| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 28 września 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm,2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 33, poz. 262) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) realizuje 5-letnie zobowiązanie rolnośrodowiskowe, o którym mowa w art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „zobowiązaniem rolnośrodowiskowym”, obejmujące wymogi wykraczające ponadpodstawowe wymagania, w ramach określonych pakietów i ich wariantów, zgodnie z planem działalności rolnośrodowiskowej, na gruntach, na których rolnik zadeklarował realizację tego zobowiązania we wniosku o przyznanie pierwszej i kolejnych płatności rolnośrodowiskowych;”;

2) w § 19 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zaświadczenie właściwego organu w zakresie ochrony przyrody o zgodności planu działalności rolnośrodowiskowej z planem ochrony dotyczącym rezerwatu przyrody, parku narodowego lub o zgodności planu działalności rolnośrodowiskowej z planem zadań ochronnych albo planem ochrony dotyczącymi obszaru Natura 2000, utworzonych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 i Nr 157, poz. 1241), a w przypadku braku planu ochrony lub planu zadań ochronnych oraz w przypadku obszaru, o którym mowa w art. 33 ust. 2 tej ustawy – opinię właściwego organu w zakresie ochrony przyrody o zgodności planu działalności rolnośrodowiskowej z celami ochrony danego obszaru chronionego – w przypadku realizacji na tych obszarach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 3, 4 lub 5;”;

3) w § 40 w ust. 1 uchyla się pkt 2;

4) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w części II Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne w ust. 1 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) utrzymywanie minimalnej obsady drzew i krzewów określonej w poniższej tabeli, a w przypadku równoczesnej realizacji na tych samych użytkach rolnych wariantu czwartego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6 – utrzymywanie obsady drzew, której poziom mieści się w ramach poziomu obsady drzew obliczonej na podstawie rozstawy drzew, jaką należy stosować w ramach tego wariantu, zgodnie z częścią V Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie ust. 4 pkt 1:

Minimalna obsada drzew i krzewów

Lp.

Wariant 2.9. Uprawy sadownicze i jagodowe (z certyfikatem zgodności)
i wariant 2.10. Uprawy sadownicze i jagodowe (w okresie przestawiania)

 

Minimalna obsada szt./ha

1

agrest (porzeczka agrest)

Ribes uva-crispa var. reclinatum (L.) Berl.

1 600

2

borówka wysoka i średnia

Vaccinium corymbrosum L.

1 500

3

brzoskwinia

Prunus persica (L.) Batsch

300

4

czereśnia

Prunus avium (L.) L.

125

5

grusza domowa

Pyrus communis L.

150

6

jabłoń domowa

Malus domestica Borkh.

125

7

jeżyna

Rubus fruticosus L.

3 000

8

malina

Rubus idaeus L.

4 600

9

morela

Prunus armeniaca L.

200

10

porzeczka

Ribes spp.

1 600

11

poziomka

Fragaria vesca L.

40 000

12

śliwa domowa

Prunus domestica L.

300

13

truskawka

Fragaria x ananassa Duchesne

25 000

14

winorośl

Vitis vinifera L.

1 500

15

wiśnia pospolita

Prunus cerasus L.

300

 

Wariant 2.11. Pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe (z certyfikatem zgodności)
i wariant 2.12. Pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe (w okresie przestawiania)

 

 

1

aronia czarnoowocowa

Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott

1 500

2

jagoda kamczacka (suchodrzew jadalny)

Lonicera caerulea var. kamtschatica Pojark.

1 800

3

rokitnik zwyczajny

Hippohae rhamnoides L.

700

4

róża dzika

Rosa canina L.

600

5

śliwa japońska

Prunus salicina Lindl.

300

6

świdośliwa

Amelanchier alnifolia. (Nutt.)Nutt.

1 500

 

5) załącznik nr 8 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 105.

Załącznik 1. [MINIMALNA OBSADA DRZEW I KRZEWÓW W PRZYPADKU REALIZACJI ZOBOWIĄZANIA ROLNOŚRODOWISKOWEGO PODJĘTEGO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA, O KTÓRYM MOWA W § 44, W ZAKRESIE NIEKTÓRYCH WARIANTÓW PAKIETU 2. ROLNICTWO EKOLOGICZNE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 28 września 2009 r. (poz. 1286)

MINIMALNA OBSADA DRZEW I KRZEWÓW W PRZYPADKU REALIZACJI ZOBOWIĄZANIA ROLNOŚRODOWISKOWEGO PODJĘTEGO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA, O KTÓRYM MOWA W § 44, W ZAKRESIE NIEKTÓRYCH WARIANTÓW PAKIETU 2. ROLNICTWO EKOLOGICZNE

Lp.

Wariant 2.9. Uprawy sadownicze i jagodowe (z certyfikatem zgodności)
i wariant 2.10. Uprawy sadownicze i jagodowe (w okresie przestawiania)

 

Minimalna obsada szt./ha

1

agrest (porzeczka agrest)

Ribes uva-crispa var. reclinatum (L.) Berl.

1 600

2

borówka wysoka i średnia

Vaccinium corymbrosum L

1 500

3

brzoskwinia

Prunus persica (L.) Batsch

300

4

czereśnia

Prunus avium (L.) L.

125

5

grusza domowa

Pyrus communis L.

150

6

jabłoń domowa

Malus domestica Borkh.

125

7

jeżyna

Rubus fruticosus L.

3 000

8

malina

Rubus idaeus L.

4 600

9

morela

Prunus armeniaca L.

200

10

porzeczka

Ribes spp.

1 600

11

poziomka

Fragaria vesca L.

40 000

12

śliwa domowa

Prunus domestica L.

300

13

truskawka

Fragaria x ananassa Duchesne

25 000

14

winorośl

Vitis vinifera L.

1 500

15

wiśnia pospolita

Prunus cerasus L.

300

 

Wariant 2.11. Pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe (z certyfikatem zgodności)
i wariant 2.12. Pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe (w okresie przestawiania)

 

 

1

aronia czarnoowocowa

Aronia melanocarpa
(Michx.) Elliott

1 500

2

berberys zwyczajny

Berberis vulgaris L.

1 600

3

borówka brusznica

Vaccinium vitis-idaea L.

20 000

4

borówka niska

Vaccinium angustifolium Ait.

4 000

5

dereń jadalny

Cornus mas L

300

6

bez czarny

Sambucus nigra L.

500

7

głóg

Crategus spp.

300

8

grusza azjatycka

Pyrus pyrifolia (Burm.) Nak.

150

9

jagoda kamczacka (suchodrzew jadalny)

Lonicera caerulea var. kamtschatica Pojark.

1 800

10

jarząb pospolity

Sorbus aucuparia L.

300

11

kalina koralowa

Viburnum opulus

1 600

12

leszczyna

Corylus spp.

200

13

orzech włoski

Juglans regia L.

75

14

pigwa pospolita

Cydonia oblonga Mill.

500

15

pigwowiec

Chaenomeles spp.

2 000

16

rokitnik zwyczajny

Hippohae rhamnoides L.

700

17

róża dzika

Rosa canina L.

600

18

róża pomarszczona

Rosa rugosa L.

1 500

19

śliwa japońska

Prunus salicina Lindl.

300

20

śliwa tarnina

Prunus spinosa L.

21

świdośliwa

Amelanchier alnifolia. (Nutt.)Nutt.

1 500

22

żurawina

Vaccinium macrocarpon Ait.

20 000

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Meclik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »