REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 225 poz. 1486

USTAWA

z dnia 21 listopada 2008 r.

o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw1)

Tekst pierwotny
Art. 1.
W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 i Nr 216, poz. 1367) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się art. 14a i 14b;

2) w art. 97:

a) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Fundusz otrzymuje dotację z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów realizacji zadania, o którym mowa w ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b, uwzględniającą koszty administracyjne.”,

b) uchyla się ust. 9;

3) w art. 116 w ust. 1 uchyla się pkt 7a;

4) w art. 117 w ust. 1 uchyla się pkt 1a;

5) w art. 118 w ust. 2 w pkt 1 uchyla się lit. c;

6) w art. 124:

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Prezes Funduszu podejmuje decyzję o uruchomieniu rezerwy, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 1 lit. b, po poinformowaniu ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych.”,

b) uchyla się ust. 10 i 11;

7) w art. 129:

a) uchyla się ust. 5,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Przy stosowaniu art. 118 ust. 4 do planu finansowego na rok następny nie uwzględnia się środków przekazanych oddziałom wojewódzkim Funduszu zgodnie z ust. 3 i 4.”;

8) uchyla się art. 131a;

9) uchyla się art. 136a.

Art. 2.
W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych. Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się art. 43a;

2) uchyla się art. 119a.

Art. 3.
W ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 133, poz. 922 i Nr 166, poz. 1172) w art. 4 uchyla się ust. 2.
Art. 4.
Opłata ryczałtowa, o której mowa w art. 43a i 119a ustawy, o której mowa w art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, należna za grudzień 2008 r., jest przekazywana do Narodowego Funduszu Zdrowia na dotychczasowych zasadach.
Art. 5.
1. Środki przekazane Narodowemu Funduszowi Zdrowia na podstawie art. 43a i 119a ustawy, o której mowa w art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy oraz na podstawie art. 4 niniejszej ustawy, pozostające po wykonaniu zadania, o którym mowa w ust. 2, Narodowy Fundusz Zdrowia przeznacza na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej.

2. Do dnia 14 lutego 2009 r. Narodowy Fundusz Zdrowia dokona rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na skutek zdarzeń zaistniałych w związku z ruchem pojazdów mechanicznych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i zgłoszonych przez świadczeniodawcę do dnia 31 stycznia 2009 r. Koszty tych świadczeń są pokrywane ze środków pochodzących z opłaty ryczałtowej, o której mowa w art. 4 niniejszej ustawy oraz art. 43a i 119a ustawy, o której mowa w art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 6.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

 

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 225, Nr 96, poz. 959, Nr 141, poz. 1492, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2778, z 2005 r. Nr 167, poz. 1396, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 49, poz. 328, Nr 82, poz. 557, Nr 102, poz. 691 i Nr 133, poz. 922.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA