| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli wykonywanych przez Służbę Celną, a także osób obowiązanych do ich przechowywania

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli wykonywanych przez Służbę Celną, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 3–7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej;

2) osoby obowiązane do przechowywania dokumentów, o których mowa w pkt 1.

§ 2.
Dokumentami mającymi znaczenie dla kontroli wykonywanych przez Służbę Celną, o których mowa w § 1 pkt 1, są, w szczególności:

1) dokumenty wydawane lub potwierdzane przez organy Służby Celnej, w szczególności:

a) pozwolenia,

b) zezwolenia,

c) świadectwa,

d) zawiadomienia,

e) powiadomienia,

f) zaświadczenia,

g) pokwitowania, w tym dowód uiszczenia kwoty wynikającej z długu celnego, potwierdzenie złożenia zabezpieczenia oraz dokonania innych wpłat na rzecz organów Służby Celnej,

h) protokoły,

i) dokumenty potwierdzające dokonanie zgłoszenia celnego;

2) inne niż określone w pkt 1 lit. a i b decyzje oraz postanowienia wydawane przez organy Służby Celnej;

3) orzeczenia wydawane w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe;

4) złożone wnioski oraz wydane decyzje związane z przywozem towarów objętych kontyngentem taryfowym ;

5) dokumenty potwierdzające status celny towarów;

6) faktury, kontrakty, umowy, świadectwa pochodzenia i inne dokumenty służące w szczególności do ustalania wartości celnej, warunków dostawy, klasyfikacji taryfowej, kraju pochodzenia towaru oraz potwierdzające spełnienie warunków wymaganych do korzystania z preferencji celnych;

7) przywozowe deklaracje skrócone, deklaracje skrócone do czasowego składowania dokonywane w formie elektronicznej albo papierowej lub inne dokumenty wykorzystane w charakterze deklaracji skróconej;

8) regulaminy, których obowiązek sporządzenia wynika z przepisów prawa celnego;

9) ewidencje i rejestry, których obowiązek prowadzenia wynika z przepisów prawa celnego, a w szczególności:

a) ewidencje towarów składowanych w magazynie czasowego składowania,

b) ewidencje towarów prowadzone przez prowadzącego skład celny,

c) ewidencje towarów prowadzone w związku z korzystaniem z gospodarczej procedury celnej, jeżeli taki obowiązek został określony przez organ Służby Celnej,

d) ewidencje prowadzone przez osoby prowadzące działalność w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym,

e) ewidencje i rejestry prowadzone przez osoby zarządzające magazynami żywnościowymi,

f) ewidencje prowadzone w związku z korzystaniem z procedury uproszczonej w miejscu;

10) zapisy na elektronicznych nośnikach informacji z ewidencji i rejestrów, o których mowa w pkt 9, jeżeli ewidencje i rejestry są prowadzone z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych;

11) zapisy na elektronicznych nośnikach informacji zawierających komunikaty o dostarczeniu towaru oraz uwagach rozładunkowych, przesyłanych z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego w ramach procedury tranzytu;

12) złożone wnioski oraz wydane decyzje związane z ochroną praw własności intelektualnej;

13) dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących posiadania, obrotu lub rozpowszechniania towarów, od spełnienia których umowy międzynarodowe lub przepisy odrębne uzależniają przywóz lub wywóz tych towarów;

14) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wymaganych do korzystania ze zwolnień z należności celnych przywozowych;

15) zgłoszenia celne, w tym także zgłoszenia celne uzupełniające oraz dokumenty wymagane do objęcia towaru procedurą celną;

16) zapisy na elektronicznych nośnikach informacji, jeżeli zgłoszenie celne zostało dokonane z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego;

17) dokumenty potwierdzające nadanie towarom przeznaczenia celnego;

18) dokumenty handlowe lub urzędowe, przedkładane organom Służby Celnej przy objęciu towaru procedurą uproszczoną;

19) pozwolenia na wykonanie prac budowlanych na terenie wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego;

20) upoważnienia do działania jako przedstawiciel;

21) zaświadczenia o wpisaniu na listę agentów celnych;

22) dokumenty określające status prawny osoby wprowadzającej towar lub wyprowadzającej towar podlegający kontroli wykonywanych przez Służbę Celną;

23) dokumenty bankowe oraz inne dokumenty potwierdzające rozliczenie należności i zobowiązań z kontrahentami;

24) dokumenty gwarancyjne zabezpieczające kwotę długu celnego i innych opłat ponoszonych w odniesieniu do przywożonych, przewożonych i wywożonych towarów;

25) dokumenty dotyczące transportu i spedycji, w szczególności umowa przewozu, dokumenty przewozowe, faktury lub inne dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty za przewóz;

26) księgi podatkowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.2)), oraz dokumenty stanowiące podstawę dokonanych w nich zapisów, a także dokumentacja, księgi rachunkowe i dowody księgowe stanowiące podstawę dokonanych w nich zapisów oraz sprawozdania finansowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316);

27) księgi rachunkowe, o których mowa w art. 496 lit. i rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, z późn. zm.3));

28) dokumenty dotyczące towarów objętych Wspólną Polityką Rolną;

29) dokumenty dotyczące badań laboratoryjnych;

30) ewidencje i rejestry, których obowiązek prowadzenia wynika z przepisów odrębnych;

31) dokumenty dotyczące postępowania audytowego;

32) dokumenty dotyczące urzędowego sprawdzenia w zakresie określonym przepisami prawa celnego;

33) pozwolenia wywozu (authorisations) i licencje wywozowe;

34) dokumenty potwierdzające dokonanie przywozu towaru na terytorium państwa trzeciego;

35) dokumenty potwierdzające jakość towaru;

36) dokumenty ubezpieczeniowe dotyczące towarów przywożonych na obszar Wspólnoty Europejskiej oraz towarów wywożonych z tego obszaru;

37) dokumenty zawierające wyniki audytów wewnętrznych.

§ 3.
Osobami obowiązanymi do przechowywania dokumentów wymienionych w § 2 są w szczególności:

1) zgłaszający i osoba upoważniona do korzystania z procedury celnej – dokumenty związane z dokonanym zgłoszeniem celnym oraz z korzystaniem z procedury celnej i dokumenty, które nie były przedstawiane organom Służby Celnej wraz ze zgłoszeniem elektronicznym;

2) przedstawiciel, o którym mowa w przepisach prawa celnego – dokumenty potwierdzające uprawnienie do działania jako przedstawiciel;

3) osoba składająca przywozową deklarację skróconą lub przyjmująca odpowiedzialność za przywóz towarów na obszar celny Wspólnoty Europejskiej albo osoba składająca deklarację skróconą do czasowego składowania – dokumenty przywozowe i deklaracje skrócone, dokonywane w formie elektronicznej albo papierowej;

4) prowadzący skład celny, magazyn czasowego składowania lub magazyn żywnościowy – dokumenty związane z prowadzeniem składów celnych, magazynów czasowego składowania lub magazynów żywnościowych;

5) zarządzający wolnym obszarem celnym, składem wolnocłowym lub prowadzący działalność w wolnym obszarze celnym – dokumenty związane z zarządzaniem wolnym obszarem celnym, składem wolnocłowym lub związane z prowadzoną działalnością w wolnym obszarze celnym;

6) przewoźnik i spedytor – dokumenty związane z dokonanym przewozem lub spedycją;

7) dłużnik – dokumenty związane z powstaniem długu celnego i pokryciem kwoty wynikającej z długu celnego;

8) osoba pośrednio lub bezpośrednio uczestnicząca w operacjach dokonywanych w ramach wymiany towarowej – dokumenty związane ze stosowaniem przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów;

9) prowadzący skład podatkowy – dokumenty związane z przywozem i wywozem towarów będących wyrobami akcyzowymi (w zakresie ich importu lub eksportu w rozumieniu prawa podatkowego);

10) korzystający ze specjalnych refundacji wywozowych przyznawanych w związku ze składowaniem lub przetwarzaniem przed wywozem – dokumenty związane ze składowaniem w ramach procedury składu celnego lub przetwarzaniem poza procedurą celną;

11) producent towarów wywożonych z refundacją wywozową – dokumenty związane ze stosowaniem zgłoszonej i zarejestrowanej w agencji płatniczej receptury oraz dokumenty dotyczące deklarowanego zużycia surowców wykorzystywanych przy produkcji towarów wywożonych z wnioskiem o refundację wywozową;

12) podmiot dokonujący wywozu produktów rolnych do państw trzecich i otrzymujący subwencje z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji – dokumenty związane z potwierdzeniem spełnienia warunków wymaganych do korzystania z refundacji eksportowych;

13) kierownik jednostki, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – wszelkie dokumenty wytwarzane lub otrzymywane przez kontrolowaną jednostkę, mogące mieć znaczenie dla kontroli wykonywanych przez Służbę Celną;

14) przedsiębiorca posiadający świadectwo AEO lub jego przedstawiciel, o którym mowa w przepisach prawa celnego, oraz posiadacz pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej i posiadacz pojedynczego pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej – dokumenty, o których mowa w § 2 pkt 31;

15) podmiot prowadzący działalność gospodarczą podlegającą kontroli, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej – dokumenty dotyczące urzędowego sprawdzenia, o których mowa w § 2 pkt 32 w zakresie, w jakim dotyczą one przepisów prawa celnego.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2009 r.4)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317 i Nr 168, poz. 1323.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 335 z 21.12.1993, L 82 z 25.03.1994, L 162 z 30.06.1994, L 235 z 9.09.1994, L 346 z 31.12.1994, L 171 z 21.07.1995, L 212 z 7.09.1995, L 70 z 20.03.1996, L 218 z 28.08.1996, L 289 z 12.11.1996, L 9 z 13.01.1997, L 17 z 21.01.1997, L 196 z 24.07.1997, L 7 z 13.01.1998, L 212 z 30.07.1998, L 10 z 15.01.1999, L 65 z 12.03.1999, L 102 z 17.04.1999, L 197 z 29.07.1999, L 185 z 25.07.2000, L 188 z 26.07.2000, L 330 z 27.12.2000, L 141 z 28.05.2001, L 68 z 12.03.2002, L 134 z 29.05.2003, L 187 z 26.07.2003, L 236 z 23.09.2003, L 343 z 31.12.2003, L 139 z 2.06.2005, L 148 z 11.06.2005, L 38 z 9.02.2006, L 70 z 9.03.2006, L 360 z 19.12.2006, L 362 z 20.12.2006, L 62 z 1.03.2007, L 220 z 15.08.2008, L 329 z 6.12.2008, L 91 z 3.04.2009, L 98 z 17.04.2009, L 125 z 21.05.2009.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osób zobowiązanych do ich przechowywania (Dz. U. Nr 221, poz. 2247 oraz z 2007 r. Nr 234, poz. 1720), które na podstawie art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Kaźmierczak

Radca prawny, ekspert w dziedzinie cywilnego postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »