| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)

z dnia 15 grudnia 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 1370) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 185, poz. 1318 oraz z 2008 r. Nr 111, poz. 711) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy, przeznaczonej na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych, zwanej dalej „pomocą”, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008”.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) mikroprzedsiębiorcy, małym lub średnim przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo spełniające warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008;

2) pracowniku w gorszym położeniu – należy przez to rozumieć pracownika, o którym mowa w art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008;

3) szkoleniu – należy przez to rozumieć szkolenie specjalistyczne, o którym mowa w art. 38 pkt 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008;

4) pracowniku niepełnosprawnym – należy przez to rozumieć pracownika, o którym mowa w art. 2 pkt 20 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.”;

2) w § 5 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) wynagrodzenia oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących szkolenie;

2) podróże służbowe oraz zakwaterowanie osób prowadzących szkolenie i osób szkolonych;”;

3) w § 6 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Maksymalna intensywność pomocy, obliczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do wydatków kwalifikowanych, wynosi:

1) 45 % – w przypadku mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy;

2) 35 % – w przypadku średnich i pozostałych przedsiębiorców.

2. Intensywność pomocy, o której mowa w ust. 1, zwiększa się o 10 punktów procentowych brutto, jeżeli szkolenie jest przeznaczone dla pracowników w gorszym położeniu i pracowników niepełnosprawnych.”;

4) w § 7 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Pomoc może być udzielona na szkolenie realizowane po rozpoczęciu realizacji projektu, o którym mowa w § 4 ust. 2.”;

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Jeżeli wartość pomocy brutto przekracza na szkolenie 2 000 000 euro, pomoc podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej.”;

6) uchyla się § 9.

§ 2.
1. Do umów o dofinansowanie, na podstawie których jest przyznawana pomoc, zawartych przed dniem 1 stycznia 2009 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do wniosków o dofinansowanie projektów złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieńkowska

 

1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »