodu z odsetek pochodzących od środków 10. EFR zarządzanych przez EIB zostanie określone w ramach rozporządzenia finansowego, o którym mowa w art. 10 ust. 2.

7. W przypadku przystąpienia do UE nowego państwa, rozdział wkładów określonych w ust. 2 lit. a) jest zmieniany decyzją Rady stanowiącej jednomyślnie na podstawie wniosku Komisji.

8. Zasoby finansowe mogą być korygowane decyzją Rady stanowiącej jednomyślnie, zgodnie z art. 62 ust. 2 umowy o partnerstwie AKP-WE.

9. Każde państwo członkowskie może, bez uszczerbku dla zasad i procedur podejmowania decyzji określonych w art. 8, dobrowolnie wnieść do Komisji lub do EBI dodatkowe środki dla wspierania celów umowy o partnerstwie AKP-WE. Państwa członkowskie mogą również współfinansować projekty lub programy, na przykład w ramach konkretnych inicjatyw zarządzanych przez Komisję lub EBI. Należy zagwarantować, że kraje AKP będą głównymi stronami takich inicjatyw na szczeblu krajowym.

Rozporządzenia wykonawcze i finansowe, o których mowa w art. 10, zawierają niezbędne przepisy określające współfinansowanie z EFR, a także współfinansowanie przez państwa członkowskie. Państwa członkowskie informują Radę z wyprzedzeniem o swoich dobrowolnych wkładach.

10. Zgodnie z ust. 7 protokołu finansowego do umowy o partnerstwie AKP-WE, Rada, wspólnie z państwami AKP, przeprowadza przegląd wyników, oceniający stopień wykonania zobowiązań i wypłat oraz rezultaty i oddziaływanie dostarczonej pomocy. Przegląd jest dokonywany na podstawie wniosku, który zostanie przygotowany przez Komisję w 2010 r. Ten przegląd wyników ma wpływ na decyzję o rozmiarach współpracy finansowej po roku 2013.

ARTYKUŁ 2

Zasoby przeznaczone dla państw AKP

Kwota 21 966 mln EUR, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. a) pkt (i), zostaje rozdzielona pomiędzy instrumenty współpracy w następujący sposób:

a) 17 766 mln EUR na finansowanie krajowych i regionalnych programów indykatywnych. Ta kwota zostanie wykorzystana na finansowanie:

(i) krajowych programów indykatywnych w państwach AKP zgodnie z art. 1-5 załącznika IV do umowy o partnerstwie AKP-WE;

(ii) regionalnych programów indykatywnych wspierających współpracę oraz integrację regionalną i międzyregionalną państw AKP zgodnie z art. 6-11, art. 13 ust. 1 oraz art. 14 załącznika IV do umowy o partnerstwie AKP-WE.

b) 2 700 mln EUR na finansowanie współpracy wewnątrz AKP i międzyregionalnej z udziałem wielu lub wszystkich państw AKP, w tym zgodnie z art. 12, art. 13 ust. 2 i art. 14 załącznika IV do umowy o partnerstwie AKP-WE w zakresie dotyczącym procedur wykonawczych i zarządczych. Pula ta obejmuje wsparcie strukturalne dla wspólnych instytucji: Centrum Rozwoju Przedsiębiorstw (CDE) i Centrum Rozwoju Rolnictwa (CTA), o których mowa w załączniku III do umowy o partnerstwie AKP-WE i które nadzorowane są zgodnie z określonymi w nim zasadami i procedurami, a także wspólnego zgromadzenia parlamentarnego, o którym mowa w jej art. 17. Pula ta obejmuje również finansowanie wydatków operacyjnych Sekretariatu AKP, o którym mowa w pkt 1 i 2 protokołu 1 załączonego do umowy o partnerstwie AKP-WE.

c) Część zasobów, o których mowa w lit. a) i b), może być przeznaczona na reagowanie na wstrząsy zewnętrzne i nieprzewidziane potrzeby, włączając w to, w miarę potrzeb, dodatkową krótkoterminową pomoc humanitarną i nadzwyczajną, gdy wsparcie takie nie może być finansowane z budżetu Wspólnoty, na złagodzenie niekorzystnych skutków krótkoterminowych wahań przychodów z eksportu.

d) 1500 mln EUR jako kwota przydzielona EBI na finansowanie instrumentu inwestycyjnego zgodnie z warunkami finansowania określonymi w załączniku II do umowy o partnerstwie AKP-WE, w tym dodatkowy wkład w wysokości 1 100 mln EUR do zasobów instrumentu inwestycyjnego, zarządzany jako fundusz odnawialny oraz 400 mln EUR w formie dotacji na finansowanie dotacji na spłatę odsetek określonych w art. 2 i 4 załącznika II do umowy o partnerstwie AKP-WE w okresie realizacji 10. EFR.

ARTYKUŁ 3

Zasoby przeznaczone dla KTZ

1. Kwota 286 milionów EUR, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. a) pkt (ii), jest przydzielana zgodnie z decyzją Rady, która zostanie podjęta przed 31 grudnia 2007 r. zmieniającą decyzję o stowarzyszeniu zgodnie z artykułem 187 Traktatu, z czego 256 mln EUR przeznaczonych jest na finansowanie krajowych i regionalnych programów indykatywnych, a 30 mln EUR w formie kwoty przyznanej EBI na finansowanie instrumentu inwestycyjnego zgodnie z decyzją o stowarzyszeniu.

2. W przypadku gdy jeden z KTZ uzyska niepodległość i przystąpi do umowy o partnerstwie AKP-WE, kwoty wskazane w ust. 1 pomniejsza się, a kwoty wskazane w art. 2 lit. a) pkt (i) odpowiednio powiększa się na mocy decyzji Rady stanowiącej jednomyślnie na wniosek Komisji.

ARTYKUŁ 4

Pożyczki z zasobów własnych EBI

1. Do kwoty przeznaczonej na instrument inwestycyjny w ramach 9. EFR, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. b), oraz kwoty określonej w art. 2 lit. d) dodaje się indykatywną kwotę nie większą niż 2 030 mln EUR w formie pożyczek przyznawanych przez EBI z jego środków własnych. Zasoby te są przyznawane w kwocie nie przekraczającej 2 000 mln EUR na cele określone w załączniku II do umowy o partnerstwie AKP-WE oraz w kwocie nie przekraczającej 30 mln EUR na cele określone w decyzji o stowarzyszeniu zgodnie z warunkami określonymi w jego statucie oraz zgodnie z odnośnymi postanowieniami dotyczącymi warunków finansowania inwestycji, określonymi w załączniku II do umowy o partnerstwie AKP-WE i w decyzji o stowarzyszeniu.

2. Państwa członkowskie zobowiązują się do działania w charakterze gwarantów wobec EBI, zrzekając się jakichkolwiek praw do sprzeciwu, proporcjonalnie do swych wkładów do kapitału banku, w odniesieniu do wszelkich zobowiązań finansowych wynikających dla pożyczkobiorców z umów zawartych przez bank dotyczących pożyczek z jego własnych zasobów, zgodnie z art. 1 załącznika II do umowy o partnerstwie AKP-WE i odpowiednich przepisów decyzji o stowarzyszeniu.

3. Gwarancja określona w ust. 2 jest ograniczona do 75% całkowitej kwoty pożyczek udzielonych przez EBI na mocy wszelkich umów pożyczek, ale pokrywa wszelkie ryzyko.

4. Zobowiązania wynikające z ust. 2 są przedmiotem umów gwarancyjnych między każdym państwem członkowskim a EBI.

ARTYKUŁ 5

Operacje zarządzane przez EBI

1. Płatności na rzecz EBI z tytułu pożyczek specjalnych przyznanych państwom AKP, KTZ i francuskim departamentom zamorskim, wraz z wpływami i dochodami z operacji związanych z kapitałem ryzyka, w ramach EFR poprzedzających 9. EFR zapisuje się na dobro państw członkowskich proporcjonalnie do ich wkładów wniesionych do EFR, do których odnoszą się te kwoty, chyba że Rada zadecyduje jednomyślnie, na wniosek Komisji, o przekazaniu ich do rezerwy lub przeznaczeniu na inne cele.

2. Od sum zapisywanych na dobro państw członkowskich z góry odlicza się wszelkie prowizje należne EBI za zarządzanie pożyczkami i wykonywanie operacji określonych w ust. 1.

3. Dochody i wpływy, które EBI uzyskuje z operacji dokonywanych w ramach instrumentu inwestycyjnego z tytułu 9. i 10. EFR wykorzystywane są do dalszych operacji w ramach tego instrumentu, zgodnie z art. 3 załącznika II do umowy o partnerstwie AKP-WE, po potrąceniu wyjątkowych wydatków i zobowiązań powstałych w związku z instrumentem inwestycyjnym.

4. EBI otrzymuje wynagrodzenie na zasadzie gwarancji pełnej rekompensaty za zarządzanie operacjami instrumentu finansowego, o których mowa w ust. 3 zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a) załącznika II do umowy o partnerstwie AKP-WE.

ARTYKUŁ 6

Zasoby zarezerwowane na wydatki pomocnicze powiązane z EFR

1. Zasoby EFR pokrywają koszty działań wspierających. Zasoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a) pkt (iii) i art. 1 ust. 5, pokrywają koszty związane z programowaniem i wdrażaniem EFR, które mogą nie zostać uwzględnione w dokumentach dotyczących wsparcia strategicznego i wieloletnich programach indykatywnych określonych w rozporządzeniu wykonawczym, o którym mowa w art. 10 ust. 1.

2. Z zasobów na działania wspierające, mogą być pokrywane wydatki na działania związane z:

a) przygotowaniem, kontynuowaniem, monitorowaniem, rachunkowością, audytem i oceną, które są niezbędne do programowania i wdrażaniem zasobów EFR zarządzanych przez Komisję;

b) osiąganiem tych celów poprzez badania w zakresie polityki rozwoju, opracowania, spotkania, działania informacyjne i związane ze zwiększaniem świadomości społecznej, szkolenia i publikacje; oraz

c) sieciami komputerowymi służącymi do wymiany informacji oraz wszelkie inne wydatki na wsparcie administracyjne i techniczne, które Komisja może ponosić przy zarządzaniu EFR.

Zasoby te pokrywają również wydatki służb centralnych Komisji jak i jej przedstawicielstw, ponoszone na wsparcie administracyjne konieczne do zarządzania działaniami finansowanymi w ramach umowy o partnerstwie AKP-WE i decyzji o stowarzyszeniu.

Nie są one przeznaczane na zadania podstawowe europejskiej służby publicznej, tzn. stałego personelu Komisji.

ROZDZIAŁ II

POSTANOWIENIA WYKONAWCZE I KOŃCOWE

ARTYKUŁ 7

Wkłady do 10. EFR

1. Co roku Komisja, biorąc pod uwagę przewidywania EBI dotyczące zarządzania instrumentem inwestycyjnym i jego funkcjonowania, sporządza i przedstawia Radzie w terminie do 15 października zestawienie zobowiązań, płatności i rocznej kwoty wezwań do wniesienia wkładu w bieżącym i dwu następnych latach budżetowych. Wysokość tych kwot opiera się na zdolności do skutecznego zapewnienia proponowanego poziomu zasobów.

2. Na wniosek Komisji, określając część przypadającą Komisji i EBI, Rada decyduje kwalifikowaną większością głosów, jak określono w art. 8, o pułapie rocznej kwoty wkładów w drugim roku po wniosku Komisji (n+2) oraz, w ramach pułapu ustalonego w poprzednim roku, rocznej kwoty wezwania do wniesienia wkładów w pierwszym roku po wniosku Komisji (n+1).

3. Jeżeli wysokość wkładów, o których zadecydowano zgodnie z ust. 2, odbiega od rzeczywistych potrzeb EFR w danym roku budżetowym, Komisja przedstawia Radzie wnioski dotyczące zmiany wysokości wkładów w ramach pułapu określonego w ust. 2; Rada podejmuje decyzję, stanowiąc większością kwalifikowaną głosów, jak określono w art. 8.

4. Wezwania do wniesienia wkładów nie mogą przekroczyć pułapu, o którym mowa w ust. 2; pułapu nie można też podwyższyć, chyba że Rada tak postanowi kwalifikowaną większością głosów, jak określono w art. 8 w przypadkach specjalnych potrzeb wynikających z wyjątkowych lub nieprzewidzianych sytuacji, jak np. sytuacje pokryzysowe. W takim przypadku Komisja i Rada zapewniają, aby wysokość wkładów odpowiadała oczekiwanym płatnościom.

5. Co roku Komisja, biorąc pod uwagę przewidywania EBI, przedstawia Radzie w terminie do 15 października zestawienie zobowiązań, płatności i wkładów w każdym z trzech lat następujących po latach, o których mowa w ust. 1.

6. W odniesieniu do środków przenoszonych z poprzednich EFR do 10. EFR zgodnie z art. 1 ust. 2 lit. b) i art. 1 ust. 3, wkłady każdego państwa członkowskiego są obliczane proporcjonalnie do wkładu każdego państwa członkowskiego wnoszonego do danego EFR.

W odniesieniu do pozostałych z 9. EFR i poprzednich EFR środków, które nie są przenoszone do 10. EFR, ich wpływ na wkład każdego państwa członkowskiego jest obliczany proporcjonalnie do wkładu każdego państwa członkowskiego wnoszonego do 9. EFR.

7. Szczegółowe zasady wnoszenia wkładów przez państwa członkowskie są określane w rozporządzeniu finansowym, o którym mowa w art. 10 ust. 2.

ARTYKUŁ 8

Komitet Europejskiego Funduszu Rozwoju

1. Przy Komisji ustanawia się komitet, składający się z przedstawicieli rządów państw członkowskich (zwany dalej „komitetem EFR”), do spraw tych zasobów 10. EFR, którymi zarządza Komisja. Komitetowi EFR przewodniczy przedstawiciel Komisji, a obsługę sekretariatu zapewnia Komisja. W pracach komitetu uczestniczy przedstawiciel EBI.

2. W komitecie EFR głosy państw członkowskich ważone są w następujący sposób:

Państwo członkowskie

Głosy UE-27

Belgia

35

Bułgaria*

[1]

Republika Czeska

5

Dania

20

Niemcy

205

Estonia

1

Grecja

15

Hiszpania

79

Francja

196

Irlandia

9

Włochy

129

Cypr

1

Łotwa

1

Litwa

1

Luksemburg

3

Węgry

6

Malta

1

Niderlandy

49

Austria

24

Polska

13

Portugalia

12

Rumunia*

[4]

Słowenia

2

Słowacja

2

Finlandia

15

Szwecja

27

Zjednoczone Królestwo

148

Razem UE-25

999

Razem UE-27

[1004]

 

 

Szacowana ilość głosów.

3. Komitet EFR stanowi większością kwalifikowaną 720 głosów z 999, a głosowanie ma wynik pozytywny, jeśli za przyjęciem wniosku zagłosuje przynajmniej 13 państw członkowskich. Mniejszość blokująca składa się z 280 głosów.

4. W przypadku przystąpienia do UE nowego państwa, wagi głosów określone w ust. 2 oraz większość kwalifikowana, o której mowa w ust. 3, są zmieniane na mocy decyzji Rady stanowiącej jednomyślnie.

5. Rada przyjmuje regulamin komitetu EFR stanowiąc jednomyślnie.

ARTYKUŁ 9

Komitet instrumentu inwestycyjnego

1. Pod auspicjami EBI zostaje utworzony komitet (dalej zwany „komitetem instrumentu inwestycyjnego”) składający się z przedstawicieli rządów państw członkowskich i przedstawiciela Komisji. EBI zapewnia sekretariat i obsługę komitetu. Przewodniczący komitetu instrumentu inwestycyjnego jest wybierany przez i spośród członków tego komitetu.

2. Rada przyjmuje regulamin komitetu instrumentu inwestycyjnego stanowiąc jednomyślnie.

3. Komitet instrumentu inwestycyjnego stanowi większością kwalifikowaną zgodnie z art. 8 ust. 2 i 3.

ARTYKUŁ 10

Przepisy wykonawcze

1. Bez uszczerbku dla art. 8 niniejszej umowy i określonych w niej praw głosu państw członkowskich, wszelkie odnośne postanowienia art. 14-30 umowy wewnętrznej dotyczącej 9. EFR pozostają w mocy do czasu przyjęcia przez Radę decyzji w sprawie rozporządzenia wykonawczego dotyczącego 10. EFR. Rozporządzenie wykonawcze jest przyjmowane jednomyślnie na podstawie wniosku Komisji, po konsultacji z EBI.

Rozporządzenie wykonawcze zawiera odpowiednie zmiany i ulepszenia w odniesieniu do procedur programowania i podejmowania decyzji, a także w największym możliwym stopniu harmonizuje procedury budżetowe Wspólnoty i EFR, w tym aspekty dotyczące współfinansowania. Ponadto ustanawia szczegółowe procedury zarządzania instrumentem na rzecz pokoju. Pamiętając, że pomoc finansowa i techniczna na wykonywanie art. 11 ust. 6, art. 11a i 11b umowy o partnerstwie AKP-WE będzie finansowana przez szczegółowe instrumenty innych niż te, które są przeznaczone na finansowanie współpracy AKP-WE, działania opracowywane na mocy tych przepisów wymagają zatwierdzenia drogą uprzednio określonych procedur zarządzania budżetowego.

2. Przed wejściem w życie umowy o partnerstwie AKP-WE Rada, stanowiąc kwalifikowaną większością głosów, zgodnie z art. 8, przyjmuje rozporządzenie finansowe na podstawie wniosku Komisji i po przedstawieniu przez EBI opinii o przepisach, które go dotyczą, oraz po przedstawieniu opinii przez Trybunał Obrachunkowy.

3. Komisja przedstawi wnioski w sprawie rozporządzeń określonych w ust. 1 i 2 przewidujące możliwość przekazania stronom trzecim zadań związanych z wdrożeniem.

ARTYKUŁ 11

Realizacja finansowa, rachunkowość, audyt i absolutorium

1. Komisja podejmuje się finansowej realizacji pul, którymi zarządza na mocy art. 1 ust. 8, art. 2 lit. a), b) i c), art. 3 ust. 1 i art. 6, oraz podejmuje się finansowej realizacji projektów i programów zgodnie z rozporządzeniem finansowym, o którym mowa w art. 10 ust. 2. W odniesieniu do odzyskiwania kwot nieprawidłowo wypłaconych, decyzje Komisji stanowią tytuł wykonawczy zgodnie z art. 256 Traktatu WE.

2. EBI zarządza instrumentem finansowym i przeprowadza operacje w jego ramach w imieniu Wspólnoty, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu finansowym, o którym mowa w art. 10 ust. 2. W takim przypadku EBI działa w imieniu i na ryzyko Wspólnoty. Wszelkie prawa wynikające z takich operacji, w szczególności prawa wierzyciela i właściciela, przysługują państwom członkowskim.

3. EBI podejmuje się, zgodnie ze swoim statutem i najlepszymi praktykami bankowymi, finansowej realizacji działań przeprowadzanych przy wykorzystaniu pożyczek z jego środków własnych, o których mowa w art. 4, w odpowiednich przypadkach połączonych z dotacjami na spłatę odsetek pozyskiwanymi ze środków EFR przeznaczonych na dotacje.

4. Dla każdego roku budżetowego Komisja sporządza i zatwierdza sprawozdania finansowe EFR i przesyła je Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Trybunałowi Obrachunkowemu.

5. Komisja udostępnia informacje określone w art. 10 Trybunałowi Obrachunkowemu, tak by mógł on na podstawie dokumentów przeprowadzać kontrole pomocy udzielonej z zasobów EFR.

6. Corocznie EBI przesyła Komisji i Radzie swoje sprawozdanie roczne o realizacji operacji finansowanych z zasobów EFR, którymi zarządza.

7. Z zastrzeżeniem ust. 9 niniejszego artykułu, Trybunał Obrachunkowy wykonuje uprawnienia przyznane mu na mocy artykułu 248 Traktatu WE w odniesieniu do działań EFR. Warunki, na jakich Trybunał wykonuje swe uprawnienia, są określone w rozporządzeniu finansowym, o którym mowa w art. 10 ust. 2.

8. Absolutorium z zarządzania finansami EFR, z wyłączeniem operacji, którymi zarządza EBI, jest udzielane Komisji przez Parlament Europejski zgodnie z zaleceniem Rady, stanowiącej kwalifikowaną większością głosów, jak określono w art. 8.

9. Działania finansowane z zasobów EFR zarządzanych przez EBI podlegają procedurom kontroli i absolutorium, przewidzianym w statucie banku dla wszystkich jego operacji.

ARTYKUŁ 12

Klauzula przeglądowa

Art. 1 ust. 3 i artykuły zawarte w rozdziale II, z wyjątkiem zmian art. 8, mogą być zmienione przez Radę stanowiącą jednomyślnie na podstawie wniosku Komisji. EBI przyłącza się do wniosku Komisji w sprawach odnoszących się do jego działań i działań w ramach instrumentu inwestycyjnego.

ARTYKUŁ 13

Ratyfikacja, wejście w życie i okres obowiązywania

1. Każde państwo członkowskie zatwierdza niniejszą umowę zgodnie z własnymi wymogami konstytucyjnymi. Rządy poszczególnych państw członkowskich notyfikują Sekretariatowi Generalnemu Rady Unii Europejskiej zakończenie procedur wymaganych dla wejścia w życie niniejszej umowy.

2. Niniejsza umowa wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca po notyfikacji zatwierdzenia niniejszej umowy przez ostatnie państwo członkowskie.

3. Niniejsza umowa jest zawarta na taki sam okres jak okres obowiązywania wieloletnich ram finansowych określonych w załączniku Ib do umowy o partnerstwie AKP-WE. Jednakże, nie naruszając postanowień art. 1 ust. 4, niniejsza umowa pozostanie w mocy tak długo, jak będzie to konieczne do całkowitego wykonania wszelkich działań finansowanych na mocy umowy o partnerstwie AKP-WE, decyzji o stowarzyszeniu i wspomnianych wieloletnich ram finansowych.

ARTYKUŁ 14

Autentyczne wersje językowe

Niniejsza Umowa, sporządzona w jednym oryginalnym egzemplarzu w języku angielskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim, przy czym teksty w każdym z tych języków są na równi autentyczne, zostaje złożona do depozytu w archiwum Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej, który przekaże uwierzytelniony odpis każdemu z rządów Państw-Sygnatariuszy.

Wersja obcojęzyczna

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 11 marca 2008 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

L.S.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

 

1 Dz. Urz. L 317 z 15.12.2000, str. 3. Umowa zmieniona umową podpisaną w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. (Dz. U. L 287 z 28.10.2005, str. 4).

2 Dz. Urz. L 314 z 30.11.2001, str. 1.

3 Dz. Urz. L 156 z 18.6.2005, str. 19.

4 Dz. Urz. L 317 z 15.12.2000, str. 355.

5 Dz. Urz. C 46 z 24.2.2006, str. 1.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Michał Kołodziejczyk

Adwokat, ekspert w zakresie sądowego postępowania cywilnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »