| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 9 października 2006 r.

w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127 i Nr 171, poz. 1225) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Powiatowy lekarz weterynarii, w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 853/2004”, wydaje decyzje administracyjne w sprawie udzielenia zgody na:

1) wykorzystanie surowego mleka niespełniającego kryteriów ustanowionych w załączniku III w sekcji IX, dotyczących liczby drobnoustrojów lub liczby komórek somatycznych, przy wytwarzaniu serów o okresie dojrzewania wynoszącym co najmniej 60 dni oraz produktów mleczarskich uzyskanych w związku z wytwarzaniem takich serów – w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 8 lit. b;

2) przyjmowanie zwierząt do rzeźni – w przypadku, o którym mowa w załączniku II w sekcji III w ust. 7;

3) transport do rzeźni zwierząt, o których mowa w załączniku III w:

a) sekcji I w rozdziale I w ust. 2,

b) sekcji II w rozdziale I w ust. 2;

4) zwolnienie przedsiębiorstwa sektora spożywczego z obowiązku, o którym mowa w załączniku III w sekcji I w rozdziale II w ust. 1;

5) dokonanie, w tych samych pomieszczeniach, lecz w innym czasie, czynności, o których mowa w załączniku III w:

a) sekcji I w rozdziale II w ust. 2 w lit. b,

b) sekcji II w rozdziale II w ust. 2 w lit. b;

6) zwolnienie przedsiębiorstwa sektora spożywczego z obowiązku, o którym mowa w załączniku III w sekcji I w rozdziale II w ust. 6;

7) postępowanie, po przeprowadzeniu badania poubojowego, w sposób inny niż określony w załączniku III w:

a) sekcji I w rozdziale IV w ust. 16 w lit. d,

b) sekcji II w rozdziale IV w ust. 7 w lit. c;

8) transport mięsa bez zachowania temperatury określonej w załączniku III w sekcji I w rozdziale VII w ust. 1 w lit. a – w przypadku, o którym mowa w załączniku III w sekcji I w rozdziale VII w ust. 3;

9) ubój zwierząt w rzeźni – w przypadku, o którym mowa w załączniku III w sekcji II w rozdziale IV w ust. 10;

10) stosowanie przepisów określonych w załączniku III w sekcji I do produkcji i wprowadzania do obrotu mięsa ptaków bezgrzebieniowych – w przypadku, o którym mowa w załączniku III w sekcji III w ust. 2;

11) ubój w gospodarstwie drobiu określonego w załączniku III w sekcji II w rozdziale IV w ust. 1 w lit. b (i) – w przypadku, o którym mowa w załączniku III w sekcji II w rozdziale VI;

12) ubój w miejscu pochodzenia zwierząt określonych w załączniku III w sekcji III w ust. 3;

13) ubój w gospodarstwie zwierząt określonych w załączniku III w sekcji III w ust. 4;

14) postępowanie w sposób inny niż określony w załączniku III w sekcji IV w rozdziale III w ust. 5;

15) odstępstwo od wymogu określonego w załączniku III w sekcji V w rozdziale III w ust. 2 w lit. a;

16) odstępstwo od wymogów dotyczących dokumentu rejestracyjnego – w przypadku, o którym mowa w załączniku III w sekcji VII w rozdziale I w ust. 7;

17) zanurzenie żywych małży w wodzie morskiej w strefie sanitarnej na okres krótszy niż określony w załączniku III w sekcji VII w rozdziale II w części C w ust. 2 w lit. c;

18) odstępstwo od wymogu przeprowadzania obróbki – w przypadku, o którym mowa w załączniku III w sekcji VIII w rozdziale III w części D w ust. 2;

19) odstępstwo od wymogów dotyczących transportu mrożonych produktów rybołówstwa – w przypadku, o którym mowa w załączniku III w sekcji VIII w rozdziale VIII w ust. 2;

20) używanie mleka surowego pochodzącego od zwierząt określonych w załączniku III w sekcji IX w rozdziale I w części I w ust. 2 – w przypadku, o którym mowa w ust. 3 tej części;

21) stosowanie wyższej temperatury dla mleka surowego niż określona w załączniku III w:

a) sekcji IX w rozdziale I w części II B w ust. 2 i 3 – w przypadku, o którym mowa w ust. 4 w lit. b tej części,

b) sekcji IX w rozdziale II w części I w ust. 1 – w przypadku, o którym mowa w ust. 2 w lit. b tej części;

22) dostarczanie przez punkty skupu i garbarnie surowca do produkcji:

a) żelatyny przeznaczonej do spożycia przez ludzi – w przypadku, o którym mowa w załączniku III w sekcji XIV w rozdziale I w ust. 5,

b) kolagenu przeznaczonego do spożycia przez ludzi – w przypadku, o którym mowa w załączniku III w sekcji XV w rozdziale I w ust. 5.

§ 2.
Powiatowy lekarz weterynarii, w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 206, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 75), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 854/2004”, wydaje decyzje administracyjne w sprawie:

1) określenia warunków uboju zwierząt – w przypadku, o którym mowa w załączniku I w sekcji II w rozdziale III w ust. 7;

2) udzielenia zgody na badanie:

a) przedubojowe świń na terenie gospodarstwa pochodzenia w sposób określony w załączniku I w sekcji IV w rozdziale IV w części A w ust. 1,

b) poubojowe tusz pozyskanych ze świń przeznaczonych do tuczu i utrzymywanych w kontrolowanych warunkach bytowych – w przypadku, o którym mowa w załączniku I w sekcji IV w rozdziale IV w części B w ust. 2,

c) przedubojowe drobiu na terenie gospodarstwa pochodzenia – w przypadku, o którym mowa w załączniku I w sekcji IV w rozdziale V w części A w ust. 1;

3) wyznaczenia stref sanitarnych i obszarów produkcyjnych, określenia położenia i granic wyznaczonych stref i obszarów oraz klasyfikacji obszarów produkcyjnych, w których zezwala się na odławianie żywych małży – w przypadku, o którym mowa w załączniku II w rozdziale II w części A;

4) zamknięcia obszaru produkcyjnego dopuszczonego do odłowu żywych małży, ponownego otwarcia zamkniętego obszaru produkcyjnego oraz ponownej klasyfikacji obszaru jako obszar klasy B lub C – w przypadkach, o których mowa w załączniku II w rozdziale II w części C;

5) wpisu do rejestru zatwierdzonych stref sanitarnych i obszarów produkcyjnych do odłowu żywych małży – w przypadku, o którym mowa w załączniku II w rozdziale II w części E w lit. a;

6) wyznaczenia laboratoriów wykonujących analizy próbek pobranych w ramach kontroli wewnętrznej wykonywanej przez podmiot działający na rynku spożywczym w ramach obszaru produkcyjnego dopuszczonego do odłowu żywych małży – w przypadku, o którym mowa w załączniku II w rozdziale II w części F;

7) zawieszenia dostaw mleka surowego z gospodarstwa lub określenia wymagań dotyczących obróbki mleka i jego wykorzystania – w przypadku, o którym mowa w załączniku IV w rozdziale II w ust. 2.

§ 3.
Powiatowy lekarz weterynarii, w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzonych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 882/2004”, wydaje decyzje administracyjne w sprawie:

1) zastosowania środków, o których mowa w art. 54 ust. 2;

2) cofnięcia środków, o których mowa w art. 54 ust. 2.

§ 4.
1. Powiatowy lekarz weterynarii, w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 338 z 22.12.2005, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 2073/2005”, wydaje decyzje administracyjne w sprawie:

1) zmniejszenia liczby próbek wymaganych do pobrania w celu przeprowadzenia badań mikrobiologicznych przewidzianych w planach pobierania próbek określonych w załączniku I – w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 3;

2) stosowania procedur pobierania i badania próbek innych niż określone w załączniku I – w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 5 akapit 1–3;

3) stosowania w badaniach próbek metod analitycznych innych niż metody zwalidowane i certyfikowane – w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 5 akapit 4;

4) wykorzystania partii produkcyjnej niespełniającej kryteriów bezpieczeństwa żywności określonych w załączniku I w rozdziale I, wprowadzonej na rynek, ale nieznajdującej się w sprzedaży detalicznej, po ponownym przetworzeniu, do celów innych niż przewidziane zgodnie z jej pierwotnym przeznaczeniem – w przypadku, o którym mowa w art. 7 ust. 2;

5) zmniejszenia, określonej w załączniku I w rozdziale 3 w ust. 2, częstotliwości pobierania próbek do badań mikrobiologicznych w przypadkach, o których mowa w załączniku I w rozdziale 3 w ust. 2, w:

a) małych rzeźniach, za które uważa się rzeźnie, gdzie tygodniowo:

– poddaje się ubojowi nie więcej niż 3 000 sztuk zwierząt – w przypadku rzeźni drobiu i zajęczaków,

– poddaje się ubojowi zwierzęta, które stanowią nie więcej niż 20 jednostek przeliczeniowych przy maksymalnej ilości 1 000 jednostek przeliczeniowych zwierząt w roku – w przypadku rzeźni, w której dokonuje się uboju bydła, świń, owiec, kóz, domowych zwierząt jednokopytnych i zwierząt dzikich utrzymywanych na fermach,

b) zakładach produkujących mięso mielone i wyroby mięsne w małych ilościach, za które uważa się zakłady produkujące łącznie nie więcej niż:

– 0,6 tony tygodniowo – w przypadku produktów wyprodukowanych z mięsa drobiowego i mięsa zajęczaków,

– tonę tygodniowo – w przypadku produktów wyprodukowanych z mięsa bydła, świń, owiec, kóz, domowych zwierząt jednokopytnych i zwierząt dzikich utrzymywanych na fermach.

2. Jednostka przeliczeniowa, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a tiret drugie, oznacza:

1) sztukę bydła powyżej 3. miesiąca życia albo konia – stanowiącą 1 jednostkę przeliczeniową;

2) sztukę bydła do 3. miesiąca życia – stanowiącą 0,5 jednostki przeliczeniowej;

3) świnię:

a) powyżej 100 kilogramów żywej wagi – stanowiącą 0,20 jednostki przeliczeniowej,

b) od 15 do 100 kilogramów żywej wagi – stanowiącą 0,15 jednostki przeliczeniowej,

c) poniżej 15 kilogramów żywej wagi – stanowiącą 0,05 jednostki przeliczeniowej;

4) owcę albo kozę powyżej 15 kilogramów żywej wagi – stanowiącą 0,10 jednostki przeliczeniowej;

5) owcę albo kozę do 15 kilogramów żywej wagi – stanowiącą 0,05 jednostki przeliczeniowej.

§ 5.
Powiatowy lekarz weterynarii, w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 2075/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włosieni (Trichinella) w mięsie (Dz. Urz. UE L 338 z 22.12.2005, str. 60), wydaje decyzje administracyjne w sprawie:

1) wyznaczenia laboratorium do przeprowadzenia badań na włośnie – w przypadku, o którym mowa w art. 2 ust. 1 i 3:

a) zgodnie z metodą wykrywania określoną w art. 2 ust. 1 – w przypadku badania poubojowego mięsa pozyskanego ze świń,

b) zgodnie z załącznikiem I i III – w przypadku badania poubojowego mięsa pozyskanego z koni, dzików oraz zwierząt łownych i zwierząt dzikich utrzymywanych na fermach, zagrożonych zarażeniem włośniami;

2) przyznania odstępstwa od stosowania przepisów art. 2 ust. 2 lit. a, zgodnie z warunkami określonymi w art. 2 ust. 2 lit. b;

3) uznania gospodarstwa lub kategorii gospodarstw za wolne od włośni – w przypadku, o którym mowa w art. 8;

4) cofnięcia uznania gospodarstwa lub kategorii gospodarstw za wolne od włośni – w przypadku, o którym mowa w art. 12;

5) przeprowadzenia badań na występowanie włośni w ubocznych produktach pochodzenia zwierzęcego lub przetworzenia ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego – w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 2;

6) zatwierdzenia procedury, o której mowa w art. 4 ust. 3.

§ 6.
Powiatowy lekarz weterynarii, w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 2076/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiającego środki przejściowe do celów wdrożenia rozporządzeń (WE) nr 853/2004, (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004 (Dz. Urz. UE L 338 z 22.12.2005, str. 83), wydaje decyzję administracyjną w sprawie udzielenia zgody na odstępstwo, o którym mowa w art. 8 ust. 2 tego rozporządzenia.
§ 7.
Urzędowy lekarz weterynarii, w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia nr 853/2004, wydaje decyzje administracyjne w sprawie:

1) udzielenia zgody na poddanie zwierząt ubojowi w rzeźni – w przypadku, o którym mowa w załączniku II w sekcji III w ust. 6;

2) uznania partii masy jajecznej, o której mowa w załączniku III w sekcji X w rozdziale II w części III w ust. 5, za nienadającą się do spożycia przez ludzi.

§ 8.
Urzędowy lekarz weterynarii, w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia nr 854/2004, wydaje decyzje administracyjne w sprawie:

1) udzielenia zgody na poddanie zwierząt ubojowi w rzeźni – w przypadku, o którym mowa w załączniku I w sekcji II w rozdziale II w ust. 2;

2) uznania mięsa za nienadające się do spożycia przez ludzi – w przypadku, o którym mowa w załączniku I w:

a) sekcji II w rozdziale II w ust. 3,

b) sekcji IV w rozdziale IX w części B w ust. 2, w części C w ust. 2, w części D w ust. 2, w części E w ust. 2 oraz w części F w ust. 2,

c) sekcji II w rozdziale II w ust. 4 oraz w sekcji II w rozdziale III w ust. 1 i 4,

d) sekcji IV w rozdziale VIII w części B;

3) udzielenia zgody na dokonanie uboju w innej rzeźni – w przypadku, o którym mowa w załączniku I w sekcji II w rozdziale III w ust. 8;

4) sposobu postępowania z mięsem pochodzącym od zwierząt poddanych ubojowi z konieczności wykonanemu poza rzeźnią lub sposobu wykorzystania tego mięsa – w przypadku, o którym mowa w załączniku I w sekcji II w rozdziale V w ust. 2;

5) uznania mięsa za nienadające się do spożycia przez ludzi – w przypadkach, o których mowa w załączniku I w sekcji II w rozdziale V w ust. 1;

6) udzielenia zgody na ubój ptaków w rzeźni – w przypadku, o którym mowa w załączniku I w sekcji IV w rozdziale V w części A w ust. 5 w lit. b;

7) uśmiercenia na linii ubojowej ptaków wykazujących kliniczne objawy choroby – w przypadku, o którym mowa w załączniku I w sekcji IV w rozdziale V w części A w ust. 7;

8) poddania ubojowi zwierząt, o których mowa w załączniku I w sekcji IV w rozdziale IX w części E w ust. 1 i części F w ust. 1, w sposób określony w tych przepisach;

9) uznania produktów rybołówstwa za nienadające się do spożycia przez ludzi – w przypadkach, o których mowa w załączniku III w rozdziale III.

§ 9.
Urzędowy lekarz weterynarii, w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia nr 882/2004, wydaje decyzje administracyjne w sprawie zastosowania środków, o których mowa w art. 54 ust. 2 lit. a, b, d, h oraz e – w zakresie zawieszania działania przedsiębiorstwa lub jego części, podjętych w przypadku stwierdzenia niezgodności.
§ 10.
Urzędowy lekarz weterynarii, w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 2074/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze w odniesieniu do niektórych produktów objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 i do organizacji urzędowych kontroli na mocy rozporządzeń (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004, ustanawiającego odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 852/2004 i zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004 (Dz. Urz. UE L 338 z 22.12.2005, str. 27), wydaje decyzje administracyjne w sprawie uznania nieprzetworzonych produktów rybołówstwa, o których mowa w załączniku II w sekcji II w rozdziale I w ust. 1, za nienadające się do spożycia przez ludzi.
§ 11.
1. Decyzje administracyjne, o których mowa w § 1 pkt 3, 4 i 9 i 10, § 2 pkt 1 i 4–7, § 3, § 5 pkt 1 i 3–5, a także § 7–10, wydaje się z urzędu.

2. Decyzję administracyjną, o której mowa w § 2 pkt 7, wydaje się po upływie trzech miesięcy od pierwszego zgłoszenia powiatowemu lekarzowi weterynarii przez podmiot skupujący mleko, że mleko pochodzące z danego gospodarstwa nie spełnia kryteriów dotyczących liczby drobnoustrojów lub liczby komórek somatycznych, chyba że w tym okresie powiatowy lekarz weterynarii otrzyma informację od podmiotu skupującego mleko potwierdzającą, że mleko dostarczane przez podmiot działający na rynku spożywczym spełnia kryteria dotyczące liczby drobnoustrojów lub liczby komórek somatycznych.

§ 12.
1. Decyzje administracyjne, o których mowa w § 1 pkt 1, 2, 5–8 i 11–22, § 2 pkt 2 i 3, § 4 i § 5 pkt 2 i 6 oraz § 6, wydaje się na wniosek przedsiębiorstwa sektora spożywczego.

2. Decyzję administracyjną, o której mowa w § 3 pkt 2, wydaje się na wniosek przedsiębiorstwa sektora spożywczego, w przypadku gdy podmiot ten spełnił wymagania niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa żywności lub zgodności z prawem żywnościowym, zasadami dotyczącymi zdrowia zwierząt lub dobrostanem zwierząt.

3. Składany do powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce położenia zakładu wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

2) weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu lub, jeżeli przedsiębiorstwo sektora spożywczego nie posiada tego numeru, zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności zawierające numer identyfikacyjny albo jeden z dokumentów, o których mowa w art. 21 ust. 3 pkt 1–3 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego.

4. Do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, dołącza się dokumenty potwierdzające, że alternatywna metoda analityczna została:

1) zwalidowana w odniesieniu do metody referencyjnej wymienionej w załączniku I do rozporządzenia nr 2073/2005;

2) certyfikowana przez stronę trzecią zgodnie z protokołem zawartym w normie EN/ISO 16140 lub innymi podobnymi protokołami uznanymi w skali międzynarodowej.

5. Do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, dołącza się dokumenty potwierdzające, że metoda analityczna została zatwierdzona zgodnie z protokołami uznanymi w skali międzynarodowej.

§ 13.
Urzędowy lekarz weterynarii, niebędący pracownikiem Inspekcji Weterynaryjnej, przesyła powiatowemu lekarzowi weterynarii kopie decyzji administracyjnych wydanych w sprawach, o których mowa w § 7–10, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu ich wydania.
§ 14.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. H. Kowalczyk

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

Realizuje politykę rządu w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »