reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 15 października 2009 r.

w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub rozbudowy przedsiębiorstw produkujących maszyny i urządzenia służące do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii oraz biokomponentów i biopaliw ciekłych

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej, w ramach działania 10.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013, do której zastosowanie mają Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007–2013 (Dz. Urz. WE C 54 z 04.03.2006, str. 13), na inwestycje w zakresie budowy lub rozbudowy przedsiębiorstw produkujących maszyny i urządzenia służące do wytwarzania:

1) energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych, w małych elektrowniach wodnych do 10 MW oraz z biogazu lub biomasy w rozumieniu przepisów prawa energetycznego,

2) ciepła przy wykorzystaniu biomasy, energii geotermalnej lub słonecznej,

3) energii elektrycznej z kogeneracji oraz ciepła użytkowego w kogeneracji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.1)) przy wykorzystaniu wyłącznie biomasy lub energii geotermalnej,

4) biokomponentów i biopaliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z 2007 r. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11) stanowiących samoistne paliwa, z wyłączeniem urządzeń służących do produkcji biopaliw stanowiących mieszanki z paliwami ropopochodnymi, bioetanolu i czystego oleju roślinnego

– zwanej dalej „pomocą”.

2. Pomoc może być udzielana jako pomoc regionalna na realizację nowej inwestycji w rozumieniu § 4, zwanej dalej „inwestycją”.

§ 2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca – mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3);

2) podmiot udzielający pomocy – podmiot, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

3) przedsiębiorca – przedsiębiorcę w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1.

§ 3.
Pomoc nie może być udzielana:

1) dużemu przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2);

2) zagrożonym mikroprzedsiębiorstwom oraz małym lub średnim przedsiębiorstwom w rozumieniu art. 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w § 2 pkt 1;

3) beneficjentowi pomocy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;

4) w sektorach transportu, rybołówstwa i akwakultury, budownictwa okrętowego, górnictwa węgla, hutnictwa żelaza i stali oraz włókien syntetycznych;

5) na działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem lub obrotem produktami rolnymi wymienionymi w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. UE C 321 E z 29.12.2006, str. 37).

§ 4.
1. Pomoc ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego regionu przez udzielanie wsparcia beneficjentom pomocy w związku z realizacją nowej inwestycji.

2. Nowa inwestycja obejmuje:

1) inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z:

a) utworzeniem nowego przedsiębiorstwa,

b) rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa.

c) dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub

d) zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie;

2) nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które jest w likwidacji lub zostałoby zlikwidowane, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki trwałe są nabywane na warunkach rynkowych przez inwestora niezależnego od zbywcy.

3. Nową inwestycją nie jest:

1) inwestycja odtworzeniowa, która nie spełnia żadnej z przesłanek, o których mowa w ust. 2, w tym inwestycja prowadząca wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych;

2) nabycie udziałów lub akcji przedsiębiorstwa.

§ 5.
1. Wydatki kwalifikowane na realizację inwestycji mogą być ponoszone w następujących kategoriach:

1) przygotowanie projektu inwestycji przez mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców, w tym:

a) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do opracowania wniosku o dofinansowanie,

b) porady prawne oraz usługi doradcze

– w wysokości 50 % faktycznie poniesionych wydatków; wydatki poniesione na wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie nie są wydatkami kwalifikowanymi;

2) zarządzanie projektem inwestycji, w tym:

a) nadzór nad robotami budowlanymi,

b) wydatki osobowe w okresie prac inwestycyjnych,

c) zakup i instalacja systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i monitorowanie prac inwestycyjnych,

d) wydatki administracyjne, opłaty czynszowe, opłaty za wynajem, energię oraz ogrzewanie w okresie prac inwestycyjnych,

e) inne wydatki związane z wdrażaniem projektu inwestycji, w szczególności szkolenia pracowników związane z inwestycją i niezbędne do jej funkcjonowania, prowadzenie rachunkowości tego projektu, adaptacja pomieszczeń biurowych do potrzeb pracowników uczestniczących w realizacji projektu inwestycji w okresie prac inwestycyjnych;

3) nabycie nieruchomości niezabudowanych lub zabudowanych lub prawa do tych nieruchomości, w tym wydatki związane z nabyciem tych nieruchomości;

4) prace demontażowe, przygotowanie terenu budowy, roboty budowlane i instalacyjne, uruchomienie urządzeń, a także całego obiektu – gdy jest to bezpośrednio związane z inwestycją;

5) nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem że zostaną one zaliczone do środków trwałych beneficjenta pomocy, a w przypadku nabycia, dodatkowo pod warunkiem, że zostaną zakupione od osoby trzeciej na warunkach rynkowych;

6) przyłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej i ciepłowniczej, ogrodzenie, oświetlenie oraz zagospodarowanie terenu, na którym jest realizowana inwestycja;

7) dostarczenie gazu, energii elektrycznej, wody i ciepła, a także odprowadzanie ścieków – niezbędne do prowadzenia prac inwestycyjnych i w okresie ich trwania;

8) podatki i opłaty, których poniesienie jest niezbędne do prowadzenia prac inwestycyjnych i w okresie ich trwania, inne niż podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy;

9) nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii poprzez nabycie patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

a) będą wykorzystane wyłącznie w ramach przedsiębiorstwa, które otrzymało pomoc,

b) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych,

c) będą stanowić aktywa beneficjenta pomocy przez co najmniej 5 lat, a w przypadku gdy beneficjentem pomocy jest mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca – okres ten wynosi co najmniej 3 lata,

d) będą podlegać amortyzacji, stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316);

10) działania informacyjne i promocyjne.

2. Podatek od towarów i usług stanowi wydatek kwalifikowany, jeżeli przedsiębiorca nie ma możliwości pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony.

3. Wydatki związane z nabyciem aktywów objętych najmem albo dzierżawą, innych niż grunty, budynki i budowle, stanowią wydatki kwalifikowane ponoszone w ramach realizacji inwestycji jedynie w przypadku, gdy najem albo dzierżawa ma formę leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z chwilą upływu okresu ich najmu albo dzierżawy. W odniesieniu do najmu albo dzierżawy gruntów, budynków i budowli najem albo dzierżawa musi trwać przez okres co najmniej 5 lat od przewidywanego terminu zakończenia projektu inwestycji. W przypadku gdy beneficjentem pomocy jest mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca okres ten wynosi 3 lata.

4. W przypadku przedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 9, uwzględnia się w wydatkach kwalifikowanych do objęcia pomocą, w wysokości nieprzekraczającej 50 % wartości wydatków, o których mowa w ust. 1.

5. Cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w ust. 1 pkt 9 lit. d.

6. W przypadku gdy przed nabyciem przedsiębiorstwa w stosunku do jego składników udzielono już pomocy publicznej, ceny nabycia tych składników nie zalicza się do wydatków kwalifikowanych.

7. Środki trwałe, o których mowa w ust. 1 pkt 5, nabyte przez przedsiębiorcę innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca w celu realizacji inwestycji powinny być nowe.

8. Wydatki kwalifikowane są dyskontowane do wartości na dzień udzielenia pomocy z zastosowaniem stopy dyskontowej równej sumie stopy bazowej i odpowiedniej marży, ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008, str. 6).

§ 6.
1. Wielkość udzielanej pomocy jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i wydatków kwalifikowanych, o których mowa w § 5.

2. Maksymalna intensywność pomocy liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do wydatków kwalifikowanych wynosi:

1) 50 % – gdy inwestycja będzie zlokalizowana na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego lub kujawsko-pomorskiego;

2) 40 % – gdy inwestycja będzie zlokalizowana na obszarach należących do województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego, a do dnia 31 grudnia 2010 r. na obszarze należącym do województwa mazowieckiego, z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy;

3) 30 % – gdy inwestycja będzie zlokalizowana na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy, a w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. – na obszarze należącym do województwa mazowieckiego.

3. Intensywność pomocy, o której mowa w ust. 2, z wyłączeniem sytuacji, w której te podmioty realizują duży projekt, ulega zwiększeniu o:

1) 10 punktów procentowych – w przypadku średniego przedsiębiorcy;

2) 20 punktów procentowych – w przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy.

4. Maksymalną wartość pomocy udzielanej na realizację dużego projektu inwestycyjnego w rozumieniu § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402) ustala się zgodnie z wzorem:

I = R x (50 mln euro + 0,5 x B + 0,34 x C),

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

I – maksymalną wartość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego,

R – intensywność pomocy, o której mowa w ust. 2 – w zależności od obszaru, na którym ma być zlokalizowana inwestycja,

B – wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą powyżej równowartości 50 000 000 euro – nieprzekraczającą równowartości 100 000 000 euro,

C – wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą równowartość 100 000 000 euro.

5. W przypadku gdy łączna wartość pomocy ze wszystkich źródeł przekraczałaby maksymalną jej wartość ustaloną w sposób określony w ust. 4, jakiej można udzielić na realizację inwestycji o wydatkach kwalifikowanych stanowiących równowartość 100 mln euro, pomoc taka wymaga indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej.

6. Wyrażone w euro kwoty przelicza się na złote według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia udzielenia pomocy.

§ 7.
1. Beneficjent pomocy składa do podmiotu udzielającego pomocy wniosek o dofinansowanie.

2. Wniosek o dofinansowanie zawiera w szczególności:

1) nazwę beneficjenta pomocy;

2) tytuł i miejsce realizacji inwestycji;

3) cel realizacji inwestycji;

4) opis inwestycji;

5) opis przewidywanych rezultatów realizacji inwestycji;

6) planowane daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji inwestycji;

7) wartość inwestycji;

8) wydatki kwalifikowane;

9) wnioskowaną kwotę dofinansowania.

3. Do wniosku o dofinansowanie załącza się:

1) informacje o pomocy publicznej otrzymanej lub wnioskowanej w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych;

2) zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych.

4. Podmiot udzielający pomocy dokonuje oceny wniosku o dofinansowanie w oparciu o:

1) warunki udzielania pomocy, o których mowa w § 8;

2) kryteria, o których mowa w art. 65 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25, z późn. zm.).

5. Po przeprowadzeniu oceny, o której mowa w ust. 4, beneficjentowi pomocy jest przyznawana pomoc w formie bezzwrotnego dofinansowania przeznaczonego na pokrycie części wydatków kwalifikowanych, na podstawie umowy o dofinansowanie.

§ 8.
1. Warunkiem udzielenia pomocy na realizację inwestycji jest:

1) złożenie wniosku o dofinansowanie przed rozpoczęciem inwestycji;

2) uzyskanie potwierdzenia od organu udzielającego pomocy, w terminie do 30 dni od dnia wpływu wniosku o dofinansowanie, drogą elektroniczną lub na piśmie, że projekt inwestycji, z zastrzeżeniem szczegółowej weryfikacji wniosku o dofinansowanie, kwalifikuje się do udzielenia pomocy; potwierdzenie to nie stanowi podstawy do roszczeń o przyznanie lub wypłatę pomocy;

3) zobowiązanie się beneficjenta pomocy do:

a) pokrycia co najmniej 25 % wydatków kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji ze środków własnych; przez środki własne należy rozumieć środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku z udzielonym wsparciem ze środków publicznych, w szczególności w formie kredytów preferencyjnych, dopłat do oprocentowania kredytów, gwarancji i poręczeń na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku, a także uzyskane jako pomoc de minimis,

b) utrzymania inwestycji w regionie, w którym udzielono pomocy, przez okres nie krótszy niż 5 lat od dnia zakończenia tej inwestycji; gdy beneficjentem pomocy jest mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca okres ten wynosi 3 lata;

4) realizacja celu i przedmiotu inwestycji, o których mowa w § 4;

5) spełnienie kryteriów odnoszących się do wydatków kwalifikowanych, o których mowa w § 5;

6) spełnienie kryteriów odnoszących się do intensywności pomocy, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i § 6 ust. 2 i 3, oraz do maksymalnej wartości pomocy, o której mowa w § 6 ust. 4.

2. Przez rozpoczęcie inwestycji należy rozumieć podjęcie prac budowlanych lub złożenie pierwszego prawnie wiążącego zamówienia na urządzenia, z wyłączeniem działań związanych z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej danej inwestycji.

§ 9.
W przypadku niewykonania któregokolwiek z warunków, o których mowa w § 8, beneficjent pomocy zwraca całość otrzymanej pomocy wraz z odsetkami od dnia jej udzielenia.
§ 10.
1. Pomoc udzielana w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych podlega sumowaniu z każdą inną pomocą, w tym z pomocą de minimis oraz pomocą z budżetu Unii Europejskiej udzieloną beneficjentowi pomocy, niezależnie od jej formy i źródła.

2. Łączna wartość pomocy nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy określonej w § 5 ust. 1 pkt 1 i § 6 ust. 2 i 3 albo wartości pomocy ustalonej zgodnie z § 6 ust. 4.

§ 11.
Rozporządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 r.
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Gospodarki: W. Pawlak

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586 i Nr 165, poz. 1316.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Pruszyńska

Aplikantka radcowska w kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama