| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 28 września 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm,2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 33, poz. 262) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) realizuje 5-letnie zobowiązanie rolnośrodowiskowe, o którym mowa w art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „zobowiązaniem rolnośrodowiskowym”, obejmujące wymogi wykraczające ponadpodstawowe wymagania, w ramach określonych pakietów i ich wariantów, zgodnie z planem działalności rolnośrodowiskowej, na gruntach, na których rolnik zadeklarował realizację tego zobowiązania we wniosku o przyznanie pierwszej i kolejnych płatności rolnośrodowiskowych;”;

2) w § 19 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zaświadczenie właściwego organu w zakresie ochrony przyrody o zgodności planu działalności rolnośrodowiskowej z planem ochrony dotyczącym rezerwatu przyrody, parku narodowego lub o zgodności planu działalności rolnośrodowiskowej z planem zadań ochronnych albo planem ochrony dotyczącymi obszaru Natura 2000, utworzonych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 i Nr 157, poz. 1241), a w przypadku braku planu ochrony lub planu zadań ochronnych oraz w przypadku obszaru, o którym mowa w art. 33 ust. 2 tej ustawy – opinię właściwego organu w zakresie ochrony przyrody o zgodności planu działalności rolnośrodowiskowej z celami ochrony danego obszaru chronionego – w przypadku realizacji na tych obszarach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 3, 4 lub 5;”;

3) w § 40 w ust. 1 uchyla się pkt 2;

4) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w części II Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne w ust. 1 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) utrzymywanie minimalnej obsady drzew i krzewów określonej w poniższej tabeli, a w przypadku równoczesnej realizacji na tych samych użytkach rolnych wariantu czwartego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6 – utrzymywanie obsady drzew, której poziom mieści się w ramach poziomu obsady drzew obliczonej na podstawie rozstawy drzew, jaką należy stosować w ramach tego wariantu, zgodnie z częścią V Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie ust. 4 pkt 1:

Minimalna obsada drzew i krzewów

Lp.

Wariant 2.9. Uprawy sadownicze i jagodowe (z certyfikatem zgodności)
i wariant 2.10. Uprawy sadownicze i jagodowe (w okresie przestawiania)

 

Minimalna obsada szt./ha

1

agrest (porzeczka agrest)

Ribes uva-crispa var. reclinatum (L.) Berl.

1 600

2

borówka wysoka i średnia

Vaccinium corymbrosum L.

1 500

3

brzoskwinia

Prunus persica (L.) Batsch

300

4

czereśnia

Prunus avium (L.) L.

125

5

grusza domowa

Pyrus communis L.

150

6

jabłoń domowa

Malus domestica Borkh.

125

7

jeżyna

Rubus fruticosus L.

3 000

8

malina

Rubus idaeus L.

4 600

9

morela

Prunus armeniaca L.

200

10

porzeczka

Ribes spp.

1 600

11

poziomka

Fragaria vesca L.

40 000

12

śliwa domowa

Prunus domestica L.

300

13

truskawka

Fragaria x ananassa Duchesne

25 000

14

winorośl

Vitis vinifera L.

1 500

15

wiśnia pospolita

Prunus cerasus L.

300

 

Wariant 2.11. Pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe (z certyfikatem zgodności)
i wariant 2.12. Pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe (w okresie przestawiania)

 

 

1

aronia czarnoowocowa

Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott

1 500

2

jagoda kamczacka (suchodrzew jadalny)

Lonicera caerulea var. kamtschatica Pojark.

1 800

3

rokitnik zwyczajny

Hippohae rhamnoides L.

700

4

róża dzika

Rosa canina L.

600

5

śliwa japońska

Prunus salicina Lindl.

300

6

świdośliwa

Amelanchier alnifolia. (Nutt.)Nutt.

1 500

 

5) załącznik nr 8 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 105.

Załącznik 1. [MINIMALNA OBSADA DRZEW I KRZEWÓW W PRZYPADKU REALIZACJI ZOBOWIĄZANIA ROLNOŚRODOWISKOWEGO PODJĘTEGO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA, O KTÓRYM MOWA W § 44, W ZAKRESIE NIEKTÓRYCH WARIANTÓW PAKIETU 2. ROLNICTWO EKOLOGICZNE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 28 września 2009 r. (poz. 1286)

MINIMALNA OBSADA DRZEW I KRZEWÓW W PRZYPADKU REALIZACJI ZOBOWIĄZANIA ROLNOŚRODOWISKOWEGO PODJĘTEGO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA, O KTÓRYM MOWA W § 44, W ZAKRESIE NIEKTÓRYCH WARIANTÓW PAKIETU 2. ROLNICTWO EKOLOGICZNE

Lp.

Wariant 2.9. Uprawy sadownicze i jagodowe (z certyfikatem zgodności)
i wariant 2.10. Uprawy sadownicze i jagodowe (w okresie przestawiania)

 

Minimalna obsada szt./ha

1

agrest (porzeczka agrest)

Ribes uva-crispa var. reclinatum (L.) Berl.

1 600

2

borówka wysoka i średnia

Vaccinium corymbrosum L

1 500

3

brzoskwinia

Prunus persica (L.) Batsch

300

4

czereśnia

Prunus avium (L.) L.

125

5

grusza domowa

Pyrus communis L.

150

6

jabłoń domowa

Malus domestica Borkh.

125

7

jeżyna

Rubus fruticosus L.

3 000

8

malina

Rubus idaeus L.

4 600

9

morela

Prunus armeniaca L.

200

10

porzeczka

Ribes spp.

1 600

11

poziomka

Fragaria vesca L.

40 000

12

śliwa domowa

Prunus domestica L.

300

13

truskawka

Fragaria x ananassa Duchesne

25 000

14

winorośl

Vitis vinifera L.

1 500

15

wiśnia pospolita

Prunus cerasus L.

300

 

Wariant 2.11. Pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe (z certyfikatem zgodności)
i wariant 2.12. Pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe (w okresie przestawiania)

 

 

1

aronia czarnoowocowa

Aronia melanocarpa
(Michx.) Elliott

1 500

2

berberys zwyczajny

Berberis vulgaris L.

1 600

3

borówka brusznica

Vaccinium vitis-idaea L.

20 000

4

borówka niska

Vaccinium angustifolium Ait.

4 000

5

dereń jadalny

Cornus mas L

300

6

bez czarny

Sambucus nigra L.

500

7

głóg

Crategus spp.

300

8

grusza azjatycka

Pyrus pyrifolia (Burm.) Nak.

150

9

jagoda kamczacka (suchodrzew jadalny)

Lonicera caerulea var. kamtschatica Pojark.

1 800

10

jarząb pospolity

Sorbus aucuparia L.

300

11

kalina koralowa

Viburnum opulus

1 600

12

leszczyna

Corylus spp.

200

13

orzech włoski

Juglans regia L.

75

14

pigwa pospolita

Cydonia oblonga Mill.

500

15

pigwowiec

Chaenomeles spp.

2 000

16

rokitnik zwyczajny

Hippohae rhamnoides L.

700

17

róża dzika

Rosa canina L.

600

18

róża pomarszczona

Rosa rugosa L.

1 500

19

śliwa japońska

Prunus salicina Lindl.

300

20

śliwa tarnina

Prunus spinosa L.

21

świdośliwa

Amelanchier alnifolia. (Nutt.)Nutt.

1 500

22

żurawina

Vaccinium macrocarpon Ait.

20 000

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »