Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 29 lipca 2009 r.

w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844 oraz z 2009 r. Nr 39, poz. 309 i Nr 65, poz. 545) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy tryb i terminy składania oraz rozpatrywania wniosków o udzielenie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych, zwanego dalej „finansowym wsparciem"

2) zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek o udzielenie finansowego wsparcia, zwany dalej „wnioskiem"

3) minimalne wymagania w zakresie wyposażenia lokali mieszkalnych, jakim powinny odpowiadać lokale mieszkalne pozyskane przy udziale finansowego wsparcia;

4) kryteria oceny wniosku o udzielenie finansowego wsparcia;

5) wzór formularza, na którym dokonuje się rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia.

§ 2.
1. Wniosek składa się w Banku Gospodarstwa Krajowego, zwanym dalej „Bankiem", od dnia 1 marca do dnia 31 marca i od dnia 1 września do dnia 30 września każdego roku. Dzień złożenia wniosku za pośrednictwem operatora publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) określa data stempla pocztowego tego operatora.

2. Bank po otrzymaniu wniosku niespełniającego wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2, wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania, wskazując wymagania, których wniosek nie spełnia.

3. Bank zwraca bez rozpatrzenia wniosek:

1) złożony z naruszeniem terminów, o których mowa w ust. 1;

2) dotyczący przedsięwzięcia niespełniającego warunków do uzyskania finansowego wsparcia określonych wart. 3, 5–7,13–14,15 ust. 1 i art. 16 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, zwanej dalej „ustawą", oraz określonych w § 9;

3) nieuzupełniony w terminie, o którym mowa w ust. 2.

§ 3.
1. Zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek o udzielenie finansowego wsparcia, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Do wniosku załącza się:

1) dokumenty potwierdzające prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, której dotyczy przedsięwzięcie albo na której położony jest budynek, którego remont lub przebudowę zamierza się przeprowadzić, w tym:

a) oryginał odpisu z księgi wieczystej, wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku,

b) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wypisu i wyrysu z rejestru gruntów wszystkich działek ewidencyjnych, na których realizowane jest przedsięwzięcie, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku

– w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3 oraz w art. 5 ust. 1 ustawy;

2) dokumenty potwierdzające prawo do prowadzenia robót budowlanych:

a) ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę opatrzoną klauzulą organu wydającego tę decyzję stwierdzającą, że decyzja stała się ostateczna – jeżeli planowany zakres robót wymaga pozwolenia na budowę,

b) potwierdzoną przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopię zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.2)), oraz oświadczenie wnioskodawcy o niewniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ – jeżeli planowany zakres robót wymaga zgłoszenia,

c) dokument potwierdzający prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane – w przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 5 ustawy, jeżeli przedsięwzięcie realizowane jest na nieruchomości niestanowiącej własności lub niebędącej w użytkowaniu wieczystym inwestora;

3) dokumentację projektową wykonaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 oraz z 2005 r. Nr 75, poz. 664), w tym projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt zagospodarowania terenu z wyraźnie zaznaczonymi granicami nieruchomości, na której budowany jest budynek będący przedmiotem przedsięwzięcia, przyłączami technicznymi oraz obiektami i urządzeniami związanymi z budynkiem, a w przypadku gdy planowany zakres robót budowlanych nie przewiduje pozwolenia na budowę – dokumentację wynikającą z przepisów art. 30 ust. 2–4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w zakresie niezbędnym do zweryfikowania następujących danych:

a) rodzaju przedsięwzięcia,

b) liczby tworzonych lokali socjalnych, mieszkań chronionych, lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych lub lokali mieszkalnych powstających w wyniku realizacji przedsięwzięcia przez towarzystwo budownictwa społecznego,

c) powierzchni użytkowych budynków lub ich części,

d) w przypadku gdy wnioskodawca ubiega się o przyznanie punktów za kryterium 5.A albo 5.B, albo 5.C, o których mowa w kryteriach oceny wniosku o finansowe wsparcie – wartości lub przewidywanej wartości wskaźnika EK, wyznaczonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz. 1240), a także maksymalnych wartości wskaźnika EP, wyznaczone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.3)),

e) zakresu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem obiektów i urządzeń związanych z budynkiem, przyłączy technicznych, kosztów tych przyłączy i miejsca ich włączenia do sieci

– w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3 i 5 oraz w art. 5 ust. 1 ustawy;

4) dokumenty potwierdzające koszty przedsięwzięcia:

a) kosztorys inwestorski lub kalkulację planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.4)),

b) kopie wystawionych do dnia złożenia wniosku faktur lub kopie zawartych do dnia złożenia wniosku umów z wykonawcami robót budowlanych, usług i dostaw, w tym prac projektowych oraz nadzoru inwestorskiego, dotyczących wykonania przedsięwzięcia lub części przedsięwzięcia,

c) kalkulacje własne sporządzone z należytą starannością dla zakresu przedsięwzięcia, który nie został objęty dokumentami potwierdzającymi koszty przedsięwzięcia, wymienionymi w lit. a i b

– w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3 i 5 oraz w art. 5 ust. 1 ustawy;

5) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego – w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 i 5, jeżeli przedsięwzięcie rozpoczęte zostało przed złożeniem wniosku o finansowe wsparcie;

6) potwierdzone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń o nadaniu wnioskodawcy numeru REGON oraz NIP – w przypadku gdy wnioskodawca po raz pierwszy składa wniosek o udzielenie finansowego wsparcia na podstawie ustawy.

3. Kryteria oceny wniosku o udzielenie finansowego wsparcia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4.
Jeżeli w danym półroczu wynikające z wniosków łączne zapotrzebowanie na finansowe wsparcie w ramach puli przeznaczonej na udzielanie finansowego wsparcia na realizację przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 i 5 ustawy, nie przekracza wysokości tej puli, po dokonaniu przeniesienia, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, Bank udziela finansowego wsparcia wnioskodawcom, których wnioski spełniają warunki określone w art. 3, 5–7, 13–14, 15 ust. 1 i art. 16 ustawy oraz § 2 ust. 1, § 3 i § 9.
§ 5.
1. W przypadku konieczności dokonania wyboru przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 11 ustawy, Bank ocenia wniosek i przyznaje punkty zgodnie z kryteriami oceny wniosku o udzielenie finansowego wsparcia.

2. Liczbę punktów, o których mowa w ust. 1, określa się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o pierwszeństwie w dostępie do wsparcia przesądza większa liczba tworzonych w ramach przedsięwzięcia objętego wnioskiem lokali socjalnych, mieszkań chronionych lub lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych.

§ 6.
Bank ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminach do dnia 30 czerwca oraz do dnia 31 grudnia każdego roku odpowiednio dla wniosków składanych do dnia 31 marca oraz do dnia 30 września każdego roku:

1) informację o możliwości udzielenia finansowego wsparcia wszystkim wnioskodawcom, których wnioski spełniają warunki określone w art. 3, 5–7, 13–14, 15 ust. 1 i art. 16 ustawy i § 2 ust. 1, § 3 i § 9 – w przypadku, o którym mowa w § 4, albo

2) wyniki oceny wniosków – w przypadku, o którym mowa w § 5.

§ 7.
W przypadku, o którym mowa w § 5, Bank udziela finansowego wsparcia wnioskodawcom, którzy uzyskali wyższe oceny punktowe, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonej na udzielanie finansowego wsparcia.
§ 8.
Wzór formularza, na którym dokonuje się rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 9.
W lokalach mieszkalnych pozyskanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia należy zainstalować:

1) wannę lub kabinę natryskową – w łazience;

2) umywalkę – w łazience;

3) miskę ustępową – w łazience lub w wydzielonym ustępie;

4) zlewozmywak;

5) czteropaleniskową kuchenkę gazową lub na inne paliwo lub równoważną użytkowo kuchenkę elektryczną.

§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2009 r.5)

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 31, poz. 206.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz. 1156, z 2008 r. Nr 201, poz. 1238 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 461.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz. 742.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych i mieszkań chronionych (Dz. U. Nr 52, poz. 346, z 2008 r. Nr 54, poz. 328 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 211), które traci moc z dniem 31 lipca 2009 r. na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych oraz ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. Nr 39, poz. 309).

Załącznik 1. [ZAKRES INFORMACJI, JAKIE POWINIEN ZAWIERAĆ WNIOSEK O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 29 lipca 2009 r. (poz. 1001)

Załącznik nr 1

ZAKRES INFORMACJI, JAKIE POWINIEN ZAWIERAĆ WNIOSEK O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA

I. Dane wnioskodawcy

A. Podmiot wnioskujący (gmina, powiat, związek międzygminny, organizacja pożytku publicznego).

B. Nazwa.

C. Adres.

D. Adres do korespondencji (jeśli inny niż w pkt C).

E. REGON i NIP.

F. Imię i nazwisko, telefon, faks oraz adres poczty elektronicznej osoby bezpośrednio prowadzącej sprawę.

II. Dane dotyczące realizowanego przedsięwzięcia

A. Wnioskowana kwota finansowego wsparcia (w zł).

B. Data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia lub przewidywana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia (miesiąc słownie i rok).

C. Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia lub przewidywana data zakończenia realizacji przedsięwzięcia (miesiąc słownie i rok).

D. Przewidywana struktura finansowania przedsięwzięcia, z podziałem na środki własne, wsparcie finansowe na podstawie ustawy, inne źródła (kwoty oraz udział procentowy).

E. Nazwa i adres towarzystwa budownictwa społecznego (w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy).

III. Rodzaj przedsięwzięcia (należy wskazać właściwe)

A. Budowa, w tym rozbudowa lub nadbudowa, budynku na nieruchomości stanowiącej własność gminy (powiatu, organizacji pożytku publicznego, Skarbu Państwa) lub będącej w jej użytkowaniu wieczystym (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy).

B. Remont lub przebudowa budynku będącego własnością gminy (powiatu, organizacji pożytku publicznego, Skarbu Państwa) i przeznaczonego na pobyt ludzi albo części takiego budynku (art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy).

C. Zmiana sposobu użytkowania budynku będącego własnością gminy (powiatu, organizacji pożytku publicznego, Skarbu Państwa) albo części takiego budynku wymagająca dokonania remontu lub przebudowy (art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy).

D. Kupno lokali mieszkalnych lub budynku mieszkalnego (art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy).

E. Kupno lokali mieszkalnych lub budynku mieszkalnego połączone z remontem tych lokali lub budynku (art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy).

F. Tworzenie lokali mieszkalnych powstających w wyniku realizacji przez towarzystwo budownictwa społecznego budowy, w tym rozbudowy lub nadbudowy budynku (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy).

G. Tworzenie lokali mieszkalnych powstających w wyniku realizacji przez towarzystwo budownictwa społecznego remontu lub przebudowy budynku przeznaczonego na pobyt ludzi albo części takiego budynku (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy).

H. Tworzenie lokali mieszkalnych powstających w wyniku realizacji przez towarzystwo budownictwa społecznego zmiany sposobu użytkowania budynku albo jego części, jeżeli taka zmiana wymaga dokonania remontu lub przebudowy (art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy).

IV. Rodzaj i wielkość zasobu powstającego w wyniku przedsięwzięcia

A. Liczba lokali socjalnych.

B. Liczba mieszkań chronionych.

C. Liczba lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych.

D. Liczba mieszkań pozyskiwanych w wyniku realizacji inwestycji przez towarzystwo budownictwa społecznego:

1. mieszkania przeznaczone do podnajmowania osobom spełniającym warunki otrzymania lokalu socjalnego,

2. mieszkania chronione,

3. mieszkania przeznaczone do podnajmowania osobom niespełniającym warunków otrzymania lokalu socjalnego.

E. Liczba lokali mieszkalnych, o które zgodnie z art. 6a ust. 4 ustawy zostanie powiększony zasób:

1. lokale socjalne,

2. mieszkania chronione.

V. Charakterystyka przedsięwzięcia1)

A. Budowa, w tym rozbudowa lub nadbudowa, budynku na nieruchomości stanowiącej własność gminy (powiatu, organizacji pożytku publicznego, Skarbu Państwa) lub będącej w jej użytkowaniu wieczystym:

1. adres nieruchomości,

2. łączna powierzchnia użytkowa tworzonych w ramach przedsięwzięcia lokali socjalnych, mieszkań chronionych oraz lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych, wraz z pomieszczeniami przynależnymi2),

3. łączna powierzchnia użytkowa lokali niebędących lokalami socjalnymi, mieszkaniami chronionymi lub lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiącymi lokali socjalnych, wraz z pomieszczeniami przynależnymi2),

4. łączna powierzchnia użytkowa lokali socjalnych i mieszkań chronionych, o które zgodnie z art. 6a ust. 4 ustawy zostanie powiększony zasób2),

5. przewidywany koszt przedsięwzięcia3),

6. łączna powierzchnia użytkowa tworzonych w ramach przedsięwzięcia lokali socjalnych, mieszkań chronionych oraz lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych, bez pomieszczeń przynależnych2),

7. przeciętna powierzchnia użytkowa tworzonych w ramach przedsięwzięcia lokali socjalnych, mieszkań chronionych oraz lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych, bez pomieszczeń przynależnych2),

8. przewidywana wartość wskaźnika EK, wyznaczona zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie charakterystyki energetycznej”4),

9. maksymalne wartości wskaźnika EP, ustalone zgodnie z § 329 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych”4).

B. Remont lub przebudowa budynku będącego własnością gminy (powiatu, organizacji pożytku publicznego, Skarbu Państwa) i przeznaczonego na pobyt ludzi albo części takiego budynku – zakres informacji jak w pkt A.

C. Zmiana sposobu użytkowania budynku będącego własnością gminy (powiatu, organizacji pożytku publicznego, Skarbu Państwa) albo części takiego budynku wymagająca dokonania remontu lub przebudowy – zakres informacji jak w pkt A.

D. Kupno lokali mieszkalnych lub budynku mieszkalnego:

1. adresy nabywanych lokali lub budynków,

2. liczba nabywanych lokali mieszkalnych,

3. liczba wszystkich lokali mieszkalnych,

4. łączna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych, nabywanych w ramach przedsięwzięcia, bez pomieszczeń przynależnych2),

5. przeciętna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych, nabywanych w ramach przedsięwzięcia, bez pomieszczeń przynależnych2),

6. łączna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych, nabywanych w ramach przedsięwzięcia, wraz z pomieszczeniami przynależnymi2),

7. koszt przedsięwzięcia lub przewidywany koszt przedsięwzięcia5),

8. przewidywana wartość wskaźnika EK, wyznaczona zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu w sprawie charakterystyki energetycznej4),

9. maksymalne wartości wskaźnika EP, ustalone zgodnie z § 329 ust. 3 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych4).

E. Kupno lokali mieszkalnych lub budynku mieszkalnego połączone z remontem tych lokali lub budynku – zakres informacji jak w pkt D.

F. Tworzenie lokali mieszkalnych powstających w wyniku realizacji przez towarzystwo budownictwa społecznego budowy budynku:

1. adres nieruchomości,

2. liczba tworzonych w budynku mieszkań przeznaczonych do podnajmowania osobom spełniającym warunki otrzymania lokalu socjalnego,

3. liczba tworzonych mieszkań chronionych w budynku,

4. liczba tworzonych w budynku mieszkań przeznaczonych do podnajmowania osobom niespełniającym warunków otrzymania lokalu socjalnego,

5. liczba lokali socjalnych i mieszkań chronionych, o które zgodnie z art. 6a ust. 4 ustawy zostanie powiększony zasób,

6. liczba wszystkich lokali mieszkalnych w budynku,

7. łączna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych, tworzonych w ramach przedsięwzięcia, bez pomieszczeń przynależnych2),

8. przeciętna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych, tworzonych w ramach przedsięwzięcia, bez pomieszczeń przynależnych2),

9. łączna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych, tworzonych w ramach przedsięwzięcia, wraz z pomieszczeniami przynależnymi2),

10. łączna powierzchnia użytkowa lokali socjalnych i mieszkań chronionych, o które zgodnie z art. 6a ust. 4 ustawy zostanie powiększony zasób lokali socjalnych i mieszkań chronionych2),

11. przewidywany koszt przedsięwzięcia3),

12. udział wnioskodawcy w kosztach przedsięwzięcia (w procentach),

13. przewidywana wartość wskaźnika EK, wyznaczona zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu w sprawie charakterystyki energetycznej4),

14. maksymalne wartości wskaźnika EP, ustalone zgodnie z § 329 ust. 3 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych4).

G. Tworzenie lokali mieszkalnych powstających w wyniku realizacji przez towarzystwo budownictwa społecznego remontu lub przebudowy budynku przeznaczonego na pobyt ludzi albo części takiego budynku – zakres informacji jak w pkt F.

H. Tworzenie lokali mieszkalnych powstających w wyniku realizacji przez towarzystwo budownictwa społecznego zmiany sposobu użytkowania budynku albo jego części, jeżeli taka zmiana wymaga dokonania remontu lub przebudowy – zakres informacji jak w pkt F.

VI. Inne6)

A. Średnia liczby prawomocnych wyroków eksmisyjnych z orzeczonym prawem do lokalu socjalnego, zgłoszonych w ostatnich trzech latach poprzedzających rok złożenia wniosku przez wierzycieli do realizacji przez gminę (na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.))7).

B. Liczba lokali niezbędnych dla osób zamieszkujących w lokalach, które wymagają opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku, według zgłoszonych do gminy wniosków potwierdzonych decyzją organu nadzoru budowlanego (na podstawie art. 32 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego)8).

C. Liczba niezrealizowanych wniosków o lokale socjalne lub zamienne, spełniających określone przez radę gminy kryteria9).

D. Liczba lokali w mieszkaniowym zasobie gminy (lub wszystkich gmin wchodzących w skład związku międzygminnego)10).

E. Oświadczenie, że przedsięwzięcie nie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

F. Oświadczenie, że przedsięwzięcie nie jest realizowane przy udziale kredytu udzielonego przez Bank ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub w ramach realizacji rządowych programów popierania budownictwa mieszkaniowego (w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy).

G. Oświadczenie o zamiarze ubiegania się albo rezygnacji z ubiegania się o przyznanie punktów za kryterium 5.A albo 5.B, albo 5.C, o którym mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia11).

H. Oświadczenie potwierdzające, że w lokalach mieszkalnych pozyskanych przy udziale finansowego wsparcia na podstawie ustawy zostanie zainstalowane wyposażenie, o którym mowa w § 9 rozporządzenia.

I. Oświadczenie, że przedsięwzięcie nie zostało rozpoczęte ani nie zostanie rozpoczęte przed podpisaniem umowy o finansowe wparcie, o której mowa w art. 12 ustawy (z wyłączeniem przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy).

J. Zestawienie kosztów potwierdzające planowane koszty przedsięwzięcia, o których mowa w art. 14 ustawy, z uwzględnieniem wartości netto i brutto oraz ze wskazaniem wysokości przyjętej stawki podatku od towarów i usług, sporządzone na podstawie załączonych do wniosku dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia.

K. Informacja o sposobie wyodrębnienia kosztów przedsięwzięcia z kosztów wynikających z dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia, z podaniem procentowego ich udziału w całości kosztów – w przypadku gdy dokumenty te dotyczą szerszego zakresu kosztów niż koszty przedsięwzięcia, w szczególności istniejących lub przewidzianych do realizacji budynków, budowli i lokali niebędących przedmiotem wniosku, a także uzbrojenia terenu12).

L. Oświadczenie, że inwestorowi przysługuje lub nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z tym przedsięwzięciem lub zwrotu tego podatku.

VII. Oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku, podpisane przez:

– w przypadku gminy: wójta (burmistrza, prezydenta miasta),

– w przypadku związku międzygminnego: zarząd związku,

– w przypadku powiatu: starostę,

– w przypadku organizacji pożytku publicznego: osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji (należy dołączyć aktualny dokument potwierdzający uprawnienia).

 

 

1) W przypadku gdy przedsięwzięciem objęty jest więcej niż jeden budynek lub lokale mieszkalne zlokalizowane w więcej niż jednym budynku, dane należy podać oddzielnie dla każdego budynku (z wyjątkiem informacji wynikających z pkt A.6, B.6, C.6, D.6, E.6, F.10, F.11, G.10, G.11, H.10, H.11 części V).

2) Obliczona zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 i Nr 69, poz. 626, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193 i Nr 249, poz. 1833 oraz z 2007 r. Nr 128, poz. 902 i Nr 173, poz. 1218).

3) Nie wlicza się wartości lub kosztu nabycia gruntu. Wlicza się koszt wyposażenia lokalu, o którym mowa w § 9 rozporządzenia.

4) Podanie informacji o wartości wskaźników EK i EP jest obowiązkowe, jeżeli wnioskodawca złożył oświadczenie, z którego wynika, że ubiega się o przyznanie punktów za kryterium 5.A albo 5.B, albo 5.C, o którym mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

5) Wlicza się tylko koszty, o których mowa w art. 14 pkt 2 ustawy.

6) W przypadku wniosków o finansowe wsparcie wyłącznie na tworzenie mieszkań chronionych nie są wymagane informacje w pkt A–D.

7) Jeżeli wnioskodawcą jest związek międzygminny, podaje się średnie dla każdej z gmin wchodzących w skład związku.

8) Jeżeli wnioskodawcą jest związek międzygminny, podaje się liczby lokali dla każdej z gmin wchodzących w skład związku.

9) Jeżeli wnioskodawcą jest związek międzygminny, podaje się liczby wniosków dla każdej z gmin wchodzących w skład związku.

10) Jeżeli wnioskodawcą jest związek międzygminny, podaje się liczby lokali dla każdej z gmin wchodzących w skład związku.

11) Jeżeli wnioskodawca złoży oświadczenie, z którego wynika, że ubiega się o przyznanie punktów za kryterium 5.A albo 5.B, albo 5.C, o którym mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia, powinien podać we wniosku informacje o wysokości wskaźników EK i EP oraz załączyć do wniosku dokumentację, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 lit. d rozporządzenia. W przeciwnym razie wniosek zostanie uznany za niekompletny. Jeżeli wnioskodawca złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie ubiega się o przyznanie punktów za kryterium 5.A albo 5.B, albo 5.C, punkty za to kryterium nie zostaną przyznane.

12) Informacja powinna zostać potwierdzona przez autora dołączonych do wniosku dokumentów potwierdzających koszty przedsięwzięcia, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 4 lit. a i lit. c rozporządzenia, lub dokumentacji, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia, na podstawie której opracowano te koszty, a w uzasadnionych przypadkach przez inną osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Załącznik 2. [KRYTERIA OCENY WNIOSKU O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA]

Załącznik nr 2

KRYTERIA OCENY WNIOSKU O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA

Lp.

Nazwa kryterium

Definicja i norma kryterium

Ocena w punktach

1

2

3

4

1.A.

Koszt realizacji przedsięwzięcia (dla przedsięwzięć zlokalizowanych w powiatach, gdzie wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych1) przekracza co najmniej o 20 % cenę 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłaszaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na potrzeby obliczania premii gwarancyjnej2))

Stosunek kosztu przedsięwzięcia w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych objętych przedsięwzięciem wraz z pomieszczeniami przynależnymi do wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla powiatu, w którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie1) (x w %; 0 pkt, jeżeli x jest równy bądź większy od 70 %)

(x – 70 %)

* 20 pkt

–20 %

nie więcej niż 20 pkt

 

1.B.

Koszt realizacji przedsięwzięcia (dla przedsięwzięć zlokalizowanych w powiatach, gdzie wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych1) jest mniejszy od wielkości określonej w lp. 1.A)

Stosunek kosztu przedsięwzięcia w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych objętych przedsięwzięciem wraz z pomieszczeniami przynależnymi do wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla powiatu, w którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie1) (x w %; 0 pkt, jeżeli x jest równy bądź większy od 90 %)

(x – 90 %)

* 20 pkt

–20 %

nie więcej niż 20 pkt

 

 

1

2

3

4

2.

Stopa bezrobocia3)

Stopa bezrobocia na obszarze działania powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (x w %). Jeżeli stopa jest równa lub mniejsza od przeciętnej stopy bezrobocia w kraju3) (y w %), ocena wynosi 0 pkt

(x – y) * 50 pkt

3.A.

Intensywność wsparcia finansowego przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, 4 i 5 ustawy

Stosunek oczekiwanego finansowego wsparcia do kosztów przedsięwzięcia (x w %). Jeżeli x jest równy 30 %, ocena wynosi 0 pkt

(x – 30 %)

* 20 pkt

–20 %

 

 

3.B.

Intensywność wsparcia finansowego przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy

Stosunek oczekiwanego finansowego wsparcia do kosztów przedsięwzięcia (x w %). Jeżeli x jest równy 40 %, ocena wynosi 0 pkt

(x – 40 %)

* 20 pkt

–20 %

 

3.C.

Intensywność wsparcia finansowego przedsięwzięć, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Stosunek oczekiwanego finansowego wsparcia do kosztów przedsięwzięcia (x w %). Jeżeli x jest równy 50 %, ocena wynosi 0 pkt

(x – 50 %)

* 20 pkt

–20 %

 

4.

Standard powierzchniowy lokali mieszkalnych

Przeciętna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych objętych przedsięwzięciem bez pomieszczeń przynależnych (x). Jeżeli przeciętna powierzchnia użytkowa jest mniejsza lub równa 35 m2, ocena wynosi 0 pkt

(x – 35)

* 10 pkt

10

nie więcej niż 10 pkt

 

5.A.

Energooszczędność – dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy

Przewidywana wartość wskaźnika EK4) jest mniejsza o co najmniej 15 % od maksymalnej wartości wskaźnika EP5)6)

jeżeli tak – 10 pkt

5.B.

Energooszczędność – dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 i art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Przewidywana wartość wskaźnika EK4) nie przekracza wartości maksymalnej wskaźnika EP5) o więcej niż 10 %6)

jeżeli tak – 10 pkt

5.C.

Energooszczędność – dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy

Wartość wskaźnika EK4) nie przekracza wartości maksymalnej wskaźnika EP5) o więcej niż 50 %6)

jeżeli tak – 10 pkt

 

1

2

3

4

6.

Potrzeby w zakresie lokali socjalnych według stanu na pierwszy dzień półrocza, w którym jest składany wniosek7)

Relacja (x) sumy:

x * 100 pkt
nie więcej niż 20 pkt

1) średniej (z ostatnich trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku) liczby prawomocnych wyroków eksmisyjnych z orzeczonym prawem do lokalu socjalnego, zgłoszonych przez wierzycieli do realizacji przez gminę,

2) liczby lokali niezbędnych dla osób zamieszkujących w lokalach, które wymagają opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku, według zgłoszonych do gminy wniosków potwierdzonych decyzją organu nadzoru budowlanego,

3) liczby niezrealizowanych wniosków o lokale socjalne lub zamienne spełniających określone przez radę gminy kryteria

– w gminie (lub wszystkich gminach wchodzących w skład związku międzygminnego) do liczby lokali w mieszkaniowym zasobie gminy (lub wszystkich gmin wchodzących w skład związku międzygminnego)8)

 

 

1) Ustalany przez wojewodę na okres 6 miesięcy i ogłaszany, w drodze obwieszczenia, w wojewódzkim dzienniku urzędowym – na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego; przyjmuje się wskaźnik ostatnio ogłoszony przed pierwszym dniem okresu składania wniosków, o którym mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia.

2) Ogłaszana przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego za okresy kwartalne – na podstawie art. 3b ust. 4 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1115, z późn. zm.); przyjmuje się cenę ostatnio ogłoszoną przed pierwszym dniem okresu składania wniosków, o którym mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia.

3) Ogłaszana przez Prezesa GUS, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do dnia 30 września każdego roku według stanu na dzień 30 czerwca danego roku – na podstawie art. 82 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.); przyjmuje się stopę ostatnio ogłoszoną przed pierwszym dniem okresu składania wniosków, o którym mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia.

4) Wartość ustalona zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu w sprawie charakterystyki energetycznej.

5) Wartość ustalona zgodnie z § 329 ust. 3 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych.

6) W przypadku gdy przedsięwzięciem objęty jest więcej niż jeden budynek lub lokale mieszkalne zlokalizowane w więcej niż jednym budynku, uzyskanie punktów za to kryterium jest uwarunkowane spełnieniem normy kryterium dla każdego budynku.

7) W przypadku wniosków o finansowe wsparcie wyłącznie na tworzenie mieszkań chronionych wnioski te nie są oceniane na podstawie tego kryterium, lecz uzyskują średnią ocen, jaką uzyskały na podstawie tego kryterium wszystkie ocenione wnioski w danym półroczu.

8) W przypadku braku lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie gminy (lub wszystkich gminach wchodzących w skład związku międzygminnego), dla określenia wartości relacji, o której mowa w pkt 3, w mianowniku przyjmuje się wartość 1.

Załącznik 3. [WZÓR FORMULARZA, NA KTÓRYM DOKONUJE SIĘ ROZLICZENIA FAKTYCZNIE PONIESIONYCH KOSZTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA]

Załącznik nr 3

WZÓR FORMULARZA, NA KTÓRYM DOKONUJE SIĘ ROZLICZENIA FAKTYCZNIE PONIESIONYCH KOSZTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA

infoRgrafika

* Objaśnienia:

A. Budowa, w tym rozbudowa lub nadbudowa, budynku na nieruchomości stanowiącej własność gminy (powiatu, organizacji pożytku publicznego, Skarbu Państwa) lub będącej w jej użytkowaniu wieczystym.

B. Remont lub przebudowa budynku będącego własnością gminy (powiatu, organizacji pożytku publicznego, Skarbu Państwa) i przeznaczonego na pobyt ludzi albo części takiego budynku.

C. Zmiana sposobu użytkowania budynku będącego własnością gminy (powiatu, organizacji pożytku publicznego, Skarbu Państwa) albo części takiego budynku wymagająca dokonania remontu lub przebudowy.

D. Kupno lokali mieszkalnych lub budynku mieszkalnego.

E. Kupno lokali mieszkalnych lub budynku mieszkalnego połączone z remontem tych lokali lub budynku.

F. Tworzenie lokali mieszkalnych powstających w wyniku realizacji przez towarzystwo budownictwa społecznego budowy, w tym rozbudowy lub nadbudowy, budynku.

G. Tworzenie lokali mieszkalnych powstających w wyniku realizacji przez towarzystwo budownictwa społecznego remontu lub przebudowy budynku przeznaczonego na pobyt ludzi albo części takiego budynku.

H. Tworzenie lokali mieszkalnych powstających w wyniku realizacji przez towarzystwo budownictwa społecznego zmiany sposobu użytkowania budynku albo jego części, jeżeli taka zmiana wymaga dokonania remontu lub przebudowy.

Dziennik Ustaw