| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 27 października 2009 r.

w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry

Na podstawie art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Podmioty urządzające gry w kasynach gry są obowiązane ewidencjonować napiwki w rejestrze napiwków, zwanym dalej „rejestrem”.
§ 2.
1. Rejestr zawiera następujące dane: liczbę porządkową i datę wpisu, wartość napiwków zgromadzonych danego dnia oraz imiona i nazwiska pracowników kasyna gry, którym są wypłacane te napiwki, wraz z wartością napiwków wypłaconych poszczególnym pracownikom kasyna gry, datą wypłaty napiwku i podpisem odbioru.

2. Rejestr, przed rozpoczęciem jego prowadzenia, powinien być zszyty, a jego karty kolejno ponumerowane i parafowane przez podmiot obowiązany do jego prowadzenia.

3. Naczelnik urzędu celnego właściwy ze względu na lokalizację kasyna gry, przed rozpoczęciem prowadzenia rejestru, opatruje przeszycie plombą, a na ostatniej stronie rejestru wpisuje liczbę jego stron i składa podpis.

§ 3.
1. Wpisy w rejestrze są dokonywane w języku polskim i w kwotach wyrażonych w walucie polskiej.

2. Wpisu do rejestru zgromadzonych przez kasyno gry napiwków dokonuje się codziennie, bezpośrednio po obliczeniu końcowego rezultatu gier na stołach.

§ 4.
Rejestr prowadzi się, za każdy rok kalendarzowy, nieprzerwanie przez okres działalności kasyna gry.
§ 5.
1. Rejestr przechowuje się w kasynie gry.

2. Rejestr przechowuje się przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku dochodowego od osób fizycznych.

§ 6.
W przypadku urządzania gier w więcej niż jednym kasynie gry rejestr prowadzi się i przechowuje odrębnie w każdym kasynie gry.
§ 7.
Rejestry prowadzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia są prowadzone do dnia 31 grudnia 2009 r. na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2009 r.3)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 132, poz. 1111 i Nr 178, poz. 1479, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 192, poz. 1380 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry (Dz. U. Nr 102, poz. 949), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Samorządowy Serwis Prawny

Serwis Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy dla jednostek samorządu terytorialnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »