| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 26 czerwca 2009 r.

o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw

Art. 1.
W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Otwarty fundusz może pobierać opłaty wyłącznie w formie potrącenia określonej procentowo kwoty z wpłacanych składek, nie większej niż 3,5 %, z tym że potrącenia dokonuje się przed przeliczeniem składek na jednostki rozrachunkowe.”;

2) w art. 136 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Otwarty fundusz może pokrywać bezpośrednio ze swoich aktywów także koszty zarządzania funduszem przez towarzystwo według stawki ustalonej w statucie, jednak nieprzekraczającej kwot obliczonych według następującej skali:

Wysokość aktywów netto (w mln zł)

Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od aktywów netto wynosi:

ponad

do

 

8 000

0,045 % wartości aktywów netto w skali miesiąca

8 000

20 000

3,6 mln zł + 0,04 % nadwyżki ponad 8 000 mln zł wartości aktywów netto, w skali miesiąca

20 000

35 000

8,4 mln zł + 0,032 % nadwyżki ponad 20 000 mln zł wartości aktywów netto, w skali miesiąca

35 000

45 000

13,2 mln zł + 0,023 % nadwyżki ponad 35 000 mln zł wartości aktywów netto, w skali miesiąca

45 000

 

15,5 mln zł

Kwota ta jest obliczana na każdy dzień ustalania wartości aktywów netto funduszu i płatna w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca.”.

 

Art. 2.
W ustawie z dnia 27 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 170, poz. 1651) uchyla się w art. 1 w pkt 53 lit. a, art. 6, art. 7, art. 13 i w art. 16 pkt 8.
Art. 3.
1. Do dnia wejścia w życie ustawy otwarte fundusze emerytalne dostosują swoje statuty do przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Otwarte fundusze emerytalne składają do Komisji Nadzoru Finansowego wnioski o wydanie zezwolenia na zmianę statutu, o której mowa w ust. 1, nie później niż do dnia 31 października 2009 r.

Art. 4.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., z wyjątkiem art. 3, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1202 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, z 2008 r. Nr 180, poz. 1109 i Nr 228, poz. 1507 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 86, poz. 720.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Celichowscy Służewska-Woźnicka Spółka Partnerska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »