| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 23 października 2008 r.

o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych

Art. 1.
W ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w § 1 w pkt 4 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) członkowie jej zarządu stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), lub”;

2) w art. 26 § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Spółka, o której mowa w art. 860 Kodeksu cywilnego (spółka cywilna), może być przekształcona w spółkę jawną. Przekształcenie wymaga zgłoszenia do sądu rejestrowego przez wszystkich wspólników. Przepisy § 1–3 stosuje się odpowiednio.”;

3) art. 33 otrzymuje brzmienie:

„Art. 33. Kto zawiera umowę spółki jawnej z przedsiębiorcą jednoosobowym, który wniósł do spółki przedsiębiorstwo, odpowiada także za zobowiązania powstałe przy prowadzeniu tego przedsiębiorstwa przed dniem utworzenia spółki do wartości wniesionego przedsiębiorstwa według stanu w chwili wniesienia, a według cen w chwili zaspokojenia wierzyciela.”;

4) art. 92 otrzymuje brzmienie:

„Art. 92. Umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.”;

5) w art. 154 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 5 000 złotych.”;

6) w art. 173 uchyla się § 2 i 3;

7) w art. 179 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Zwrot dopłat może nastąpić po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia o zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki.”;

8) w art. 193 dodaje się § 4 w brzmieniu:

„§ 4. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale wspólników. Jeżeli uchwała wspólników takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez zarząd.”;

9) w art. 303 uchyla się § 3 i 4;

10) w art. 308 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 100 000 złotych.”;

11) w art. 348 dodaje się § 4 w brzmieniu:

„§ 4. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia. Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez radę nadzorczą.”;

12) w art. 405 uchyla się § 2;

13) w art. 595 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Kto, będąc członkiem zarządu spółki kapitałowej, dopuszcza do tego, że pisma i zamówienia handlowe oraz informacje, o których mowa w art. 206 § 1 i art. 374 § 1, nie zawierają danych określonych w tych przepisach albo będąc komplementariuszem spółki komandytowo-akcyjnej uprawnionym do reprezentowania spółki dopuszcza do tego, że pisma i zamówienia handlowe oraz informacje, o których mowa w art. 127 § 5, nie zawierają danych określonych w tym przepisie

– podlega grzywnie do 5 000 złotych.”;

14) uchyla się art. 626 i 627.

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 208, poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 524 i Nr 118, poz. 747.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych Zdanowicz i Wspólnicy Sp.K.

Profesjonalista w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego i cywilnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »