reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 29 sierpnia 2009 r.

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, zwanych dalej „świadczeniami gwarantowanymi”;

2) poziom finansowania przejazdu środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

§ 2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) lekarz specjalista – lekarza, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny;

2) lekarz w trakcie specjalizacji – lekarza, który rozpoczął specjalizację zgodnie z programem specjalizacji.

§ 3.
1. Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej to wszechstronna, całościowa opieka nad świadczeniobiorcami chorującymi na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące choroby. Opieka ta ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.

2. Świadczenia gwarantowane przysługują świadczeniobiorcom chorującym na jednostki chorobowe, których wykaz określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Świadczenia gwarantowane są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z wykorzystaniem metod diagnostyczno-terapeutycznych innych niż stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej.

§ 4.
Świadczenia gwarantowane są realizowane w warunkach:

1) stacjonarnych – w hospicjum stacjonarnym lub w oddziale medycyny paliatywnej;

2) domowych – w hospicjum domowym dla dorosłych lub dla dzieci do ukończenia 18 roku życia;

3) ambulatoryjnych – w poradni medycyny paliatywnej.

§ 5.
Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach stacjonarnych obejmują:

1) świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy;

2) świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki;

3) leczenie farmakologiczne;

4) leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (drabina analgetyczna);

5) leczenie innych objawów somatycznych;

6) opiekę psychologiczną nad świadczeniobiorcą i jego rodziną;

7) rehabilitację;

8) zapobieganie powikłaniom;

9) badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum stacjonarnym lub oddziale medycyny paliatywnej;

10) zaopatrzenie w wyroby medyczne i środki pomocnicze konieczne do wykonania świadczenia gwarantowanego, w hospicjum stacjonarnym lub w oddziale medycyny paliatywnej;

11) opiekę wyręczającą obejmującą przyjmowanie świadczeniobiorców do hospicjum stacjonarnego lub oddziału medycyny paliatywnej na okres nie dłuższy niż 10 dni.

§ 6.
Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach domowych obejmują świadczenia, o których mowa w § 5 pkt 1–7, oraz bezpłatne wypożyczanie przez hospicja domowe wyrobów medycznych i środków pomocniczych wymienionych w pkt 2 części II załącznika nr 2 do rozporządzenia.
§ 7.
1. Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach ambulatoryjnych w poradni medycyny paliatywnej obejmują:

1) porady lekarskie, porady lekarsko-pielęgniarskie w domu świadczeniobiorcy, porady psychologiczne;

2) konsultacje lekarskie, w tym również świadczeniobiorcy, który nie został zakwalifikowany do hospicjum domowego;

3) wsparcie rodziny świadczeniobiorcy.

2. Porada w poradni medycyny paliatywnej jest to świadczenie lekarza specjalisty medycyny paliatywnej lub lekarza w trakcie specjalizacji z medycyny paliatywnej obejmujące:

1) badanie podmiotowe;

2) badanie przedmiotowe;

3) ordynacje leków, w tym leków przeciwbólowych;

4) zapewnienie niezbędnych badań diagnostycznych;

5) zlecenie zabiegów pielęgnacyjnych;

6) kierowanie do zakładów opieki zdrowotnej, w tym udzielających świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej w warunkach stacjonarnych lub domowych;

7) wydawanie niezbędnych w procesie leczenia orzeczeń i opinii o stanie zdrowia świadczeniobiorcy;

8) poradę lub wizytę w domu świadczeniobiorcy.

§ 8.
1. W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie:

1) badania diagnostyczne;

2) leki i wyroby medyczne oraz środki pomocnicze.

2. Przejazd środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest finansowany w 40 % ze środków publicznych w przypadku:

1) chorób krwi i narządów krwiotwórczych,

2) chorób nowotworowych,

3) chorób oczu,

4) chorób przemiany materii,

5) chorób psychicznych i zaburzeń zachowania,

6) chorób skóry i tkanki podskórnej.

7) chorób układu krążenia,

8) chorób układu moczowo-płciowego,

9) chorób układu nerwowego,

10) chorób układu oddechowego,

11) chorób układu ruchu,

12) chorób układu trawiennego,

13) chorób układu wydzielania wewnętrznego,

14) chorób zakaźnych i pasożytniczych,

15) urazów i zatruć,

16) wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych

– gdy ze zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego wynika, że świadczeniobiorca jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

3. Świadczenia gwarantowane nie przysługują świadczeniobiorcom przebywającym w hospicjum domowym, w przypadku gdy korzystają oni ze świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej udzielanych w warunkach domowych.

§ 9.
Warunkami realizacji świadczeń gwarantowanych są:

1) przedstawienie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;

2) wskazanie medyczne, a w szczególności fakt występowania u świadczeniobiorcy jednostki chorobowej, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, nierokującej nadziei na wyleczenie.

§ 10.
Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2009 r.

Minister Zdrowia: w z. J . Szulc

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918 i Nr 118, poz. 989.

Załącznik 1. [WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH, W KTÓRYCH SĄ UDZIELANE ŚWIADCZENIA GWARANTOWANE W ZAKRESIE OPIEKI PALIATYWNEJ I HOSPICYJNEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 29 sierpnia 2009 r. (poz. 1138)

Załącznik nr 1

WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH, W KTÓRYCH SĄ UDZIELANE ŚWIADCZENIA GWARANTOWANE W ZAKRESIE OPIEKI PALIATYWNEJ I HOSPICYJNEJ

I. Osoby dorosłe

ICD- 10

Jednostki chorobowe kwalifikujące do leczenia

C00- D48

Nowotwory

G09

Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego

B20- B24

Choroby wywołane przez wirus ludzki upośledzenia odporności (HIV)

G10-G13

Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy

[42- I43

Kardiomiopatie

J96

Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej

L89

Owrzodzenie odleżynowe

 

II. Dzieci do ukończenia 18 roku życia

ICD- 10

Jednostki chorobowe kwalifikujące do leczenia

A81

Zakażenie powolnymi wirusami ośrodkowego układu nerwowego

B20- B24

Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)

B90- B94

Następstwa chorób zakaźnych i pasożytniczych

C00-C14

Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła

C15-C26

Nowotwory złośliwe narządów trawiennych

C30- C39

Nowotwory złośliwe narządów oddechowych i klatki piersiowej

C40-C41

Nowotwory złośliwe kości i chrząstki stawowej

C43- C44

Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry

C45- C49

Nowotwory złośliwe międzybłonka i tkanek miękkich

C50

Nowotwory złośliwe sutka

 

C51-C58

Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych

C60- C63

Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych

C64- C68

Nowotwory złośliwe układu moczowego

C69- C72

Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego

C73- C75

Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego

C76- C80

Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu

C81-C96

Nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych

C97

Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień

DOO- D09

Nowotwory in situ

D32- D33

Nowotwory niezłośliwe opon mózgowych, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego

D37- D48

Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze

E7O- E90

Choroby metaboliczne

F84

Całościowe zaburzenia rozwojowe

G09

Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego

G10-G13

Układowe zaniki pierwotnie zajmujące ośrodkowy układ nerwowy

G23

Inne choroby zwyrodnieniowe i zwojów podstawy (ch. Hellervordena-Spatza)

G70- G73

Choroby połączeń nerwowo-mięśniowych i mięśni (G71.0 Dystrofia mięśniowa Duchenne'a, G71.2 Miopatie wrodzone, G71.3 Miopatia mitochondrialna (niesklasyfikowana gdzie indziej)

G80- G83

Porażenie mózgowe i inne zespoły porażenne (G80 Dziecięce porażenie mózgowe)

G90- G99

Inne zaburzenia układu nerwowego

150

Niewydolność serca

169

Następstwa chorób naczyń mózgowych

J96.1

Przewlekła niewydolność oddechowa

K72

Niewydolność wątroby niesklasyfikowana gdzie indziej

K74

Zwłóknienie i marskość wątroby

N 18.0

Schyłkowa niewydolność nerek

 

P10

Rozerwanie struktur śródczaszkowych i krwotok spowodowany urazem porodowym

P11

Inne porodowe urazy ośrodkowego układu nerwowego

P21

Zamartwica urodzeniowa

P27

Przewlekła choroba oddechowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym (P27.1 Dysplazja oskrzelowo-płucna rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym)

P35

Wrodzone choroby wirusowe

P91

Inne zaburzenia mózgowe noworodka (P91.0 Niedokrwienie mózgu noworodka)

Q00- Q07

Wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego (Q03 Wodogłowie wrodzone, Q03.1 Zespół Dandy- Walkera, Q04.2 Przodomózgowie jednokomorowe - holoprosencephalia, Q04.3 Inne wady mózgu z ubytkiem tkanek np. gładkomózgowie - lissencephalia, Q04.8; Q04.9; Q05 Rozszczep kręgosłupa, Q05.0 Rozszczep kręgosłupa szyjnego ze współistniejącym wodogłowiem, Q05.2 Rozszczep kręgosłupa lędźwiowego ze współistniejącym wodogłowiem, Q07 Inne wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego, Q07.0 Zespół Arnolda-Chiariego)

Q20- Q25

Wrodzone wady rozwojowe serca i dużych naczyń - dotyczy dzieci niezakwalifikowanych do leczenia operacyjnego

Q31

Wrodzone wady rozwojowe krtani

Q32

Wrodzone wady rozwojowe tchawicy i oskrzeli

Q44

Wrodzone wady rozwojowe pęcherzyka żółciowego, przewodów żółciowych i wątroby (Q44.2 Zarośnięcie przewodów żółciowych, Q44.7 Zespół Alagille'a)

Q60

Niewytworzenie nerek i inne zaburzenia związane z redukcją tkanki nerwowej (Q60.4 Niedorozwój nerek, obustronny)

Q61.1

Wielotorbielowatość nerek, typu dziecięcego

G77

Dysplazja kostno-chrzestna z upośledzeniem wzrostu kości długich i kręgosłupa (Q77.4 Achondroplazja - chondrodystrofia płodowa)

Q78

Inne osteochondrodysplazje (Q78.0 Kostnienie niedoskonałe - łamliwość kości wrodzona - osteogenesis imperfecta)

 

Q79

Wrodzone wady rozwojowe układu mięśniowo-szkieletowego, niesklasyfikowane gdzie indziej

Q81

Pęcherzowe oddzielanie naskórka

Q85

Choroby dziedziczne ze zmianami ektodermalnymi (fakomatozy)

Q87

Inne określone zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące wielu układów

Q89

Inne wrodzone wady rozwojowe niesklasyfikowane gdzie indziej (Q89.7 Mnogie wrodzone wady rozwojowe niesklasyfikowane gdzie indziej)

Q90- Q99

Aberracje chromosomowe

R40.2

Śpiączka, nieokreślona

S06

Uraz śródczaszkowy (S06.7 Uraz śródczaszkowy z długotrwałym okresem nieprzytomności)

T90

Następstwa urazów głowy

T91

Następstwa urazów szyi i tułowia

T94

Następstwa urazów obejmujących mnogie okolice ciała

T96

Następstwa zatrucia lekami i substancjami biologicznymi

T97

Następstwa skutków toksycznych substancji zazwyczaj niestosowanych w celach leczniczych

Y85- Y89

Następstwo przyczyny zewnętrznej powodującej zachorowanie i zgon (Y85) Następstwo wypadku komunikacyjnego (Y87.0) Następstwo umyślnego samouszkodzenia (Y 88.0) Następstwo niekorzystnego działania leku, środka farmakologicznego i substancji biologicznej zastosowanych w celach leczniczych (Y88.1) Następstwo wypadku świadczeniobiorcy w trakcie zabiegów chirurgicznych i medycznych (Y89)

 

Załącznik 2. [WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W ZAKRESIE OPIEKI PALIATYWNEJ I HOSPICYJNEJ]

Załącznik nr 2

WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W ZAKRESIE OPIEKI PALIATYWNEJ I HOSPICYJNEJ

I. Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach stacjonarnych

1. Wymagania dotyczące personelu

1) lekarz specjalista medycyny paliatywnej lub lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny paliatywnej lub lekarz innej specjalności lub lekarz z udokumentowanymi kwalifikacjami z medycyny paliatywnej, który uzyskał w ciągu ostatnich dwóch lat co najmniej 50 punktów edukacyjnych związanych z problematyką dotyczącą medycyny paliatywnej – równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 10 łóżek;

2) pielęgniarka z ukończonym kursem kwalifikacyjnym lub specjalizacją w dziedzinie opieki paliatywnej lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie opieki paliatywnej – 25 % czasu pracy ogółu pielęgniarek udzielających świadczeń u danego świadczeniodawcy;

3) psycholog lub psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej – równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na 10 łóżek;

4) osoba, która:

a) rozpoczęła po dniu 31 grudnia 1997 r. studia wyższe na kierunku fizjoterapia zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskała tytuł licencjata lub magistra na tym kierunku,

b) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe na kierunku rehabilitacja ruchowa i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku,

c) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe w Akademii Wychowania Fizycznego i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej,

d) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła w ramach studiów dwuletnią specjalizację z zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej,

e) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła trzymiesięczny kurs specjalizacyjny z rehabilitacji,

f) ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technik fizjoterapii

– równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na 10 łóżek.

2. Sprzęt medyczny i pomocniczy

1) łóżka szpitalne (zwykłe i łamane) o regulowanej wysokości, wyposażone w ruchome barierki zabezpieczające przed wypadnięciem,

2) materace przeciwodleżynowe,

3) inny sprzęt przeciwodleżynowy – poduszki, podpórki, wałki itp.,

4) sprzęt ułatwiający pielęgnację – zintegrowany system do higieny ciała, podnośniki, parawany, pasy ślizgowe,

5) koncentrator tlenu lub inne dostępne źródło tlenu w liczbie co najmniej 1 szt. na każde rozpoczęte 3 łóżka,

6) ssak elektryczny w liczbie co najmniej 1 szt. na każde rozpoczęte 5 łóżek,

7) inhalatory,

8) glukometry,

9) aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi,

10) zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej,

11) pompy infuzyjne w liczbie co najmniej 1 szt. na każde rozpoczęte 5 łóżek,

12) kule, laski, balkoniki, chodziki, wózki inwalidzkie

– znajdujące się w miejscu udzielania świadczeń;

13) aparat EKG, który znajduje się w budynku lub zespole budynków oznaczonych tym samym adresem, w którym lub w których jest zlokalizowane miejsce udzielania świadczeń.

3. Inne warunki

1) całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1;

2) całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarkę.

II. Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach domowych

1. Wymagania dotyczące personelu

1) lekarz specjalista medycyny paliatywnej lub lekarz pediatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny paliatywnej lub lekarz innej specjalności lub lekarz z udokumentowanymi kwalifikacjami z medycyny paliatywnej, który uzyskał w ciągu ostatnich dwóch lat co najmniej 50 punktów edukacyjnych związanych z problematyką dotyczącą medycyny paliatywnej – równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 30 świadczeniobiorców, a w opiece nad dziećmi – równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 20 świadczeniobiorców;

2) pielęgniarka z ukończonym kursem kwalifikacyjnym lub specjalizacją w dziedzinie opieki paliatywnej lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie opieki paliatywnej – 25 % czasu pracy ogółu pielęgniarek udzielających świadczeń u danego świadczeniodawcy; równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 15 świadczeniobiorców, a w opiece nad dziećmi – równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 12 świadczeniobiorców;

3) psycholog lub psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej – równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na 15 świadczeniobiorców, a w opiece nad dziećmi – równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na 12 świadczeniobiorców;

4) osoba, o której mowa w części I pkt 1 ppkt 4 – równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na 15 świadczeniobiorców.

2. Sprzęt medyczny i pomocniczy

1) koncentrator tlenu lub inne dostępne źródło tlenu w liczbie co najmniej 1 szt. na 10 świadczeniobiorców;

2) ssak elektryczny w liczbie co najmniej 1 szt. na 10 świadczeniobiorców;

3) inhalatory;

4) glukometry;

5) aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego;

6) pompy infuzyjne w liczbie co najmniej 1 szt. na 10 świadczeniobiorców;

7) kule, laski, balkoniki, chodziki, wózki inwalidzkie;

8) neseser pielęgniarski dla każdej pielęgniarki.

Neseser pielęgniarski, o którym mowa w ppkt 8, jest wyposażony w:

1) podstawowy sprzęt i materiały jednorazowego użytku:

a) do wykonania iniekcji:

– igły, strzykawki, wenflony,

– zestaw niezbędnych płynów dezynfekcyjnych i odkażających,

b) do przetaczania płynów:

– aparat do kroplowych wlewów dożylnych,

– zestaw gazików, plastry,

– stazę,

c) do wykonania opatrunków:

– serwety, pakiety opatrunkowe,

– podstawowy zestaw narzędzi chirurgicznych, nożyczki, miskę nerkową,

d) pakiet ochronny przed zakażeniem: maseczki, rękawice, fartuch.

e) sprzęt do płukania pęcherza moczowego lub przetoki:

– strzykawkę jednorazowego użytku 50 ml,

– strzykawkę specjalistyczną 50/60 K z końcówką cewnikową,

f) sprzęt do karmienia przez zgłębnik:

– sondę żołądkową,

– strzykawkę jednorazowego użytku 20 ml;

2) zestaw przeciwwstrząsowy: leki, rurkę ustno-gardłową, maseczkę do reanimacji z filtrem;

3) sprzęt do pomiaru ciśnienia krwi;

4) testy do obrazowego oznaczania wartości cukru we krwi i w moczu;

5) pakiet do mycia i odkażania rąk.

3. Inne warunki

1) całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1;

2) porady lekarskie w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 w miesiącu;

3) całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarkę;

4) wizyty pielęgniarskie w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 w tygodniu;

5) pozostały personel – porady lub wizyty ustalane indywidualnie przez lekarza, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1;

6) świadczeniobiorcy dorosłemu mogą być udzielane świadczenia gwarantowane w ramach opieki paliatywnej dla dzieci, jeżeli:

a) jednostka chorobowa ma charakter wrodzony i choroba ograniczająca życie została zdiagnozowana przed ukończeniem przez świadczeniobiorcę 18 roku życia lub

b) gdy nie istnieje możliwość odpowiedniego udzielania świadczeń gwarantowanych przez hospicja domowe dla dorosłych ze względu na rzadki charakter choroby lub miejsce zamieszkania.

III. Świadczenia gwarantowane w warunkach ambulatoryjnych

1. Wymagania dotyczące personelu

1) lekarz specjalista medycyny paliatywnej lub lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny paliatywnej;

2) pielęgniarki z ukończonym kursem kwalifikacyjnym lub specjalizacją w dziedzinie opieki paliatywnej lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie opieki paliatywnej;

3) psycholog lub psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej.

2. Organizacja pracy poradni

Poradnia jest czynna co najmniej 3 dni w tygodniu po 2,5 godziny dziennie, w tym 1 dzień w godzinach popołudniowych – do godziny 1800.

3. Inne warunki

1) świadczenia gwarantowane w warunkach ambulatoryjnych są przeznaczone dla świadczeniobiorców, których stan ogólny jest stabilny oraz którzy mogą przybyć do poradni medycyny paliatywnej sami lub którzy ze względu na ograniczoną możliwość poruszania się wymagają porad lub wizyt w domu;

2) świadczenia gwarantowane w warunkach ambulatoryjnych obejmują 2 porady lub wizyty w domu w tygodniu.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama