| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 26 października 2009 r.

w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844 oraz z 2009 r. Nr 39, poz. 309 i Nr 65, poz. 545) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy tryb i terminy składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie finansowego wsparcia przedsięwzięć, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, zwanej dalej „ustawą”;

2) zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek o udzielenie finansowego wsparcia, zwany dalej „wnioskiem”;

3) kryteria oceny wniosku;

4) wzór formularza rozliczenia udzielonego wsparcia finansowego.

§ 2.
1. Wniosek składa się w Banku Gospodarstwa Krajowego, zwanym dalej „Bankiem”, od dnia 1 marca do dnia 31 marca i od dnia 1 września do dnia 30 września każdego roku. Dzień złożenia wniosku za pośrednictwem operatora publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323) określa data stempla pocztowego tego operatora.

2. Bank po otrzymaniu wniosku niespełniającego wymagań, o których mowa w § 3, wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania, wskazując wymagania, których wniosek nie spełnia.

3. Bank zwraca bez rozpatrzenia wniosek:

1) złożony z naruszeniem terminów, o których mowa w ust. 1;

2) niespełniający warunków określonych w art. 4, 7 i 13–16 ustawy;

3) nieuzupełniony w terminie, o którym mowa w ust. 2.

§ 3.
1. Zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Kryteria oceny wniosku określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Do wniosku załącza się:

1) dokumenty potwierdzające prawo własności albo prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, której dotyczy przedsięwzięcie lub na której położony jest budynek, którego budowę, w tym rozbudowę lub nadbudowę budynku, remont lub przebudowę zamierza się przeprowadzić w ramach realizacji przedsięwzięcia, w tym:

a) oryginał odpisu z księgi wieczystej, wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku,

b) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wypisu i wyrysu z rejestru gruntów wszystkich działek ewidencyjnych, na których jest realizowane przedsięwzięcie, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku;

2) ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę opatrzoną klauzulą organu wydającego tę decyzję stwierdzającą, że decyzja stała się ostateczna, a jeżeli planowany zakres robót budowlanych nie wymaga pozwolenia na budowę – potwierdzoną przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopię zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.2)), oraz oświadczenie wnioskodawcy o niewniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ;

3) dokumentację projektową wykonaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 oraz z 2005 r. Nr 75, poz. 664), w tym projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt zagospodarowania terenu z wyraźnie zaznaczonymi granicami nieruchomości, na której jest budowany budynek będący przedmiotem przedsięwzięcia, przyłączami technicznymi oraz obiektami i urządzeniami związanymi z budynkiem, a w przypadku gdy planowany zakres robót budowlanych nie wymaga pozwolenia na budowę – dokumentację wynikającą z przepisów art. 30 ust. 2–4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane w zakresie niezbędnym do zweryfikowania następujących danych:

a) rodzaju przedsięwzięcia,

b) powierzchni użytkowych budynków lub ich części oraz liczby miejsc w sypialniach,

c) w przypadku gdy wnioskodawca ubiega się o przyznanie punktów za kryterium 2.A albo 2.B, o których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia – wartości lub przewidywanej wartości wskaźnika EK, wyznaczonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz. 1240), zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie charakterystyki energetycznej”, a także maksymalnych wartości wskaźnika EP, wyznaczonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.3)), zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych”,

d) zakresu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem obiektów i urządzeń związanych z budynkiem, przyłączy technicznych, kosztów tych przyłączy i miejsca ich włączenia do sieci;

4) dokumenty potwierdzające koszty przedsięwzięcia:

a) kosztorys inwestorski lub kalkulację planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.4)),

b) kopie wystawionych do dnia złożenia wniosku faktur lub umów zawartych z wykonawcami robót budowlanych, usług i dostaw, w tym prac projektowych oraz nadzoru inwestorskiego, dotyczących wykonania przedsięwzięcia lub części przedsięwzięcia,

c) kalkulacje własne sporządzone z należytą starannością dla zakresu przedsięwzięcia, który nie został objęty dokumentami potwierdzającymi koszty przedsięwzięcia, wymienionymi w lit. a i b;

5) potwierdzone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń o nadaniu wnioskodawcy numeru REGON oraz NIP – w przypadku gdy wnioskodawca składa wniosek po raz pierwszy na podstawie ustawy.

§ 4.
Jeżeli w danym półroczu wynikające z wniosków zapotrzebowanie na finansowe wsparcie w ramach puli przeznaczonej na udzielenie finansowego wsparcia na realizację przedsięwzięć nie przekracza wysokości tej puli, po dokonaniu przeniesienia, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, Bank udziela finansowego wsparcia wnioskodawcom, których wnioski spełniają warunki określone w art. 4, 7 i 13–16 ustawy oraz § 2 ust. 1 i § 3.
§ 5.
1. W przypadku konieczności dokonania wyboru przedsięwzięć, o którym mowa w art. 11 ustawy. Bank ocenia wnioski i przyznaje punkty zgodnie z kryteriami oceny wniosku.

2. Liczbę punktów, o których mowa w ust. 1, określa się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o pierwszeństwie w dostępie do wsparcia przesądza kryterium oceny wniosku: „Liczba osób w noclegowni” lub „Liczba osób w domu dla bezdomnych”, w ramach przedsięwzięcia objętego wnioskiem.

§ 6.
Bank ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminach do dnia 30 czerwca oraz do dnia 31 grudnia każdego roku odpowiednio dla wniosków składanych do dnia 31 marca oraz do dnia 30 września każdego roku:

1) informację o możliwości udzielenia finansowego wsparcia wszystkim wnioskodawcom, których wnioski spełniają warunki określone w art. 4, 7 i 13–16 ustawy oraz § 2 ust. 1 i § 3 – w przypadku, o którym mowa w § 4, albo

2) wyniki oceny wniosków – w przypadku, o którym mowa w § 5.

§ 7.
W przypadku, o którym mowa w § 5, Bank udziela finansowego wsparcia wnioskodawcom, którzy uzyskali najwyższe oceny punktowe, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonej na udzielenie finansowego wsparcia.
§ 8.
Wzór formularza, na którym dokonuje się rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 9.
1. Do rozpatrywania wniosków, o których mowa w § 2, złożonych do dnia 30 września 2009 r., stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 10, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Do oceny punktowej, o której mowa w § 5, dla wniosków wskazanych w ust. 1, stosuje się kryteria 4.A albo 4.B w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

3. Do oceny punktowej, o której mowa w § 5, dla wniosków wskazanych w ust. 1, w przypadkach określonych w § 3 ust. 3 pkt 3 lit. c – na wniosek wnioskodawcy, stosuje się kryteria 2.A albo 2.B w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 10.
Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 70, poz. 471 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 590).
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: w z. J. Duda

 

 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 160, poz. 1276 i Nr 161, poz. 1279.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz. 1156, z 2008 r. Nr 201, poz. 1238 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 461.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742 i Nr 157, poz. 1241.

Załącznik 1. [ZAKRES INFORMACJI, JAKIE POWINIEN ZAWIERAĆ WNIOSEK O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 26 października 2009 r. (poz. 1432)

Załącznik nr 1

ZAKRES INFORMACJI, JAKIE POWINIEN ZAWIERAĆ WNIOSEK O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA

I. Dane wnioskodawcy:

A. Wnioskodawca (gmina, związek międzygminny, organizacja pożytku publicznego).

B. Nazwa.

C. Adres.

D. Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż w C).

E. REGON i NIP

F. Imię i nazwisko, telefon, faks oraz adres poczty elektronicznej osoby bezpośrednio prowadzącej sprawę.

II. Dane dotyczące realizowanego przedsięwzięcia:

A. Wnioskowana kwota finansowego wsparcia (w zł).

B. Data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia lub przewidywana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia (miesiąc słownie i rok).

C. Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia lub przewidywana data zakończenia realizacji przedsięwzięcia (miesiąc słownie i rok).

D. Przewidywana struktura finansowania przedsięwzięcia, z podziałem na środki własne, wsparcie finansowe udzielane na podstawie ustawy oraz inne źródła (kwoty oraz udział procentowy).

III. Rodzaj przedsięwzięcia (należy wskazać właściwy):

A. Budowa, w tym rozbudowa lub nadbudowa budynku, na nieruchomości stanowiącej własność gminy, związku międzygminnego albo organizacji pożytku publicznego albo będącej w ich użytkowaniu wieczystym.

B. Remont lub przebudowa budynku, będącego własnością gminy, związku międzygminnego albo organizacji pożytku publicznego i przeznaczonego na pobyt ludzi, albo części takiego budynku.

C. Zmiana sposobu użytkowania budynku, będącego własnością gminy, związku międzygminnego albo organizacji pożytku publicznego, albo części takiego budynku, wymagająca dokonania remontu lub przebudowy.

IV. Charakterystyka przedsięwzięcia:

IV.A. Budowa, w tym rozbudowa lub nadbudowa budynku:

1. Noclegownia:

1) adres nieruchomości,

2) nowa powierzchnia użytkowa noclegowni1) w m2, w tym w sypialniach2) w m2,

3) nowa powierzchnia użytkowa niestanowiąca noclegowni,

4) nowa liczba miejsc w sypialniach,

5) dotychczasowa powierzchnia użytkowa noclegowni1) w m2, w tym w sypialniach2) w m2,

6) całkowita liczba miejsc w sypialniach, po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, w podziale na poszczególne sypialnie,

7) całkowita liczba natrysków, kabin WC i umywalek po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia,

8) przewidywana wartość wskaźnika EK, wyznaczona zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu w sprawie charakterystyki energetycznej6),

9) maksymalne wartości wskaźnika ER ustalone zgodnie z § 329 ust. 3 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych6).

2. Dom dla bezdomnych:

1) adres nieruchomości,

2) nowa powierzchnia użytkowa domu dla bezdomnych3) w m2, w tym powierzchnia mieszkalna4) w m2, w tym w pokojach pobytu5) w m2,

3) nowa powierzchnia użytkowa niestanowiąca domu dla bezdomnych,

4) nowa liczba miejsc w pokojach pobytu,

5) dotychczasowa powierzchnia użytkowa domu dla bezdomnych3) w m2, w tym powierzchnia mieszkalna4) w m2, w tym w pokojach pobytu5) w m2,

6) całkowita liczba miejsc w pokojach pobytu, po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, w podziale na poszczególne pokoje pobytu, w tym pokoje pobytu z indywidualnym węzłem sanitarnym (WC, umywalka i natrysk),

7) przewidywana wartość wskaźnika EK, wyznaczona zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu w sprawie charakterystyki energetycznej6),

8) maksymalne wartości wskaźnika EP, ustalone zgodnie z § 329 ust. 3 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych6).

3. Charakterystyka noclegowni/domu dla bezdomnych (czy dana cecha występuje):

1) kuchnia z zapleczem gospodarczym (z wyposażeniem technicznym dla żywienia zbiorowego),

2) pomieszczenia do spożywania posiłków (oddzielne pomieszczenia spełniające wymagania sanitarno-epidemiologiczne dla pomieszczeń zbiorowego żywienia),

3) pralnia (oddzielne pomieszczenia wyposażone w urządzenia pralnicze, umożliwiające wykonywanie czynności higieny garderoby),

4) sanitariaty zbiorowe na korytarzu (co najmniej po jednym sanitariacie męskim i damskim7) z kabiną WC, umywalką i prysznicem),

5) pomieszczenia administracyjne z odrębnym pokojem porad psychologicznych,

6) oddzielne pomieszczenie pomocy medycznej i opieki pielęgnacyjnej,

7) świetlica (oddzielne pomieszczenia wyposażone w odbiornik radiowy i telewizyjny).

4. Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (podjazdy dla wózków inwalidzkich, ciągi komunikacyjne w budynku, winda lub inne rozwiązania architektoniczne).

IV.B. Remont lub przebudowa budynku, będącego własnością gminy, związku międzygminnego albo organizacji pożytku publicznego i przeznaczonego na pobyt ludzi, albo części takiego budynku – zakres informacji jak w pkt IV.A.

IV.C. Zmiana sposobu użytkowania budynku, będącego własnością gminy, związku międzygminnego albo organizacji pożytku publicznego, albo części takiego budynku, wymagająca dokonania remontu lub przebudowy – zakres informacji jak w pkt IV.A.

V. Przewidywany koszt ogółem przedsięwzięcia w zł (należy podać odpowiednio do rodzaju przedsięwzięcia)8), 9):

1) budowy, w tym rozbudowy lub nadbudowy budynku,

2) remontu lub przebudowy budynku albo jego części,

3) zmiany sposobu użytkowania budynku albo jego części.

VI. Charakterystyka efektów społecznych przedsięwzięcia:

A. Czy w wyniku realizacji przedsięwzięcia będą realizowane indywidualne programy wychodzenia z bezdomności?10)

B. Czy w wyniku realizacji przedsięwzięcia będzie realizowana jedna z aktywnych form pomocy – program rynku pracy?10)

VII. Inne:

A. Oświadczenie, że przedsięwzięcie nie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

B. Oświadczenie o zamiarze ubiegania się albo rezygnacji z ubiegania się o przyznanie punktów za kryterium 2.A albo 2.B, o których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia9).

C. Oświadczenie, że przedsięwzięcie nie zostało rozpoczęte ani nie zostanie rozpoczęte przed podpisaniem umowy o finansowe wsparcie, o której mowa w art. 12 ustawy.

D. Zestawienie kosztów, potwierdzające planowane koszty przedsięwzięcia, o których mowa w art. 14 ustawy, z uwzględnieniem wartości netto i brutto oraz ze wskazaniem wysokości przyjętej stawki podatku od towarów i usług, sporządzone na podstawie załączonych do wniosku dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia.

E. Oświadczenie, że inwestorowi przysługuje albo nie przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z tym przedsięwzięciem lub zwrotu tego podatku.

F. Informacja o sposobie wyodrębnienia kosztów przedsięwzięcia z kosztów wynikających z dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia, z podaniem procentowego ich udziału w całości kosztów – w przypadku gdy dokumenty te dotyczą szerszego zakresu kosztów niż koszty przedsięwzięcia, w szczególności istniejących lub przewidzianych do realizacji budynków, budowli i lokali niebędących przedmiotem wniosku, a także uzbrojenia terenu.11)

G. Oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku podpisane przez:

– w przypadku gminy: wójta (burmistrza, prezydenta miasta),

– w przypadku związku międzygminnego: zarząd związku,

– w przypadku organizacji pożytku publicznego: osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji (należy dołączyć aktualny dokument potwierdzający te uprawnienia).

 

 

1) Pod pojęciem powierzchni użytkowej noclegowni rozumie się podstawową powierzchnię użytkową, oznaczającą pomieszczenia sypialni, z podziałem na sypialnie do 15 osób i powyżej 15 osób, oraz pomocniczą powierzchnię użytkową, oznaczającą pomieszczenia sanitariatów, pralnie, kuchnie z zapleczem gospodarczym, pomieszczenia do spożywania posiłków, pomieszczenia pomocy medycznej, świetlice oraz pomieszczenia administracyjne.

2) Pod pojęciem sypialni rozumie się pomieszczenie wyposażone w łóżka z niezbędną pościelą (poduszka, materac oraz co najmniej koc). Miejsce w sypialni oznacza jednostkowe łóżko z jego podstawowym wyposażeniem.

3) Pod pojęciem powierzchni użytkowej domu dla bezdomnych rozumie się podstawową powierzchnię użytkową, oznaczającą pomieszczenia zwane pokojami pobytu oraz pomocniczą powierzchnię użytkową domu dla bezdomnych, oznaczającą między innymi: sanitariaty zbiorowe, pralnie, kuchnie z zapleczem gospodarczym, pomieszczenia do spożywania posiłków, pomocy medycznej itp.

4) Pod pojęciem powierzchni mieszkalnej domu dla osób bezdomnych rozumie się powierzchnię pokoju pobytu wraz z powierzchnią indywidualnego węzła sanitarnego lub powierzchnię pokoju pobytu bez węzła sanitarnego przy funkcjonowaniu sanitariatu zbiorowego.

5) Pod pojęciem pokoju pobytu rozumie się pomieszczenie zapewniające zaspokojenie następujących funkcji mieszkaniowych: nocleg, przebywanie w ciągu dnia oraz wykonywanie własnych, osobistych zajęć (np. czytanie, odpoczynek, nauka lub indywidualna praca).

6) Podanie informacji o wartości wskaźników EK i EP jest obowiązkowe, jeżeli wnioskodawca złożył oświadczenie, z którego wynika, że ubiega się o przyznanie punktów za kryterium 2.A albo 2.B, o których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

7) Jeśli noclegownia/dom dla bezdomnych przeznaczona jest zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet.

8) Nie wlicza się wartości lub kosztu nabycia gruntu.

9) Jeżeli wnioskodawca złoży oświadczenie, z którego wynika, że ubiega się o przyznanie punktów za kryterium 2.A albo 2.B, o których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia, powinien podać we wniosku informacje o wysokości wskaźników EK i EP oraz załączyć do wniosku dokumentację, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 3 lit. c rozporządzenia. W przeciwnym razie wniosek zostanie uznany za niekompletny. Jeżeli wnioskodawca złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie ubiega się o przyznanie punktów za kryterium 2.A albo 2.B, punkty za to kryterium nie zostaną przyznane.

10) Do dokumentacji projektowej przedsięwzięcia należy dołączyć krótki opis efektów społecznych, o których mowa w pkt VI.

11) Informacja powinna zostać potwierdzona przez autora dołączonych dokumentów potwierdzających koszty przedsięwzięcia, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 4 lit. a i c rozporządzenia, lub dokumentacji, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia, na podstawie której opracowano te koszty, a w uzasadnionych przypadkach przez inną osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Załącznik 2. [KRYTERIA OCENY WNIOSKU O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA]

Załącznik nr 2

KRYTERIA OCENY WNIOSKU O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA

Lp.

Nazwa kryterium

Definicja i norma kryterium

Ocena w punktach

1

2

3

4

KRYTERIA OGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA

1.A

Koszt realizacji przedsięwzięcia (dla przedsięwzięć zlokalizowanych w powiatach, w których wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych1) przekracza co najmniej o 20 % cenę 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłaszaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na potrzeby obliczania premii gwarancyjnej2))

Stosunek kosztu przedsięwzięcia w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej noclegowni/domu dla bezdomnych do wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego na terenie powiatu, w którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie1). X w % wynosi 0 pkt, jeżeli x jest równy bądź wyższy od 70 %.

(x – 70 %)

---------------- Ÿ 20 pkt

– 20 %
nie więcej niż 20 pkt

1.B

Koszt realizacji przedsięwzięcia (dla przedsięwzięć zlokalizowanych w powiatach, w których wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych1) jest niższy od wielkości określonej w lp. 1.A)

Stosunek kosztu przedsięwzięcia w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej noclegowni/domu dla bezdomnych do wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego na terenie powiatu, w którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie1). X w % wynosi 0 pkt, jeżeli x jest równy bądź wyższy od 90 %.

(x – 90 %)

------------------ Ÿ 20 pkt

– 20 %
nie więcej niż 20 pkt

2.A

Energooszczędność – dla przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 4 pkt 1 ustawy

Przewidywana wartość wskaźnika EK3) jest mniejsza co najmniej o 15 % od maksymalnej wartości wskaźnika EP.4), 5)

Jeśli tak, 10 pkt

 

1

2

3

4

2.B

Energooszczędność – dla przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 4 pkt 2 i 3 ustawy

Przewidywana wartość wskaźnika EK3) nie przekracza wartości maksymalnej wskaźnika EP4) o więcej niż 10 %.5)

Jeśli tak, 10 pkt

3

Dostosowanie przedsięwzięcia do potrzeb osób niepełnosprawnych

Przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 4 ustawy, przewiduje rozwiązania architektoniczne ułatwiające komunikację osobom niepełnosprawnym.6)

Jest – 1 pkt

Brak – 0 pkt

4.A

Intensywność wsparcia finansowego – dla przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 4 pkt 1 ustawy

Stosunek oczekiwanego finansowego wsparcia do kosztów przedsięwzięcia (x w %). Jeżeli x jest równy 40 %, ocena wynosi 0 pkt.

(x – 40 %)

-------------- Ÿ 20 pkt

– 20 %

4.B

Intensywność wsparcia finansowego – dla przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 4 pkt 2 i 3 ustawy

Stosunek oczekiwanego finansowego wsparcia do kosztów przedsięwzięcia (x w %). Jeżeli x jest równy 50 %, ocena wynosi 0 pkt.

(x – 50 %)

--------------- Ÿ 20 pkt

– 20 %

KRYTERIA USŁUG SOCJALNYCH DLA NOCLEGOWNI

1

Standard powierzchniowy w noclegowni

Przeciętna powierzchnia użytkowa noclegowni przypadająca na jedno miejsce (x). Jeżeli powierzchnia użytkowa jest mniejsza niż 5 m2, ocena wynosi 0 pkt. Maksymalna ocena wynosi 10 pkt.

(x – 5)

---------- Ÿ 10 pkt

5

2

Liczba osób w noclegowni

Do 50 osób.

1 pkt

Powyżej 50 osób.

0 pkt

3

Sypialnia7)

Sypialnie do 15 osób.

1 pkt

Sypialnie powyżej 15 osób.

0 pkt

4

Pomieszczenia administracyjne

Z odrębnym pokojem porad psychologicznych.

Jest – 1 pkt

Brak – 0 pkt

5

Sanitariat

Natrysk – prysznic do 12 osób.

1 pkt

Natrysk – prysznic powyżej 12 osób.

0 pkt

Kabina WC i umywalka – do 12 osób.

1 pkt

Kabina WC i umywalka – powyżej 12 osób.

0 pkt

 

1

2

3

4

6

Pralnia

Oddzielne pomieszczenie wyposażone w urządzenia pralnicze umożliwiające wykonywanie czynności higieny garderoby.

Jest – 1 pkt

Brak – 0 pkt

7

Kuchnia z zapleczem gospodarczym

Wyposażenie techniczne do żywienia zbiorowego.

Jest – 1 pkt

Brak – 0 pkt

8

Pomieszczenie do spożywania posiłku

Oddzielne pomieszczenie spełniające wymagania sanitarno-epidemiologiczne dla pomieszczeń zbiorowego żywienia.

Jest – 1 pkt

Brak – 0 pkt

9

Pomoc medyczna i opieka pielęgnacyjna

Oddzielne pomieszczenie pomocy medycznej i opieki pielęgnacyjnej.

Jest – 1 pkt

Brak 0 pkt

10

Świetlica

Oddzielne pomieszczenie wyposażone w odbiornik radiowy i telewizyjny.

Jest – 1 pkt

Brak – 0 pkt

KRYTERIA USŁUG SOCJALNYCH DOMU DLA BEZDOMNYCH

1

Standard powierzchniowy w domu dla bezdomnych

Przeciętna powierzchnia użytkowa domu dla bezdomnych przypadająca na jedno miejsce (x). Jeżeli powierzchnia użytkowa jest mniejsza niż 5 m2, ocena wynosi 0 pkt. Maksymalna ocena wynosi 10 pkt.

(x – 5)

--------- Ÿ 10 pkt

5

2

Liczba osób w domu dla bezdomnych

Do 50 osób.

1 pkt

Powyżej 50 osób.

0 pkt

3.A

Pokój pobytu8)

Do 5 osób wraz z indywidualnym węzłem sanitarnym (WC, umywalka i prysznic).

Jest – 2 pkt

3.B

Pokój pobytu8)

Powyżej 5 osób wraz z indywidualnym węzłem sanitarnym (WC, umywalka i prysznic).

Jest – 1 pkt

3.C

Pokój pobytu8)

Bez indywidualnego węzła sanitarnego (WC, umywalka i prysznic).

0 pkt

4

Pomieszczenia administracyjne

Z odrębnym pokojem porad psychologicznych.

Jest – 1 pkt

Brak – 0 pkt

 

1

2

3

4

5

Sanitariaty zbiorowe

1) Na korytarzu po jednym sanitariacie męskim i damskim (kabina WC, umywalka i prysznic) – w przypadku domów dla mężczyzn i kobiet,

Jest – 1 pkt

Brak – 0 pkt

2) Na korytarzu po jednym sanitariacie męskim albo damskim (kabina WC, umywalka i prysznic) – w przypadku domów dla mężczyzn albo kobiet.

6

Pralnia

Oddzielne pomieszczenie wyposażone w urządzenia pralnicze umożliwiające wykonywanie czynności higieny garderoby.

Jest – 1 pkt

Brak – 0 pkt

7

Kuchnia z zapleczem gospodarczym

Wyposażenie techniczne do żywienia zbiorowego.

Jest – 1 pkt

Brak – 0 pkt

8

Pomieszczenie do spożywania posiłku

Oddzielne pomieszczenie spełniające wymagania sanitarno-epidemiologiczne dla pomieszczeń zbiorowego żywienia.

Jest – 1 pkt

Brak – 0 pkt

9

Pomoc medyczna i opieka pielęgnacyjna

Oddzielne pomieszczenie pomocy medycznej i opieki pielęgnacyjnej.

Jest – 1 pkt

Brak – 0 pkt

10

Świetlica

Oddzielne pomieszczenie wyposażone w odbiornik radiowy i telewizyjny.

Jest – 1 pkt

Brak – 0 pkt

KRYTERIA SPOŁECZNE PRZEDSIĘWZIĘCIA

1

Bezdomność w skali lokalnej

Czy w wyniku realizacji przedsięwzięcia będą realizowane indywidualne programy wychodzenia z bezdomności?

Tak – 1 pkt

Nie – 0 pkt

2

Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Czy w wyniku realizacji przedsięwzięcia będzie realizowana jedna z aktywnych form pomocy – program rynku pracy?

Tak – 1 pkt

Nie – 0 pkt

 

 

1) Ustalany przez wojewodę na okres 6 miesięcy i ogłaszany, w drodze obwieszczenia, w wojewódzkim dzienniku urzędowym – na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193 i Nr 249, poz. 1833 oraz z 2007 r. Nr 128, poz. 902 i Nr 173, poz. 1218); przyjmuje się wskaźnik ostatnio ogłoszony przed pierwszym dniem okresu składania wniosków, o którym mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia.

2) Ogłaszana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego za okresy kwartalne – na podstawie art. 3b ust. 4 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1115, z 2004 r. Nr 213, poz. 2157, z 2005 r. Nr 94, poz. 786, z 2006 r. Nr 53, poz. 385 i Nr 249, poz. 1828, z 2008 r. Nr 223, poz. 1459 i Nr 237, poz. 1650 oraz z 2009 r. Nr 30, poz. 190 i Nr 65, poz. 545); przyjmuje się cenę ostatnio ogłoszoną przed pierwszym dniem okresu składania wniosków, o którym mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia.

3) Wartość ustalona zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu w sprawie charakterystyki energetycznej.

4) Wartość ustalona zgodnie z § 329 ust. 3 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych.

5) W przypadku gdy przedsięwzięciem objęty jest więcej niż jeden budynek, uzyskanie punktów za to kryterium jest uwarunkowane spełnieniem normy kryterium dla każdego budynku.

6) Ocena dotyczy zastosowania rozwiązań architektonicznych ułatwiających komunikację osobom niepełnosprawnym – podjazdy dla wózków inwalidzkich, ciągi komunikacyjne w budynku, winda lub inne rozwiązania.

7) W przypadku wniosków o finansowe wsparcie dotyczących noclegowni ocena pozytywna 1 pkt dotyczy zastosowania rozwiązania, w którym występują tylko sypialnie do 15 osób. Liczba tych pomieszczeń nie ma znaczenia dla tej oceny.

8) W przypadku wniosków o finansowe wsparcie dotyczących domów dla bezdomnych ocena 2 pkt dotyczy zastosowania rozwiązania, w którym występują tylko pokoje pobytu do 5 osób wraz z indywidualnym węzłem sanitarnym, ocena 1 pkt dotyczy rozwiązania, w którym występują pokoje pobytu powyżej 5 osób wraz z indywidualnym węzłem sanitarnym. Liczba pokoi pobytu w domu dla osób bezdomnych nie ma znaczenia dla oceny w przypadku tego kryterium.

Załącznik 3. [WZÓR FORMULARZA ROZLICZENIA UDZIELONEGO WSPARCIA FINANSOWEGO]

Załącznik nr 3

WZÓR FORMULARZA ROZLICZENIA UDZIELONEGO WSPARCIA FINANSOWEGO

infoRgrafika

* Objaśnienia:

A. Budowa, w tym rozbudowa lub nadbudowa budynku na nieruchomości stanowiącej własność albo będącej w użytkowaniu wieczystym gminy, związku międzygminnego albo organizacji pożytku publicznego.

B. Remont lub przebudowa budynku, przeznaczonego na pobyt ludzi, będącego własnością gminy, związku międzygminnego albo organizacji pożytku publicznego, albo części takiego budynku.

C. Zmiana sposobu użytkowania budynku będącego własnością gminy, związku międzygminnego albo organizacji pożytku publicznego, albo części takiego budynku, wymagającej dokonania remontu lub przebudowy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Michał Kołodziejczyk

Adwokat, ekspert w zakresie sądowego postępowania cywilnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »