| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 12 czerwca 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127 i Nr 171, poz. 1225 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 429) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2006 r. w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. Nr 193, poz. 1425) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) udzielenia zgody na brak stałej obecności urzędowego lekarza weterynarii podczas badania poubojowego – w przypadku, o którym mowa w załączniku I w sekcji III w rozdziale II w ust. 2 w lit. b, z zastrzeżeniem przepisów załącznika I sekcji III rozdziału II ust. 3, biorąc pod uwagę warunki określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2074/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiającym środki wykonawcze w odniesieniu do niektórych produktów objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 i do organizacji urzędowych kontroli na mocy rozporządzeń (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004, ustanawiającym odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 852/2004 i zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004 (Dz. Urz. UE L 338 z 22.12.2005, str. 27, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 2074/2005”, w załączniku VIb w ust. 2 w lit. a;”,

b) w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) poubojowe tusz pozyskanych ze świń przeznaczonych do tuczu i utrzymywanych w kontrolowanych warunkach bytowych – w przypadku, o którym mowa w załączniku I w sekcji IV w rozdziale IV w części B w ust. 2, biorąc pod uwagę warunki określone w rozporządzeniu nr 2074/2005 w załączniku Vlb w ust. 3 w lit. a,”;

2) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. Powiatowy lekarz weterynarii, w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia nr 2074/2005, wydaje decyzje administracyjne w sprawie udzielenia zgody na odstępstwa od stosowania szczególnych wymogów przewidzianych w rozporządzeniu nr 854/2004 w załączniku I w sekcji IV w rozdziale I i II w zakresie badania poubojowego młodego bydła, owiec i kóz – w przypadku, o którym mowa w załączniku Vlb ust. 3 lit. b tego rozporządzenia, z zastrzeżeniem przepisów ust. 3 lit. c tego załącznika.”;

3) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Urzędowy lekarz weterynarii, w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia nr 2074/2005, wydaje decyzje administracyjne w sprawie uznania nieprzetworzonych produktów rybołówstwa, o których mowa w załączniku II w sekcji II w rozdziale I w ust. 1, za nienadające się do spożycia przez ludzi.”;

4) w § 11 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Informację, o której mowa w ust. 2, w przypadku gdy mleko jest wprowadzane na rynek bez pośrednictwa podmiotu skupującego, przekazuje powiatowemu lekarzowi weterynarii podmiot działający na rynku spożywczym.”;

5) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Decyzje administracyjne, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, 5–8 oraz 11–22, § 2 pkt 1a–3, § 4, § 4a, § 5 pkt 2 i 6 oraz § 6, wydaje się na wniosek przedsiębiorstwa sektora spożywczego.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »