| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 28 października 2009 r.

w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy celnych

Na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe dane, które powinno zawierać świadectwo służby;

2) tryb wydawania i dokonywania sprostowań świadectwa służby;

3) informacje, które są zamieszczane w świadectwie służby na żądanie funkcjonariusza celnego, zwanego dalej „funkcjonariuszem”;

4) wzór formularza świadectwa służby.

§ 2.
1. W świadectwie służby umieszcza się dane niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku służbowego i uprawnień z ubezpieczenia społecznego funkcjonariusza, dotyczące:

1) imienia i nazwiska funkcjonariusza, daty i miejsca jego urodzenia oraz imion jego rodziców, jednostki lub jednostek organizacyjnych, w których funkcjonariusz pełnił służbę, okresu pełnienia służby oraz rodzaju służby (przygotowawcza, stała);

2) okresu pełnienia służby w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

3) zajmowanego stanowiska i posiadanego stopnia służbowego w dniu zwolnienia ze służby;

4) podstawy prawnej zwolnienia ze służby, wydalenia ze służby albo wygaśnięcia stosunku służbowego;

5) liczby dni urlopu:

a) wypoczynkowego lub urlopu dodatkowego wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym funkcjonariusz został zwolniony ze służby, wydalony ze służby albo w którym stosunek służbowy wygasł,

b) wypoczynkowego niewykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym funkcjonariusz został zwolniony ze służby, wydalony ze służby albo w którym stosunek służbowy wygasł, za które wypłacono ekwiwalent pieniężny;

6) okresu:

a) korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia,

b) wykorzystanego urlopu wychowawczego w czasie trwania stosunku służbowego,

c) wykorzystania w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek służbowy, zwolnienia przewidzianego w art. 188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2));

7) informacji na temat przywrócenia funkcjonariusza do służby, określonych w art. 108 ust. 3 i 4, w art. 109 ust. 1 i 3 oraz w art. 110 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, zwanej dalej „ustawą”, okresów nieskładkowych w administracji celnej lub w Służbie Celnej przypadających w okresie zatrudnienia, których dotyczy świadectwo służby, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury albo renty, oraz informacji o wypłacie odprawy emerytalnej albo rentowej.

2. Wzór świadectwa służby określa załącznik do rozporządzenia.

3. Kopię świadectwa służby przechowuje się w aktach osobowych funkcjonariusza.

4. W przypadku określonym w art. 106 pkt 1 ustawy świadectwo służby włącza się do akt osobowych zmarłego funkcjonariusza.

§ 3.
1. Na pisemny wniosek funkcjonariusza, złożony na co najmniej 7 dni przed datą ustania stosunku służbowego, w świadectwie służby umieszcza się dodatkowo informacje o wysokości i składnikach uposażenia.

2. W przypadku złożenia wniosku po terminie określonym w ust. 1, jednakże przed datą ustania stosunku służbowego, funkcjonariuszowi wydaje się świadectwo służby zawierające informacje o wysokości i składnikach uposażenia w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 2.

§ 4.
1. Świadectwo służby wydaje kierownik urzędu, w którym funkcjonariusz pełnił służbę, zwany dalej „kierownikiem urzędu”. Wydanie świadectwa służby nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się funkcjonariusza z urzędem.

2. W uzasadnionych przypadkach kierownik urzędu wydaje odpis świadectwa służby funkcjonariuszowi albo osobie, o której mowa w art. 164 ust. 1 ustawy.

§ 5.
1. Funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby świadectwo służby wydaje się w dniu zwolnienia ze służby. Otrzymanie świadectwa służby funkcjonariusz potwierdza na kopii świadectwa własnoręcznym, czytelnym podpisem oraz datą.

2. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 1, wydanie świadectwa służby nie jest możliwe, świadectwo służby należy przesłać w terminie 7 dni od dnia zwolnienia ze służby w sposób określony w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.3)).

3. Funkcjonariuszowi, którego stosunek służbowy wygasł na podstawie art. 106 pkt 2 ustawy, świadectwo służby należy przesłać, w sposób określony w ust. 2, w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia stosunku służbowego.

4. Funkcjonariuszowi wydalonemu ze służby na podstawie orzeczenia dyscyplinarnego świadectwo służby należy przesłać, w sposób określony w ust. 2, w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego orzekającego wydalenie ze służby.

§ 6.
1. Funkcjonariusz może w terminie 7 dni od dnia otrzymania świadectwa służby wystąpić na piśmie do kierownika urzędu z żądaniem jego sprostowania.

2. W przypadku uwzględnienia żądania sprostowania świadectwa służby, kierownik urzędu wydaje zwolnionemu funkcjonariuszowi nowe świadectwo służby w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

3. W przypadku nieuwzględnienia żądania sprostowania świadectwa służby, udziela się w terminie, o którym mowa w ust. 2, pisemnej informacji z podaniem przyczyn jego odmowy.

4. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób, o których mowa w art. 164 ust. 1 ustawy.

§ 7.
W przypadku zmiany decyzji o zwolnieniu ze służby kierownik urzędu obowiązany jest z urzędu sprostować wydane uprzednio świadectwo służby, uzupełniając je o informacje o dokonanych zmianach, jeżeli mają one wpływ na treść wystawionego świadectwa.
§ 8.
W przypadku określonym w § 6 ust. 2 kierownik urzędu pozostawia w aktach osobowych funkcjonariusza poprzednio sporządzone świadectwo służby i umieszcza na nim adnotację o jego zmianie, potwierdzając dokonanie adnotacji własnoręcznym podpisem oraz przystawiając pieczęć.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2009 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1)Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958 i Nr 157, poz. 1241.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524 oraz z 2008 r. Nr 229, poz. 1539.

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 28 października 2009 r. (poz. 1420)

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Emmerson Nieruchomości

Emmerson Twój Partner w Nieruchomościach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »