| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)

z dnia 15 grudnia 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 1370) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 185, poz. 1318 oraz z 2008 r. Nr 111, poz. 711) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy, przeznaczonej na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych, zwanej dalej „pomocą”, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008”.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) mikroprzedsiębiorcy, małym lub średnim przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo spełniające warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008;

2) pracowniku w gorszym położeniu – należy przez to rozumieć pracownika, o którym mowa w art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008;

3) szkoleniu – należy przez to rozumieć szkolenie specjalistyczne, o którym mowa w art. 38 pkt 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008;

4) pracowniku niepełnosprawnym – należy przez to rozumieć pracownika, o którym mowa w art. 2 pkt 20 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.”;

2) w § 5 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) wynagrodzenia oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących szkolenie;

2) podróże służbowe oraz zakwaterowanie osób prowadzących szkolenie i osób szkolonych;”;

3) w § 6 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Maksymalna intensywność pomocy, obliczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do wydatków kwalifikowanych, wynosi:

1) 45 % – w przypadku mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy;

2) 35 % – w przypadku średnich i pozostałych przedsiębiorców.

2. Intensywność pomocy, o której mowa w ust. 1, zwiększa się o 10 punktów procentowych brutto, jeżeli szkolenie jest przeznaczone dla pracowników w gorszym położeniu i pracowników niepełnosprawnych.”;

4) w § 7 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Pomoc może być udzielona na szkolenie realizowane po rozpoczęciu realizacji projektu, o którym mowa w § 4 ust. 2.”;

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Jeżeli wartość pomocy brutto przekracza na szkolenie 2 000 000 euro, pomoc podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej.”;

6) uchyla się § 9.

§ 2.
1. Do umów o dofinansowanie, na podstawie których jest przyznawana pomoc, zawartych przed dniem 1 stycznia 2009 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do wniosków o dofinansowanie projektów złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieńkowska

 

1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ceret Grzywaczewska

Ceret Grzywaczewska Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska z siedzibą w Łodzi od ponad 25 lat świadczy usługi prawne na rzecz przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »