| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 11 grudnia 2008 r.

w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad odbywaniem stażu oraz oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności, sposób ustalania kosztów odbywania stażu adaptacyjnego oraz tryb ponoszenia, pobierania i zwrotu opłaty za odbycie stażu adaptacyjnego,

2) warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny wykazanych przez wnioskodawcę umiejętności, sposób ustalania kosztów przeprowadzania testu umiejętności oraz tryb ponoszenia, pobierania i zwrotu opłaty za przeprowadzenie testu umiejętności

– w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej „postępowaniem w sprawie uznania kwalifikacji”.

§ 2.
1. Konieczność odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności stwierdza się w postanowieniu wydanym przez właściwy organ w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji, zwany dalej „organem prowadzącym postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji”.

2. Wnioskodawca po otrzymaniu postanowienia, o którym mowa w ust. 1, występuje do organu prowadzącego postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji z wnioskiem o odbycie stażu adaptacyjnego albo przeprowadzenie testu umiejętności.

§ 3.
Po otrzymaniu wniosku o odbycie stażu adaptacyjnego albo przeprowadzenie testu umiejętności organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji przekazuje postanowienie, wraz z kopią dokumentacji zawierającej informacje o kwalifikacjach wnioskodawcy, w tym o wykształceniu i praktyce zawodowej, odpowiednio:

1) jednostce ochrony przeciwpożarowej, o której mowa w art. 15 pkt 2 lub 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.2)), lub jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667, z późn. zm.3)), w których ma być odbywany staż adaptacyjny, zwanym dalej „jednostkami organizacyjnymi”;

2) jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, które przygotowują i przeprowadzają test umiejętności, zwanym dalej „szkołami”.

§ 4.
Organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na swoich stronach podmiotowych informacje o wymaganiach kwalifikacyjnych stawianych osobom zamierzającym wykonywać zawód inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa i strażaka oraz wykaz jednostek organizacyjnych, w których można odbyć staż adaptacyjny.
§ 5.
Staż adaptacyjny i test umiejętności przeprowadza się w języku polskim.

Rozdział 2

Staż adaptacyjny

§ 6.

1. Wnioskodawca we wniosku o odbycie stażu adaptacyjnego albo przeprowadzenie testu umiejętności wskazuje organowi prowadzącemu postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji jednostkę organizacyjną, w której zamierza odbywać staż adaptacyjny.

2. Wnioskodawca dołącza do wniosku o odbycie stażu adaptacyjnego albo przeprowadzenie testu umiejętności pisemne zobowiązanie kierownika jednostki organizacyjnej do nawiązania z nim stosunku pracy albo zawarcia umowy cywilnoprawnej w celu odbycia stażu adaptacyjnego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

3. W pisemnym zobowiązaniu, o którym mowa w ust. 2, kierownik jednostki organizacyjnej określa w szczególności:

1) rodzaj stosunku prawnego, który zostanie nawiązany z wnioskodawcą;

2) termin, w jakim zostanie nawiązany stosunek prawny;

3) okres, na jaki zostanie nawiązany stosunek prawny;

4) informację o obowiązkach, jakie powierzy wnioskodawcy;

5) koszty odbywania stażu adaptacyjnego.

4. Okres, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, nie może być krótszy niż długość stażu adaptacyjnego.

§ 7.
1. W postanowieniu, o którym mowa w § 2 ust. 1, określone są długość i program stażu adaptacyjnego.

2. Staż adaptacyjny odbywa się w jednostce organizacyjnej zgodnie z programem stażu adaptacyjnego, zwanym dalej „programem”.

3. Program ustalany jest przez organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji na podstawie:

1) świadectw i dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje wnioskodawcy;

2) dokumentów potwierdzających okres praktyki zawodowej i nabyte przez wnioskodawcę umiejętności w zawodzie inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka;

3) długości stażu niezbędnego do nabycia umiejętności do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka w Rzeczypospolitej Polskiej;

4) zakresu wymagań egzaminacyjnych obejmujących wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka w Rzeczypospolitej Polskiej;

5) wymaganej znajomości prawa polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka;

6) różnic wynikających ze specyfiki zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka w Rzeczypospolitej Polskiej i w państwie wnioskodawcy.

§ 8.
1. Staż adaptacyjny rozpoczyna się w terminie uzgodnionym przez wnioskodawcę z kierownikiem jednostki organizacyjnej.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust 1, zawiadamia organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji o terminie rozpoczęcia stażu adaptacyjnego.

§ 9.
1. Opiekuna stażu adaptacyjnego w przypadku zawodów inżyniera pożarnictwa oraz technika pożarnictwa wyznacza kierownik jednostki organizacyjnej spośród osób o kwalifikacjach co najmniej równorzędnych z kwalifikacjami, o których uznanie występuje wnioskodawca, natomiast w przypadku zawodu strażaka – spośród osób o kwalifikacjach co najmniej technika pożarnictwa.

2. Opiekun w czasie stażu adaptacyjnego:

1) określa zadania dla wnioskodawcy;

2) kontroluje wykonanie powierzonych wnioskodawcy zadań;

3) pomaga w prawidłowym prowadzeniu dziennika stażu adaptacyjnego;

4) co najmniej raz na kwartał dokonuje okresowej oceny realizacji programu;

5) sporządza opinię o przebiegu stażu adaptacyjnego i umiejętnościach wnioskodawcy.

3. Opiekun może być zmieniony przez kierownika jednostki organizacyjnej z powodu:

1) braku możliwości dalszego pełnienia obowiązków przez opiekuna;

2) umotywowanego wniosku wnioskodawcy, złożonego nie później niż na 3 miesiące przed zakończeniem stażu adaptacyjnego;

3) umotywowanego wniosku opiekuna, złożonego nie później niż na 3 miesiące przed zakończeniem stażu adaptacyjnego.

4. W przypadku okoliczności, o których mowa w ust. 3, kierownik jednostki organizacyjnej niezwłocznie dokonuje zmiany opiekuna i informuje o tym wnioskodawcę oraz organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji.

§ 10.
1. Wnioskodawca dokumentuje przebieg stażu adaptacyjnego w dzienniku stażu adaptacyjnego otrzymanym od kierownika jednostki organizacyjnej.

2. Opiekun potwierdza własnoręcznym podpisem w dzienniku stażu adaptacyjnego zgodność przebiegu stażu adaptacyjnego z programem.

§ 11.
Organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji sprawuje nadzór nad przebiegiem stażu adaptacyjnego wnioskodawcy, w szczególności przez:

1) kontrolę warunków odbywania stażu adaptacyjnego i realizacji programu;

 2) kontrolę uczestnictwa wnioskodawcy w stażu adaptacyjnym;

3) kontrolę prawidłowego prowadzenia dziennika stażu adaptacyjnego;

4) kontrolę postępów wnioskodawcy w przysposobieniu do samodzielnego wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka;

5) obserwację pracy wykonywanej przez wnioskodawcę w czasie stażu adaptacyjnego;

6) gromadzenie dodatkowych informacji o przebiegu stażu adaptacyjnego.

§ 12.
1. Koszty odbywania stażu adaptacyjnego wyliczane są każdorazowo przez kierownika jednostki organizacyjnej, w której jest odbywany staż adaptacyjny, stosownie do programu i czasu trwania stażu adaptacyjnego, z uwzględnieniem wydatków na pokrycie kosztów materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych, kosztów organizacyjno-technicznych, kosztów umundurowania odpowiedniego do działań ratowniczo-gaśniczych wraz z kosztami środków ochrony osobistej, kosztów wynagrodzenia opiekuna stażu, a także kosztów zajęć szkoleniowych zapewniających realizację programu oraz ocenę stażu adaptacyjnego.

2. Wyliczenie kosztów jest dokonywane wstępnie, w terminie umożliwiającym poinformowanie wnioskodawcy o ich wysokości, nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem stażu, z zastrzeżeniem, że ostateczne ustalenie kosztów nastąpi po zakończeniu stażu adaptacyjnego.

3. Wysokość kosztów odbycia stażu adaptacyjnego jest ustalana ostatecznie na dzień zakończenia tego stażu, na podstawie rzeczywistych kosztów poniesionych w związku z jego odbyciem.

4. Wnioskodawca pokrywa koszty odbycia stażu, o których mowa w ust. 1, jednorazowo w terminie do 10 dni od daty rozpoczęcia stażu lub w równych ratach płatnych z góry do 10 dnia każdego pierwszego miesiąca kwartału planowanego stażu adaptacyjnego, na wskazany rachunek bieżący dochodów jednostki organizacyjnej. Decyzję o trybie płatności podejmuje na wniosek wnioskodawcy kierownik jednostki organizacyjnej.

5. Jeżeli ostateczne koszty są wyższe od kosztów, o których mowa w ust. 2, wnioskodawca wpłaca różnicę na rachunek bieżący dochodów jednostki organizacyjnej, w której odbywał staż adaptacyjny, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu adaptacyjnego.

6. Jeżeli wnioskodawca nie jest w stanie wpłacić powstałej różnicy, o której mowa w ust. 5, we wskazanym w ust. 5 terminie, może zawrzeć z kierownikiem jednostki organizacyjnej aneks do umowy o pracę lub do umowy cywilnoprawnej, o której mowa w § 6 ust. 2, w którym określone zostaną zasady spłaty powstałej różnicy w ratach.

7. Jeżeli ostateczne koszty są niższe od kosztów, o których mowa w ust. 2, jednostka organizacyjna, w której wnioskodawca odbywał staż adaptacyjny, zwraca wnioskodawcy różnicę w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu adaptacyjnego.

8. Wnioskodawcy przysługuje zwrot poniesionych kosztów odbywania stażu adaptacyjnego, pomniejszonych o koszty związane z przygotowaniem stażu oraz materiałów edukacyjnych, jeżeli:

1) co najmniej na 7 dni przed terminem planowanego rozpoczęcia odbywania stażu adaptacyjnego, uzgodnionym przez wnioskodawcę z kierownikiem jednostki organizacyjnej, złoży pisemną rezygnację z odbywania stażu adaptacyjnego;

2) zdarzenia losowe uniemożliwią przystąpienie do stażu adaptacyjnego lub złożenie rezygnacji, o której mowa w pkt 1.

§ 13.
1. Zespół powołany przez organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji dokonuje oceny nabytych przez wnioskodawcę w trakcie odbywania stażu adaptacyjnego umiejętności, zwanej dalej „oceną”, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu adaptacyjnego.

2. Zespół, o którym mowa w ust. 1, składa się z nie mniej niż trzech, lecz nie więcej niż dziewięciu osób, w przypadku zawodów inżyniera pożarnictwa oraz technika pożarnictwa o kwalifikacjach co najmniej równorzędnych z kwalifikacjami, o których uznanie występuje wnioskodawca, natomiast w przypadku zawodu strażaka – o kwalifikacjach co najmniej technika pożarnictwa.

3. Zespół dokonuje oceny na podstawie:

1) dziennika stażu adaptacyjnego;

2) opinii opiekuna o przebiegu stażu adaptacyjnego i umiejętnościach wnioskodawcy;

3) opinii kierownika jednostki organizacyjnej o przysposobieniu wnioskodawcy do samodzielnego wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka.

4. Oceny dokonuje się w obecności wnioskodawcy.

5. W terminie 3 dni od dnia dokonania oceny zespół sporządza protokół z dokonanej oceny.

6. Ocenę zespół przekazuje organowi prowadzącemu postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji w terminie 3 dni od dnia sporządzenia protokołu.

§ 14.
1. W uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek złożony przez wnioskodawcę przed dokonaniem oceny, o której mowa w § 13 ust. 1, organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji może przedłużyć staż adaptacyjny na czas określony nieprzekraczający łącznie z odbytym już stażem 2 lat.

2. W przypadku przedłużonego stażu adaptacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy § 6–13.

§ 15.
1. W przypadku negatywnej oceny stażu adaptacyjnego, na wniosek złożony przez wnioskodawcę, organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji umożliwia powtórne przystąpienie do stażu adaptacyjnego.

2. W przypadku powtórnego przystąpienia do stażu adaptacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy § 6–14.

Rozdział 3

Test umiejętności

§ 16.

1. Dwa razy do roku organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji wyznacza miejsce i terminy przeprowadzania testu umiejętności, zwanego dalej „testem”.

2. Terminy przeprowadzania testu są podawane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych organu prowadzącego postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji nie później niż na 6 miesięcy przed wyznaczonym terminem przeprowadzenia testu.

§ 17.
Wnioskodawca składa wniosek o przeprowadzenie testu nie później niż na 3 miesiące przed wyznaczonym terminem testu.
§ 18.
Zakres wiedzy i umiejętności objętych testem ustalany jest przez organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji na podstawie:

1) świadectw i dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje wnioskodawcy;

2) dokumentów potwierdzających okres praktyki zawodowej i nabyte przez wnioskodawcę umiejętności w zawodzie inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka;

3) zakresu wymagań egzaminacyjnych obejmujących wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka w Rzeczypospolitej Polskiej;

4) wymaganej znajomości prawa polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka;

5) różnic wynikających ze specyfiki zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka w Rzeczypospolitej Polskiej i w państwie wnioskodawcy.

§ 19.
1. Informacje o zakresie wiedzy i umiejętności, jakie będą objęte testem, przekazuje się komendantowi szkoły celem opracowania pytań i zadań testowych, w tym zadań z części praktycznej.

2. Komendant szkoły, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zakresie wiedzy i umiejętności ustalonym przez organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji, opracowuje pytania i zadania testowe oraz kryteria oceny.

3. Pytania i zadania testowe zatwierdzane są przez organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji.

§ 20.
Arkusze testu są przygotowywane i przechowywane w warunkach uniemożliwiających ich ujawnienie do momentu rozpoczęcia testu.
§ 21.
1. Koszty przeprowadzenia testu, obejmujące koszty części praktycznej, koszty przygotowania oraz powielenia testów oraz koszty wynagrodzenia zespołu egzaminującego, wyliczane są każdorazowo przez komendanta szkoły, w której test jest przeprowadzany, nie później niż na 30 dni przed ustalonym terminem przeprowadzenia testu, na podstawie rzeczywistych wydatków związanych z przeprowadzeniem testu, ponoszonych przez szkołę.

2. Wnioskodawca pokrywa koszty, o których mowa w ust. 1, dokonując jednorazowej opłaty, na wskazany rachunek bieżący dochodów szkoły, co najmniej na 14 dni przed ustalonym terminem przeprowadzenia testu.

§ 22.
1. Nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem przeprowadzenia testu organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji informuje wnioskodawcę i wskazaną do przeprowadzenia testu szkołę o ustalonym zakresie wiedzy i umiejętności objętych testem, miejscu i terminie jego przeprowadzenia oraz o wysokości opłaty z tytułu przeprowadzenia testu.

2. Informacje o terminie i miejscu przeprowadzania testu oraz kryteriach jego oceny udostępnia się wnioskodawcy również w szkole przeprowadzającej test.

§ 23.
Przystępując do testu, wnioskodawca okazuje dowód uiszczenia opłaty, o której mowa w § 21 ust. 2, oraz dokument poświadczający tożsamość.
§ 24.
1. Test składa się z:

1) części pisemnej w formie testu obejmującej nie mniej niż 30 i nie więcej niż 50 pytań;

2) części ustnej polegającej na odpowiedzi na wylosowany przez wnioskodawcę zestaw, składający się nie mniej niż z 3 i nie więcej niż z 5 pytań;

3) części praktycznej obejmującej wykonanie nie mniej niż 3 i nie więcej niż 5 zadań sprawdzających przygotowanie do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka.

2. Czas trwania testu umiejętności nie może przekraczać 360 minut.

§ 25.
1. Każde pytanie w części pisemnej testu zawiera nie mniej niż trzy możliwości odpowiedzi. Pytania zawierają co najmniej jedną odpowiedź poprawną.

2. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie w części pisemnej ustala się jednakową liczbę punktów, z tym że w przypadku gdy więcej odpowiedzi niż jedna jest prawidłowych, żeby uzyskać punkty należy wskazać wszystkie poprawne odpowiedzi.

3. W części ustnej każda odpowiedź jest oceniana w skali od 0 do 5 punktów.

4. W części praktycznej zadanie jest punktowane w skali od 0 do 5 punktów – w zależności od stopnia prawidłowości jego wykonania.

5. Wynik testu określa się jako pozytywny albo negatywny.

6. Wynik testu uznaje się za pozytywny, w przypadku gdy wnioskodawca uzyskał co najmniej 70 % punktów możliwych do uzyskania.

§ 26.
1. Test jest przeprowadzany przez zespół egzaminacyjny powołany przez komendanta szkoły, składający się z nie mniej niż trzech, lecz nie więcej niż dziewięciu osób posiadających wiedzę, umiejętności i doświadczenie w zakresie problematyki testu.

2. W skład zespołu egzaminacyjnego wchodzą osoby o kwalifikacjach co najmniej równorzędnych z kwalifikacjami, o których uznanie występuje wnioskodawca, natomiast w przypadku zawodu strażaka – o kwalifikacjach co najmniej technika pożarnictwa.

3. Do zadań zespołu egzaminacyjnego należy w szczególności:

1) przeprowadzenie testu;

2) dokonanie oceny testu.

§ 27.
Pytania i zadania są umieszczane na jednostronnie zadrukowanych arkuszach testu, ostemplowanych przez komendanta szkoły, w której test jest przeprowadzany.
§ 28.
Ocena testu jest dokonywana w terminie 7 dni od dnia jego przeprowadzenia.
§ 29.
Niezwłocznie po dokonaniu oceny testu, o której mowa w § 28, zespół egzaminacyjny sporządza protokół przebiegu testu zawierający w szczególności:

1) wskazanie wnioskodawcy;

2) wskazanie szkoły, w której test został przeprowadzony;

3) skład zespołu egzaminacyjnego;

4) ocenę testu;

5) podpisy członków zespołu egzaminacyjnego;

6) datę przeprowadzenia testu.

§ 30.
W terminie 3 dni od dnia sporządzenia protokołu, o którym mowa w § 29, komendant szkoły, w której został przeprowadzony test, przekazuje ocenę wnioskodawcy i organowi prowadzącemu postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji.
§ 31.
1. Nieprzystąpienie do testu w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwienia uważa się za odstąpienie wnioskodawcy od testu.

2. Wnioskodawcy nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów w przypadku odstąpienia od testu umiejętności.

3. Ponowne przystąpienie do testu wymaga złożenia nowego wniosku, chyba że nieprzystąpienie do testu nastąpiło z uzasadnionej przyczyny.

4. Nieprzystąpienie wnioskodawcy do testu jest oceniane i usprawiedliwiane przez organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji w trybie przewidzianym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281 oraz z 2007 r. Nr 227, poz. 1678).

5. Wnioskodawca, który nie przystąpił do testu z usprawiedliwionej przyczyny, nie ponosi kosztów ponownego przystąpienia do testu.

6. W przypadku negatywnej oceny testu, na wniosek złożony przez wnioskodawcę, organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji umożliwia powtórne przystąpienie do testu w najbliższym terminie.

7. W przypadku powtórnego przystąpienia do testu stosuje się odpowiednio przepisy § 16–30.

§ 32.
1. Przepisy § 16–31 stosuje się również do osób, o których mowa w art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w przypadku gdy zamierzają wykonywać zawód inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po raz pierwszy.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa oraz strażaka, którzy uczestniczą w działaniach ratowniczych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie bilateralnych umów międzynarodowych lub w ramach wspólnotowego mechanizmu udzielania pomocy do spraw ochrony ludności.

Rozdział 4

Przepis końcowy

§ 33.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.4)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: G. Schetyna

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836, z 2006 r. Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590 oraz z 2008 r. Nr 163, poz. 1015.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 181, poz. 1291 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 521 i Nr 163, poz. 1015.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 stycznia 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w niektórych państwach kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka (Dz. U. Nr 11, poz. 85), które utraciło moc z dniem 20 października 2008 r. na podstawie art. 39 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »