| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 4 grudnia 2008 r.

w sprawie nabywania akcji lub udziałów w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa przez uprawnionych rolników

Na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa tryb nabywania akcji lub udziałów w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa, zwanych dalej „spółkami”, utworzonych w celu prowadzenia działalności w zakresie sztucznego unasienniania zwierząt gospodarskich przez uprawnionych rolników, których ostateczna lista została sporządzona i przekazana do ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu nabywania akcji przez uprawnionych rolników korzystających z usług sztucznego unasienniania zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2000 r. Nr 2, poz. 25).
§ 2.
1. Niezwłocznie po zbyciu przez Skarb Państwa pierwszych akcji lub udziałów spółki na zasadach ogólnych minister właściwy do spraw Skarbu Państwa zamieszcza ogłoszenie o przystąpieniu do zbywania akcji lub udziałów.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, publikuje się w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnokrajowym lub lokalnym. Ogłoszenie jest wywieszane także w siedzibie spółki, jej zakładach i oddziałach wraz z ostateczną listą uprawnionych rolników. Ogłoszenie może być rozpowszechnione w inny, zwyczajowo przyjęty sposób.

3. Ogłoszenie zawiera:

1) firmę, siedzibę oraz adres spółki, której akcje lub udziały będą udostępniane;

2) liczbę akcji lub udziałów przeznaczonych do zbycia;

3) termin i miejsce zawierania umów;

4) datę wygaśnięcia prawa do nabycia akcji lub udziałów;

5) inne informacje mogące usprawnić wydawanie akcji lub udziałów.

§ 3.
1. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa zawiera w imieniu Skarbu Państwa z uprawnionym rolnikiem umowę nieodpłatnego zbycia akcji lub udziałów. Dokument umowy sporządza spółka.

2. Do umowy, o której mowa w ust. 1, dołącza się złożone przez uprawnionego rolnika pisemne oświadczenia o:

1) nieskorzystaniu, do dnia zawarcia tej umowy, z prawa do nieodpłatnego nabycia akcji lub udziałów w więcej niż dwóch spółkach należących do Skarbu Państwa;

2) zapoznaniu się z ograniczeniami wynikającymi z art. 38 ust. 3, 4 oraz 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.2)).

§ 4.
Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu nabywania akcji przez uprawnionych rolników korzystających z usług sztucznego unasienniania zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2000 r. Nr 2, poz. 25).
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418, Nr 178, poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 107, poz. 721 i Nr 208, poz. 1532 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1109.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Simpkins & Co Solicitors

Jedna z najlepszych firm prawniczych w południowej Anglii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »