REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 231 poz. 1546

USTAWA

z dnia 4 września 2008 r.

o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym1)

Tekst pierwotny
Art. 1.
W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:

a) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) oddziale – rozumie się przez to oddział, o którym mowa w art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.3)), przy czym za jeden oddział uważa się wszystkie jednostki organizacyjne spółki zarządzającej lub spółki zarządzającej funduszami inwestycyjnymi otwartymi z siedzibą w państwach należących do EEA, zlokalizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz wszystkie jednostki organizacyjne towarzystwa zlokalizowane na terytorium państwa członkowskiego lub państwa należącego do EEA;”,

b) pkt 21 otrzymuje brzmienie:

„21) instrumentach rynku pieniężnego – rozumie się przez to papiery wartościowe lub prawa majątkowe inkorporujące wyłącznie wierzytelności pieniężne:

a) o terminie realizacji praw nie dłuższym niż 397 dni liczonym od dnia ich wystawienia lub od dnia ich nabycia lub

b) które regularnie podlegają dostosowaniu do bieżących warunków panujących na rynku pieniężnym w okresach nie dłuższych niż 397 dni, lub

c) których ryzyko inwestycyjne, w tym ryzyko kredytowe i ryzyko stopy procentowej, odpowiada ryzyku instrumentów finansowych, o których mowa w lit. a lub b

– oraz co do których istnieje podaż i popyt umożliwiające ich nabywanie i zbywanie w sposób ciągły na warunkach rynkowych, przy czym przejściowa utrata płynności przez papier wartościowy lub prawo majątkowe nie powoduje utraty przez ten papier lub prawo statusu instrumentu rynku pieniężnego;”,

c) pkt 27 i 28 otrzymują brzmienie:

„27) zarządzaniu portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych – rozumie się przez to zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, w rozumieniu art. 75 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

28) doradztwie inwestycyjnym – rozumie się przez to doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art. 76 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;”,

d) uchyla się pkt 29,

e) pkt 30 otrzymuje brzmienie:

„30) puli wierzytelności – rozumie się przez to przynoszącą regularny dopływ kapitału grupę jednolitych rodzajowo wierzytelności, posiadanych i wyodrębnionych przez inicjatora sekurytyzacji, z których każda z wierzytelności stanowiących łącznie co najmniej 75 % grupy przynosi regularny dopływ kapitału oraz każda wierzytelność spełnia kryteria określone w statucie funduszu;”,

f) pkt 36 i 37 otrzymują brzmienie:

„36) publicznych certyfikatach inwestycyjnych – rozumie się przez to certyfikaty inwestycyjne, których emisja jest związana z obowiązkiem uzyskania zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o ofercie publicznej albo udostępnienia memorandum informacyjnego do wiadomości w trybie art. 39 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym albo wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu;

37) niepublicznych certyfikatach inwestycyjnych – rozumie się przez to certyfikaty inwestycyjne, których emisja nie jest związana z obowiązkiem sporządzenia lub zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o ofercie publicznej albo udostępnienia memorandum informacyjnego do wiadomości w trybie art. 39 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i które nie podlegają dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu.”;

2) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7. 1. Wpłaty do funduszu inwestycyjnego są dokonywane w formie pieniężnej.

2. Do funduszu inwestycyjnego mogą być wniesione:

1) zdematerializowane papiery wartościowe – jeżeli statut funduszu tak stanowi, lub

2) inne niż zdematerializowane papiery wartościowe, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 – jeżeli ustawa oraz statut funduszu tak stanowią.

3. Ilekroć w ustawie jest mowa o wpłatach, rozumie się przez to również wniesienie do funduszu praw majątkowych, o których mowa w ust. 2.”;

3) w art. 17 w ust. 3 uchyla się pkt 1;

4) w art. 18 w ust. 2:

a) uchyla się pkt 4a,

b) pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„8) rodzaje zdematerializowanych papierów wartościowych, które mogą być przedmiotem wpłat oraz terminy przyjmowania wpłat papierami wartościowymi;

9) rodzaje innych niż zdematerializowane papierów wartościowych, które mogą być przedmiotem wpłat na objęcie certyfikatów inwestycyjnych oraz wskazuje, czy udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, mogą być przedmiotem wpłat na objęcie certyfikatów inwestycyjnych – w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego;”;

5) w art. 20 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Statut funduszu inwestycyjnego w części dotyczącej zasad polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego określa szczegółowe, niewynikające z przepisów ustawy, zasady dywersyfikacji lokat i innych ograniczeń inwestycyjnych.”;

6) art. 23 otrzymuje brzmienie:

„Art. 23. 1. Komisja wydaje zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego.

2. Komisja odmawia zezwolenia, jeżeli osoby, o których mowa w art. 22 pkt 5–7, mogą wykonywać swoje obowiązki z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interesy uczestników funduszu albo jeżeli statut funduszu inwestycyjnego lub umowa z depozytariuszem nie uwzględniają należycie interesów uczestników funduszu lub statut funduszu zawiera postanowienia uniemożliwiające zbywanie jednostek uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Wydając zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego, Komisja zatwierdza statut funduszu oraz wybór depozytariusza funduszu.”;

7) w art. 24:

a) w ust. 1 dodaje pkt 7 w brzmieniu:

„7) dotyczącym utworzenia nowego subfunduszu.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zezwolenia Komisji wymaga zmiana statutu specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, który przy dokonywaniu lokat funduszu stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego, oraz funduszu inwestycyjnego zamkniętego w zakresie:

1) o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 14;

2) o którym mowa w art. 139 ust. 3;

3) o którym mowa w art. 198 ust. 2;

4) dotyczącym utworzenia nowego subfunduszu.”,

c) uchyla się ust. 3,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego, która wymaga zezwolenia Komisji, wchodzi w życie:

1) w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o zmianie statutu lub od dnia ostatniego ogłoszenia, jeżeli statut przewiduje więcej niż jedno ogłoszenie – w przypadku zmiany statutu w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–6 lub ust. 2 pkt 1–3;

2) z dniem ogłoszenia – w przypadku zmiany statutu w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 7 lub ust. 2 pkt 4;

3) z dniem wykreślenia z rejestru funduszu inwestycyjnego podlegającego przekształceniu w nowy subfundusz istniejącego funduszu z wydzielonymi subfunduszami – w przypadku zmiany statutu w zakresie, o którym mowa w art. 241 ust. 2 pkt 1.”,

e) w ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o zmianie statutu – w przypadku zmiany statutu w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 10 i 11, oraz w zakresie opłat manipulacyjnych, o których mowa w art. 86 ust. 2, jeżeli pobierane są przy odkupieniu jednostek uczestnictwa;”,

f) po ust. 8 dodaje się ust. 8a–8c w brzmieniu:

„8a. Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego, o której mowa w ust. 8 pkt 1, mająca bezpośredni związek ze zmianami statutu funduszu wymagającymi uzyskania zezwolenia Komisji, o których mowa w ust. 1 lub 2, może wejść w życie w terminie wejścia w życie zmian statutu wymagających uzyskania zezwolenia Komisji, nie krótszym jednak niż 3 miesiące od dnia jej ogłoszenia.

8b. W przypadku, o którym mowa w ust. 8a, ogłoszenie może być dokonanie z zastrzeżeniem, że warunkiem wejścia w życie zmian statutu, o których mowa w ust. 8 pkt 1, jest uzyskanie zezwolenia Komisji, o którym mowa w ust. 1 lub 2, z jednoczesnym wskazaniem, że wejście w życie tych zmian będzie zgodne z terminem wejścia w życie zmian wymagających uzyskania zezwolenia Komisji. W takim przypadku ogłoszenie dotyczące zmian wymagających uzyskania zezwolenia Komisji powinno zawierać informacje o wejściu w życie zmian, o których mowa w ust. 8 pkt 1.

8c. W przypadku nieudzielenia przez Komisję zezwolenia na dokonanie zmian statutu powiązanych ze zmianami, o których mowa w ust. 8 pkt 1, fundusz niezwłocznie dokonuje ogłoszenia o tym fakcie wraz z podaniem informacji o nieziszczeniu się warunku wejścia w życie uprzednio ogłoszonych zmian.”,

g) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Fundusz inwestycyjny zawiadamia Komisję o terminach dokonanych ogłoszeń oraz o treści ogłoszeń, załączając do zawiadomienia jednolity tekst statutu oraz wypis aktu notarialnego zawierającego zmiany statutu, a także składa wniosek do sądu rejestrowego o wpisanie do rejestru zmiany statutu, załączając do wniosku jego jednolity tekst wraz z informacją o dokonaniu ogłoszeń i o terminach ich dokonania.”;

8) w art. 27:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Towarzystwo prowadzi zapisy na jednostki uczestnictwa oraz na niepubliczne certyfikaty inwestycyjne bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, banku krajowego wykonującego działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub krajowego oddziału instytucji kredytowej uprawnionego do wykonywania działalności w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.”,

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Za zgodą Komisji towarzystwo może prowadzić zapisy na jednostki uczestnictwa oraz na niepubliczne certyfikaty inwestycyjne za pośrednictwem podmiotu, o którym mowa w art. 32 ust. 2. W takim przypadku do wniosku, o którym mowa w art. 22, towarzystwo załącza umowę zawartą z tym podmiotem oraz dokumenty, o których mowa w art. 32 ust. 4, dotyczące tego podmiotu.

4. Komisja odmawia zgody, o której mowa w ust. 3, jeżeli podmiot pośredniczący w prowadzeniu zapisów nie zapewnia wykonywania tych czynności z zachowaniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób należycie zabezpieczający interesy osób zapisujących się na jednostki uczestnictwa oraz na niepubliczne certyfikaty inwestycyjne.”;

9) w art. 28:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku wpłat do funduszu inwestycyjnego, dokonywanych w innych niż zdematerializowane papierach wartościowych, udziałach w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub w prawach, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, osoba zapisująca się na certyfikaty inwestycyjne przenosi, w drodze umowy, zgodnie z odrębnymi przepisami, prawa z tych papierów, udziałów lub prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, na towarzystwo oraz składa u depozytariusza kopię tej umowy, a w przypadku papierów wartościowych, także te papiery lub, jeżeli papiery wartościowe nie mają formy dokumentu, dokument potwierdzający ich posiadanie wydany na podstawie właściwych przepisów.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Dokonanie wpłaty w prawach, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, wymaga dokonania wyceny tych praw przez towarzystwo nie później niż miesiąc przed zawarciem z towarzystwem umowy, o której mowa w ust. 2, i nie później niż 2 miesiące przed terminem rozpoczęcia zapisów na certyfikaty inwestycyjne funduszu. Koszty związane z wyceną i zawarciem umowy, o której mowa w ust. 2, ponosi towarzystwo lub osoba zapisująca się na certyfikaty inwestycyjne, zależnie od postanowień prospektu emisyjnego albo warunków emisji.”,

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Wpłaty, o których mowa w ust. 1, 2 i 2a, nie mogą być przedmiotem egzekucji kierowanej przeciwko towarzystwu i nie wchodzą do masy upadłości towarzystwa oraz nie mogą być objęte postępowaniem naprawczym.”;

10) w art. 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku gdy z wyceny wniesionych do funduszu inwestycyjnego papierów wartościowych lub udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, dokonanej w dniu następującym po ostatnim dniu przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne, lub z wyceny praw, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, dokonanej zgodnie z art. 28 ust. 2a, wynika, że wartość tych papierów wartościowych, udziałów lub praw przewyższa cenę emisyjną certyfikatu albo wielokrotność tej ceny, sposób postępowania określa statut funduszu inwestycyjnego, z zastrzeżeniem ust. 3.”;

11) w art. 30:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w określonym w statucie terminie na dokonanie zapisów na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne towarzystwo nie zebrało wpłat w wysokości określonej w statucie;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Towarzystwo, w terminie 14 dni od dnia:

1) w którym postanowienie sądu o odmowie wpisu funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych stało się prawomocne lub

2) w którym decyzja Komisji o cofnięciu zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego stała się ostateczna, lub

3) upływu terminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lub 2

– zwraca wpłaty do funduszu inwestycyjnego, w tym przenosi prawa z papierów wartościowych, udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przenosi prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, wraz z wartością otrzymanych pożytków i odsetkami naliczonymi przez depozytariusza za okres od dnia wpłaty na rachunek prowadzony przez depozytariusza do dnia wystąpienia jednej z przesłanek wymienionych w pkt 1–3, oraz pobrane opłaty manipulacyjne.”;

12) w art. 32:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej fundusz inwestycyjny zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa bezpośrednio lub za pośrednictwem towarzystwa zarządzającego tym funduszem inwestycyjnym, podmiotu prowadzącego działalność maklerską w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, banku krajowego wykonującego działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub krajowego oddziału instytucji kredytowej uprawnionego do wykonywania działalności w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.

2. Za zezwoleniem Komisji jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach EEA oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do OECD innych niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA, mogą być zbywane i odkupywane za pośrednictwem podmiotu z siedzibą lub miejscem zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innego niż podmioty, o których mowa w ust. 1.

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Podmiot, o którym mowa w ust. 2:

1) nie przyjmuje wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa, nie otrzymuje i nie przekazuje wypłat z tytułu ich odkupienia oraz nie przechowuje jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa ani środków pieniężnych osób nabywających lub umarzających jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa za pośrednictwem tego podmiotu;

2) nie wykonuje żadnych czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, poza czynnościami, o których mowa w ust. 2, lub czynnościami nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego w zakresie jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa, w których zbywaniu i odkupywaniu pośredniczy;

3) prowadzi działalność, o której mowa w ust. 2, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) przekazuje zlecenia nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa wyłącznie do funduszu inwestycyjnego, funduszu zagranicznego, innej instytucji wspólnego inwestowania, firmy inwestycyjnej, banku lub instytucji kredytowej lub oddziału firmy inwestycyjnej posiadającej siedzibę w państwie trzecim lub oddziału banku zagranicznego.

2b. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, jest uprawniony także do świadczenia nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, w zakresie których podmiot ten posiada zezwolenie na pośredniczenie w przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń.”,

c) w ust. 4 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, załącza się:”,

d) uchyla się ust. 5,

e) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Komisja odmawia zezwolenia, w przypadku gdy:

1) dokumenty załączone do wniosku nie spełniają wymogów, o których mowa w ust. 4;

2) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym;

3) wnioskodawca może wykonywać czynności z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interesy osób zapisujących się na jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa lub interesy uczestników funduszy.”,

f) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, jest obowiązany poinformować Komisję o każdej zmianie danych, o których mowa w ust. 4 pkt 13, oraz o zmianie w dokumentach, o których mowa w ust. 4 pkt 1, 5 i 6, nie później niż w terminie 14 dni od powzięcia o nich wiadomości.”,

g) dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

„10. W przypadku połączenia lub podziału podmiotu zezwolenie, o którym mowa w ust. 2, nie przechodzi na spółkę przejmującą lub spółkę nowo zawiązaną powstałą w związku z połączeniem lub podziałem tego podmiotu.”;

13) art. 32a otrzymuje brzmienie:

„Art. 32a. 1. Towarzystwo oraz podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, są obowiązane prowadzić działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach EEA oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do OECD innych niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA, w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz ze szczególnym uwzględnieniem interesu klientów i uczestników tych funduszy.

2. Towarzystwo prowadzące działalność w zakresie pośrednictwa, o którym mowa w ust. 1, oraz podmiot, o którym art. 32 ust. 2, są obowiązane stosować w prowadzonej działalności rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo oraz zapobiegać powstawaniu konfliktów interesów, a w przypadku powstania takiego konfliktu zapewnić ochronę interesów klientów i uczestników funduszu inwestycyjnego oraz ochronę informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową.

3. Informacje upowszechniane przez towarzystwo prowadzące działalność w zakresie pośrednictwa, o którym mowa w ust. 1, oraz podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez ten podmiot powinny być rzetelne i zrozumiałe.

4. Towarzystwo oraz podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, mogą jedynie przyjmować lub przekazywać, w związku ze świadczeniem usług w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach EEA oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do OECD innych niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA:

1) opłaty, prowizje i świadczenia niepieniężne przyjmowane od klienta lub osoby działającej w jego imieniu albo przekazywane klientowi lub osobie działającej w jego imieniu;

2) opłaty lub prowizje niezbędne dla świadczonej usługi na rzecz klienta;

3) opłaty, prowizje i świadczenia niepieniężne inne niż wskazane w pkt 1 i 2, pod warunkiem, że:

a) informacja o tych opłatach, prowizjach lub świadczeniach niepieniężnych, w tym o ich istocie i wysokości lub sposobie ustalania ich wysokości, została przekazana klientowi przed świadczeniem usługi oraz

b) są one przyjmowane albo przekazywane w celu poprawienia jakości usługi świadczonej przez ten podmiot na rzecz klienta.

5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, tryb i warunki postępowania towarzystw prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa, o którym mowa w ust. 1, oraz podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 2, w zakresie:

1) prowadzenia działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach EEA oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do OECD innym niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA,

2) doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów finansowych

– przy zapewnieniu zasad uczciwego obrotu oraz w sposób należycie zabezpieczający interesy klientów oraz z uwzględnieniem konieczności zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości prowadzonej działalności.”;

14) w art. 33:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Oświadczenia woli związane z przystąpieniem lub uczestnictwem w funduszu inwestycyjnym, funduszu zagranicznym, funduszu inwestycyjnym otwartym z siedzibą w państwie należącym do EEA oraz funduszu inwestycyjnym otwartym z siedzibą w państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA, w tym zlecenia nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa, mogą być składane za pośrednictwem osób fizycznych pozostających z towarzystwem lub podmiotem, o którym mowa w art. 32 ust. 2, w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze. Osoba fizyczna nie może przyjmować wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa lub otrzymywać i przekazywać wypłat z tytułu ich odkupienia.”,

b) w ust. 2 uchyla się pkt 2,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Za szkody poniesione przez osoby nabywające lub odkupujące jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego za pośrednictwem podmiotu, o którym mowa w art. 32 ust. 1 i 2, odpowiadają solidarnie towarzystwo i ten podmiot, chyba że szkoda jest wynikiem okoliczności, za które podmiot ten nie ponosi odpowiedzialności.”,

d) uchyla się ust. 4,

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 3, nie może być wyłączona, ograniczona lub w inny sposób zmieniona w drodze umowy. Umowy wyłączające odpowiedzialność są nieważne.”;

15) w art. 37 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w art. 144 ust. 6, pomimo prawidłowo zwołanego zgromadzenia inwestorów nie zostanie osiągnięta wymagana większość, roczne sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego, roczne połączone sprawozdanie finansowe funduszu z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdanie jednostkowe subfunduszy zatwierdza walne zgromadzenie akcjonariuszy towarzystwa.”;

16) w art. 42:

a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) legitymować się stażem pracy nie krótszym niż 3 lata na kierowniczym lub samodzielnym stanowisku w instytucjach rynku finansowego lub pełnieniem przez ten okres funkcji w organach tych instytucji.”,

b) uchyla się ust. 4;

17) art. 45 otrzymuje brzmienie:

„Art. 45. 1. Przedmiotem działalności towarzystwa jest wyłącznie tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych.

2. Za zezwoleniem Komisji towarzystwo może rozszerzyć przedmiot działalności o:

1) zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;

2) doradztwo inwestycyjne, pod warunkiem że towarzystwo jednocześnie wystąpiło o zezwolenie na prowadzenie działalności, o której mowa w pkt 1, lub prowadzi taką działalność.

3. Towarzystwo bez zezwolenia Komisji może rozszerzyć przedmiot działalności o:

1) pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych;

2) pełnienie funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych, o którym mowa w art. 253 ust. 2 pkt 6.

4. Towarzystwo jest obowiązane zatrudniać co najmniej:

1) dwóch doradców inwestycyjnych – do wykonywania czynności zarządzania funduszami inwestycyjnymi, zarządzania zbiorczym portfelem papierów wartościowych oraz zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, z zastrzeżeniem ust. 5;

2) jednego doradcę inwestycyjnego – do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego.

5. Towarzystwo nie musi zatrudniać doradców inwestycyjnych, jeżeli zarządza wyłącznie funduszami, o których mowa w art. 183 lub 196.

6. Wyłącznym przedmiotem działalności towarzystwa nie może być wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 2, oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych.

7. O rozszerzeniu przedmiotu działalności, o którym mowa w ust. 3, towarzystwo niezwłocznie informuje Komisję.”;

18) w art. 46:

a) w ust. 1:

– pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) podmiotowi prowadzącemu działalność maklerską w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, lub innemu towarzystwu posiadającemu zezwolenie, o którym mowa w art. 45 ust. 2 pkt 1,

2) podmiotowi prowadzącemu działalność maklerską w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, mającemu siedzibę w innym państwie członkowskim,”,

– w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) do portfela inwestycyjnego funduszu lub jego części mogą być nabywane papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego zgodnie z ustawą i statutem funduszu,”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Towarzystwo zarządzające funduszem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 183, może, na podstawie umowy, zlecić zarządzanie całością lub częścią portfela inwestycyjnego obejmującego pulę wierzytelności lub sekurytyzowane wierzytelności podmiotowi, o którym mowa w art. 192.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Towarzystwo zarządzające funduszem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 196, może również, na podstawie umowy, zlecić zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią wyspecjalizowanym podmiotom innym niż podmioty, o których mowa w ust. 1, o ile podmioty te lub osoby kierujące ich działalnością posiadają doświadczenie w tym zakresie.”;

d) ust. 6–8 otrzymują brzmienie:

„6. Zawarcie przez towarzystwo umów, o których mowa w ust. 1, 2, 2a i 3, nie zwalnia towarzystwa z odpowiedzialności wobec uczestników funduszu, określonej w art. 64 ust. 1.

7. Za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów, o których mowa w ust. 1, 2, 2a i 3, towarzystwo odpowiada wobec uczestników funduszu solidarnie z podmiotem, z którym zawarło umowę, chyba że szkoda jest wynikiem okoliczności, za które podmiot ten nie ponosi odpowiedzialności.

8. Przepisu art. 45 ust. 4 pkt 1 nie stosuje się, w przypadku gdy na podstawie umowy lub umów, o których mowa w ust. 1, 2, 2a i 3, towarzystwo zleciło zarządzanie całością portfeli inwestycyjnych wszystkich zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych oraz nie wykonuje czynności zarządzania zbiorczym portfelem papierów wartościowych i zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.”;

19) art. 47 i 48 otrzymują brzmienie:

„Art. 47. 1. Towarzystwo, wykonując działalność w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, nie może inwestować przekazanych do zarządzania środków klientów w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, którymi towarzystwo zarządza, chyba że umowa z klientem stanowi inaczej.

2. Towarzystwo wycenia aktywa wchodzące w skład przekazanego do zarządzania portfela, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z przepisami określającymi zasady i metody dokonywania wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych, chyba że umowa z klientem stanowi inaczej.

3. Towarzystwo, wykonując działalność, o której mowa w ust. 1, jest obowiązane do prowadzenia odrębnej ewidencji zawartych transakcji.

4. Towarzystwo, które prowadzi działalność, o której mowa w ust. 1, podlega obowiązkowi uczestnictwa w systemie rekompensat, o którym mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, w takim samym zakresie jak dom maklerski prowadzący działalność wyłącznie w zakresie doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o obowiązkowym systemie rekompensat stosuje się odpowiednio.

5. Towarzystwo wykonujące działalność w zakresie doradztwa inwestycyjnego lub zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jest obowiązane stosować w prowadzonej działalności rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo i ciągłość świadczonych usług oraz ochronę najlepiej pojętego interesu klientów, w szczególności posiadać system nadzoru wewnętrznego, system zarządzania ryzykiem oraz system audytu wewnętrznego.

6. W zakresie powierzenia przez towarzystwo wykonywania czynności związanych z prowadzoną przez towarzystwo działalnością w zakresie doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, innym podmiotom stosuje się odpowiednio przepisy art. 81a–81g ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

7. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb i warunki postępowania towarzystw funduszy inwestycyjnych wykonujących działalność w zakresie doradztwa inwestycyjnego lub zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, w zakresie świadczenia usług, promowania świadczonych usług oraz kontaktów z potencjalnymi klientami,

2) tryb, warunki i szczegółowy zakres działania w towarzystwie wykonującym czynności, o których mowa w pkt 1, systemu nadzoru zgodności z prawem działalności towarzystwa, systemu zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego,

3) warunki techniczne i organizacyjne prowadzenia przez towarzystwo działalności, o których mowa w pkt 1

– w celu zapewnienia ochrony interesów uczestników funduszy inwestycyjnych lub zbiorczych portfeli papierów wartościowych oraz klientów, dla których towarzystwo wykonuje usługi doradztwa inwestycyjnego lub zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.

Art. 48. 1. W towarzystwie, z wyjątkiem towarzystwa zarządzającego wyłącznie funduszami, o których mowa w art. 196, które emitują niepubliczne certyfikaty inwestycyjne, działa kontrola wewnętrzna, która sprawdza legalność i prawidłowość wykonywanej przez towarzystwo działalności w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi, pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, zarządzania zbiorczym portfelem papierów wartościowych, zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, doradztwa inwestycyjnego lub pełnienia funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych, oraz prawidłowość sprawozdań i informacji sporządzanych przez towarzystwo i zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne.

2. Członkowie zarządu, rady nadzorczej towarzystwa, pracownicy towarzystwa oraz inne osoby fizyczne pozostające z towarzystwem w stosunku zlecenia albo innym stosunku o podobnym charakterze, które mają dostęp do informacji dotyczących obecnych i planowanych lokat funduszy inwestycyjnych oraz aktywów nabywanych do portfeli klientów, dla których towarzystwo wykonuje usługi doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, są obowiązani, przy prowadzeniu działalności inwestycyjnej na własny rachunek lub na rachunek innych osób, do powstrzymania się od zawierania transakcji, które mogłyby powodować wystąpienie konfliktu interesów z funduszem inwestycyjnym lub interesami klientów, dla których towarzystwo wykonuje usługi doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.

3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb, warunki i szczegółowy zakres działania kontroli wewnętrznej w towarzystwie,

2) sposób prowadzenia ewidencji zawartych transakcji przez fundusze inwestycyjne oraz transakcji zawartych na rachunek własny towarzystwa lub zbiorczego portfela papierów wartościowych,

3) sposoby zapobiegania występowaniu konfliktów interesów, w tym zasady zawierania transakcji przez pracowników, członków zarządu oraz rady nadzorczej towarzystwa albo przez inne osoby fizyczne pozostające z towarzystwem w stosunku zlecenia albo innym stosunku o podobnym charakterze, które mają dostęp do informacji dotyczących obecnych i planowanych lokat funduszy inwestycyjnych oraz aktywów nabywanych do portfeli klientów, dla których towarzystwo wykonuje usługi doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,

4) sposób dokumentowania źródeł będących podstawą decyzji inwestycyjnych oraz przechowywania i archiwizowania dokumentów i innych nośników informacji związanych z działalnością funduszy inwestycyjnych i towarzystwa

– w celu zapewnienia ochrony interesów uczestników funduszy inwestycyjnych lub zbiorczych portfeli papierów wartościowych oraz klientów, dla których towarzystwo wykonuje usługi doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.”;

20) w art. 49:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli towarzystwo wykonuje działalność, o której mowa w art. 45 ust. 2 pkt 1, kapitał początkowy ulega zwiększeniu do wyrażonej w złotych równowartości 730 000 euro przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający dzień złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 45 ust. 2 pkt 1.”,

b) uchyla się ust. 2a;

21) art. 51 otrzymuje brzmienie:

„Art. 51. 1. Towarzystwo, które prowadzi działalność w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jest obowiązane do spełniania wymogów kapitałowych uwzględniających ryzyko związane z tą działalnością.

2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych może określić, w drodze rozporządzenia, zakres i zasady ustalania wymogów kapitałowych dla towarzystw zarządzających portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych oraz tryb, formę, zakres i terminy dostarczania informacji ujawnianych przez towarzystwa w związku z wyznaczaniem wymogów kapitałowych, w celu umożliwienia Komisji wykonywania nadzoru nad sytuacją finansową towarzystw oraz ochrony interesów klientów, dla których towarzystwo wykonuje usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, w szczególności przez określenie rodzajów ryzyk związanych z działalnością inwestycyjną towarzystwa.”;

22) w art. 54:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Bezpośrednie lub pośrednie nabycie lub objęcie akcji towarzystwa w liczbie, która spowoduje osiągnięcie lub przekroczenie 10 %, 20 %, 33 % lub 50 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy towarzystwa lub udziału w kapitale zakładowym, wymaga zawiadomienia Komisji, przy czym posiadanie akcji towarzystwa przez podmiot zależny uważa się za ich posiadanie przez podmiot dominujący.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku pośredniego nabycia lub objęcia akcji towarzystwa zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje podmiot dominujący w grupie kapitałowej oraz podmiot zamierzający dokonać czynności prawnej, której skutkiem będzie bezpośrednie lub pośrednie nabycie lub objęcie akcji towarzystwa.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przez pośrednie nabycie lub objęcie akcji towarzystwa rozumie się nabycie lub objęcie akcji lub udziałów podmiotu posiadającego w sposób pośredni lub bezpośredni akcje towarzystwa, jeżeli w wyniku nabycia lub objęcia dojdzie do osiągnięcia lub przekroczenia 50 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub zgromadzeniu wspólników lub 50 % udziału w kapitale zakładowym tego podmiotu oraz nabycie lub objęcie akcji towarzystwa przez podmiot bezpośrednio lub pośrednio zależny.”,

d) uchyla się ust. 3,

e) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Komisji przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia lub objęcia akcji towarzystwa w terminie 3 miesięcy od dnia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1. W przypadku niezgłoszenia sprzeciwu, Komisja może wyznaczyć termin, w którym nabycie lub objęcie akcji towarzystwa może zostać dokonane.”,

f) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Termin, o którym mowa w ust. 4, biegnie od dnia złożenia wszystkich wymaganych dokumentów, informacji i oświadczeń, o których mowa w art. 55 ust. 1 i 2.”,

g) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„7a. W przypadku pośredniego nabycia lub objęcia akcji towarzystwa zgoda na nabycie lub objęcie akcji towarzystwa, o której mowa w ust. 7, obejmuje także podmioty zależne od podmiotu dominującego w grupie kapitałowej, które pośrednio nabyły lub objęły akcje towarzystwa, z wyjątkiem podmiotu zamierzającego dokonać czynności prawnej, której skutkiem będzie bezpośrednie lub pośrednie nabycie lub objęcie akcji towarzystwa.”,

h) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Wykonywanie prawa głosu z akcji towarzystwa nabytych lub objętych bez zawiadomienia Komisji, po dokonaniu zawiadomienia, lecz przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4, pomimo zgłoszenia przez Komisję sprzeciwu lub z naruszeniem wyznaczonego przez Komisję terminu, w którym nabycie lub objęcie akcji może zostać dokonane, jest bezskuteczne.”,

i) dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. W przypadku pośredniego nabycia lub objęcia akcji towarzystwa bezskuteczność prawa głosu z akcji, o których mowa w ust, 8, dotyczy także akcji posiadanych przez podmioty zależne od podmiotu, który pośrednio nabył lub objął akcje towarzystwa bez zawiadomienia Komisji, po dokonaniu zawiadomienia, lecz przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4, pomimo zgłoszenia przez Komisję sprzeciwu lub z naruszeniem wyznaczonego przez Komisję terminu, w którym nabycie lub objęcie akcji może zostać dokonane.”;

23) w art. 55:

a) w ust. 1:

– zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Zawiadomienie, o którym mowa w art. 54 ust. 1, zawiera:”,

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) oświadczenia o źródle pochodzenia środków przeznaczonych na nabycie lub objęcie akcji towarzystwa, ze wskazaniem, że środki te nie pochodzą z pożyczek, kredytów, emisji dłużnych papierów wartościowych lub z nieudokumentowanych źródeł.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, są niewystarczające do ustalenia wpływu zawiadamiającego na zarządzanie towarzystwem, Komisja niezależnie od spełnienia wymogów zawiadomienia, określonych w ust. 1 i 2, może żądać przedstawienia innych danych dotyczących jego sytuacji prawnej lub finansowej.”;

24) w art. 56 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli wpływ wywierany przez akcjonariusza lub akcjonariuszy towarzystwa posiadających akcje reprezentujące co najmniej 10 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub udziału w kapitale zakładowym może okazać się niekorzystny dla ostrożnego i stabilnego zarządzania przez towarzystwo funduszami inwestycyjnymi, przestrzegania zasad uczciwego obrotu lub należytego zabezpieczenia interesów uczestników funduszy, Komisja może zakazać wykonywania prawa głosu przez tego akcjonariusza lub akcjonariuszy na okres nie dłuższy niż 2 lata. W takim przypadku wykonywanie prawa głosu z akcji jest bezskuteczne.”;

25) art. 57 otrzymuje brzmienie:

„Art. 57. 1. Zawiadomienia Komisji wymaga bezpośrednie lub pośrednie zbycie akcji towarzystwa przez podmiot posiadający akcje towarzystwa w liczbie uprawniającej do wykonywania co najmniej 10 %, 20 %, 33 % lub 50 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub stanowiącej co najmniej 10 %, 20 %, 33 % lub 50 % udziału w kapitale zakładowym, jeżeli w wyniku tego zbycia podmiot ten będzie posiadał akcje w liczbie uprawniającej do wykonywania mniej niż 10 %, 20 %, 33 % lub 50 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub stanowiącej mniej niż 10 %, 20 %, 33 % lub 50 % udziału w kapitale zakładowym, przy czym posiadanie akcji towarzystwa przez podmiot zależny uważa się za ich posiadanie przez podmiot dominujący.

2. Przez pośrednie zbycie akcji towarzystwa rozumie się zbycie akcji lub udziałów podmiotu posiadającego w sposób pośredni lub bezpośredni akcje towarzystwa, w liczbie uprawniającej do wykonywania co najmniej 50 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub zgromadzeniu wspólników lub stanowiącej co najmniej 50 % udziału w kapitale zakładowym tego podmiotu, jeżeli w wyniku zbycia liczba akcji lub udziałów posiadanych w tym podmiocie będzie uprawniała do wykonywania mniej niż 50 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub zgromadzeniu wspólników lub stanowiła mniej niż 50 % udziału w kapitale zakładowym tego podmiotu oraz zbycie akcji towarzystwa przez podmiot bezpośrednio lub pośrednio zależny.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności wskazanie liczby akcji, które mają zostać zbyte, ich udział w kapitale zakładowym, liczbę głosów, jaką zbywca osiągnie na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w wyniku zbycia, oraz wskazanie osób nabywających akcje.

4. Zawiadomienie dokonywane jest nie później niż na 2 tygodnie przed planowanym zbyciem akcji.

5. Zawiadomienie Komisji o planowanym zbyciu akcji towarzystwa nie wyłącza obowiązku dokonania zawiadomienia, o którym mowa w art. 54 ust. 1.”;

26) w art. 58 w ust. 1:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dane osobowe członków zarządu i rady nadzorczej towarzystwa wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacje z Krajowego Rejestru Karnego, ze wskazaniem dwóch członków zarządu, którzy spełniają warunki określone w art. 42 ust. 3;”,

b) pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„9) w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, posiadających co najmniej 10 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub co najmniej 10 % udziału w kapitale zakładowym wnioskodawcy – dane osobowe tych osób, informacje o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej lub wykonywanej działalności gospodarczej;

10) w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi, posiadających co najmniej 10 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub co najmniej 10 % udziału w kapitale zakładowym wnioskodawcy – informację na temat wykonywanej działalności gospodarczej, aktualny odpis z właściwego rejestru oraz ostatnie sprawozdanie finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i raportem z badania, jeżeli badanie jest wymagane przepisami prawa, a w przypadku braku takiego sprawozdania – inne dokumenty i informacje przedstawiające rzetelnie ich aktualną sytuację finansową;”,

c) po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

„10a) w przypadku akcjonariuszy będących jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, posiadających co najmniej 10 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub co najmniej 10 % udziału w kapitale zakładowym wnioskodawcy – informację na temat wykonywanej działalności gospodarczej, aktualny odpis z właściwego rejestru oraz ostatnie sprawozdanie finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i raportem z badania, jeżeli badanie jest wymagane przepisami prawa, a w przypadku braku takiego sprawozdania – inne dokumenty i informacje przedstawiające rzetelnie ich aktualną sytuację finansową;”,

d) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) informacje o podmiotach dominujących i zależnych wobec akcjonariuszy posiadających co najmniej 10 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub 10 % udziału w kapitale zakładowym wnioskodawcy, obejmujące wskazanie ich firmy (nazwy) lub imienia i nazwiska, siedziby i adresu lub miejsca zamieszkania oraz opisu wykonywanej działalności gospodarczej;”;

27) w art. 60:

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Do wniosku o udzielenie zezwolenia na doradztwo inwestycyjne albo zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, towarzystwo załącza:”,

b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) kopię umowy o uczestnictwo w systemie rekompensat zawartej pod warunkiem uzyskania zezwolenia na doradztwo inwestycyjne lub zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych Spółką Akcyjną.”;

28) w art. 61:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisja wydaje zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo oraz na utworzenie funduszu inwestycyjnego, o których mowa w art. 58.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Komisja może odmówić wydania zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo, w przypadku gdy:

1) wniosek lub załączone do niego dokumenty, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 1–12, nie są zgodne pod względem treści z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym;

2) wnioskodawca lub osoby, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 4–7, mogą wykonywać działalność z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interesy uczestników funduszu, lub osoby wchodzące w skład zarządu towarzystwa nie spełniają wymogów, o których mowa w art. 42 ust. 2 lub 3, lub osoby wchodzące w skład rady nadzorczej towarzystwa nie spełniają wymogów, o których mowa w art. 42 ust. 2 lub w art. 44 ust. 2;

3) wpływ osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio akcje towarzystwa w liczbie zapewniającej co najmniej 10 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub 10 % udziału w kapitale zakładowym mógłby okazać się niekorzystny dla ostrożnego i stabilnego zarządzania przez towarzystwo funduszami inwestycyjnymi, przestrzegania zasad uczciwego obrotu lub należytego zabezpieczenia interesów uczestników funduszy;

4) pozostawanie towarzystwa w bliskich powiązaniach z innym podmiotem mogłoby uniemożliwić Komisji skuteczne sprawowanie nadzoru nad towarzystwem lub gdy sprawowanie takiego nadzoru byłoby utrudnione lub niemożliwe ze względu na przepisy prawa obowiązujące w miejscu siedziby lub zamieszkania tego podmiotu;

5) opinia, o której mowa w ust. 2, jest negatywna.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Komisja odmawia wydania zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego, jeżeli osoby, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 5, 6 i 15, mogą wykonywać swoje obowiązki z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interesy uczestników funduszu inwestycyjnego albo statut funduszu inwestycyjnego lub umowa z depozytariuszem nie uwzględnia należycie interesów uczestników funduszu lub statut funduszu zawiera postanowienia uniemożliwiające zbywanie jednostek uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W takim przypadku Komisja może udzielić zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo.”,

d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Wydając zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego, Komisja zatwierdza statut funduszu oraz wybór depozytariusza funduszu.”;

29) art. 62 otrzymuje brzmienie:

„Art. 62. 1. Komisja wydaje zezwolenia na doradztwo inwestycyjne albo zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, o których mowa w art. 60.

2. Komisja odmawia wydania zezwolenia na wykonywanie przez towarzystwo działalności doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jeżeli wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym, lub towarzystwo może wykonywać działalność z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interesy klientów lub uczestników zarządzanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych.”;

30) uchyla się art. 63;

31) w art. 65 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, towarzystwo nie może być jedynym uczestnikiem funduszu inwestycyjnego dłużej niż przez okres 6 miesięcy.”;

32) po art. 65 dodaje się art. 65a w brzmieniu:

„Art. 65a. 1. Towarzystwo jest obowiązane opracować i wdrożyć:

1) szczegółowe procedury podejmowania decyzji inwestycyjnych w procesie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu – z wyjątkiem funduszu, o którym mowa w art. 183 lub art. 196, który emituje niepubliczne certyfikaty inwestycyjne, oraz

2) procedury umożliwiające monitorowanie i mierzenie w każdym czasie ryzyka związanego z poszczególnymi przedmiotami lokat oraz ryzyka portfela inwestycyjnego funduszu, ze szczególnym uwzględnieniem umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, a także prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 – z wyjątkiem funduszu, o którym mowa w art. 183 lub art. 196, który emituje niepubliczne certyfikaty inwestycyjne.

2. Procedury, o których mowa w ust. 1, towarzystwo przekazuje depozytariuszowi funduszu inwestycyjnego.”;

33) art. 67 otrzymuje brzmienie:

„Art. 67. Zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo wygasa z chwilą ogłoszenia upadłości towarzystwa lub otwarcia jego likwidacji albo gdy towarzystwo przez 12 miesięcy od dnia wydania zezwolenia nie rozpocznie zarządzania funduszem inwestycyjnym.”;

34) w art. 68 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym przez inne towarzystwo wymaga dokonania przez depozytariusza tego funduszu zmiany statutu funduszu przejmowanego w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2. Towarzystwo przejmujące zarządzanie wstępuje w prawa i obowiązki organu funduszu z chwilą wejścia w życie zmian statutu w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2.”;

35) w art. 69 w ust. 1:

a) pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,

4) doradztwa inwestycyjnego,”,

b) zdanie po tiret otrzymuje brzmienie:

„– przez pięć lat od zakończenia roku, w którym sporządzono dany dokument lub inny nośnik informacji, chyba że odrębne przepisy wymagają ich dłuższego przechowywania.”;

36) w art. 70:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Towarzystwa, a także domy maklerskie prowadzące działalność wyłącznie w zakresie doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, w liczbie co najmniej 10, mogą utworzyć, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, izbę gospodarczą o nazwie „Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami”, zwaną dalej „izbą”.”,

b) w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) reprezentowanie towarzystw, a także domów maklerskich prowadzących działalność wyłącznie w zakresie doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych w odpowiednich organizacjach międzynarodowych.”;

37) w art. 84 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Fundusz inwestycyjny otwarty zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa z częstotliwością określoną w prospekcie informacyjnym funduszu, nie rzadziej jednak niż raz na 7 dni.

2. Prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego może określać wartość aktywów netto, po której przekroczeniu fundusz może zawiesić zbywanie jednostek uczestnictwa. W takim przypadku statut funduszu określi warunki wznowienia zbywania jednostek uczestnictwa.”;

38) w art. 89 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Fundusz niezwłocznie dokonuje wypłaty kwoty, o której mowa w ust. 2, w sposób określony w prospekcie informacyjnym funduszu.”;

39) w art. 90 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Prospekt informacyjny funduszu określa terminy, w jakich najpóźniej nastąpi:”;

40) w art. 93:

a) w ust. 1:

– zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Fundusz inwestycyjny otwarty, z zastrzeżeniem ust. 2, 4–7, art. 94 i 94a oraz art. 101, może lokować aktywa funduszu wyłącznie w:”,

– pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz na rynku zorganizowanym w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie, pod warunkiem, że statut funduszu wskazuje ten rynek;

2) papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w pkt 1, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów, pod warunkiem że statut funduszu przewiduje dokonywanie takich lokat;”,

– w pkt 4 w lit. d tiret czwarte otrzymuje brzmienie:

„– zajmuje się finansowaniem grupy, o której mowa w tiret trzecim, albo finansowaniem mechanizmów przekształcania długu w papiery wartościowe z wykorzystaniem bankowych narzędzi zapewnienia płynności;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Lokowanie w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym, oraz w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, których dopuszczenie do takiego obrotu jest zapewnione, w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska, państwo członkowskie lub państwo należące do OECD, wymaga uzyskania zgody Komisji na dokonywanie lokat na określonej giełdzie lub rynku.”,

c) dodaje się ust. 4–8 w brzmieniu:

„4. Papiery wartościowe, o których mowa w ust. 1, powinny spełniać następujące kryteria:

1) potencjalna strata funduszu wynikająca z lokaty w papier wartościowy jest ograniczona do zapłaconej za niego ceny;

2) są zbywalne bez ograniczeń oraz ich płynność pozwala na wypełnienie przez fundusz wymogu zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa na żądanie uczestnika funduszu;

3) jest możliwa ich wiarygodna wycena w oparciu o:

a) dokładną, wiarygodną i regularnie ustalaną cenę rynkową lub cenę ustalaną przez niezależny od emitenta system wyceny – w przypadku papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,

b) informacje regularnie dostarczane od emitenta lub ustalone na podstawie wiarygodnych badań inwestycyjnych – w przypadku papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1 pkt 5;

4) informacje na ich temat są dostępne:

a) uczestnikom rynku, w sposób regularny, dokładny i wyczerpujący – w przypadku papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,

b) funduszowi, w sposób regularny i dokładny – w przypadku papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1 pkt 5;

5) ich nabycie jest zgodne z celami inwestycyjnymi i polityką inwestycyjną funduszu;

6) wynikające z nich ryzyko inwestycyjne jest należycie uwzględnione w procesie zarządzania ryzykiem inwestycyjnym funduszu.

5. Jeżeli z informacji posiadanych przez fundusz nie wynika inaczej, papiery wartościowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się za spełniające kryteria określone w ust. 4 pkt 2.

6. Certyfikaty inwestycyjne oraz papiery wartościowe emitowane przez inne instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego powinny spełniać kryteria określone w ust. 4 oraz następujące kryteria:

1) w przypadku papierów wartościowych emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego, działające w formie spółek inwestycyjnych lub funduszy powierniczych:

a) instytucje te podlegają zasadom ładu korporacyjnego stosowanego w odniesieniu do spółek,

b) w przypadku gdy zarządzanie portfelem inwestycyjnym instytucji zostanie zlecone innemu podmiotowi, podmiot ten podlega, właściwym ze względu na siedzibę, przepisom dotyczącym ochrony interesów inwestorów;

2) w przypadku certyfikatów inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego, inne niż spółki inwestycyjne lub fundusze powiernicze:

a) instytucje te podlegają zasadom ładu korporacyjnego równoważnym do stosowanych w odniesieniu do spółek,

b) są zarządzane przez podmiot podlegający regulacjom dotyczącym ochrony interesów inwestorów.

7. Jeżeli z informacji posiadanych przez fundusz nie wynika inaczej, certyfikaty inwestycyjne uznaje się za spełniające kryteria określone w ust. 6 pkt 2.

8. Papiery wartościowe, których wartość lub cena rynkowa jest oparta lub powiązana z wartością lub ceną rynkową innych praw majątkowych, powinny spełniać kryteria określone w ust. 4. Prawami majątkowymi, na których wartości lub cenie rynkowej są oparte lub z których wartością lub ceną rynkową są powiązane papiery wartościowe, mogą być również prawa majątkowe niewymienione w ust. 1.”;

41) po art. 93 dodaje się art. 93a w brzmieniu:

„Art. 93a. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty może nabywać instrumenty rynku pieniężnego, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, o ile istnieje możliwość ustalenia w każdym czasie ich wiarygodnej wartości w oparciu o wartość godziwą lub skorygowaną cenę nabycia, o których mowa w przepisach dotyczących rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

2. Jeżeli z informacji posiadanych przez fundusz nie wynika inaczej, przyjmuje się, że instrumenty rynku pieniężnego, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1, spełniają kryteria, o których mowa w art. 2 pkt 21 zdanie po tiret, oraz kryteria, o których mowa w ust. 1.

3. Uznaje się, że instrumenty rynku pieniężnego lub ich emitent spełniają kryterium podlegania regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i ich oszczędności, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4, w przypadku gdy:

1) instrumenty te są zbywalne bez ograniczeń;

2) są dostępne odpowiednie informacje na ich temat, w tym informacje umożliwiające właściwą ocenę ryzyka kredytowego związanego z inwestycjami w takie instrumenty.

4. Za odpowiednie informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 2, uznaje się:

1) w przypadku instrumentów rynku pieniężnego, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 lit. c i d, oraz instrumentów rynku pieniężnego emitowanych przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państwa członkowskiego albo przez organizację międzynarodową, a które nie są poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, państwo członkowskie albo w przypadku państwa federalnego będącego państwem członkowskim – przez jednego z członków federacji:

a) informacje o emisji lub programie emisji, a także o sytuacji prawnej i finansowej emitenta przed emisją instrumentu rynku pieniężnego, które podlegają aktualizacji w sposób regularny oraz w każdym przypadku, gdy ma miejsce znaczące zdarzenie, oraz które są sprawdzane przez wyspecjalizowany i niezależny od emitenta podmiot, oraz

b) dostępne wiarygodne dane ilościowe dotyczące emisji lub programu emisji;

2) w przypadku instrumentów rynku pieniężnego, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 lit. b:

a) informacje o emisji lub programie emisji lub o sytuacji prawnej i finansowej emitenta przed emisją instrumentu rynku pieniężnego, które podlegają aktualizacji w sposób regularny oraz w każdym przypadku, gdy ma miejsce znaczące zdarzenie, oraz

b) dostępne wiarygodne dane ilościowe dotyczące emisji lub programu emisji lub inne dane umożliwiające właściwą ocenę ryzyka kredytowego związanego z inwestycjami w takie instrumenty;

3) w przypadku instrumentów rynku pieniężnego, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 lit. a, z wyjątkiem instrumentów emitowanych przez Narodowy Bank Polski, bank centralny państwa członkowskiego albo przez Europejski Bank Centralny oraz instrumentów rynku pieniężnego, o których mowa w pkt 1 – informacje o emisji lub programie emisji lub informacje o sytuacji prawnej i finansowej emitenta przed emisją instrumentu rynku pieniężnego.

5. Za podmiot, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 lit. b, podlegający i stosujący się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne jak określone prawem wspólnotowym, uznaje się podmiot, który:

1) ma swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Szwajcarii, Japonii, Kanadzie albo w państwie należącym do EEA lub

2) posiada rating przynajmniej na poziomie inwestycyjnym, lub

3) na podstawie szczegółowej analizy można wykazać, że reguły ostrożności stosowane w odniesieniu do tego podmiotu są co najmniej tak rygorystyczne, jak ustanowione przez prawo wspólnotowe.

6. Przez mechanizm przekształcania długu w papiery wartościowe, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 lit. d tiret czwarte, rozumie się ustanowione celem realizacji operacji przekształcenia długu w papiery wartościowe spółki, fundusze powiernicze lub inne instytucje wspólnego inwestowania.

7. Przez bankowe narzędzia zapewnienia płynności, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 lit. d tiret czwarte, rozumie się czynności bankowe świadczone przez bank krajowy, instytucję kredytową albo bank zagraniczny spełniający kryteria, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 lit. b.”;

42) w art. 94:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Fundusz inwestycyjny otwarty może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz na rynku zorganizowanym w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie, pod warunkiem że statut funduszu wskazuje ten rynek, oraz umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Fundusz inwestycyjny otwarty może zawierać umowy, o których mowa w ust. 1, pod warunkiem, że:

1) zawarcie umowy jest zgodne z celem inwestycyjnym funduszu, określonym w statucie funduszu;

2) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą:

a) kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego posiadanych przez fundusz albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, które fundusz zamierza nabyć w przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tymi instrumentami finansowymi,

b) kursów walut w związku z lokatami funduszu,

c) wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań funduszu;

3) bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych, stanowią instrumenty finansowe, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, stopy procentowe, kursy walut lub indeksy, oraz

4) wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których mowa w art. 93 ust. 1, lub przez rozliczenie pieniężne.”,

c) uchyla się ust. 2,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się w przypadku instrumentów pochodnych, których bazę stanowią indeksy.”,

e) uchyla się ust. 6,

f) w ust. 7 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) warunki, jakie muszą spełniać indeksy stanowiące bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych”;

43) po art. 94 dodaje się art. 94a w brzmieniu:

„Art. 94a. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty może nabywać papiery wartościowe z wbudowanym instrumentem pochodnym, pod warunkiem że papiery te spełniają kryteria, o których mowa w art. 93 ust. 4, a wbudowany instrument pochodny:

1) może wpływać na część bądź na wszystkie przepływy pieniężne, wynikające z papieru wartościowego funkcjonującego jako umowa zasadnicza, zgodnie ze zmianami stóp procentowych, cen instrumentów finansowych, kursów wymiany walut, indeksów, ratingów lub innych czynników, i tym samym funkcjonować jak samodzielny instrument pochodny;

2) nie jest ściśle powiązany ryzykiem i cechami ekonomicznymi z ryzykiem i cechami ekonomicznymi umowy zasadniczej;

3) ma znaczący wpływ na profil ryzyka oraz wycenę papierów wartościowych.

2. Fundusz inwestycyjny otwarty może nabywać instrumenty rynku pieniężnego z wbudowanym instrumentem pochodnym, pod warunkiem, że instrumenty te spełniają kryteria określone w art. 93a, a wbudowany instrument pochodny spełnia odpowiednio kryteria, o których mowa w ust. 1.

3. Instrumenty finansowe, w przypadku których wbudowany instrument pochodny może zostać również zbyty przez wyłączenie z umowy zasadniczej, nie są uznawane za papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego z wbudowanym instrumentem pochodnym. W takim przypadku wbudowany instrument pochodny jest traktowany jako odrębny instrument pochodny.

4. Jeżeli papier wartościowy lub instrument rynku pieniężnego zawiera wbudowany instrument pochodny, wartość wbudowanego instrumentu pochodnego uwzględnia się przy stosowaniu przez fundusz limitów inwestycyjnych.”;

44) uchyla się art. 95;

45) w art. 97 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Fundusz inwestycyjny otwarty, z zastrzeżeniem ust. 2–4, nie może lokować więcej niż 25 % wartości aktywów funduszu w:

1) listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919, z późn. zm.4)) lub

2) dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem, że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które w całym okresie do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych.

2. Suma lokat w papiery wartościowe, o których mowa w ust. 1, nie może przekraczać 80 % wartości aktywów funduszu.”;

46) w art. 98 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, traktuje się, do celu stosowania limitów inwestycyjnych, jako jeden podmiot.”;

47) w art. 99 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Fundusz inwestycyjny otwarty może lokować do 20 % wartości aktywów w akcje lub dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez ten sam podmiot, jeżeli, zgodnie z polityką inwestycyjną określoną w statucie, fundusz będzie odzwierciedlał skład uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych, w tym przy zastosowaniu instrumentów pochodnych.”;

48) w art. 100 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, fundusz inwestycyjny otwarty jest obowiązany dokonywać lokat w papiery wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji, z tym że wartość lokaty w papiery żadnej z tych emisji nie może przekraczać 30 % wartości aktywów funduszu.”;

49) w art. 101 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Fundusz inwestycyjny otwarty, który lokuje powyżej 50 % swoich aktywów w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa, o których mowa w ust. 4, ma obowiązek ujawnić maksymalny poziom wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem zagranicznym lub instytucją wspólnego inwestowania, o których mowa w ust. 4, w prospekcie informacyjnym oraz w rocznym i półrocznym sprawozdaniu finansowym, połączonym sprawozdaniu finansowym funduszu z wydzielonymi subfunduszami oraz w sprawozdaniach jednostkowych subfunduszy.”;

50) w art. 102:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Fundusz inwestycyjny otwarty może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są zdematerializowane papiery wartościowe:

1) przy udziale firm inwestycyjnych oraz banków powierniczych, o których mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, lub

2) w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczeń na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi prowadzonego przez:

a) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna,

b) spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

c) izbę rozliczeniową, o której mowa w art. 68a ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Pożyczka, o której mowa w ust. 1, może zostać udzielona pod warunkiem, że:

1) fundusz otrzyma zabezpieczenie w środkach pieniężnych, papierach wartościowych lub prawach majątkowych, w które fundusz może lokować zgodnie z polityką inwestycyjną określoną w statucie;

2) wartość zabezpieczenia, wyceniona według metody przyjętej przez fundusz dla wyceny aktywów funduszu, będzie co najmniej równa wartości pożyczonych papierów wartościowych w każdym dniu wyceny aktywów funduszu do dnia zwrotu pożyczonych papierów wartościowych;

3) pożyczka zostanie udzielona na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy;

4) zabezpieczenie mogące być przedmiotem zapisu na rachunkach funduszu będzie ewidencjonowane na rachunkach funduszu, a zabezpieczenie niemogące być przedmiotem zapisu na rachunkach funduszu będzie udokumentowane przez złożenie u depozytariusza prowadzącego rejestr aktywów funduszu odpowiednich dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczenia; w przypadku pożyczek udzielanych w ramach systemu zabezpieczenia płynności rozliczeń zabezpieczenie będzie ewidencjonowane na zasadach określonych w regulaminie, o którym mowa w:

a) art. 50 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – w przypadku Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna,

b) art. 48 ust. 15 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – w przypadku spółki, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

c) art. 68d ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – w przypadku izby rozliczeniowej, o której mowa w art. 68a ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowym.”;

51) w art. 104 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Wykonywanie przez fundusze inwestycyjne otwarte zarządzane przez to samo towarzystwo prawa głosu z papierów wartościowych powyżej progu, o którym mowa w ust. 7, jest bezskuteczne.”;

52) w art. 106 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Fundusz inwestycyjny otwarty jest obowiązany dostosować strukturę portfela inwestycyjnego do wymagań określonych w ustawie oraz statucie funduszu w terminie 6 miesięcy od dnia rejestracji funduszu, a w przypadku utworzenia nowego subfunduszu w funduszu z wydzielonymi subfunduszami, fundusz ten jest obowiązany dostosować portfel inwestycyjny nowego subfunduszu do wymagań określonych w ustawie oraz statucie w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie zmian statutu w zakresie utworzenia tego subfunduszu.”;

53) w art. 107:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dokonywać krótkiej sprzedaży rozumianej jako technika inwestycyjna, która opiera się na założeniu osiągnięcia zysku w wyniku spadku cen określonych papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego, instrumentów pochodnych lub tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania od momentu realizacji zlecenia sprzedaży tych praw, o ile zostały pożyczone w celu rozliczenia transakcji przez inwestora lub przez podmiot realizujący na rachunek inwestora zlecenie sprzedaży, albo nabyte w tym celu przez jeden z tych podmiotów na podstawie umowy lub umów zobowiązujących zbywcę do dokonania w przyszłości odkupu od nabywcy takich samych praw, do momentu wymagalności roszczenia o zwrot sprzedanych w ten sposób praw;”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Fundusz inwestycyjny może dokonać lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 1, lub zawrzeć umowę, o której mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, jeżeli dokonanie lokaty lub zawarcie umowy jest w interesie uczestników funduszu i nie spowoduje wystąpienia konfliktu interesów.”;

54) w art. 110 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Fundusz niezwłocznie informuje Komisję o każdym przypadku zastosowania przepisu ust. 1 w stosunku do papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego ze wskazaniem danego typu lub rodzaju.”;

55) w art. 111:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) osoby, którą uczestnik wskazał funduszowi w pisemnej dyspozycji – odkupić jednostki uczestnictwa uczestnika zapisane w rejestrze uczestników funduszu do wartości nie wyższej niż przypadające na ostatni miesiąc przed śmiercią uczestnika funduszu dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, oraz nieprzekraczającej łącznej wartości jednostek uczestnictwa zapisanych w rejestrze uczestnika, oraz wypłacić tej osobie kwotę uzyskaną z tego odkupienia.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Dyspozycja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, może być w każdym czasie przez uczestnika zmieniona lub odwołana.”;

56) w art. 117 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Certyfikaty inwestycyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą zostać przekształcone w publiczne certyfikaty inwestycyjne wyłącznie w przypadku, gdy przekształcenie będzie obejmować również certyfikaty wcześniejszych emisji. Przekształcenie certyfikatów wymaga zmiany statutu funduszu oraz zatwierdzenia przez Komisję prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego obejmującego wszystkie wyemitowane certyfikaty inwestycyjne funduszu zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o ofercie publicznej.”;

57) w art. 118:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do sporządzenia oraz zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego w rozumieniu przepisów rozdziału 2 ustawy o ofercie publicznej albo udostępnienia memorandum informacyjnego do wiadomości w trybie art. 39 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej dotyczącego publicznych certyfikatów inwestycyjnych lub dopuszczenia publicznych certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenia publicznych certyfikatów inwestycyjnych do alternatywnego systemu obrotu stosuje się przepisy ustawy o ofercie publicznej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego, o których mowa w ust. 1, występuje towarzystwo, a w przypadku, o którym mowa w art. 38 ust. 2 – spółka akcyjna ubiegająca się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo.”;

58) w art. 119:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydanie przez Komisję zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego zamkniętego emitującego publiczne certyfikaty inwestycyjne jest równoznaczne z zatwierdzeniem prospektu emisyjnego funduszu lub memorandum informacyjnego funduszu zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o ofercie publicznej.”,

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. W przypadku gdy wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego obejmuje certyfikaty inwestycyjne więcej niż jednej emisji, statut funduszu powinien określać liczbę emisji, maksymalną liczbę certyfikatów inwestycyjnych kolejnych emisji oraz termin, przed upływem którego fundusz zaoferuje certyfikaty inwestycyjne kolejnych emisji.

4. W przypadku publicznych certyfikatów inwestycyjnych do zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego nie stosuje się terminów, o których mowa w ustawie o ofercie publicznej.”;

59) w art. 121:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego może przyznać certyfikatom imiennym różnych serii różne uprawnienia, w szczególności certyfikaty inwestycyjne poszczególnych serii mogą różnić się od siebie związanym z nimi sposobem lub wysokością pobieranych opłat obciążających aktywa funduszu, wysokością udziału w dochodach funduszu, wysokością udziału w aktywach netto funduszu w przypadku jego likwidacji.”,

b) uchyla się ust. 9;

60) w art. 123 w ust. 4 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) spółka, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;”;

61) art. 128 otrzymuje brzmienie:

„Art. 128. 1. Statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego może przewidywać dokonywanie wpłat na certyfikaty inwestycyjne papierami wartościowymi, udziałami w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub prawami, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, papiery wartościowe, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, będą wyceniane według metody przyjętej przez fundusz dla wyceny aktywów.”;

62) w art. 130:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku wpłat do funduszu dokonywanych w innych niż zdematerializowane papierach wartościowych, udziałach w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub prawach, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, osoba zapisująca się na certyfikaty inwestycyjne przenosi, w drodze umowy, zgodnie z odrębnymi przepisami, prawa z tych papierów, udziałów lub prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, na fundusz oraz składa u depozytariusza kopię tej umowy, a w przypadku papierów wartościowych – także te papiery, jeżeli papiery wartościowe nie mają formy dokumentu, dokument potwierdzający ich posiadanie wydany na podstawie właściwych przepisów.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Dokonanie wpłaty w prawach, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, wymaga dokonania wyceny tych praw przez fundusz nie później niż miesiąc przed zawarciem umowy, o której mowa w ust. 2, i nie później niż 2 miesiące przed terminem rozpoczęcia zapisów na certyfikaty inwestycyjne funduszu.”;

63) w art. 134:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Emisja certyfikatów inwestycyjnych jest zamknięta po dokonaniu wpłat na certyfikaty w liczbie i terminie określonych w statucie i prospekcie emisyjnym lub memorandum informacyjnym albo warunkach emisji. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku niedojścia do skutku drugiej i następnych emisji certyfikatów inwestycyjnych, fundusz, w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, zwraca wpłaty do funduszu, w tym przenosi prawa z papierów wartościowych, udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przenosi prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, wraz z wartością otrzymanych pożytków i odsetkami naliczonymi przez depozytariusza za okres od dnia wpłaty na rachunek prowadzony przez depozytariusza do dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, oraz pobrane opłaty manipulacyjne.”,

c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. W przypadku drugiej i następnych emisji towarzystwo nie może rozporządzać wpłatami do funduszu na certyfikaty danej emisji, pobranymi opłatami manipulacyjnymi ani kwotami z tytułu oprocentowania tych wpłat lub pożytkami, jakie wpłaty te przynoszą, przed dokonaniem przydziału certyfikatów inwestycyjnych danej emisji.”;

64) w art. 136 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osobom, które dokonały wpłaty na certyfikaty inwestycyjne drugiej i następnych emisji, fundusz inwestycyjny zamknięty jest obowiązany wydać przydzielone certyfikaty na warunkach i w sposób określony w prospekcie emisyjnym, memorandum informacyjnym albo warunkach emisji.”;

65) w art. 137 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wpłaty na certyfikaty inwestycyjne nieopłacone w całości powinny być dokonywane równomiernie na wszystkie certyfikaty w terminach i w wysokości określonych w statucie funduszu lub uchwałach zgromadzenia inwestorów.”;

66) w art. 140 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego emitującego niepubliczne certyfikaty inwestycyjne może rozszerzyć uprawnienia rady inwestorów o uprawnienia przysługujące zgromadzeniu inwestorów, jeżeli w skład rady inwestorów wchodzą uczestnicy posiadający łącznie co najmniej 50 % ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych funduszu. W takim przypadku uczestnicy reprezentujący łącznie ponad 5 % ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych tego funduszu mają prawo wyboru wspólnego przedstawiciela do rady inwestorów.”;

67) w art. 141:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, każdy certyfikat inwestycyjny objęty blokadą daje prawo do jednego głosu w radzie inwestorów.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Uprawnienia i obowiązki wynikające z członkostwa w radzie inwestorów uczestnik wykonuje:

1) osobiście lub przez nie więcej niż jednego pełnomocnika – w przypadku uczestników będących osobami fizycznymi;

2) przez osoby uprawnione do reprezentacji uczestnika lub przez nie więcej niż jednego pełnomocnika – w przypadku uczestników niebędących osobami fizycznymi.”;

68) w art. 144 ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie:

„7. Statut funduszu może rozszerzyć uprawnienia zgromadzenia inwestorów, przy czym statut funduszu emitującego niepubliczne certyfikaty inwestycyjne może przyznać zgromadzeniu inwestorów uprawnienia rady inwestorów.

8. Uchwały zgromadzenia inwestorów wymagają zaprotokołowania. Jeżeli statut funduszu nie stanowi inaczej, uchwały zgromadzenia inwestorów są protokołowane przez notariusza.”;

69) w art. 145 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, dopuszczone do obrotu na giełdach towarowych,”;

70) w art. 154:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku instrumentów pochodnych, których bazę stanowią indeksy spełniające warunki, określone dla indeksów stanowiących bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 7 pkt 9.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli fundusz inwestycyjny zamknięty zamierza dokonywać lokat, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 5 i 6, statut funduszu powinien określać warunki, jakie powinny spełniać te lokaty, podmioty będące stroną umowy z funduszem, warunki i zasady zajmowania przez fundusz pozycji w tych lokatach, sposób ustalenia oraz maksymalną wartość ryzyka kontrahenta wynikającą z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6, sposób wyznaczenia maksymalnego zaangażowania funduszu w te lokaty oraz rodzaje ryzyk z nimi związanych.”;

71) uchyla się art. 155;

72) w art. 158 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Fundusz inwestycyjny otwarty oraz specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty mogą zbywać jednostki uczestnictwa różniące się od siebie związanym z nimi sposobem lub wysokością pobieranych opłat manipulacyjnych lub opłat obciążających aktywa funduszu.

2. Jeżeli jednostki uczestnictwa funduszu różnią się od siebie związanym z nimi sposobem lub wysokością pobieranych opłat obciążających aktywa funduszu, jednostki uczestnictwa danej kategorii są zbywane i odkupywane po cenie wynikającej z podzielenia wartości aktywów netto funduszu przypadających na tę kategorię jednostek uczestnictwa przez liczbę jednostek uczestnictwa tej kategorii ustaloną na podstawie rejestru uczestników funduszu w dniu wyceny.”;

73) w art. 160 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Ograniczenia inwestycyjne, zasady dotyczące polityki w zakresie zaciągania kredytów i pożyczek, udzielania pożyczek papierów wartościowych określone w ustawie dla danego rodzaju funduszu stosuje się osobno w odniesieniu do wartości aktywów każdego subfunduszu.

3. Do portfela inwestycyjnego subfunduszu nie mogą być nabywane jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne innego subfunduszu wydzielonego w tym samym funduszu inwestycyjnym.”;

74) w art. 162 w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) fundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa subfunduszy po cenie wynikającej z podzielenia wartości aktywów netto każdego z subfunduszy przez liczbę jednostek uczestnictwa w tym subfunduszu ustaloną na podstawie subrejestru uczestników tego subfunduszu w dniu wyceny, a w przypadku subfunduszy posiadających jednostki uczestnictwa różniące się od siebie związanym z nimi sposobem lub wysokością pobierania opłat obciążających aktywa funduszu – po cenie wynikającej z podzielenia wartości aktywów netto każdego z subfunduszy przypadających na tę kategorię jednostek uczestnictwa przez liczbę jednostek uczestnictwa tej kategorii w tym subfunduszu ustaloną na podstawie subrejestru uczestników tego subfunduszu w dniu wyceny;”,

b) uchyla się pkt 4,

c) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) jednostki uczestnictwa subfunduszu specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego stosującego zasady inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego nie mogą być zamieniane na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu zamkniętego.”;

75) w art. 170 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Fundusze powiązane mogą lokować swoje aktywa wyłącznie w jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne funduszu podstawowego. Jedynymi uczestnikami funduszu podstawowego mogą być fundusze powiązane.”;

76) w art. 182:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) opierać się na składzie portfela papierów wartościowych stanowiącego podstawę do ustalenia wartości indeksu rynku regulowanego (portfel indeksowy) albo”,

b) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wycofania z obrotu na rynku regulowanym papierów wartościowych, w które zgodnie ze statutem fundusz dokonuje lokat;”;

77) w art. 183 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Umowa zobowiązująca do nabycia wierzytelności, puli wierzytelności oraz umowa o subpartycypację powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.”;

78) art. 187 otrzymuje brzmienie:

„Art. 187. 1. Niestandaryzowany fundusz sekurytyzacyjny może być utworzony jako fundusz z wydzielonymi subfunduszami.

2. Do momentu utworzenia drugiego subfunduszu aktywa i zobowiązania subfunduszu stanowią aktywa i zobowiązania funduszu.

3. Niestandaryzowany fundusz sekurytyzacyjny jest obowiązany lokować nie mniej niż 75 % wartości aktywów funduszu, a w przypadku niestandaryzowanego funduszu sekurytyzacyjnego z wydzielonymi subfunduszami nie mniej niż 75 % wartości aktywów każdego subfunduszu, w:

1) określone wierzytelności;

2) papiery wartościowe inkorporujące wierzytelności pieniężne;

3) prawa do świadczeń z tytułu określonych wierzytelności.

4. Lokaty, o których mowa w ust. 3 pkt 2, nie mogą stanowić więcej niż 25 % wartości aktywów netto funduszu, a w przypadku niestandaryzowanego funduszu sekurytyzacyjnego z wydzielonymi subfunduszami nie więcej niż 25 % wartości aktywów netto każdego subfunduszu.

5. Uczestnikami niestandaryzowanego funduszu sekurytyzacyjnego mogą być wyłącznie:

1) osoby prawne;

2) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

6. Statut funduszu może przewidywać, że uczestnikami niestandaryzowanego funduszu sekurytyzacyjnego mogą być osoby fizyczne. W takim przypadku cena emisyjna jednego certyfikatu nie może być niższa niż równowartość w złotych 40 000 euro.”;

79) w art. 188 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Z zastrzeżeniem art. 185 ust. 4 i 5, art. 187 ust. 3 oraz przepisów postępowania egzekucyjnego, fundusz sekurytyzacyjny może lokować aktywa wyłącznie w:”;

80) w art. 191 uchyla się pkt 3;

81) art. 192 otrzymuje brzmienie:

„Art. 192. 1. Zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego przez podmiot inny niż towarzystwo wymaga uzyskania przez ten podmiot zezwolenia Komisji.

2. Zezwolenie na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami oznacza także zezwolenie na zarządzanie pulą wierzytelności.

3. Zezwolenie jest udzielane na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 1.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, załącza się:

1) statut lub umowę spółki albo inny dokument określający formę prawną wnioskodawcy oraz odpis z właściwego rejestru;

2) procedury zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami, w tym w szczególności zasady windykacji tych wierzytelności;

3) schemat i opis powiązań kapitałowych wnioskodawcy;

4) ostatnie sprawozdanie finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz raportem z badania, a w przypadku braku takiego sprawozdania – inne dokumenty i informacje przedstawiające rzetelnie aktualną sytuację finansową wnioskodawcy;

5) opis posiadanych przez wnioskodawcę warunków technicznych i organizacyjnych do wykonywania zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami;

6) wskazanie osób odpowiedzialnych za zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami;

7) procedury zapobiegające ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji stanowiących tajemnicę zawodową;

8) zasady przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych z zarządzaniem sekurytyzowanymi wierzytelnościami;

9) dane osobowe członków zarządu i rady nadzorczej wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacją o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;

10) zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach albo stwierdzające stan zaległości wydane na podstawie ustawy, o której mowa w art. 32 ust. 4 pkt 14.

5. Bank krajowy załącza do wniosku odpis z właściwego rejestru oraz dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 2, 5 i 6.

6. Komisja odmawia zezwolenia w przypadku, gdy:

1) dokumenty załączone do wniosku nie spełniają wymogów, o których mowa w ust. 4;

2) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym;

3) wnioskodawca nie daje rękojmi na wykonywanie zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami zgodnie z zasadami uczciwego obrotu lub w sposób należycie zabezpieczający interesy uczestników funduszu sekurytyzacyjnego.

7. Zezwolenie wygasa z chwilą ogłoszenia upadłości lub otwarcia likwidacji podmiotu.

8. O ogłoszeniu upadłości lub otwarciu likwidacji podmiot lub jego likwidator niezwłocznie informuje Komisję.

9. Podmiot jest obowiązany poinformować Komisję o każdej zmianie danych, o których mowa w ust. 4 pkt 9, oraz o zmianie w dokumentach, o których mowa w ust. 4 pkt 1–3, 5 i 7, nie później niż w terminie 14 dni od powzięcia o nich wiadomości.

10. W przypadku połączenia lub podziału podmiotu innego niż bank krajowy zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, nie przechodzi na spółkę przejmującą lub spółkę nowo zawiązaną powstałą w związku z połączeniem lub podziałem tego podmiotu.”;

82) po art. 192 dodaje się art. 192a w brzmieniu:

„Art. 192a. Podmiot, o którym mowa w art. 192 ust. 1, jest obowiązany prowadzić działalność w zakresie zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami z zachowaniem zasad uczciwego obrotu oraz w sposób należycie zabezpieczający interesy uczestników funduszu sekurytyzacyjnego.”;

83) art. 193 otrzymuje brzmienie:

„Art. 193. Fundusz sekurytyzacyjny oraz podmiot, z którym towarzystwo zawarło umowę o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami, mogą zbierać i przetwarzać dane osobowe dłużników sekurytyzowanych wierzytelności jedynie w celach związanych z zarządzaniem wierzytelnościami sekurytyzowanymi.”;

84) w art. 196 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Fundusz, który zamierza prowadzić działalność jako fundusz aktywów niepublicznych w rozumieniu niniejszego rozdziału, jest obowiązany wskazać tę cechę w statucie.”;

85) w art. 197 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku, gdy do określonego w statucie funduszu aktywów niepublicznych dnia rozpoczęcia likwidacji funduszu pozostało nie więcej niż 36 miesięcy, do lokat funduszu art. 145 ust. 3 nie stosuje się.”;

86) w art. 201:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ogłoszenie o zamiarze połączenia:

1) wskazuje fundusz przejmujący i fundusz przejmowany;

2) wskazuje termin, po upływie którego fundusz przejmowany nie będzie zbywał i odkupywał jednostek uczestnictwa; termin ten nie może być krótszy niż miesiąc od dnia ogłoszenia;

3) wskazuje dzień, od którego fundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń zbycia, odkupienia lub zamiany jednostek uczestnictwa;

4) zawiera treść statutu funduszu przejmującego.”,

b) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Zlecenia zbycia, odkupienia lub zamiany jednostek uczestnictwa złożone od dnia, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, nie podlegają realizacji.

5. Termin między dniem, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, a dniem przydziału, o którym mowa w art. 202 ust. 1, nie może być dłuższy od terminu wskazanego w prospekcie informacyjnym funduszu zgodnie z art. 90.”;

87) art. 207 otrzymuje brzmienie:

„Art. 207. Sprawozdanie finansowe funduszu przejmowanego sporządza się na dzień poprzedzający dzień przydziału jednostek uczestnictwa. Sprawozdanie to publikuje się niezwłocznie na stronach internetowych wskazanych w statucie funduszu.”;

88) w art. 208 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nie mogą być połączone fundusze inwestycyjne otwarte albo specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, które zbywają jednostki uczestnictwa różniące się od siebie sposobem lub wysokością pobieranych opłat manipulacyjnych lub opłat obciążających aktywa funduszu, chyba że przed rozpoczęciem procedury połączenia wszystkie jednostki uczestnictwa zarówno w funduszu przejmującym, jak i funduszu przejmowanym zostaną zamienione na jednostki uczestnictwa tej samej kategorii.”;

89) tytuł działu X otrzymuje brzmienie:

„Obowiązki informacyjne funduszy inwestycyjnych i nadzór Komisji Nadzoru Finansowego”;

90) art. 219 otrzymuje brzmienie:

„Art. 219. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty oraz specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty mają obowiązek publikowania prospektów informacyjnych oraz skrótów tych prospektów, a także rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych, w tym połączonych sprawozdań funduszy z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy, na stronach internetowych wskazanych w statucie funduszu.

2. Fundusz inwestycyjny otwarty oraz specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty publikują półroczne sprawozdania finansowe, w tym połączone sprawozdania funduszy z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy w terminie 2 miesięcy od zakończenia pierwszego półrocza roku obrotowego.

3. Fundusz inwestycyjny zamknięty emitujący publiczne certyfikaty inwestycyjne udostępnia do publicznej wiadomości lub wiadomości zainteresowanych inwestorów prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne w sposób określony przepisami ustawy o ofercie publicznej.

4. Fundusz inwestycyjny zamknięty emitujący niepubliczne certyfikaty inwestycyjne udostępnia na żądanie uczestnika funduszu roczne i półroczne sprawozdania finansowe, w tym połączone sprawozdania funduszy z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy, niezwłocznie po ich zbadaniu lub przeglądzie przez biegłego rewidenta.”;

91) w art. 220 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego powinien zawierać statut funduszu, oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny aktywów funduszu opisanych w prospekcie informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez fundusz polityką inwestycyjną, a w przypadku zmiany metod lub zasad wyceny aktywów funduszu, w tym wynikających ze zmiany przyjętej przez fundusz polityki inwestycyjnej, także odpowiednie oświadczenie w odniesieniu do wprowadzanych zmian oraz wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka inwestycyjnego. W przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych powinno dotyczyć odrębnie każdego subfunduszu.”;

92) art. 221 otrzymuje brzmienie:

„Art. 221. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, jakim powinien odpowiadać prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrót tego prospektu, mając na uwadze umożliwienie nabywcom jednostek uczestnictwa dokonania oceny ryzyka związanego z lokatami funduszu oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te jednostki.”;

93) w art. 225 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, zakres sprawozdań i informacji, o których mowa w ust. 1, formę oraz terminy ich dostarczania, z uwzględnieniem konieczności wykonywania przez Komisję nadzoru nad działalnością towarzystwa i funduszu w zakresie określonym ustawą oraz oceny, czy działalność ta jest wykonywana w interesie uczestników funduszu, uczestników zbiorczego portfela papierów wartościowych albo klientów, dla których towarzystwo świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.”;

94) po art. 225 dodaje się art. 225a w brzmieniu:

„Art. 225a. Na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela:

1) depozytariusz w celu sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie wykonywania obowiązków depozytariusza jest zgodna z prawem lub umową o prowadzenie rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego,

2) podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, w celu sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa lub wykupywaniu certyfikatów inwestycyjnych jest zgodna z prawem, umową zawartą z funduszem i udzielonym zezwoleniem,

3) podmiot, któremu towarzystwo powierzyło wykonywanie swoich obowiązków, w celu sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z umowy zawartej z towarzystwem jest zgodna z tą umową oraz statutem funduszu inwestycyjnego,

4) podmiot prowadzący rejestr uczestników funduszu inwestycyjnego w celu sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z umowy zawartej z funduszem inwestycyjnym jest zgodna z tą umową oraz statutem funduszu inwestycyjnego,

5) podmiot, o którym mowa w art. 192 ust. 1, w celu sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami jest zgodna z prawem, statutem funduszu inwestycyjnego, umową zawartą z towarzystwem oraz z udzielonym zezwoleniem,

6) przedstawiciel funduszu zagranicznego lub przedstawiciel funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibą w państwach należących do EEA lub OECD w celu sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie obowiązków przedstawiciela funduszu jest zgodna z prawem i umową zawartą z funduszem, a także w celu sprawdzenia, czy fundusz zagraniczny, fundusz inwestycyjny otwarty z siedzibą w państwach należących do EEA lub OECD wykonuje działalność zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

7) agent płatności w celu sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie przyjmowania wpłat na nabycie tytułów uczestnictwa i dokonywania wypłat na rzecz uczestników funduszu zagranicznego, funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibą w państwach należących do EEA lub OECD jest zgodna z prawem i umową zawartą z funduszem

– mają obowiązek dostarczania informacji, dokumentów lub wyjaśnień niezbędnych do wykonywania efektywnego nadzoru.”;

95) w art. 226 w ust. 1:

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) podmiotu, o którym mowa w art. 192 ust. 1 – w celu sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami jest zgodna z prawem, statutem funduszu inwestycyjnego, umową zawartą z towarzystwem oraz z udzielonym zezwoleniem;”,

b) dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu:

„8) przedstawiciela funduszu zagranicznego lub przedstawiciela funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibą w państwach należących do EEA lub OECD – w celu sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie obowiązków przedstawiciela funduszu jest zgodna z prawem i umową zawartą z funduszem, a także w celu sprawdzenia, czy fundusz zagraniczny, fundusz inwestycyjny otwarty z siedzibą w państwach należących do EEA lub OECD wykonuje działalność zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

9) agenta płatności – w celu sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie przyjmowania wpłat na nabycie tytułów uczestnictwa i dokonywania wypłat na rzecz uczestników funduszu zagranicznego, funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibą w państwach należących do EEA lub OECD jest zgodna z prawem i umową zawartą z funduszem.”;

96) w art. 227 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2 albo w art. 192 ust. 1, który zaprzestał wykonywania działalności określonej w ustawie, ma obowiązek archiwizowania i przechowywania, przez 5 lat od dnia zaprzestania tej działalności, dokumentów oraz innych nośników informacji związanych z wykonywaniem tej działalności.”;

97) w art. 228:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komisja może nałożyć na towarzystwo sankcje, o których mowa w ust. 1, jeżeli stwierdzi, że fundusz inwestycyjny narusza przepisy regulujące działalność funduszy inwestycyjnych, przepisy ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, ustawy o ofercie publicznej lub ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, nie przestrzega przepisów statutu lub warunków określonych w zezwoleniu lub nie działa zgodnie z postanowieniami prospektu informacyjnego, a także w przypadku, gdy statut funduszu lub prospekt informacyjny funduszu zawiera postanowienia niezgodne z przepisami ustawy lub nieuwzględniające należycie interesu uczestników funduszu.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku gdy towarzystwo narusza przepisy prawa, nie wypełnia warunków określonych w zezwoleniu na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych albo w zezwoleniu na wykonywanie doradztwa inwestycyjnego, przekracza zakres zezwolenia, nie przestrzega zasad uczciwego obrotu lub narusza interes zleceniodawcy, Komisja może, w drodze decyzji:

1) cofnąć zezwolenie na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych albo zezwolenie na wykonywanie doradztwa inwestycyjnego;

2) nałożyć karę pieniężną do wysokości 500 000 zł;

3) zastosować łącznie obie sankcje, o których mowa w pkt 1 i 2.”;

98) w art. 229 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Każda informacja reklamowa odnosząca się do nabywania jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych musi wskazywać na istnienie odpowiednio prospektu informacyjnego, skrótu prospektu informacyjnego, prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego albo warunków emisji i wskazywać miejsce, w którym dany dokument jest publicznie dostępny.”;

99) w art. 230 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W uzasadnionych przypadkach Komisja może nakazać towarzystwu zmianę osób, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 4, 6 i 15, wyznaczając termin na dokonanie tej zmiany, nie krótszy niż 14 dni.”;

100) art. 231 otrzymuje brzmienie:

„Art. 231. 1 Depozytariusz jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić Komisję, że fundusz działa z naruszeniem prawa lub nienależycie uwzględnia interes uczestników funduszu.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, depozytariusz przekazuje Komisji w trybie określonym przepisami wydanymi na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.”;

101) w art. 233:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, narusza przepisy ustawy, nie wypełnia warunków określonych w zezwoleniu lub przekracza zakres zezwolenia, lub wykonuje działalność z naruszeniem interesów uczestników funduszy lub zasad uczciwego obrotu, Komisja może, w drodze decyzji:

1) cofnąć zezwolenie;

2) nałożyć karę pieniężną do wysokości 500 000 zł;

3) zastosować łącznie obie sankcje, o których mowa w pkt 1 i 2.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W przypadku gdy podmiot prowadzący działalność maklerską, o którym mowa w art. 32 ust. 1, narusza przepisy ustawy lub wykonuje działalność z naruszeniem przepisów statutu funduszu inwestycyjnego, interesów uczestników funduszu lub zasad uczciwego obrotu, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 500 000 zł.”;

102) art. 234 otrzymuje brzmienie:

„Art. 234. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 192 ust. 1, narusza przepisy prawa lub statutu funduszu sekurytyzacyjnego, nie wypełnia warunków określonych w zezwoleniu lub przekracza zakres zezwolenia, lub wykonuje działalność z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub z naruszeniem interesów uczestników funduszu sekurytyzacyjnego, Komisja może, w drodze decyzji:

1) cofnąć zezwolenie;

2) nałożyć karę pieniężną do wysokości 500 000 zł;

3) zastosować łącznie obie sankcje, o których mowa w pkt 1 i 2.”;

103) po art. 234 dodaje się art. 234a w brzmieniu:

„Art. 234a. 1. W przypadku gdy podmiot obowiązany do złożenia zawiadomienia, o którym mowa w art. 54 ust. 1, nie dokonuje tego zawiadomienia, Komisja może nałożyć na ten podmiot karę pieniężną do wysokości 500 000 zł.

2. Komisja może nałożyć karę, o której mowa w ust. 1, również na podmiot, który nabywa lub obejmuje akcje pomimo zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 54 ust. 4.

3. W przypadku gdy podmiot obowiązany do złożenia zawiadomienia, o którym mowa w art. 57 ust. 1, nie dokonuje tego zawiadomienia, Komisja może nałożyć na ten podmiot karę pieniężną do wysokości 100 000 zł.”;

104) art. 240–245 otrzymują brzmienie:

„Art. 240. 1. Za zezwoleniem Komisji:

1) fundusze inwestycyjne otwarte albo specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, zarządzane przez to samo towarzystwo, niebędące funduszami inwestycyjnymi o szczególnej konstrukcji określonej w dziale VI rozdziale 2 lub rozdziale 3 mogą być przekształcone w jeden fundusz inwestycyjny z wydzielonymi subfunduszami, o ile rejestr aktywów dla tych funduszy jest prowadzony przez tego samego depozytariusza;

2) fundusz inwestycyjny otwarty niebędący funduszem inwestycyjnym o szczególnej konstrukcji określonej w dziale VI rozdziale 2 lub rozdziale 3 może być przekształcony w nowy subfundusz istniejącego funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami zarządzanego przez to samo towarzystwo;

3) specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty niebędący funduszem inwestycyjnym o szczególnej konstrukcji określonej w dziale VI rozdziale 2 lub rozdziale 3 może być przekształcony w nowy subfundusz istniejącego specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami zarządzanego przez to samo towarzystwo.

2. Przekształcenie może polegać wyłącznie na:

1) przekształceniu funduszy inwestycyjnych otwartych w jeden fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami;

2) przekształceniu specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych w jeden specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami;

3) przekształceniu funduszu inwestycyjnego otwartego w nowy subfundusz istniejącego funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami;

4) przekształceniu specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego w nowy subfundusz istniejącego specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami.

3. Fundusze inwestycyjne podlegające przekształceniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, stają się subfunduszami funduszu inwestycyjnego powstałego w wyniku przekształcenia.

4. Fundusz inwestycyjny podlegający przekształceniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, staje się nowym subfunduszem istniejącego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, statut funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami powinien wskazywać nazwy funduszy inwestycyjnych, które zostały przekształcone w fundusz z wydzielonymi subfunduszami, oraz nazwy subfunduszy, które odpowiadają przekształconym funduszom inwestycyjnym.

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, statut istniejącego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami powinien wskazywać nazwę funduszu inwestycyjnego, który został przekształcony w subfundusz oraz nazwę tego subfunduszu, która odpowiada przekształconemu funduszowi inwestycyjnemu.

Art. 241. 1. Przekształcenie funduszy inwestycyjnych w jeden fundusz z wydzielonymi subfunduszami, o którym mowa w art. 240 ust. 2 pkt 1 i 2, wymaga:

1) nadania przez towarzystwo statutu funduszowi z wydzielonymi subfunduszami;

2) zawarcia przez towarzystwo umowy z depozytariuszem o prowadzenie rejestru aktywów funduszu z wydzielonymi subfunduszami;

3) wydania przez Komisję zezwolenia, o którym mowa w art. 240 ust. 1;

4) wpisania funduszu z wydzielonymi subfunduszami do rejestru funduszy inwestycyjnych.

2. Przekształcenie funduszu inwestycyjnego w nowy subfundusz istniejącego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, o którym mowa w art. 240 ust. 2 pkt 3 i 4, wymaga:

1) zmiany statutu funduszu z wydzielonymi subfunduszami w zakresie niezbędnym do utworzenia nowego subfunduszu;

2) wydania przez Komisję zezwolenia, o którym mowa w art. 240 ust. 1.

Art. 242. 1. Do wniosku o uzyskanie zezwolenia na przekształcenie funduszy inwestycyjnych w jeden fundusz z wydzielonymi subfunduszami, o którym mowa w art. 240 ust. 2 pkt 1 i 2, towarzystwo załącza dokumenty określone w art. 22.

2. Do wniosku o uzyskanie zezwolenia na przekształcenie funduszu inwestycyjnego w nowy subfundusz istniejącego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami towarzystwo załącza dokumenty określone w art. 22 pkt 1 i 10.

Art. 243. 1. Niezwłocznie po uzyskaniu zezwolenia, o którym mowa w art. 240 ust. 1, towarzystwo dokonuje ogłoszenia o zamiarze przekształcenia funduszy inwestycyjnych w fundusz inwestycyjny z wydzielonymi subfunduszami albo o zamiarze przekształcenia funduszu inwestycyjnego w nowy subfundusz istniejącego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami.

2. W ogłoszeniu należy zamieścić informację o tym, że z chwilą przekształcenia:

1) funduszy inwestycyjnych w fundusz inwestycyjny z wydzielonymi subfunduszami:

a) fundusze inwestycyjne podlegające przekształceniu stają się subfunduszami funduszu inwestycyjnego powstałego w wyniku przekształcenia,

b) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu stają się jednostkami uczestnictwa poszczególnych subfunduszy odpowiadających, zgodnie ze statutem funduszu, przekształconym funduszom inwestycyjnym;

2) funduszu inwestycyjnego w nowy subfundusz istniejącego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami:

a) fundusz inwestycyjny podlegający przekształceniu staje się nowym subfunduszem istniejącego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami,

b) jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego podlegającego przekształceniu stają się jednostkami uczestnictwa subfunduszu odpowiadającego, zgodnie ze statutem funduszu, przekształconemu funduszowi inwestycyjnemu.

3. Po upływie miesiąca od dnia dokonania ogłoszenia, a w przypadku gdy z przekształceniem funduszu inwestycyjnego związana jest zmiana statutu tego funduszu w zakresie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 oraz ust. 8 pkt 1, po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, towarzystwo:

1) w przypadku, o którym mowa w art. 240 ust. 2 pkt 1 i 2, składa do sądu rejestrowego wniosek o wpis funduszu z wydzielonymi subfunduszami do rejestru funduszy inwestycyjnych; przepisy art. 29 ust. 7–9 stosuje się odpowiednio;

2) w przypadku, o którym mowa w art. 240 ust. 2 pkt 3 i 4, składa do sądu rejestrowego wniosek o wykreślenie funduszu inwestycyjnego podlegającego przekształceniu i wpisanie do rejestru zmian statutu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami; do wniosku towarzystwo załącza zezwolenie, o którym mowa w art. 240 ust. 1, wypis aktu notarialnego zawierający zmiany statutu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami w zakresie utworzenia nowego subfunduszu wraz z tekstem jednolitym tego statutu; przepis art. 29 ust. 8 stosuje się odpowiednio.

4. Od dnia ogłoszenia zamiaru przekształcenia, o którym mowa w art. 240 ust. 2 pkt 1–4, do funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu nie stosuje się przepisów art. 246.

5. Od dnia uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 240 ust. 1, statuty przekształcanych funduszy inwestycyjnych nie podlegają zmianom.

Art. 244. 1. Z chwilą wpisu do rejestru funduszy inwestycyjnych funduszu z wydzielonymi subfunduszami powstałego w wyniku przekształcenia:

1) fundusz nabywa osobowość prawną;

2) fundusz wstępuje w prawa i obowiązki funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu;

3) aktywa funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu stają się aktywami funduszu wchodzącymi w skład aktywów poszczególnych subfunduszy odpowiadających, zgodnie ze statutem funduszu, przekształconym funduszom inwestycyjnym;

4) zobowiązania funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu stają się zobowiązaniami funduszu obciążającymi poszczególne subfundusze odpowiadające, zgodnie ze statutem funduszu, przekształconym funduszom inwestycyjnym;

5) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu stają się jednostkami uczestnictwa poszczególnych subfunduszy odpowiadających, zgodnie ze statutem funduszu, przekształconym funduszom inwestycyjnym;

6) rejestry uczestników funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu stają się subrejestrami funduszu;

7) fundusze inwestycyjne podlegające przekształceniu wykreśla się z rejestru funduszy inwestycyjnych;

8) rejestry aktywów funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu stają się subrejestrami aktywów subfunduszy odpowiadających, zgodnie ze statutem funduszu, przekształconym funduszom inwestycyjnym.

2. Z chwilą wykreślenia funduszu inwestycyjnego podlegającego przekształceniu w nowy subfundusz istniejącego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami z rejestru funduszy inwestycyjnych oraz wpisania do rejestru zmian statutu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami:

1) fundusz z wydzielonymi subfunduszami wstępuje w prawa i obowiązki funduszu inwestycyjnego podlegającego przekształceniu;

2) aktywa funduszu inwestycyjnego podlegającego przekształceniu stają się aktywami funduszu z wydzielonymi subfunduszami wchodzącymi w skład aktywów subfunduszu odpowiadającego, zgodnie ze statutem funduszu, przekształconemu funduszowi inwestycyjnemu;

3) zobowiązania funduszu inwestycyjnego podlegającego przekształceniu stają się zobowiązaniami funduszu z wydzielonymi subfunduszami obciążającymi subfundusz odpowiadający, zgodnie ze statutem funduszu, przekształconemu funduszowi inwestycyjnemu;

4) jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego podlegającego przekształceniu stają się jednostkami uczestnictwa subfunduszu odpowiadającego, zgodnie ze statutem funduszu, przekształconemu funduszowi inwestycyjnemu;

5) rejestr uczestników funduszu inwestycyjnego podlegającego przekształceniu staje się subrejestrem funduszu z wydzielonymi subfunduszami;

6) rejestr aktywów funduszu inwestycyjnego podlegającego przekształceniu staje się subrejestrem aktywów subfunduszu odpowiadającego, zgodnie ze statutem funduszu, przekształconemu funduszowi inwestycyjnemu.

3. Depozytariusz funduszu inwestycyjnego podlegającego przekształceniu, o którym mowa w art. 240 ust. 2 pkt 3 i 4, wydaje depozytariuszowi funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami rejestr aktywów i przechowywane aktywa funduszu inwestycyjnego podlegającego przekształceniu oraz dokumenty związane z wykonywaniem obowiązków określonych w art. 72 niezwłocznie po wykreśleniu funduszu inwestycyjnego podlegającego przekształceniu z rejestru funduszy inwestycyjnych.

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych podmiotów przechowujących, zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 1, aktywa funduszu inwestycyjnego podlegającego przekształceniu.

Art. 245. 1. Powstanie skutków, o których mowa w art. 244 ust. 1 pkt 5, nie stanowi ani nie jest następstwem:

1) odkupienia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu w fundusz inwestycyjny z wydzielonymi subfunduszami;

2) nabycia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami powstałego z przekształcenia funduszy inwestycyjnych;

3) zmiany jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu na jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami.

2. Powstanie skutków, o których mowa w art. 244 ust. 2 pkt 4, nie stanowi ani nie jest następstwem:

1) odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego podlegającego przekształceniu w subfundusz funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami;

2) nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu powstałego z przekształcenia funduszu inwestycyjnego;

3) zmiany jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego podlegającego przekształceniu na jednostki uczestnictwa subfunduszu powstałego z przekształcenia funduszu inwestycyjnego.”;

105) w art. 246 w ust. 1 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) upływ 6-miesięcznego okresu, przez który towarzystwo zarządzające funduszem pozostawało jedynym uczestnikiem tego funduszu.”;

106) w art. 248 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Likwidatorem funduszu inwestycyjnego, który został utworzony na czas określony, lub funduszu aktywów niepublicznych emitującego niepubliczne certyfikaty inwestycyjne może być towarzystwo zarządzające tym funduszem, pod warunkiem, że w dniu złożenia wniosku o utworzenie funduszu inwestycyjnego, statut funduszu inwestycyjnego będzie wskazywał towarzystwo jako likwidatora funduszu inwestycyjnego.”;

107) w art. 253:

a) w ust. 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, załącza się sporządzony w języku polskim lub przetłumaczony na język polski:”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, może nie być przetłumaczony na język polski, jeśli został sporządzony również w języku angielskim.”,

c) w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) fundusz nie zapewnia prawidłowego zbywania i umarzania tytułów uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sposób zgodny ze szczegółowym opisem, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, w tym sprawnego wpłacania i wypłacania kwot związanych z nabywaniem i umarzaniem tytułów uczestnictwa;”,

d) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. W przypadku niezgłoszenia zakazu, o którym mowa w ust. 6, Komisja może skrócić termin, o którym mowa w ust. 5.”,

e) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Przepisy ust. 1–6a stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy fundusz zagraniczny prowadzący działalność jako fundusz składający się z subfunduszy zamierza zbywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytuły uczestnictwa związane z subfunduszem, który nie był wskazany w dokumentach, o których mowa w ust. 2.”,

f) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Do dnia wpisu funduszu zagranicznego do rejestru, o którym mowa w art. 263, oświadczenia woli, dokumenty urzędowe oraz pisma procesowe doręcza się ustanowionemu przez fundusz zagraniczny pełnomocnikowi uprawnionemu do odbioru korespondencji na wskazany przez fundusz adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a jeżeli pełnomocnik nie został ustanowiony – na adres przedstawiciela funduszu zagranicznego.”;

108) w art. 254 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wchodzą w życie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie zgodnym z przepisami prawa obowiązującymi w państwie macierzystym.”;

109) w art. 256:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) prawidłowe zbywanie i umarzanie tytułów uczestnictwa funduszu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sposób zgodny ze szczegółowym opisem, o którym mowa w art. 253 ust. 2 pkt 5, w tym sprawne wpłacanie i wypłacanie kwot związanych z nabywaniem i umarzaniem tytułów uczestnictwa;”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Fundusz zagraniczny jest obowiązany działać zgodnie z zasadami uczciwego obrotu.”,

c) w ust. 2 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) informowania Komisji o zamiarze zaprzestania oraz o zaprzestaniu przez fundusz zagraniczny zbywania tytułów uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”,

d) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Dokonane przez fundusz zagraniczny zmiany w szczegółowym opisie, o którym mowa w art. 253 ust. 2 pkt 5, powinny być zgodne z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”,

e) uchyla się ust. 4;

110) w art. 257 uchyla się ust. 3;

111) art. 258 otrzymuje brzmienie:

„Art. 258. Fundusz zagraniczny może zbywać tytuły uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio, za pośrednictwem spółki zarządzającej lub oddziału tej spółki po spełnieniu warunków określonych w rozdziale 2 niniejszego działu, podmiotu prowadzącego działalność maklerską, banku krajowego wykonującego działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub krajowego oddziału instytucji kredytowej uprawnionego do wykonywania działalności w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, towarzystwa oraz podmiotu, o którym mowa w art. 32 ust. 2.”;

112) po art. 259 dodaje się art. 259a w brzmieniu:

„Art. 259a. 1. W przypadku gdy przedstawiciel funduszu zagranicznego lub przedstawiciel funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibą w państwach należących do EEA lub OECD wykonuje obowiązki wynikające z umowy zawartej z takim funduszem niezgodnie z tą umową oraz przepisami ustawy, Komisja może nałożyć na przedstawiciela takiego funduszu karę pieniężną do wysokości 100 000 zł.

2. W przypadku gdy agent płatności wykonuje obowiązki wynikające z umowy zawartej z funduszem zagranicznym, funduszem inwestycyjnym otwartym z siedzibą w państwach należących do EEA lub OECD niezgodnie z tą umową oraz przepisami ustawy, Komisja może nałożyć na agenta płatności karę pieniężną do wysokości 100 000 zł.”;

113) art. 260 otrzymuje brzmienie:

„Art. 260. Do zbywania tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne, z wyjątkiem zbywania tytułów uczestnictwa będących papierami wartościowymi, które zgodnie z dokumentami funduszu, o których mowa w art. 253 ust. 2 pkt 2, 3 i 5, podlegają dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym, nie stosuje się przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej.”;

114) w art. 270:

a) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) postępowania, których należy przestrzegać w przypadku świadczenia usług zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych albo usług doradztwa inwestycyjnego, lub przechowywania i administrowania tytułami uczestnictwa.”,

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Do oddziału, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 90 pkt 3 oraz art. 91 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.”;

115) w art. 271 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Komisja, w terminie miesiąca po otrzymaniu informacji, o których mowa w ust. 1, może wskazać spółce zarządzającej warunki, w tym zasady postępowania, których należy przestrzegać w przypadku świadczenia usług zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych oraz usług doradztwa inwestycyjnego lub przechowywania i administrowania tytułami uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;

116) w art. 280:

a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) członkowie rady inwestorów będący osobami fizycznymi, osoby uprawnione do reprezentowania członków niebędących osobami fizycznymi w radzie inwestorów, a także pełnomocnicy członków rady inwestorów;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wykonywane przez towarzystwo usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych oraz usługi doradztwa inwestycyjnego, są objęte tajemnicą zawodową w rozumieniu art. 147 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.”;

117) w art. 281 w ust. 1 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) jedynego uczestnika funduszu, jeżeli statut funduszu tak stanowi, przy czym w przypadku, gdy uczestnikiem funduszu są podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej, dla celów niniejszego przepisu grupa ta jest traktowana jako jedyny uczestnik.”;

118) art. 298 i 299 otrzymują brzmienie:

„Art. 298. Kto, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 227 ust. 3, nie przekazuje niezwłocznie kopii dokumentów lub innych nośników informacji albo nie udziela informacji lub wyjaśnień,

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Art. 299. Kto wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 69 oraz art. 227 ust. 1, nie archiwizuje lub nie przechowuje dokumentów lub innych nośników informacji związanych z prowadzeniem działalności towarzystwa lub funduszu inwestycyjnego,

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.”;

119) uchyla się art. 326.

Art. 2.
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.5)) uchyla się art. 92c.
Art. 3.
W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 49, poz. 328) w art. 12 w ust. 2 w pkt 4 lit. r i s otrzymują brzmienie:

„r) nakazania towarzystwu zmiany osób, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 4, 6 i 15 ustawy o funduszach inwestycyjnych,

s) cofnięcia zezwolenia podmiotowi, o którym mowa w art. 192 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych,”.

Art. 4.
Fundusze inwestycyjne utworzone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy są obowiązane, w terminie do dnia 31 maja 2009 r., dostosować treść statutów do przepisów wprowadzonych ustawą.
Art. 5.
Towarzystwa posiadające zezwolenie na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 45 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, są obowiązane do zwiększenia kapitału początkowego do wysokości wynikającej z przepisów niniejszej ustawy w terminie 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.
Art. 6.
1. Banki krajowe wykonujące działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119), uprawnione do wykonywania działalności w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy wykonują czynności, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, są obowiązane dostosować swoją działalność do wymogów określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Podmioty prowadzące działalność maklerską, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy wykonują czynności, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, są uprawnione do wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, pod warunkiem dostosowania swojej działalności do wymogów określonych w tej ustawie w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

3. Podmioty posiadające zezwolenie, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, spełniające warunki określone w art. 32 ust. 2a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, są obowiązane dostosować swoją działalność do wymogów ustawy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 7.
W przypadku towarzystw zarządzających funduszami inwestycyjnymi, których są jedynymi uczestnikami w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, okres, o którym mowa w art. 1 pkt 31 i 105, liczy się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 8.
1. Zezwolenia udzielone podmiotom na zawarcie umowy o obsługę sekurytyzowanych wierzytelności z funduszem, o którym mowa w art. 183 ustawy, o której mowa w art. 1, na podstawie dotychczasowych przepisów pozostają w mocy do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania takiej umowy.

2. W przypadku podmiotu posiadającego zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, przepisy art. 225a pkt 5, art. 226 ust. 1 pkt 7 i art. 234 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio.

3. Podmiot posiadający zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, który po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zaprzestał wykonywania działalności określonej w ustawie, o której mowa w art. 1, ma obowiązek archiwizowania i przechowywania, przez 5 lat od dnia zaprzestania tej działalności, dokumentów oraz innych nośników informacji związanych z wykonywaniem tej działalności.

4. Upoważniony przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego ma prawo wstępu do siedziby lub lokalu podmiotu przechowującego dokumenty i inne nośniki informacji, o których mowa w ust. 3, celem wglądu do tych dokumentów i nośników.

5. Do postępowania kontrolnego lub wyjaśniającego, o którym mowa w ust. 4, stosuje się przepisy o postępowaniu kontrolnym i wyjaśniającym, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1537, z późn. zm.6)).

6. Na pisemne żądanie Komisji Nadzoru Finansowego lub jej upoważnionego przedstawiciela podmiot przechowujący dokumenty, o których mowa w ust. 3, jest obowiązany do niezwłocznego sporządzenia i przekazania kopii tych dokumentów.

Art. 9.
Do przekształceń funduszy, które rozpoczęły się przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 10.
1. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Za zachowania zaistniałe przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stanowiące naruszenie przepisów ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, sankcję administracyjną wymierza się według przepisów dotychczasowych, chyba że sankcja administracyjna wymierzona według przepisów ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, byłaby względniejsza dla strony postępowania.

Art. 11.
Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie upoważnienia, o którym mowa w art. 225 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zachowują moc przepisy dotychczasowe, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 12.
Oddział spółki zarządzającej prowadzący działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy jest obowiązany, w terminie 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, do złożenia wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców.
Art. 13.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 30, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia;

2) art. 1 pkt 100, który wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

 

 

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw:

1) dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniającej dyrektywy Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającej dyrektywę Rady 93/22/EWG (Dz. Urz. WE L 145 z 30.04.2004, str. 1 i L 114 z 28.04.2006, str. 60; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 7, str. 263),

2) dyrektywy Komisji 2006/73/WE z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzającej środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (Dz. Urz. UE L 241 z 02.09.2006, str. 26),

3) dyrektywy Komisji 2007/16/WE z dnia 19 marca 2007 r. dotyczącej wykonania dyrektywy Rady 85/611/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w zakresie wyjaśnienia niektórych definicji (Dz. Urz. UE L 79 z 20.03.2007, str. 11).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 769.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732 i Nr 141, poz. 888.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-12-29
  • Data wejścia w życie: 2009-01-13
  • Data obowiązywania: 2009-01-13

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA