| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 28 lipca 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 34, poz. 264) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) warunki, jakie powinno spełniać zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji ogłoszonej publicznie.”;

2) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Tryb publiczny wymaga ogłoszenia oferty zbycia akcji, zaproszenia do składania ofert nabycia akcji w przetargu, zaproszenia do negocjacji lub zaproszenia do wzięcia udziału w aukcji ogłoszonej publicznie, w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.”;

3) w § 10 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Zbywca może zdecydować, że komisja przeprowadzi postępowania dotyczące zbycia akcji więcej niż jednej spółki.”;

4) w § 15 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Zbywca może zdecydować, że zespół przeprowadzi negocjacje w sprawie zbycia akcji więcej niż jednej spółki.”;

5) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. 1. Aukcja ogłoszona publicznie może być prowadzona w formie ustnej, zwanej dalej „aukcją ustną”, albo za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwanej dalej „aukcją elektroniczną”.

2. Zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji ogłoszonej publicznie zawiera w szczególności:

1) nazwę, siedzibę i adres zbywcy;

2) podstawę prawną zbycia akcji;

3) określenie formy przeprowadzenia aukcji ogłoszonej publicznie, w tym formy zgłaszania postąpień;

4) firmę, siedzibę i adres spółki, której akcje są przedmiotem aukcji ogłoszonej publicznie;

5) liczbę i rodzaj akcji będących przedmiotem aukcji ogłoszonej publicznie oraz ich udział w kapitale zakładowym spółki;

6) wartość nominalną jednej akcji;

7) cenę wywoławczą;

8) sposób zapłaty ceny;

9) wysokość wadium oraz termin, miejsce i formę jego wniesienia;

10) pouczenie o przypadkach, w których wadium nie podlega zwrotowi;

11) określenie szczegółowych warunków, jakie powinno spełniać zgłoszenie do udziału w aukcji ogłoszonej publicznie;

12) określenie miejsca, terminu i formy przyjmowania zgłoszeń do udziału w aukcji ogłoszonej publicznie;

13) informację, że zgłoszenie do udziału w aukcji ogłoszonej publicznie, które zostanie złożone po terminie, nie zostanie przyjęte;

14) miejsce oraz datę i godzinę rozpoczęcia aukcji ogłoszonej publicznie, a w przypadku aukcji elektronicznej – datę i godzinę otwarcia oraz moment i warunki zamknięcia aukcji elektronicznej;

15) treść umowy sprzedaży akcji;

16) informację, że zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji ogłoszonej publicznie oraz warunki aukcji ogłoszonej publicznie mogą być zmienione lub odwołane przez zbywcę;

17) informację, że przybicie następuje w chwili podpisania umowy sprzedaży akcji o treści określonej w zaproszeniu do wzięcia udziału w aukcji ogłoszonej publicznie.”;

6) w § 18:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zgłoszenie do udziału w aukcji ogłoszonej publicznie, zwane dalej „zgłoszeniem”, składa się w formie pisemnej, a w przypadku aukcji elektronicznej, odpowiednio do treści zaproszenia do wzięcia udziału w aukcji, w formie pisemnej lub elektronicznej, z wykorzystaniem podpisu elektronicznego.”.

b) w ust. 2:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę podmiotu zainteresowanego udziałem w aukcji ogłoszonej publicznie;”,

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) inne dane wymagane przez zbywcę, określone w zaproszeniu do wzięcia udziału w aukcji ogłoszonej publicznie.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zgłoszenie złożone po terminie do składania zgłoszeń, określonym w zaproszeniu do wzięcia udziału w aukcji ogłoszonej publicznie, nie zostanie przyjęte.”;

7) w § 19:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wadium wniesione przez uczestnika aukcji ogłoszonej publicznie zalicza się na poczet ceny nabycia akcji.”,

b) w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) na wniosek podmiotu, który zrezygnował z udziału w aukcji ogłoszonej publicznie przed upływem terminu do składania zgłoszeń.”;

8) § 20 otrzymuje brzmienie:

„§ 20. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zbywca zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika aukcji ogłoszonej publicznie.”;

9) w § 21:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.Do przeprowadzenia aukcji ogłoszonej publicznie zbywca powołuje komisję do spraw aukcji ogłoszonej publicznie, zwaną dalej „komisją”.”,

b) w ust. 4 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) stwierdzenie prawidłowości zaproszenia do wzięcia udziału w aukcji ogłoszonej publicznie;

2) ustalenie listy prawidłowo złożonych zgłoszeń do udziału w aukcji ogłoszonej publicznie;”,

c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Zbywca może zdecydować, że komisja przeprowadzi postępowania dotyczące zbycia akcji więcej niż jednej spółki.”;

10) po § 21 dodaje się § 21a–21d w brzmieniu:

„§ 21a. 1. W przypadku aukcji elektronicznej komisja może korzystać z usług wybranego przez zbywcę podmiotu zewnętrznego, zwanego dalej „podmiotem zewnętrznym”.

2. Podmiotowi zewnętrznemu w prowadzonej aukcji elektronicznej mogą być powierzone wyłącznie następujące zadania o charakterze techniczno-obsługowym:

1) udostępnienie zbywcy do użytku systemu informatycznego pozwalającego na realizację aukcji elektronicznej;

2) utrzymanie systemu informatycznego, udostępniającego funkcjonalność aukcji elektronicznej, z zapewnieniem:

a) ciągłości świadczenia usługi na określonym przez zbywcę poziomie,

b) zabezpieczenie systemu informatycznego na poziomie gwarantującym całkowite ograniczenie dostępu osób trzecich do danych przetwarzanych w systemie,

c) jawności organizowanych aukcji elektronicznych oraz równego traktowania wszystkich uczestników;

3) publikacja zaproszenia do wzięcia udziału w aukcji elektronicznej na stronie internetowej podmiotu zewnętrznego;

4) obsługa techniczna realizowanej aukcji elektronicznej:

a) współpraca z komisją w otwarciu aukcji elektronicznej,

b) przyjmowanie zgłoszeń do wzięcia udziału w aukcji elektronicznej, złożonych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, i przekazywanie ich komisji,

c) konfiguracja parametrów organizowanej aukcji elektronicznej,

d) zapewnienie uczestnikom aukcji elektronicznej dostępu do zgłaszania postąpień,

e) przyjmowanie postąpień,

f) sporządzanie i przekazywanie komisji raportów dotyczących przygotowania, przebiegu i wyniku organizowanej aukcji elektronicznej, w tym wskazanie komisji najkorzystniejszej oferty złożonej w toku aukcji elektronicznej;

5) obsługa techniczna uczestników aukcji elektronicznej, w tym pomoc telefoniczna w zakresie obsługi informatycznej systemu;

6) współpraca z komisją przy przygotowaniu procedur, regulaminów, instrukcji użytkownika, niezbędnych do realizacji aukcji elektronicznej.

3. Zakres zadań, odpowiedzialności i wysokość wynagrodzenia podmiotu zewnętrznego określa umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta między zbywcą a podmiotem zewnętrznym.

§ 21b. 1. Zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji elektronicznej opracowuje komisja albo komisja we współpracy z podmiotem zewnętrznym.

2. Zaproszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera elementy, o których mowa w § 17 ust. 2, a ponadto określa w szczególności:

1) adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona,

2) wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji uczestników aukcji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń teleinformatycznych,

3) sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień,

4) zakres informacji przekazywanych uczestnikom aukcji w trakcie jej trwania oraz adres internetowy, pod którym będą udostępniane te informacje,

5) harmonogram poszczególnych etapów aukcji elektronicznej oraz zasady kwalifikacji do kolejnych etapów aukcji elektronicznej, jeżeli są przewidziane,

6) zasady uczestniczenia w aukcji elektronicznej,

7) miejsce, warunki i termin podpisania umowy sprzedaży akcji

– z uwzględnieniem konieczności zapewnienia jawności i przejrzystości prowadzonych postępowań, możliwości zapewnienia bezpieczeństwa prowadzonych transakcji oraz możliwości powszechnie dostępnych technologii informatycznych.

§ 21c. 1. Zgłoszenia do wzięcia udziału w aukcji elektronicznej przyjmuje, w zależności od treści zaproszenia do wzięcia udziału w aukcji elektronicznej, komisja lub podmiot zewnętrzny.

2. Weryfikacji zgłoszeń, o których mowa w ust. 1, oraz ustalenia listy uczestników aukcji elektronicznej dokonuje komisja.

3. Komisja albo komisja we współpracy z podmiotem zewnętrznym informuje uczestników aukcji o terminie aukcji elektronicznej.

4. Otwarcia aukcji elektronicznej dokonuje komisja albo komisja we współpracy z podmiotem zewnętrznym.

§ 21d. Aukcja elektroniczna może być jedno- albo wieloetapowa.”;

11) § 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22. 1. Aukcję ustną otwiera przewodniczący komisji, przekazując uczestnikom aukcji ustnej informacje, o których mowa w § 17 ust. 2 pkt 1–7 i 14–17, oraz podaje do wiadomości imiona i nazwiska osób albo nazwy lub firmy podmiotów, które wpłaciły wadium oraz zostały dopuszczone do udziału w aukcji ustnej.

2. Przewodniczący komisji informuje uczestników aukcji ustnej o tym, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte, oraz o minimalnej wartości postąpienia.

3. Cenę wywoławczą wywołuje oraz zgłoszenia postąpień przyjmuje przewodniczący komisji albo inna osoba wskazana przez zbywcę, zwana dalej „osobą upoważnioną”. Jeżeli zbywca zdecyduje, że w trakcie danej aukcji cenę wywoławczą wywoła i przyjmować zgłoszenia postąpień będzie osoba upoważniona, przewodniczący komisji informuje o tym fakcie uczestników aukcji najpóźniej przed przekazaniem informacji, o których mowa w ust. 2.

4. Uczestnicy aukcji ustnej zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki, mimo trzykrotnego wywołania, nie ma dalszych postąpień.

5. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji albo osoba upoważniona, jeżeli zbywca upoważni ją do wywołania ceny wywoławczej oraz do przyjmowania postąpień, wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i ogłasza o uczestniku aukcji ustnej, który zaoferował najwyższą cenę.

6. Po ogłoszeniu o uczestniku aukcji ustnej, który zaoferował najwyższą cenę, przewodniczący komisji ogłasza o miejscu i terminie podpisania umowy sprzedaży akcji.”;

12) po § 22 dodaje się § 22a i 22b w brzmieniu:

„§ 22a. 1. Wyboru osoby upoważnionej dokonuje zbywca.

2. W przypadku gdy osobą upoważnioną jest osoba prawna, w danej aukcji ustnej cenę wywoławczą wywołuje, postąpienia ceny przyjmuje oraz ogłasza o uczestniku aukcji ustnej, który zaoferował najwyższą cenę, jej upoważniony pisemnie przedstawiciel.

3. Jeżeli w trakcie danej aukcji ustnej cenę wywoławczą wywoła i przyjmować zgłoszenia postąpień będzie przedstawiciel osoby upoważnionej, o którym mowa w ust. 2, przewodniczący komisji informuje o tym fakcie uczestników aukcji najpóźniej przed przekazaniem informacji, o których mowa w § 22 ust. 2.

4. Zakres zadań, odpowiedzialności i wysokość wynagrodzenia osoby upoważnionej określa umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta między zbywcą a osobą upoważnioną.

§ 22b. 1. Przybicie w aukcji ogłoszonej publicznie następuje w chwili podpisania przez zbywcę i uczestnika aukcji, który zaoferował najwyższą cenę, umowy sprzedaży akcji, o treści określonej w zaproszeniu do wzięcia udziału w aukcji ogłoszonej publicznie.

2. Po podpisaniu umowy sprzedaży akcji przewodniczący komisji zamyka aukcję ogłoszoną publicznie.”;

13) § 23 i 24 otrzymują brzmienie:

„§ 23. 1. Komisja sporządza protokół przebiegu aukcji ogłoszonej publicznie.

2. Protokół, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, powinien zawierać imiona i nazwiska członków komisji oraz oznaczenie ich stanowisk służbowych, oraz w szczególności:

1) datę sporządzenia protokołu;

2) określenie przedmiotu i formy przeprowadzenia aukcji ogłoszonej publicznie;

3) wskazanie podmiotów, które wpłaciły wadium i zostały dopuszczone do udziału w aukcji ogłoszonej publicznie;

4) opis przebiegu aukcji ogłoszonej publicznie;

5) cenę sprzedaży akcji, które były przedmiotem aukcji ogłoszonej publicznie;

6) wskazanie uczestnika aukcji, który zaoferował najwyższą cenę;

7) zdania odrębne członków komisji z uzasadnieniem, jeżeli zostaną zgłoszone;

8) podpisy członków komisji lub informacje o przyczynach odmowy podpisania protokołu.

3. W przypadku gdy w aukcji ustnej cenę wywoławczą wywołuje i zgłoszenia postąpień przyjmuje osoba upoważniona, protokół zawiera elementy określone w ust. 2 oraz:

1) wskazanie osoby upoważnionej;

2) informacje osoby upoważnionej dotyczące prawidłowości lub ewentualnych zakłóceń przebiegu aukcji ustnej.

4. W przypadku gdy aukcję elektroniczną prowadziła komisja i podmiot zewnętrzny, protokół zawiera elementy określone w ust. 2 oraz:

1) wskazanie podmiotu zewnętrznego;

2) informacje podmiotu zewnętrznego dotyczące prawidłowości lub ewentualnych zakłóceń przebiegu aukcji elektronicznej.

§ 24. Jeżeli aukcja ogłoszona publicznie nie zakończy się udzieleniem przybicia, § 23 stosuje się odpowiednio.”.

§ 2.
W przypadku gdy ogłoszenie zaproszenia do wzięcia udziału w aukcji ogłoszonej publicznie nastąpiło przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, do zbywania akcji stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418, Nr 178, poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 107, poz. 721 i Nr 208, poz. 1532, z 2008 r. Nr 180, poz. 1109 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 70.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »