reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 27 października 2009 r.

w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry

Na podstawie art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Podmioty urządzające gry w kasynach gry są obowiązane ewidencjonować napiwki w rejestrze napiwków, zwanym dalej „rejestrem”.
§ 2.
1. Rejestr zawiera następujące dane: liczbę porządkową i datę wpisu, wartość napiwków zgromadzonych danego dnia oraz imiona i nazwiska pracowników kasyna gry, którym są wypłacane te napiwki, wraz z wartością napiwków wypłaconych poszczególnym pracownikom kasyna gry, datą wypłaty napiwku i podpisem odbioru.

2. Rejestr, przed rozpoczęciem jego prowadzenia, powinien być zszyty, a jego karty kolejno ponumerowane i parafowane przez podmiot obowiązany do jego prowadzenia.

3. Naczelnik urzędu celnego właściwy ze względu na lokalizację kasyna gry, przed rozpoczęciem prowadzenia rejestru, opatruje przeszycie plombą, a na ostatniej stronie rejestru wpisuje liczbę jego stron i składa podpis.

§ 3.
1. Wpisy w rejestrze są dokonywane w języku polskim i w kwotach wyrażonych w walucie polskiej.

2. Wpisu do rejestru zgromadzonych przez kasyno gry napiwków dokonuje się codziennie, bezpośrednio po obliczeniu końcowego rezultatu gier na stołach.

§ 4.
Rejestr prowadzi się, za każdy rok kalendarzowy, nieprzerwanie przez okres działalności kasyna gry.
§ 5.
1. Rejestr przechowuje się w kasynie gry.

2. Rejestr przechowuje się przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku dochodowego od osób fizycznych.

§ 6.
W przypadku urządzania gier w więcej niż jednym kasynie gry rejestr prowadzi się i przechowuje odrębnie w każdym kasynie gry.
§ 7.
Rejestry prowadzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia są prowadzone do dnia 31 grudnia 2009 r. na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2009 r.3)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 132, poz. 1111 i Nr 178, poz. 1479, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 192, poz. 1380 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry (Dz. U. Nr 102, poz. 949), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Semczyszyn

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama