| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych,

podpisana w Moskwie dnia 8 lutego 2008 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 8 lutego 2008 r. w Moskwie została podpisana Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Federacji Rosyjskiej,

zwane dalej „Stronami”,

wyrażając chęć zapewnienia ochrony informacji niejawnych,

których wymiana następuje w toku politycznej, wojskowej, gospodarczej,

naukowo-technicznej lub innej współpracy, a także informacji niejawnych,

powstałych w procesie takiej współpracy,

uznając wzajemne interesy w zapewnieniu ochrony informacji niejawnych,

zgodnie z ustawodawstwem państwa każdej ze Stron,

uzgodniły, co następuje:

ARTYKUŁ 1

DEFINICJE

Pojęcia, używane w niniejszej Umowie, oznaczają co następuje:

1) „informacje niejawne” – informacje, wyrażone w dowolnej formie, przekazane lub otrzymane w sposób, określony przez każdą ze Stron i niniejszą Umowę, a także powstałe w procesie współpracy Stron, podlegające ochronie zgodnie z ustawodawstwem państwa każdej ze Stron, których nieuprawnione ujawnienie może przynieść szkodę bezpieczeństwu albo interesom Rzeczypospolitej Polskiej lub Federacji Rosyjskiej;

2) „nośniki informacji niejawnych” – przedmioty materialne, w tym pola fizyczne, w których informacje niejawne zostały wyrażone w formie symboli, obrazów, sygnałów, rozwiązań technicznych i procesów:

3) „klauzula tajności” – oznaczenie, naniesione na nośnik informacji niejawnych lub umieszczone na towarzyszącej mu dokumentacji, świadczące o poziomie tajności informacji niejawnych, zawartych na ich nośniku;

4) „upoważniony organ” – organ władzy państwowej lub jednostka organizacyjna, które zgodnie z ustawodawstwem państwa każdej ze Stron są uprawnione do wytwarzania, przekazywania, otrzymywania, przechowywania, ochrony i wykorzystywania informacji niejawnych;

5) „dopuszczenie do informacji niejawnych” – określona w ustawodawstwie państwa każdej ze Stron procedura ustanawiania uprawnienia osób fizycznych do dostępu do informacji niejawnych, a upoważnionych organów – do przeprowadzenia prac związanych z dostępem do takich informacji;

6) „dostęp do informacji niejawnych” – proces zapoznania z informacjami niejawnymi osób fizycznych, mających dopuszczenie do informacji niejawnych;

7) „kontrakt” – umowa zawierana pomiędzy upoważnionymi organami i przewidująca przekazywanie lub wytwarzanie informacji niejawnych.

ARTYKUŁ 2

RÓWNOWAŻNOŚĆ POZIOMÓW TAJNOŚCI

1. Strony, zgodnie z niniejszą Umową i ustawodawstwem państwa każdej ze Stron uznają, że poziomy tajności i odpowiadające im klauzule tajności są równoważne w sposób następujący:

W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W FEDERACJI ROSYJSKIEJ

„ŚCIŚLE TAJNE”

„COBEPШEHHO CEKPETHO”

„TAJNE”

„CEKPETHO”

„POUFNE”

„CEKPETHO”

 

2. Informacje niejawne, przekazane przez Stronę rosyjską z klauzulą tajności „Секретно», będą oznaczone przez Stronę polską klauzulą tajności „Tajne”.

3. Informacje niejawne, przekazane przez Stronę polską z klauzulą tajności „Tajne” lub „Poufne”', będą oznaczone przez Stronę rosyjską klauzulą tajności „Секретно».

4. Informacje, przekazane przez Stronę rosyjską z oznaczeniem „Для служебного пользования», będą oznaczone przez Stronę polską klauzulą tajności „Zastrzeżone”.

5. Informacje niejawne, przekazane przez Stronę polską z klauzulą tajności „Zastrzeżone”, będą oznaczone przez Stronę rosyjską oznaczeniem „Для служебного пользования».

ARTYKUŁ 3

WŁAŚCIWE ORGANY STRON

1. Organami odpowiedzialnymi za koordynację działań związanych z realizacją niniejszej Umowy, zwanymi dalej „właściwymi organami Stron”, są:

w Rzeczypospolitej Polskiej – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – w sferze cywilnej i Służba Kontrwywiadu Wojskowego – w sferze wojskowej;

w Federacji Rosyjskiej – Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

2. W zależności od charakteru współpracy, Strony mogą wyznaczać inne właściwe organy, o czym niezwłocznie powiadamiają się wzajemnie drogą dyplomatyczną.

ARTYKUŁ 4

ŚRODKI OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

1. Strony zgodnie z ustawodawstwem swoich państw, zobowiązują się:

1) chronić informacje niejawne;

2) nie zmieniać klauzuli tajności, nadanej przez Stronę przekazującą, bez uprzedniej pisemnej zgody tej Strony;

3) stosować w stosunku do informacji niejawnych takie same środki ochrony, jakie przyjmuje się w stosunku do własnych informacji niejawnych o odpowiedniej klauzuli tajności, określonej zgodnie z artykułem 2 niniejszej Umowy;

4) wykorzystywać informacje niejawne, otrzymane od upoważnionego organu drugiej Strony, wyłącznie w celach przewidzianych przy ich przekazywaniu;

5) nie udostępniać informacji niejawnych stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Strony, która je przekazała.

2. Na dostęp do informacji niejawnych zezwala się tylko osobom, dla których znajomość tych informacji jest niezbędna do wykonywania obowiązków służbowych w celach przewidzianych przy ich przekazaniu, i które mają dopuszczenie do informacji niejawnych o odpowiedniej klauzuli tajności.

3. Jeżeli okaże się to konieczne, dodatkowe wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych, wraz ze szczegółowym określeniem obowiązków upoważnionych organów, co do sposobu postępowania z informacjami niejawnymi i wskazaniem środków ich ochrony, są włączane do kontraktów określonych w artykule 7 niniejszej Umowy.

ARTYKUŁ 5

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI NIEJAWNYCH

1. Jeżeli upoważniony organ jednej Strony zamierza przekazać informacje niejawne upoważnionemu organowi drugiej Strony, to wcześniej zwraca się on do właściwego organu swojej Strony o pisemne potwierdzenie istnienia u upoważnionego organu drugiej Strony odpowiedniego dopuszczenia do informacji niejawnych. Właściwy organ jednej Strony zwraca się do właściwego organu drugiej Strony o pisemne potwierdzenie istnienia u upoważnionego organu drugiej Strony odpowiedniego dopuszczenia do informacji niejawnych.

2. Decyzja o przekazaniu informacji niejawnych podejmowana jest w każdym oddzielnym przypadku, zgodnie z ustawodawstwem państwa każdej ze Stron.

3. Przekazanie informacji niejawnych, odbywa się drogą dyplomatyczną, pocztą kurierską lub w inny sposób uzgodniony przez właściwe organy Stron. Odpowiedni upoważniony organ potwierdza otrzymanie informacji niejawnych.

4. W celu przekazania nośników informacji niejawnych dużych rozmiarów, upoważnione organy, zgodnie z ustawodawstwem państwa każdej ze Stron, umawiają się co do trasy, sposobu transportu i formy konwoju takich nośników.

ARTYKUŁ 6

POSTĘPOWANIE Z INFORMACJAMI NIEJAWNYMI

1. Na otrzymanych nośnikach informacji niejawnych upoważniony organ nanosi dodatkowo równoważne klauzule tajności, zgodnie z artykułem 2 niniejszej Umowy.

2. Obowiązek nanoszenia klauzuli tajności obejmuje również nośniki informacji niejawnych, powstałych w procesie współpracy Stron, a także powstałych w rezultacie tłumaczenia, kopiowania lub powielania. Nośnikowi informacji niejawnej, powstałej na podstawie otrzymanej informacji niejawnej, przyznaje się klauzulę tajności nie niższą niż klauzula otrzymanej informacji niejawnej.

3. Informacje niejawne są ewidencjonowane i przechowywane zgodnie z przepisami obowiązującymi w państwach Stron, w stosunku do własnych informacji niejawnych.

4. Klauzule tajności otrzymanych informacji niejawnych mogą być zmieniane lub znoszone przez upoważnione organy tylko za pisemną zgodą właściwego organu Strony, która je przekazała.

5. Klauzule tajności informacji niejawnych, powstałe w wyniku współpracy Stron, określa się. zmienia lub znosi po uzgodnieniu przez upoważnione organy Stron.

6. O zmianie lub zniesieniu klauzuli tajności informacji niejawnych, właściwy organ Strony, która je przekazała, powiadamia w formie pisemnej właściwy organ drugiej Strony.

7. Nośniki informacji niejawnych są zwracane lub niszczone na podstawie pisemnego zezwolenia upoważnionego organu Strony, która je przekazała.

8. Zniszczenie nośników informacji niejawnych jest dokumentowane, przy czym proces niszczenia powinien wykluczać możliwość odtworzenia i przywrócenia tych informacji.

9. O zwrocie lub zniszczeniu nośników informacji niejawnych, powiadamia się w formie pisemnej właściwy organ Strony, która je przekazała.

ARTYKUŁ 7

KONTRAKTY

Do zawieranych przez upoważnione organy kontraktów włącza się osobny rozdział, w którym określa się:

1) wykaz informacji niejawnych i klauzule ich tajności;

2) szczególne cechy ochrony informacji niejawnych i warunki jej wykorzystania;

3) tryb rozstrzygania kwestii spornych i rekompensowania możliwych szkód wynikłych z nieuprawnionego ujawnienia informacji niejawnych.

ARTYKUŁ 8

KONSULTACJE

1. Właściwe organy Stron wymieniają się aktami prawnymi państw Stron w sferze ochrony informacji niejawnych, niezbędnymi dla realizacji niniejszej Umowy.

2. W celu zapewnienia współpracy właściwe organy Stron, przy realizacji niniejszej Umowy, przeprowadzają konsultacje na prośbę jednego z nich.

ARTYKUŁ 9

WIZYTY

1. Wizyta przedstawiciela upoważnionego organu jednej Strony. przewidująca jego dostęp do informacji niejawnych państwa drugiej Strony, odbywa się za zezwoleniem właściwego organu Strony przyjmującej. Zezwolenie na taką wizytę wydaje się tylko osobom określonym w artykule 4 ustęp 2 niniejszej Umowy.

2. Wniosek o umożliwienie wizyty kieruje się, za pośrednictwem właściwego organu Strony wysyłającej, do właściwego organu Strony przyjmującej, nie później niż na 4 tygodnie przed proponowaną datą wizyty.

3. Wniosek dotyczący możliwości odbycia wizyty powinien zawierać następujące informacje:

1) cel wizyty;

2) nazwisko i imię przedstawiciela upoważnionego organu, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo i numer paszportu;

3) zawód i stanowisko przedstawiciela upoważnionego organu oraz nazwę upoważnionego organu, który on reprezentuje;

4) posiadanie przez przedstawiciela upoważnionego organu dopuszczenia do informacji niejawnych o odpowiedniej klauzuli tajności;

5) proponowaną datę i czas trwania wizyty;

6) nazwę upoważnionych organów Strony przyjmującej, odwiedzenie których jest planowane;

7) stanowiska, nazwiska i imiona osób, z którymi przedstawiciel upoważnionego organu zamierza się spotkać.

4. Podczas wizyty przedstawiciel upoważnionego organu jednej Strony zapoznaje się z zasadami pracy z informacjami niejawnymi drugiej Strony o odpowiedniej klauzuli tajności i zasad tych przestrzega.

ARTYKUŁ 10

WYDATKI

Wydatki upoważnionych organów jednej Strony, powstające w związku ze stosowaniem środków ochrony informacji niejawnych, nie podlegają zwrotowi przez upoważnione organy drugiej Strony.

ARTYKUŁ 11

NARUSZENIE PRZEPISÓW W ZAKRESIE OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

1. O stwierdzonym przez upoważniony lub właściwy organ jednej Strony naruszeniu przepisów w zakresie ochrony informacji niejawnych, które spowodowało lub może spowodować nieuprawnione ich ujawnienie, niezwłocznie powiadamia on właściwy organ drugiej Strony.

2. Upoważniony lub właściwy organ przeprowadza postępowanie wyjaśniające zgodnie z ustawodawstwem swojego państwa, a o jego rezultatach i powziętych krokach informuje właściwy organ drugiej Strony.

ARTYKUŁ 12

STOSUNEK DO INNYCH UMÓW

Przepisy o ochronie informacji niejawnych, zawarte w porozumieniach, obowiązujących między Stronami. jak też organami państwowymi lub jednostkami organizacyjnymi państw Stron, zachowują moc, jeżeli nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy.

ARTYKUŁ 13

ROZSTRZYGANIE KWESTII SPORNYCH

Spory związane z interpretacją lub stosowaniem postanowień niniejszej Umowy rozstrzyga się w drodze rozmów i konsultacji pomiędzy właściwymi organami Stron.

ARTYKUŁ 14

ZMIANY

Do niniejszej Umowy, za porozumieniem Stron, mogą być wprowadzone zmiany, sporządzone w formie odrębnych protokołów, które wchodzą w życie zgodnie z postanowieniami artykułu 15 ustęp 1 niniejszej Umowy.

ARTYKUŁ 15

WEJŚCIE W ŻYCIE, CZAS OBOWIĄZYWANIA I WYPOWIEDZENIE UMOWY

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem otrzymania drogą dyplomatyczną ostatniego pisemnego powiadomienia, potwierdzającego wypełnienie przez Strony wewnątrzpaństwowych procedur, niezbędnych dla jej wejścia w życie.

2. Niniejszą Umowę zawiera się na czas nieokreślony. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę w drodze pisemnego powiadomienia drugiej Strony drogą dyplomatyczną o swoim zamiarze jej wypowiedzenia. W takim przypadku niniejsza Umowa traci moc po upływie 6 miesięcy od daty otrzymania takiego powiadomienia.

3. W przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy w stosunku do informacji niejawnych nadal mają zastosowanie środki ich ochrony przewidziane artykułem 4 niniejszej Umowy, dopóki nie będzie z nich zdjęta klauzula tajności.

Sporządzono w Moskwie dnia 8 lutego 2008 roku w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i rosyjskim, przy czym obydwa teksty posiadają jednakową moc.

W IMIENIU RZĄDU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W IMIENIU RZĄDU
FEDERACJI ROSYJSKIEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

 

Wersja rosyjska

Po zaznajomieniu się z powyższą Umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 21 lipca 2008 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

L.S.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »