reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 30 lipca 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz. U. Nr 23, poz. 175, Nr 80, poz. 564 i Nr 178, poz. 1319) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustalenie, czy kandydat spełnia określone w ustawie warunki do pełnienia służby w zakresie posiadania wyłącznie obywatelstwa polskiego, wykształcenia i nieposzlakowanej opinii, niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystania z pełni praw publicznych oraz gotowości podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służbowej, a także określenie jego predyspozycji i przydatności do służby składa się z dwóch etapów, zwanych dalej „etapami postępowania”, z zastrzeżeniem § 25.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Przeprowadzenie w stosunku do kandydata odpowiedniego postępowania sprawdzającego określonego w przepisach ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.3)), zwanej dalej „ustawą o ochronie informacji niejawnych”, następuje równocześnie z innymi czynnościami postępowania i rozpoczyna się po uzyskaniu przez kandydata oceny pozytywnej ze wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 2.”;

2) w § 3:

a) w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

„4) ustalenie, że kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych;

5) wyrażenie przez Komendanta Głównego Straży Granicznej zgody, o której mowa w art. 31 ust. 1c ustawy – w przypadku kandydata, którego przyjęcie do służby uzależnione jest od tej zgody.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 2, Komendant Główny Straży Granicznej udziela z urzędu albo na wniosek:

1) komendanta oddziału Straży Granicznej – w przypadku kandydata do służby w danym oddziale;

2) komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej – w przypadku kandydata do służby w danym ośrodku szkolenia;

3) dyrektora komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej – w przypadku kandydata do służby w danej komórce organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej.

Wniosek składa się po otrzymaniu przez kandydata pozytywnej oceny z pierwszego etapu postępowania, uzyskaniu orzeczenia komisji lekarskiej o jego zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej, ustaleniu, że kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych, a w przypadku gdy przyjęcie kandydata do służby wymaga wyrażenia zgody, o której mowa w art. 31 ust. 1c ustawy – po wyrażeniu tej zgody albo nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o jej wyrażenie.”;

3) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. 1. Komendant Główny Straży Granicznej udziela zgody, o której mowa w art. 31 ust. 1c ustawy, z urzędu albo na wniosek przełożonego wskazanego w § 3 ust. 3.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się:

1) nie później niż wniosek w sprawie zwolnienia kandydata z drugiego etapu postępowania – w przypadku gdy wniosek taki jest składany, albo

2) po spełnieniu warunków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–4.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może stanowić element wniosku o zwolnienie kandydata z drugiego etapu postępowania.”;

4) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Oceny uzyskiwane przez kandydata w pierwszym i drugim etapie postępowania, opinię w przedmiocie dopuszczenia kandydata do drugiego etapu postępowania, a także informacje dotyczące spełniania przez kandydata warunku, o którym mowa w art. 31 ust. 1b ustawy, i informacje o podjętych rozstrzygnięciach w tym zakresie wpisuje się na bieżąco w karcie kwalifikacyjnej kandydata. Przeprowadzane w toku postępowania czynności polegające na ocenie kandydata na podstawie dostarczonych przez niego dokumentów i przeprowadzonej wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej oraz rozmowy kwalifikacyjnej, powody niedopuszczenia kandydata do drugiego etapu postępowania, a także przesłanki uzasadniające wystąpienie z wnioskiem, o którym mowa w § 3a ust. 1, dodatkowo dokumentuje się w formie notatek służbowych dołączanych do karty kwalifikacyjnej kandydata.”;

5) w § 8 w ust. 1 w pkt 3:

a) lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego – w przypadku kandydatów posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych,”,

b) w lit. g kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. h w brzmieniu:

„h) paszportu, o ile kandydat go posiada.”;

6) w § 9:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 6,

b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W celu ustalenia, czy kandydat posiada umiejętności umożliwiające zwolnienie go z drugiego etapu postępowania, o których mowa w pkt 9 załącznika nr 1 do rozporządzenia, w ramach wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadza się sprawdzian umiejętności muzycznych kandydata pozwalający na ocenę w szczególności jego umiejętności technicznych gry na instrumencie, wrażliwości artystycznej i zdolności słuchowo-rytmicznych.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wstępną rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza zespół wyznaczany przez przełożonego właściwego w sprawach postępowania. W przypadku gdy rozmowa obejmuje również sprawdzian umiejętności muzycznych kandydata, do składu zespołu wyznacza się z urzędu kierownika komórki organizacyjnej oddziału Straży Granicznej realizującej zadania orkiestry reprezentacyjnej Straży Granicznej lub jego zastępcę.”;

7) w § 9a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kandydata, który uzyskał ocenę pozytywną ze wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej, komórka kadrowa zapoznaje z zasadami przeprowadzania i oceny testu sprawności fizycznej, o którym mowa w § 11 pkt 2, oraz przeprowadza próbny test sprawności fizycznej.”;

8) po § 9a dodaje się § 9b w brzmieniu:

„§ 9b. 1. W przypadku kandydata, który nie podlega wyłączeniu od stosowania przepisu art. 31 ust. 1b ustawy i w dniu przyjęcia jego podania przekroczył wiek 35 lat albo przekroczył ten wiek w toku postępowania, postępowanie prowadzi się, jeżeli właściwy przełożony wymieniony w § 3 ust. 3 uzna, w oparciu o informacje uzyskane podczas czynności wymienionych w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2, że istnieją podstawy do wystąpienia do Komendanta Głównego Straży Granicznej z wnioskiem, o którym mowa w § 3a ust. 1, albo zgoda, o której mowa w art. 31 ust. 1c ustawy, została wydana z urzędu.

2. O prowadzeniu postępowania w przypadku uznania, że istnieją podstawy do wystąpienia do Komendanta Głównego Straży Granicznej z wnioskiem, o którym mowa w § 3a ust. 1, przełożony wymieniony w § 3 ust. 3 informuje pisemnie Komendanta Głównego Straży Granicznej, wskazując, jakie kwalifikacje lub umiejętności kandydata uznano za przydatne do pełnienia służby w stopniu uzasadniającym dalsze prowadzenie postępowania.

3. Komendant Główny Straży Granicznej może w każdym czasie wydać polecenie odstąpienia od prowadzenia postępowania, jeżeli uzna, iż posiadane przez kandydata kwalifikacje lub umiejętności nie dają podstawy do wyrażenia zgody, o której mowa w art. 31 ust. 1c ustawy.”;

9) w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W skład komisji wchodzi: przewodniczący komisji, co najmniej jeden zastępca przewodniczącego komisji i co najmniej 10 członków.”;

10) § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. 1. Uzyskanie przez kandydata 0 punktów z któregokolwiek z testów przeprowadzonych w drugim etapie postępowania uniemożliwia dopuszczenie kandydata do kolejnych testów lub rozmowy kwalifikacyjnej.

2. Nieprzystąpienie kandydata do testu lub rozmowy kwalifikacyjnej jest równoznaczne z uzyskaniem przez kandydata 0 punktów z tego testu albo rozmowy kwalifikacyjnej.”;

11) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. 1. Negatywne wyniki albo niepoddanie się badaniom lub czynnościom, o których mowa w § 9 ust. 1, wystawienie opinii o niedopuszczeniu kandydata do drugiego etapu postępowania, uzyskanie 0 punktów z któregokolwiek z testów albo z rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonych w drugim etapie postępowania kwalifikacyjnego, uzyskanie mniej niż 12 punktów z drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego, nieuzyskanie orzeczenia o fizycznej i psychicznej zdolności do służby, odmowa wydania kandydatowi poświadczenia bezpieczeństwa, o którym mowa w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych, a także niewyrażenie zgody, o której mowa w art. 31 ust. 1c ustawy, wydanie polecenia, o którym mowa w § 9b ust. 3, albo ustalenie, że nie istnieją podstawy do wystąpienia do Komendanta Głównego Straży Granicznej z wnioskiem, o którym mowa w § 3a ust. 1, powodują odstąpienie od dalszego postępowania.

2. Przełożony właściwy w sprawach postępowania, na pisemną prośbę kandydata, który uzyskał 0 punktów z któregokolwiek z testów albo z rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonych w drugim etapie postępowania kwalifikacyjnego bądź uzyskał mniej niż 12 punktów z drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego, może w ramach tego samego postępowania ponownie dopuścić tego kandydata do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego, o ile znajduje to uzasadnienie w potrzebach służby. Prośbę o ponowne dopuszczenie do drugiego etapu postępowania kandydat może złożyć w terminie 7 dni od dnia podania do wiadomości wyników uzyskanych w tym etapie, a w przypadku wniesienia przez niego zastrzeżenia, o którym mowa w § 20 ust. 3 – w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego powiadomienia o sposobie rozpatrzenia tego zastrzeżenia.”;

12) § 25 otrzymuje brzmienie:

„§ 25. W stosunku do poborowego ubiegającego się o skierowanie do służby kandydackiej w Straży Granicznej ustalenie, czy spełnia on określone w ustawie warunki do pełnienia służby w zakresie posiadania wyłącznie obywatelstwa polskiego, wykształcenia i nieposzlakowanej opinii, niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystania z pełni praw publicznych oraz gotowości podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służbowej, a także określenie jego predyspozycji i przydatności do służby obejmuje czynności, o których mowa w § 8 i 9, oraz przeprowadzenie w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, w której o skierowanie do służby się ubiega, testu sprawności fizycznej na zasadach określonych w § 17.”;

13) użyte w różnych przypadkach w § 8 w ust. 4 i w § 9 w ust. 3 wyrazy „jednostka organizacyjna Komendy Głównej Straży Granicznej” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „komórka organizacyjna Komendy Głównej Straży Granicznej”;

14) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w pkt 6 ppkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) pracy/służbie w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędzie Ochrony Państwa, Biurze Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, lub”,

b) dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9. Posiadanie wykształcenia w zawodzie muzyk i umiejętności gry na instrumencie muzycznym przydatnym do pełnienia służby w komórce organizacyjnej oddziału Straży Granicznej realizującej zadania orkiestry reprezentacyjnej Straży Granicznej.”;

15) załączniki nr 2–5 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1–4 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
1. Zachowują ważność kwestionariusze osobowe kandydatów do służby w Straży Granicznej złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z dotychczasowym wzorem.

2. Zachowują ważność karty kwalifikacyjne kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej, które zostały chociaż w części wypełnione przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z dotychczasowym wzorem.

3. Kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej, wobec którego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w ramach wszczętego i niezakończonego postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzono wstępną rozmowę kwalifikacyjną w oparciu o dotychczasowe przepisy, można poddać sprawdzianowi umiejętności muzycznych, o którym mowa w § 9 ust. 1a rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, jako odrębnej czynności pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego z zachowaniem zasad oceny umiejętności określonych w niniejszym rozporządzeniu.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: G. Schetyna

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 521.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 30 lipca 2008 r. (poz. 937)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [TABELE PUNKTACJI TESTÓW Z WIEDZY OGÓLNEJ I ZNAJOMOŚCI JĘZYKA OBCEGO W DRUGIM ETAPIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO]

Załącznik nr 3

TABELE PUNKTACJI TESTÓW Z WIEDZY OGÓLNEJ I ZNAJOMOŚCI JĘZYKA OBCEGO W DRUGIM ETAPIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

I. Tabela punktacji testu z wiedzy ogólnej

Liczba poprawnych odpowiedzi

Liczba punktów

015

0

1619

1

2021

2

2225

3

2629

4

3033

5

3435

6

 

II. Tabela punktacji ze znajomości języka obcego

Liczba poprawnych odpowiedzi

Liczba punktów

09

0

1018

1

1927

2

2836

3

3745

4

4654

5

5560

6

 

Załącznik 4. [ZASADY PRZEPROWADZANIA I OCENY TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ]

Załącznik nr 4

ZASADY PRZEPROWADZANIA I OCENY TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ

I. Warunki przeprowadzania testu sprawności fizycznej, zwanego dalej „testem”:

1) kandydat zgłaszający się na test do wskazanej osoby przeprowadzającej test posiada kartę sprawności fizycznej kandydata do służby w Straży Granicznej, z wpisem lekarza dopuszczającym do udziału w teście w danym dniu;

2) test przeprowadzany jest w hali sportowej, przy czym bieg może być przeprowadzany na stadionie;

3) test wykonuje się w stroju sportowym;

4) kolejność wykonywanych elementów testu określają tabele norm sprawnościowych kandydatów do służby w Straży Granicznej;

5) wyniki testu ocenia się zgodnie z normami zawartymi w tabelach norm sprawnościowych kandydatów do służby w Straży Granicznej;

6) rozpoczęcie testu poprzedza kilkuminutowa indywidualna rozgrzewka.

II. Opis ćwiczeń:

1) skrętoskłony w czasie jednej minuty – z pozycji leżącej tyłem, dłonie splecione palcami na karku, nogi w lekkim rozkroku zgięte w stawach kolanowych oparte stopami o dolny szczebel drabinek gimnastycznych (ostatni lub przedostatni); wykonujący ćwiczenie dynamicznie unosi tułów (wykonując skłon w przód) z jednoczesnym skrętem i dotyka prawym łokciem lewego kolana, wraca do postawy wyjściowej i kolejno unosi się, dotykając lewym łokciem prawego kolana;

2) uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem – z podporu, leżąc przodem, wykonujący ćwiczenie ugina ramiona w stawach łokciowych tak, aby barki znalazły się co najmniej na wysokości łokci (tułów wyprostowany), po czym dokonuje wyprostu w ww. stawach aż do uzyskania pozycji wyjściowej; w trakcie ćwiczenia nie wolno wykonywać przerw odpoczynkowych;

3) skok w dal z miejsca obunóż – ćwiczący staje w odległości 50 cm od materaca (przed oznaczoną linią), wykonuje zamach rękami i, odbijając się jednocześnie obiema stopami od podłoża, skacze w przód; próbę powtarza się trzykrotnie, oceniany jest najdłuższy skok mierzony od linii prostej wyznaczającej miejsce odbicia do najbliższego punktu kontaktu ciała z materacem;

4) bieg koperta – na prostokącie o wymiarach 300 cm x 500 cm umieszcza się pięć chorągiewek o wysokości 150 cm (po jednej w narożnikach oraz na przecięciu przekątnych).

infoRgrafika

Wykonujący ćwiczenie startuje od chorągiewki A i biegnie kolejno w kierunku chorągiewki B, a następnie C, D, B, E oraz A. Chorągiewki A, C, D i E omija lewym barkiem, a chorągiewkę B prawym barkiem. Całą trasę pokonuje się trzykrotnie. Zabronione jest dotykanie chorągiewek w trakcie biegu. W przypadku przewrócenia chorągiewki próbę powtarza się. Kolejne przewrócenie chorągiewki powoduje niezaliczenie ćwiczenia. Pomiaru dokonuje się z dokładnością do 0,1 s;

5) uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc tyłem na ławeczkach – wykonujący ćwiczenie z podporu, leżąc tyłem (dłonie oparte na ławeczce, ramiona wyprostowane w stawach łokciowych, nogi wyprostowane w stawach kolanowych oparte piętami o drugą ławeczkę), wykonuje rytmiczne ugięcia ramion w stawach łokciowych, dotykając pośladkami podłoża, następnie powraca do postawy wyjściowej; podczas ćwiczenia nogi w stawach kolanowych muszą być wyprostowane, nie wolno wykonywać przerw odpoczynkowych;

6) uginanie i prostowanie ramion na poręczach – wykonujący ćwiczenie z podporu wolnego (dłonie w chwycie zewnętrznym, ramiona wzdłuż tułowia, tułów wyprostowany) ugina ramiona w stawach łokciowych tak, aby łokcie znalazły się na wysokości linii barków, następnie powraca do postawy wyjściowej;

7) bieg na dystansie 1000 m (mężczyźni) i 600 m (kobiety) – na komendę „Na miejsca” wykonujący ćwiczenie podchodzi do linii startu. Na komendę „Gotów” przyjmuje pozycję startową i pozostaje bez ruchu. Na komendę „Start” lub sygnał dźwiękowy rozpoczyna bieg. Czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy.

III. Tabele norm sprawnościowych kandydatów do służby w Straży Granicznej

KOBIETY

Lp.

NAZWA ĆWICZENIA

GRUPA WIEKOWA

JEDNOSTKI MIARY

OCENY

bdb (5)

db (4)

dst (3)

1

Uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem

do 30 lat

liczba powtórzeń

20

18

14

od 31 lat

-

18

16

12

2

Bieg koperta

do 30 lat

sekundy

26,4

27,1

27,8

od 31 lat

-

27,1

27,8

28,5

3

Skok w dal z miejsca obunóż

do 30 lat

centymetry

190

175

160

od 31 lat

-

180

165

150

4

Skrętoskłony w czasie
1 minuty

do 30 lat

liczba powtórzeń

41

38

34

od 31 lat

-

39

36

32

5

Uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc tyłem na ławeczkach

do 30 lat

liczba powtórzeń

35

30

26

od 31 lat

-

32

27

23

6

Bieg na dystansie 600 m

do 30 lat

minuty

2,35

2,50

3,00

od 31 lat

-

2,40

2,55

3,05

 

1 pkt – suma ocen 15

2 pkt – suma ocen 16–18

3 pkt – suma ocen 19–21

4 pkt – suma ocen 22–24

5 pkt – suma ocen 25–27

6 pkt – suma ocen 28–30

MĘŻCZYŹNI

Lp.

NAZWA ĆWICZENIA

GRUPA WIEKOWA

JEDNOSTKI MIARY

OCENY

bdb (5)

db(4)

dst (3)

1

Uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem

do 30 lat

liczba powtórzeń

35

30

25

od 31 lat

-

31

26

21

2

Bieg koperta

do 30 lat

sekundy

25,0

25,8

26,4

od 31 lat

-

26,1

26,9

27,5

3

Skok w dal z miejsca obunóż

do 30 lat

centymetry

235

215

195

od 31 lat

-

225

205

185

4

Skrętoskłony w czasie 1 minuty

do 30 lat

liczba powtórzeń

43

40

36

od 31 lat

-

40

37

33

5

Uginanie i prostowanie ramion na poręczach

do 30 lat

liczba powtórzeń

9

7

5

od 31 lat

-

8

6

4

6

Bieg na dystansie 1000 m

do 30 lat

minuty

4,10

4,25

4,40

od 31 lat

-

4,20

4,35

4,50

 

1 pkt suma ocen 15

2 pkt suma ocen 1618

3 pkt suma ocen 1921

4 pkt suma ocen 2224

5 pkt suma ocen 2527

6 pkt suma ocen 2830

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama