reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 13 sierpnia 2008 r.

w sprawie sposobu ustalania zasięgu terytorialnego przejść granicznych

Na podstawie art. 16 ust. 3a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1944 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 140, poz. 982) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa sposób ustalania zasięgu terytorialnego przejść granicznych, podmioty właściwe w tych sprawach oraz szczegółowe obowiązki podmiotów uczestniczących w prowadzeniu komunikacji międzynarodowej wobec organów działających w przejściach granicznych.

Rozdział 2

Sposób ustalania zasięgu terytorialnego przejść granicznych oraz podmioty właściwe w tych sprawach

§ 2.

1. Zasięg terytorialny kolejowego przejścia granicznego obejmuje: rejony kontroli granicznej pociągów na stacji granicznej, w których dokonuje się kontroli granicznej osób, towarów i pociągów, oraz odcinek torów kolejowych między tymi miejscami a granicą państwową.

2. Rejony kontroli granicznej pociągów na stacji granicznej oraz na wyznaczonych odcinkach kolejowych przed granicą państwową ustala właściwy miejscowo wojewoda w porozumieniu z właściwym zarządcą infrastruktury kolejowej oraz właściwym komendantem oddziału Straży Granicznej, a w przypadku gdy w przejściu tym wykonywane są czynności w ramach dozoru celnego – także z właściwym dyrektorem izby celnej.

3. W przypadku gdy w kolejowym przejściu granicznym wykonywana jest graniczna kontrola weterynaryjna, właściwy miejscowo wojewoda ustala rejony i wyznaczone odcinki, o których mowa w ust. 2, także w porozumieniu z granicznym lekarzem weterynarii.

§ 3.
1. Zasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego obejmuje strefy lotniska, w których dokonuje się kontroli granicznej i kontroli bezpieczeństwa osób, bagaży, towarów i statków powietrznych.

2. Obszar stref, o których mowa w ust. 1, ustala właściwy miejscowo wojewoda w porozumieniu z zarządzającym lotniskiem oraz właściwym komendantem oddziału Straży Granicznej, a w przypadku gdy w przejściu tym wykonywane są czynności w ramach dozoru celnego – także z właściwym dyrektorem izby celnej.

3. W przypadku gdy w lotniczym przejściu granicznym wykonywana jest graniczna kontrola weterynaryjna, właściwy miejscowo wojewoda ustala strefy lotniska, o których mowa w ust. 2, także w porozumieniu z granicznym lekarzem weterynarii.

§ 4.
1. Zasięg terytorialny drogowego przejścia granicznego obejmuje rejony przygraniczne, na których odcinki drogowe przecinają granicę państwową, gdzie dokonuje się kontroli granicznej osób, towarów i pojazdów drogowych.

2. Zasięg terytorialny drogowego przejścia granicznego, o którym mowa w ust. 1, ustala właściwy miejscowo wojewoda w porozumieniu z zarządcą drogi dojazdowej do przejścia granicznego oraz właściwym komendantem oddziału Straży Granicznej, a w przypadku gdy w przejściu tym wykonywane są czynności w ramach dozoru celnego – także z właściwym dyrektorem izby celnej.

3. W przypadku gdy w drogowym przejściu granicznym wykonywana jest graniczna kontrola weterynaryjna, właściwy miejscowo wojewoda ustala rejony przygraniczne, o których mowa w ust. 1, także w porozumieniu z granicznym lekarzem weterynarii.

§ 5.
1. Zasięg terytorialny morskiego przejścia granicznego obejmuje rejony w portach i przystaniach, w których dokonuje się kontroli granicznej osób, towarów i statków oraz przewożonych nimi środków transportu albo gdzie odbywa się wyładunek lub załadunek towarów na statki bądź przepływ lub postój tych statków.

2. Zasięg terytorialny morskiego przejścia granicznego, o którym mowa w ust. 1, ustala właściwy miejscowo wojewoda w porozumieniu z właściwym dyrektorem urzędu morskiego i właściwym komendantem oddziału Straży Granicznej oraz właściwym dyrektorem izby celnej.

3. W przypadku gdy w morskim przejściu granicznym wykonywana jest graniczna kontrola weterynaryjna, właściwy miejscowo wojewoda ustala rejony w portach i przystaniach, o których mowa w ust. 1, także w porozumieniu z granicznym lekarzem weterynarii.

§ 6.
1. Zasięg terytorialny rzecznego przejścia granicznego obejmuje rejony nadbrzeży, przystani lub miejsca postoju statków, w których dokonuje się kontroli granicznej osób, towarów i statków.

2. Zasięg terytorialny rzecznego przejścia granicznego, o którym mowa w ust. 1, ustala właściwy miejscowo wojewoda w porozumieniu z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej oraz z właściwym dyrektorem urzędu żeglugi śródlądowej i właściwym komendantem oddziału Straży Granicznej, a w przypadku gdy w przejściu tym wykonywane są czynności w ramach dozoru celnego – także z właściwym dyrektorem izby celnej.

3. W przypadku gdy w rzecznym przejściu granicznym wykonywana jest graniczna kontrola weterynaryjna, właściwy miejscowo wojewoda ustala rejony nadbrzeży, przystani lub miejsca postoju statków, o których mowa w ust. 1, także w porozumieniu z granicznym lekarzem weterynarii.

Rozdział 3

Szczegółowe obowiązki podmiotów uczestniczących w prowadzeniu komunikacji międzynarodowej wobec organów działających w przejściach granicznych

§ 7.

Naczelnik sekcji eksploatacji na stacji granicznej, o której mowa w § 2 ust. 1, lub upoważniony przez niego pracownik tej stacji jest obowiązany informować właściwego komendanta placówki Straży Granicznej, a w przypadku gdy w przejściu kolejowym wykonywane są czynności w ramach dozoru celnego oraz kontroli sanitarnej, weterynaryjnej i fitosanitarnej – również właściwego naczelnika urzędu celnego, kierownika placówki granicznej kontroli sanitarnej, weterynaryjnej i fitosanitarnej, o:

1) planowanym przybyciu, opóźnieniu lub odwołaniu pociągu mającego przekroczyć granicę państwową – niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedniego zawiadomienia;

2) przybyciu na granicę państwową dodatkowego pociągu pasażerskiego – najpóźniej na 8 godzin przed jego przybyciem, lub dodatkowego pociągu towarowego mającego przekroczyć granicę państwową – najpóźniej na 2 godziny przed jego przybyciem.

§ 8.
1. Naczelnik sekcji eksploatacji na stacji granicznej, niezależnie od wymaganych zezwoleń innych organów, nie może bez zezwolenia funkcjonariusza Straży Granicznej pełniącego służbę w tym przejściu dopuścić do zmiany miejsca postoju pociągu podstawionego i zgłoszonego do kontroli granicznej w kolejowym przejściu granicznym, jak też na odcinku między rejonem kontroli granicznej pociągów na stacji granicznej, o której mowa w § 2 ust. 1, a granicą państwową.

2. Naczelnik sekcji eksploatacji na stacji granicznej może dokonać zmiany miejsca postoju pociągu oraz dokonać zatrzymania pociągu, z wyłączeniem obowiązku uzyskania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, w przypadku wystąpienia sytuacji związanych z klęską żywiołową, bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia osób znajdujących się w pociągu lub w terytorialnym zasięgu przejścia granicznego.

3. O zmianie miejsca postoju pociągu oraz awaryjnym zatrzymaniu pociągu na odcinku, o których mowa w ust. 1, naczelnik sekcji eksploatacji na stacji granicznej, o której mowa w § 2 ust. 1, lub upoważniony przez niego pracownik tej stacji obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić właściwego komendanta placówki Straży Granicznej, a w przypadku gdy w przejściu tym wykonywane są czynności w ramach dozoru celnego – także właściwego naczelnika urzędu celnego, oraz zapewnić, aby pasażerowie nie wsiadali i nie wysiadali z pociągu do chwili przybycia funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę w przejściu granicznym lub rozpoczęcia kontynuowania jazdy, z wyjątkiem przypadków, w których zaistniało zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego.

§ 9.
1. Podmiot zarządzający portem, a tam gdzie jego nie ustanowiono – kapitanat lub bosmanat portu, jest obowiązany poinformować komendanta placówki Straży Granicznej oraz naczelnika urzędu celnego, a w przypadku gdy w przejściu morskim wykonywane są czynności w ramach kontroli sanitarnej, weterynaryjnej i fitosanitarnej – również właściwego kierownika placówki granicznej kontroli sanitarnej, weterynaryjnej i fitosanitarnej, o:

1) każdorazowym planowanym zawinięciu do polskiego portu statku z zagranicy oraz o zamierzonym wypłynięciu za granicę statku przebywającego w polskim porcie – najpóźniej na dwie godziny przed zawinięciem lub wypłynięciem;

2) zamierzonej zmianie dotychczasowego miejsca postoju w porcie statku – niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji lub uzyskaniu takiej informacji.

2. Kapitan statku zgłoszonego do kontroli granicznej w przejściu morskim jest obowiązany przedstawić funkcjonariuszowi Straży Granicznej pełniącemu służbę w tym przejściu listę załogi oraz listę pasażerów, o ile są one wymagane, a także dokumenty statku oraz udostępnić pomieszczenia statku do kontroli i udzielić niezbędnej pomocy w przeprowadzeniu kontroli granicznej.

3. Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio do statku zgłoszonego do kontroli granicznej w przejściu rzecznym.

§ 10.
1. Zarządzający lotniskiem jest obowiązany poinformować komendanta placówki Straży Granicznej oraz naczelnika urzędu celnego, a w przypadku gdy w przejściu lotniczym wykonywane są czynności w ramach kontroli sanitarnej, weterynaryjnej i fitosanitarnej – również właściwego kierownika placówki granicznej kontroli sanitarnej, weterynaryjnej i fitosanitarnej, o planowanym przylocie, odlocie, opóźnieniu lub odwołaniu samolotu startującego z lotniska.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane w formie rozkładu dobowego, w dniu poprzedzającym, a w przypadkach dotyczących odwołań rejsów, ich opóźnień lub rejsów dodatkowych, w formie uzgodnionej przez zarządzającego lotniskiem z organami wymienionymi w ust. 1, z wyprzedzeniem umożliwiającym przygotowanie służb do kontroli i odprawy granicznej.

§ 11.
Dowódca jednostki wojskowej, dowódca okrętu wojennego lub zespołu okrętów oraz dowódca wojskowego statku powietrznego są obowiązani zawiadomić z 24-godzinnym wyprzedzeniem najbliższego komendanta placówki Straży Granicznej, naczelnika urzędu celnego oraz kierownika placówki granicznej kontroli sanitarnej, weterynaryjnej i fitosanitarnej o przybyciu z zagranicy lub zamierzonym przekroczeniu granicy państwowej przez osoby nienależące do załogi lub przesyłki w celu poddania tych osób, statku lub ładunku kontroli.
§ 12.
Przepisy § 11 stosuje się również do okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych państw obcych. W tym przypadku obowiązek określony w § 11 spoczywa na dowódcy polskiej jednostki wojskowej, na której terenie znajduje się okręt wojenny lub wojskowy statek powietrzny.
§ 13.
Podmioty określone w § 9–11 są zobowiązane do zapewnienia funkcjonariuszom i pracownikom placówki Straży Granicznej, urzędu celnego oraz placówki granicznej kontroli sanitarnej i fitosanitarnej dojazdu i powrotu do miejsca dokonywania kontroli, jeżeli miejsce to znajduje się poza zasięgiem terytorialnym przejścia granicznego.

Rozdział 4

Przepis końcowy

§ 14.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 sierpnia 2008 r.2)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: G. Schetyna

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania zasięgu terytorialnego przejść granicznych (Dz. U. Nr 239, poz. 1734), które utraciło moc z dniem 18 sierpnia 2008 r. na podstawie art. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 140, poz. 982).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Sobieski

Inspektor w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Szczecin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama