| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 23 grudnia 2008 r.

w sprawie terminów i trybu przekazywania przez gminy danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

Na podstawie art. 44e ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Dane z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zwane dalej „danymi”, o których mowa w art. 44e ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, zwanej dalej „ustawą”, organ gminy przekazuje niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, zwanemu dalej „ministrem”, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

2. Jeżeli przekazanie danych do ministra w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie jest możliwe z przyczyn niezależnych od organu gminy, dane przekazywane są na informatycznym nośniku danych, za pośrednictwem właściwego miejscowo wojewody, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia uzyskania danych.

3. Jeżeli przekazanie danych do ministra w trybie, o którym mowa w ust. 2, nie jest możliwe, organ gminy przekazuje do ministra, za pośrednictwem właściwego miejscowo wojewody, dane w formie papierowej w celu rejestracji, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym uzyskał te dane.

§ 2.
1. Dane przekazane ministrowi w trybie, o którym mowa w § 1, są wprowadzane do ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

2. Minister przekazuje organowi gminy potwierdzenie wprowadzenia danych do ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, w terminie 3 dni roboczych od dnia ich wprowadzenia.

§ 3.
Informacje o unieważnieniu dowodu osobistego w związku z wydaniem nowego dowodu osobistego przekazywane są pomiędzy organami gminy prowadzącymi ewidencje wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub w formie papierowej, niezwłocznie po wydaniu dowodu osobistego, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia wydania dowodu osobistego.
§ 4.
Organy prowadzące ewidencje wydanych i unieważnionych dowodów osobistych przekazują dane organom gminy prowadzącym ewidencję ludności, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub w formie papierowej, niezwłocznie po wydaniu lub unieważnieniu dokumentu, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania czynności.
§ 5.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie trybu przekazywania przez gminy danych z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1997).
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: G. Schetyna

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne na podstawie § 1 ust 2 pkt. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U Nr 216 poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2006 r. Nr 144 poz. 1043 z 2007 r. Nr 21 poz. 125 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416 Nr 171, poz. 1056, Nr 195, poz. 1198 i Nr 220 poz. 1414.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Meritoros

Biura rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »