reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 5 sierpnia 2008 r.

w sprawie szczegółowych warunków przeznaczania wpływów pochodzących z opłat w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Na podstawie art. 410b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708 i Nr 138, poz. 865) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki przeznaczania wpływów pochodzących z opłat, o których mowa w art. 12 ust. 2, art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 i Nr 175, poz. 1458 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1236).
§ 2.
1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej „Narodowym Funduszem”, wpływy z tytułu opłat, powiększone o przychody z oprocentowania środków na rachunku bankowym, pomniejszone o koszty ich obsługi, przeznacza na:

1) finansowanie dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji;

2) dofinansowanie działań inwestycyjnych w zakresie:

a) demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,

b) gospodarowania odpadami powstałymi w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,

c) zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji;

3) dofinansowanie gmin w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji;

4) wspomaganie działalności, o której mowa w art. 410 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

2. Odsetki od udzielonych pożyczek, o których mowa w § 5 ust. 1, oraz wpływy ze spłaty tych pożyczek zwiększają stan środków przeznaczonych na cele, o których mowa w ust. 1.

§ 3.
1. Finansowanie dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji następuje w formie dotacji na podstawie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o udzielenie dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zwanego dalej „wnioskiem o dopłatę”, złożonego przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu.

2. Wzór wniosku o dopłatę, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Do wniosku o dopłatę dołącza się:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu w roku, w którym ubiega się o dopłatę, oraz w ciągu dwóch lat poprzedzających ten rok albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie;

2) dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną przedsiębiorcy za ostatnie dwa lata obrotowe, w szczególności: deklaracja podatkowa, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych.

4. Jeżeli przedsiębiorca prowadzący stację demontażu należy do grupy kapitałowej, do wniosku o dopłatę należy dołączyć dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 2, potwierdzające sytuację ekonomiczną wszystkich spółek należących do danej grupy.

5. Wzór wniosku o dopłatę, o którym mowa w ust. 1, udostępnia się na stronie internetowej Narodowego Funduszu.

6. Wniosek o dopłatę przesyła się do Narodowego Funduszu w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, w którym przedsiębiorca prowadzący stację demontażu łącznie spełnił:

1) warunki, o których mowa w art. 410a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;

2) obowiązek, o którym mowa w art. 410a ust. 1 pkt 3 tej ustawy.

7. Termin, o którym mowa w ust. 6, uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek został bezpośrednio złożony w Narodowym Funduszu albo został nadany w placówce pocztowej operatora publicznego.

8. Listę przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu uprawnionych do otrzymania dopłat udostępnia się w terminie do dnia 30 kwietnia na stronie internetowej Narodowego Funduszu.

§ 4.
1. Narodowy Fundusz na podstawie złożonych wniosków o dopłaty dokonuje podsumowania środków przeznaczonych na finansowanie dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w terminie do dnia 30 czerwca.

2. Narodowy Fundusz przeznacza środki na dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wyłącznie przedsiębiorcom prowadzącym stacje demontażu, którzy:

1) spełnili warunki określone w art. 410a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska w roku poprzedzającym złożenie wniosku o dopłatę;

2) spełnili obowiązek, o którym mowa w art. 410a ust. 1 pkt 3 tej ustawy;

3) złożyli kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o dopłatę.

3. Narodowy Fundusz dokonuje podziału środków przeznaczonych na finansowanie dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji według następującego algorytmu:

1) na podstawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji ustala się sumę mas:

a) odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przekazanych do odzysku i recyklingu,

b) przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji

– dla każdej stacji demontażu oddzielnie;

2) kwotę dopłaty dla każdej stacji demontażu stanowi iloczyn kwoty 500 zł i ustalonej sumy mas, o której mowa w pkt 1; kwota dopłaty nie może przekroczyć wartości dopuszczalnej pomocy publicznej określonej zgodnie z § 10.

4. Narodowy Fundusz przekazuje dopłatę, o której mowa w ust. 3 pkt 2, na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu na wskazany przez niego rachunek bankowy.

§ 5.
1. Narodowy Fundusz udziela dofinansowania działań inwestycyjnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, w formie pożyczki na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą zamierzającym podjąć działania inwestycyjne, zwanym dalej „inwestorem”.

2. Udzielenie dofinansowania następuje po rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie działań inwestycyjnych inwestora, zwanego dalej „wnioskiem o dofinansowanie”.

3. Wniosek o dofinansowanie może być złożony w Narodowym Funduszu w ciągu całego roku.

4. Narodowy Fundusz rozpatrzy wniosek o dofinansowanie i powiadomi inwestora o dalszym trybie postępowania z wnioskiem lub przyczynach jego odrzucenia w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 6.
1. Narodowy Fundusz udziela pożyczki, o której mowa w § 5 ust. 1, po uprawdopodobnieniu możliwości pełnego pokrycia planowanych kosztów działań inwestycyjnych, z uwzględnieniem udziału wnioskowanego dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu.

2. Narodowy Fundusz udziela pożyczki pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia jej zwrotu, w szczególności w następujących formach:

1) gwarancji bankowej lub gwarancji udzielanej przez podmiot niebędący bankiem;

2) poręczenia;

3) weksla;

4) poręczenia wekslowego (awal);

5) przelewu (cesji) wierzytelności;

6) zastawu lub zastawu rejestrowego;

7) hipoteki;

8) oświadczenia dłużnika, o którym mowa w art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.1));

9) przewłaszczenia na zabezpieczenie;

10) blokady środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

3. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od spełnienia przez inwestora warunków, o których mowa odpowiednio w art. 410a ust. 4, 5 albo 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, oraz zobowiązań wobec jednostek sektora finansów publicznych, a w szczególności obowiązku uiszczania opłat i kar stanowiących przychody Narodowego Funduszu i innych zobowiązań wobec Narodowego Funduszu oraz udokumentowania braku zaległości podatkowych oraz zaległości z tytułu składek, do których poboru jest obowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

4. Przy udzielaniu pożyczki stosuje się następujące kryteria:

1) wielkość spodziewanego efektu ekologicznego mierzonego w liczbie zebranych i poddanych demontażowi pojazdów wycofanych z eksploatacji lub masie przetworzonych odpadów powstałych w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji;

2) zastosowane technologie, ze szczególnym uwzględnieniem technologii opartych na najlepszych dostępnych technikach.

5. Umowa pożyczki określa w szczególności:

1) nazwę i adres inwestora otrzymującego pożyczkę;

2) przedmiot działania inwestycyjnego;

3) kwotę pożyczki oraz wysokość oprocentowania;

4) planowany koszt działania inwestycyjnego, harmonogram realizacji działania inwestycyjnego, efekt rzeczowy i ekologiczny oraz termin przedłożenia dokumentów potwierdzających termin zakończenia działania inwestycyjnego oraz osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego;

5) terminy oraz sposób wypłaty pożyczki;

6) terminy i sposób spłaty pożyczki i oprocentowania;

7) sposób kontroli przez Narodowy Fundusz wykorzystania udzielonej pożyczki;

8) sposób zabezpieczenia pożyczki;

9) kary umowne nakładane w przypadku nieprawidłowej realizacji umowy.

§ 7.
1. Narodowy Fundusz, udzielając pożyczek, o których mowa w § 5 ust. 1, stosuje preferencyjne oprocentowanie w wysokości 0,1 stopy redyskontowej weksli określonej przez Narodowy Bank Polski.

2. Narodowy Fundusz udziela pożyczek na okres do 10 lat, przy czym okres karencji nie może być dłuższy niż 18 miesięcy.

3. Udzielona pożyczka nie może przekroczyć 80 % kosztów działań inwestycyjnych objętych umową pożyczki.

4. Koszt całkowity przedsięwzięcia nie może być niższy niż 100 000 zł.

§ 8.
1. Pożyczka udzielona ze środków Narodowego Funduszu, o której mowa w § 5 ust. 1, może być umorzona na wniosek inwestora po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) działanie inwestycyjne zostało zrealizowane nie później niż w terminie ustalonym w umowie;

2) został osiągnięty określony w umowie efekt rzeczowy i ekologiczny działania inwestycyjnego;

3) kwota umorzenia nie może być wyższa niż 30 % kwoty udzielonej pożyczki;

4) inwestor wywiązał się z obowiązku uiszczania opłat i kar stanowiących przychody Narodowego Funduszu oraz z innych zobowiązań w stosunku do Narodowego Funduszu;

5) inwestor nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej; przy czym za inwestora znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej uznaje się podmiot spełniający kryteria określone w pkt 9–11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2).

2. Kwota umorzenia ma charakter pomocy de minimis i jest udzielana zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).

§ 9.
1. Dofinansowanie gmin, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, następuje w formie dotacji na podstawie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o udzielenie dofinansowania gminie w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji, zwanego dalej „wnioskiem o udzielenie dofinansowania gminie”.

2. Wzór wniosku o udzielenie dofinansowania gminie jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Gmina dołącza do wniosku o udzielenie dofinansowania gminie dokumenty potwierdzające przekazanie do stacji demontażu zebranych porzuconych pojazdów.

4. Wzór wniosku o udzielenie dofinansowania gminie udostępnia się na stronie internetowej Narodowego Funduszu.

5. Wniosek o udzielenie dofinansowania gminie przesyła się do Narodowego Funduszu w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501 oraz z 2008 r. Nr 127, poz. 817), w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, w którym przekazano do stacji demontażu porzucone pojazdy wycofane z eksploatacji; termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek został bezpośrednio złożony w Narodowym Funduszu albo został nadany w placówce pocztowej operatora publicznego.

6. Narodowy Fundusz na podstawie złożonych wniosków o udzielenie dofinansowania gminie dokonuje podsumowania środków przeznaczonych na dofinansowanie gmin w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji, w terminie do dnia 30 czerwca.

7. Dofinansowanie gmin w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji następuje proporcjonalnie do liczby porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji zebranych i przekazanych przez gminę do stacji demontażu, wykazanych we wniosku o udzielenie dofinansowania gminie.

8. Wysokość dofinansowania przypadającego na jeden pojazd przekazany przez gminę do stacji demontażu wynosi 4 000 zł.

9. Narodowy Fundusz przekazuje dotacje gminom, o których mowa w ust. 1, na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z gminami, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, w którym przekazano do stacji demontażu porzucone pojazdy wycofane z eksploatacji.

§ 10.
1. Dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji dla przedsiębiorców, o których mowa w art. 410a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu prawa wspólnotowego mają charakter pomocy de minimis i są udzielane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

2. Dopłata, o której mowa w ust. 1, może zostać udzielona, jeżeli:

1) jej wartość brutto, łącznie z wartością innej pomocy de minimis, uzyskanej przez przedsiębiorcę w bieżącym roku oraz dwóch poprzedzających latach nie przekracza wartości dopuszczalnej pomocy de minimis;

2) jej wartość brutto, łącznie z wartością pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis, otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, na pokrycie których ma być przeznaczona wnioskowana dopłata, nie przekracza dopuszczalnej intensywności tej pomocy publicznej, o ile korzystano z takiej pomocy;

3) przedsiębiorca nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej; przy czym za przedsiębiorcę znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej uznaje się podmiot spełniający kryteria określone w pkt 9–11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw.

§ 11.
1. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, dla przedsiębiorców, o których mowa w art. 410a ust. 4–6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu prawa wspólnotowego, jest udzielane, w zależności od rodzaju inwestycji, na które jest udzielana pomoc publiczna, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska (Dz. U. Nr 246, poz. 1795 oraz z 2007 r. Nr 76, poz. 503) lub w przepisach wydanych na podstawie art. 405 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska2).

2. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, niespełniające warunków, o których mowa w ust. 1, ma charakter pomocy de minimis i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, z zastrzeżeniem § 12 ust. 1; przepisy § 10 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 12.
1. W przypadku przedsięwzięcia pilotażowego dotyczącego wdrażania postępu technicznego o dużym stopniu ryzyka lub posiadającego charakter eksperymentalny jest możliwe dofinansowanie przekraczające dopuszczalną wartość pomocy de minimis na warunkach określonych w umowie pożyczki, o której mowa w § 6 ust. 5.

2. Dofinansowanie przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, podlega jako pomoc indywidualna notyfikacji Komisji Europejskiej w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585).

§ 13.
1. Wspomaganie działalności, o której mowa w art. 406 ust. 1 pkt 1–11, w art. 409 pkt 1–13 oraz w art. 410 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, następuje za zgodą ministra właściwego do spraw środowiska udzielaną na wniosek Zarządu Narodowego Funduszu złożony po dokonaniu podsumowania środków przeznaczonych na cele, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 3.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) wskazanie działalności, która wymaga wspomagania;

2) kwotę, którą Narodowy Fundusz zamierza przeznaczyć na wspomaganie działalności;

3) uzasadnienie.

3. Przy udzielaniu zgody, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw środowiska uwzględnia w szczególności potrzeby realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, polityki ekologicznej państwa oraz zobowiązań określonych w prawie wspólnotowym i umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

4. Dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach wspomaganej działalności następuje w formie pożyczki udzielanej na podstawie umowy cywilnoprawnej.

5. Dofinansowanie przygotowania i obsługi konferencji krajowych lub międzynarodowych z zakresu ochrony środowiska lub gospodarki wodnej może nastąpić w formie dotacji lub przekazania środków, z zastrzeżeniem, że łączna kwota tego dofinansowania nie może przekroczyć 10 % środków zgromadzonych na rachunku bankowym Narodowego Funduszu, pochodzących z wpływów, o których mowa w § 1, według stanu na dzień wejścia w życie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 111, poz. 708).

6. Wybór przedsięwzięć w ramach wspomaganej działalności odbywa się zgodnie z obowiązującymi kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Narodowego Funduszu, o których mowa w art. 414 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

7. Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach wspomaganej działalności odbywa się zgodnie z obowiązującymi zasadami udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek ze środków Narodowego Funduszu, o których mowa w art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, oraz właściwymi przepisami o pomocy publicznej.

§ 14.
Pierwszego podsumowania środków, o którym mowa w § 13 ust. 1, Narodowy Fundusz dokonuje w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§ 15.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.3)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069,1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656 i Nr 235, poz. 1699, z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192, poz. 1378 i Nr 247, poz. 1845 oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 367, Nr96, poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731, Nr 119, poz. 772, Nr 120, poz. 779 i Nr 122, poz. 796.

2) 1) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi dostosowaniu składowisk odpadów do wymagań ochrony środowiska (Dz. U. Nr 209, poz. 1516),

2) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi redukcji emisji ze źródeł spalania paliw (Dz. U. Nr 209, poz. 1517),

3) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi dostosowaniu do wymogów najlepszych dostępnych technik (Dz. U. Nr 211, poz. 1547),

4) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami związanymi z odnawialnymi źródłami energii (Dz. U. Nr 14, poz. 89),

5) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi zastosowaniu technologii zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję oraz oszczędzanie surowców (Dz. U. Nr 61, poz. 385),

6) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi ograniczeniu emisji lotnych związków organicznych (Dz. U. Nr 62, poz. 392),

7) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi poprawie jakości paliw i technologii silnikowych (Dz. U. Nr 89, poz. 547).

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przeznaczania wpływów pochodzących z opłat w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 108, poz. 739 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 588), które utraciło moc obowiązującą z dniem 27 czerwca 2008 r.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 5 sierpnia 2008 r. (poz. 932)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Glonek

Radca prawny / Mediator

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama