| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 i Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1319) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wzory deklaracji:

a) w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych,

b) o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika;

2) szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracjach, o których mowa w pkt 1;

3) szczegółowy sposób pobierania i zwrotu podatku, w tym czynności związane z poborem podatku i zakres udzielania przez płatnika pouczeń podatnikowi oraz treść rejestru podatku;

4) sposób sporządzenia informacji o kwocie podatku pobranego przez płatnika należnego poszczególnym gminom.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych;

2) organie podatkowym – rozumie się przez to naczelnika urzędu skarbowego;

3) podatku – rozumie się przez to podatek od czynności cywilnoprawnych.

§ 3.
1. Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera następujące informacje:

1) miejsce i cel składania deklaracji;

2) dane podatnika dokonującego zapłaty lub zwolnionego z podatku na podstawie art. 9 pkt 10 lit. b ustawy;

3) przedmiot opodatkowania i treść czynności cywilnoprawnej;

4) obliczenie należnego podatku od czynności cywilnoprawnej;

5) oświadczenie i podpis podatnika i osób reprezentujących podatnika.

2. Wzór deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4.
Notariusze, jako płatnicy podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego, określają w treści sporządzanych aktów notarialnych podstawę prawną i sposób obliczenia podatku, a gdy czynność cywilnoprawna jest zwolniona z podatku – zamieszczają podstawę prawną zwolnienia.
§ 5.
1. Rejestr podatku powinien zawierać następujące rubryki:

1) liczbę porządkową;

2) datę sporządzenia aktu notarialnego;

3) numer repertorium A;

4) datę wpisania do rejestru aktu notarialnego;

5) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę podatnika;

6) numer identyfikacji podatkowej (jeżeli podatnik go posiada);

7) miejsce zamieszkania (siedzibę) podatnika;

8) zwięzłe określenie treści czynności;

9) wartość przedmiotu czynności cywilnoprawnej;

10) miejsce położenia nieruchomości stanowiącej przedmiot tej czynności (miejscowość, gmina, powiat, województwo);

11) stawkę podatku;

12) kwotę pobranego podatku;

13) uwagi.

2. W rejestrze podatku płatnicy:

1) podsumowują kwoty podatku pobranego w każdym miesiącu, za jaki dokonywane jest rozliczenie podatku z organem podatkowym, oraz wyodrębniają kwoty podatku pobranego od umowy spółki kapitałowej i jej zmiany;

2) odnotowują w rubryce „uwagi” kwoty podatku przekazanego na rachunek bankowy organu podatkowego, datę wpłaty i okres, którego wpłata dotyczy.

3. Rejestr podatku może być zastąpiony przez repertorium A, przewidziane przepisami o prowadzeniu ksiąg notarialnych oraz przekazywaniu na przechowanie dokumentów. Przepisy dotyczące rejestru podatku stosuje się odpowiednio do repertorium zastępującego ten rejestr.

§ 6.
1. Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika zawiera następujące informacje:

1) miejsce i cel składania deklaracji;

2) dane płatnika;

3) adres siedziby kancelarii notarialnej;

4) dane dotyczące należności: kwotę podatku pobranego przez płatnika w danym miesiącu, kwotę podatku pobranego od umowy spółki kapitałowej i jej zmiany, kwotę potrąconego wynagrodzenia z tytułu poboru podatku oraz kwotę podatku wpłaconego naczelnikowi urzędu skarbowego;

5) oświadczenie i podpis płatnika.

2. Wzór deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 7.
Płatnicy ustnie pouczają podatników o:

1) skutkach przewidzianych w ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 66, poz. 410 i Nr 215, poz. 1355) w razie podania nieprawdy lub zatajenia prawdy, przez co podatek narażony jest na uszczuplenie;

2) przysługującym organowi podatkowemu prawie do określenia, podwyższenia lub obniżenia wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej;

3) ciążącym na nich obowiązku zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, w przypadku określenia lub podwyższenia wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej przez organ podatkowy.

§ 8.
1. Płatnicy sporządzają informację o kwocie pobranego podatku, należnego poszczególnym gminom, z uwzględnieniem zasad przekazywania wpływów z tego podatku określonych w art. 16 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 i Nr 220, poz. 1419).

2. Informacja zawiera:

1) liczbę porządkową;

2) nazwę gminy, na której rachunek podatek ma zostać przekazany;

3) łączną kwotę podatku należnego poszczególnym gminom;

4) numery repertorium A, pod którymi wpisane są czynności cywilnoprawne, od których dokonania podatek jest należny poszczególnym gminom.

§ 9.
1. W przypadkach określonych w art. 11 ustawy zwrotu podatku dokonuje organ podatkowy właściwy miejscowo w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych.

2. Jeżeli zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy obowiązek zapłaty podatku był solidarny, zwrot podatku następuje na rzecz jednego z podatników, z równoczesnym powiadomieniem pozostałych o dokonanym zwrocie.

§ 10.
W przypadku czynności cywilnoprawnych innych niż umowa spółki lub zmiana umowy spółki podatnicy, w terminie do dnia 30 czerwca 2009 r., mogą składać deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 243, poz. 1764).
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.2)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 243, poz. 1764).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 16 grudnia 2008 r. (poz. 1577)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

inFakt

inFakt to firma oferująca nowoczesne usługi księgowe i fakturowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »