reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 27 października 2009 r.

w sprawie warunków otrzymywania dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych oraz wysokości tych dodatków

Na podstawie art. 148 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) warunki otrzymywania przez funkcjonariuszy celnych, zwanych dalej „funkcjonariuszami”:

a) dodatku za stopień służbowy,

b) dodatków uzasadnionych szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami i umiejętnościami,

c) dodatków uzasadnionych szczególnymi zadaniami, warunkami lub miejscem pełnienia służby;

2) wysokość dodatków, o których mowa w pkt 1.

§ 2.
1. Funkcjonariuszowi przysługuje dodatek do uposażenia zasadniczego za posiadany stopień służbowy.

2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, odpowiada mnożnikom kwoty bazowej, określonym w tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia.

§ 3.
1. Funkcjonariuszowi przysługują następujące dodatki do uposażenia zasadniczego uzasadnione szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami i umiejętnościami:

1) dodatek za opiekę nad psem służbowym;

2) dodatek za obsługę urządzeń RTG do prześwietlania pojazdów (samochodów ciężarowych, autobusów, samochodów osobowych), kontenerów i wagonów kolejowych.

2. Funkcjonariuszowi przysługują następujące dodatki do uposażenia zasadniczego uzasadnione szczególnymi zadaniami, warunkami lub miejscem pełnienia służby:

1) dodatek za realizację zadań z zakresu kontroli: zgłoszeń celnych, towarów i osób – w oddziałach celnych granicznych;

2) dodatek za realizację zadań kontrolnych – w komórce zwalczania przestępczości w izbie celnej;

3) dodatek za służbę na jednostce pływającej Służby Celnej;

4) dodatek za osobiste wykonywanie czynności w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych u zobowiązanego;

5) dodatek za służbę w porze nocnej;

6) dodatek specjalny.

§ 4.
1. Funkcjonariuszowi, któremu powierzono opiekę nad psem służbowym, przysługuje z tego tytułu miesięczny dodatek w wysokości 0,058 kwoty bazowej – w trakcie sprawowania tej opieki.

2. W razie sprawowania opieki nad więcej niż jednym psem dodatek z tego tytułu stanowi odpowiednią wielokrotność stawki określonej w ust. 1.

3. W razie sprawowania opieki przez kilku funkcjonariuszy nad jednym psem dodatek określony w ust. 1 dzieli się między nich w częściach równych.

§ 5.
1. Dodatki, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1–3, ustala się w wysokości 0,16 kwoty bazowej.

2. Wysokość dodatków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1–3, obniża się proporcjonalnie do liczby godzin nieobecności funkcjonariusza w służbie w danym miesiącu.

§ 6.
W przypadku zbiegu uprawnień do dwóch lub więcej dodatków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1–3, funkcjonariuszowi wypłaca się tylko jeden dodatek.
§ 7.
1. Funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w komórce egzekucyjnej za osobiste wykonywanie czynności w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych u zobowiązanego przysługuje miesięczny dodatek w wysokości do 50 % uposażenia zasadniczego funkcjonariusza.

2. Przy ustalaniu wysokości dodatku, o którym mowa w ust. 1, należy brać pod uwagę terminowość i efektywność podjętych działań oraz rodzaj prowadzonych spraw.

3. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, ustala się na okres 3 miesięcy.

§ 8.
1. Funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w porze nocnej przysługuje dodatek do uposażenia za każdą godzinę służby w porze nocnej, w wysokości 20 % godzinowej stawki uposażenia zasadniczego.

2. Dodatek do uposażenia, o którym mowa w ust. 1, nie może być niższy od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)).

3. Godzinową stawkę uposażenia zasadniczego, o której mowa w ust. 1, oblicza się, dzieląc miesięczną stawkę uposażenia zasadniczego funkcjonariusza przez liczbę godzin służby w danym miesiącu.

§ 9.
1. Funkcjonariuszowi można na czas określony, nie dłuższy niż rok, przyznać dodatek specjalny z tytułu:

1) okresowego zwiększenia obowiązków służbowych;

2) powierzenia dodatkowych zadań o wysokim stopniu złożoności lub odpowiedzialności.

2. Dodatek specjalny z tytułów, o których mowa w ust. 1, jest wypłacany w ramach posiadanych środków na uposażenia, w kwocie nieprzekraczającej 40 % uposażenia zasadniczego.

3. Przyznanie dodatku specjalnego powinno być potwierdzone na piśmie, z wyraźnym określeniem okoliczności uzasadniających przyznanie tego dodatku.

§ 10.
Kwoty dodatków określonych w rozporządzeniu po ich wyliczeniu zaokrągla się do pełnych 10 groszy w górę.
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2009 r.3)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958 i Nr 157, poz. 1241.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2000 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 36, poz. 408, z 2002 r. Nr 43, poz. 400, z 2004 r. Nr 208, poz. 2121, z 2007 r. Nr 205, poz. 1485, z 2008 r. Nr 51, poz. 296 i Nr 217, poz. 1387 oraz z 2009 r. Nr 153, poz. 1224), które w części dotyczącej dodatków do uposażenia zasadniczego traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [TABELA DODATKU DO UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO ZA POSIADANY STOPIEŃ SŁUŻBOWY FUNKCJONARIUSZY CELNYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 27 października 2009 r. (poz. 1409)

TABELA DODATKU DO UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO ZA POSIADANY STOPIEŃ SŁUŻBOWY FUNKCJONARIUSZY CELNYCH

Lp.

Stopień służbowy

Mnożnik kwoty bazowej

1

Generał Służby Celnej

0,692

2

Nadinspektor celny

0,585

3

Inspektor celny

0,532

4

Młodszy inspektor celny

0,505

5

Podinspektor celny

0,478

6

Nadkomisarz celny

0,425

7

Komisarz celny

0,398

8

Podkomisarz celny

0,372

9

Starszy aspirant celny

0,318

10

Aspirant celny

0,291

11

Młodszy aspirant celny

0,265

12

Starszy rachmistrz celny

0,238

13

Rachmistrz celny

0,211

14

Młodszy rachmistrz celny

0,185

15

Starszy rewident celny

0,158

16

Rewident celny

0,131

17

Młodszy rewident celny

0,105

18

Starszy aplikant celny

0,078

19

Aplikant celny

0,062

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Frątczak

Doświadczony coach i trener biznesu, menedżer z dyplomem MBA. Ekspert w CEO Solutions. Akredytowany trener w Ernst &Young Academy of Business.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama