REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 156 poz. 968

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 12 sierpnia 2008 r.

w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10d ust. 4 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 187, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 304) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb, w tym terminy:

1) udzielania z budżetu państwa pożyczek na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach następujących działań objętych programem rozwoju obszarów wiejskich:

a) podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, odnowa i rozwój wsi oraz wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – w przypadku pożyczek udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego,

b) wdrażanie projektów współpracy i funkcjonowanie lokalnej grupy działania – w przypadku pożyczek udzielanych lokalnym grupom działania;

2) rozliczania oraz zwrotu pożyczek, o których mowa w pkt 1, zwanych dalej „pożyczkami”.

§ 2.
1. Wniosek o udzielenie pożyczki jednostce samorządu terytorialnego lub lokalnej grupie działania, o których mowa w § 1, zwanym dalej „pożyczkobiorcą”, składa się w Banku Gospodarstwa Krajowego, na formularzu udostępnionym przez ten Bank.

2. Wniosek o udzielenie pożyczki zawiera w szczególności wskazanie:

1) nazwy, siedziby i adresu pożyczkobiorcy;

2) kwoty wnioskowanej pożyczki;

3) operacji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działań, o których mowa w § 1 pkt 1, na finansowanie której będzie przeznaczona pożyczka.

3. Do wniosku o udzielenie pożyczki dołącza się:

1) zatwierdzoną przez właściwy organ samorządu województwa listę operacji – w przypadku działań, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a;

2) pozytywną opinię właściwego organu samorządu województwa o przyznaniu pomocy – w przypadku działań, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b.

4. W przypadku gdy wniosek o udzielenie pożyczki nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 2 lub 3, Bank Gospodarstwa Krajowego wzywa do jego uzupełnienia w terminie wskazanym w tym wezwaniu.

§ 3.
1. Zawarcie umowy pożyczki między pożyczkobiorcą a Bankiem Gospodarstwa Krajowego następuje nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku o udzielenie pożyczki.

2. Umowę, o której mowa w ust. 1, zawiera się na formularzu opracowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

3. Uruchomienie środków w ramach pożyczki następuje po przedłożeniu przez pożyczkobiorcę:

1) harmonogramu przekazywania transz pożyczki, opracowanego przez pożyczkobiorcę;

2) umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działań, o których mowa w § 1 pkt 1.

4. Pożyczkobiorca informuje Bank Gospodarstwa Krajowego o zmianie harmonogramu przekazywania transz pożyczki, zgodnie z warunkami określonymi w umowie pożyczki, nie później niż 30 dni przed miesiącem uruchomienia transzy pożyczki, której dotyczy zmiana.

5. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje środki transz pożyczki na pokrycie kosztów kwalifikowalnych związanych z realizacją operacji, której dotyczy pożyczka, na rachunek bankowy otwarty przez pożyczkobiorcę w Banku Gospodarstwa Krajowego do obsługi tej pożyczki, w terminie i w wysokości określonych w harmonogramie przekazywania transz pożyczki oraz zgodnie z warunkami określonymi w umowie pożyczki.

§ 4.
1. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, do 15 dnia każdego miesiąca, zapotrzebowanie na środki z budżetu państwa na pożyczki wraz ze wskazaniem terminów ich przekazania na okres kolejnych 3 miesięcy.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje środki z budżetu państwa na pożyczki na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, na rachunek bankowy prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego wyodrębniony do obsługi tych pożyczek, w terminie i w wysokości wynikających z zapotrzebowania, o którym mowa w ust. 1.

3. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi, do 15 dnia każdego miesiąca, informację o stanie wykorzystania środków z pożyczek w miesiącu poprzednim.

§ 5.
Pożyczkobiorca ponosi koszty oprocentowania i prowizji związanych z udzieleniem pożyczki, przy czym:

1) oprocentowanie dla każdej transzy pożyczki ciągnionej w danym kwartale kalendarzowym jest równe 0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na ostatnim przetargu przeprowadzonym w miesiącu poprzedzającym ten kwartał;

2) prowizja wynosi 0,1 % kwoty udzielonej pożyczki i jest płatna w dniu przekazania pierwszej transzy pożyczki.

§ 6.
1. Pożyczkobiorca dokonuje spłaty otrzymanej pożyczki wraz z odsetkami lub zwrotu niewykorzystanej części pożyczki na rachunek bankowy, o którym mowa w § 3 ust. 5.

2. Spłata odsetek naliczonych od kwoty wykorzystanej pożyczki następuje w okresach miesięcznych, w terminach określonych w umowie pożyczki.

3. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje środki, o których mowa w ust. 1, tytułem ich zwrotu do budżetu państwa, do następnego dnia po dniu ich otrzymania na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w umowie, o której mowa w i 4 ust. 2.

§ 7.
1. Rozliczenia pożyczki z pożyczkobiorcą dokonuje Bank Gospodarstwa Krajowego w terminie miesiąca od dnia jej całkowitej spłaty wraz z odsetkami lub zwrotu niewykorzystanej części pożyczki i informuje pożyczkobiorcę o dokonanym rozliczeniu, zgodnie z warunkami określonymi w umowie pożyczki.

2. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informację o dokonanym rozliczeniu, w podziale na poszczególne działania, o których mowa w § 1 pkt 1, do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rozliczenia pożyczki.

§ 8.
Przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia przyznania akredytacji jednostce organizacyjnej jako agencji płatniczej na podstawie art. 5 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej w zakresie poszczególnych działań wymienionych w § 1 pkt 1.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-08-28
  • Data wejścia w życie: 2008-09-12
  • Data obowiązywania: 2008-09-12
  • Dokument traci ważność: 2010-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA